32e zondag door het jaar CF 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Twee-endertigste zondag C-jaar (11 11 2007)


Begroeting

Bijeen aan tafel met de Heer
verwelkomt Hij ons met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

In november spreekt alles nagenoeg over het ‘einde’:
in de natuur lijkt alles af te sterven en te verdwijnen,
de dagen worden korter en de nachten langer,
alles wordt somberder.
Ook mensen staan in deze periode
gemakkelijker stil bij vergankelijkheid en eindigheid,
al was het maar omwille van Allerheiligen en Allerzielen.
Geloven we in onsterfelijkheid en verrijzenis?
Zo ja, hoe zal het dan zijn?
Jezus krijgt in het evangelie van vandaag
die vraag ook voor de voeten gegooid.
Hij antwoordt met de belijdenis van zijn geloof in de God van het Verbond,
voor wie wij blijven leven, ook na de dood.
Omdat ons geloof en vertrouwen op God niet zo rotsvast is
vragen wij om vergeving:

Vergevingsmoment

Barmhartige God,
wij belijden voor U en voor elkaar
dat wij gezondigd hebben.
Wij hebben uw woord wel gehoord,
maar wij hebben er te weinig naar gehandeld.
Wij hebben te zeer onszelf gezocht,
en te weinig geleefd in liefde.
Wij vragen vergeving daarvoor.
Wij keren ons af van het kwaad,
en wij vernieuwen voor U en voor elkaar
onze wil tot het goede.

De Heer moge ons vergeving schenken
voor onze tekortkomingen.
Moge Hij ons begeleiden op onze weg door het leven,
opdat wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn.
Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.


Openingsgebed

Kon ik het maar geloven, God,
dat al wie op U vertrouwt
eeuwig zal leven
omdat uw liefde ook eeuwig is.
Het zou mijn angst om het leven los te laten
alleszins kleiner maken.
En wellicht zou het ook ruimte creëren
om met heel mijn hart lief te hebben
en zo mee te bouwen aan die ‘andere wereld’,
waar Gij de Vader van zijt.
Laat mij daarom groeien in geloof, God,
én in liefde.
Erwin Roosen


Lezingen
Luisteren wij dan nu naar God die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing
(2 Makkabeeën 71,1-2. 9-14)

Uit het tweede boek der Makkabeeën

1        In die dagen werden zeven broers aangehouden,
samen met hun moeder,
en op bevel van de koning
sloeg men ze met stokken en riemen
om ze zo te dwingen het verboden varkensvlees te eten.
2        Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal:
`Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren?
Wij zijn eerder bereid om te sterven,
dan de leer van onze voorvaderen te overtreden.’
9
        Alvorens te sterven zei hij nog:
`Jij, ontaarde boosdoener,
je ontneemt ons nu wel het leven,
maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn Wet sterven,
opwekken voor een eeuwig leven.’
10       Na hem werd de derde gemarteld.
Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit
en onverschrokken bood hij ook zijn handen aan.
11       Fier zei hij:
`Van de hemel heb ik ze gekregen,
maar omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van,
in de hoop ze eens van Hem terug te krijgen.’
12       Zelfs de koning en zijn gevolg
waren verbaasd over de moed van de jonge man,
die ondanks de pijnen niet kreunde.
13       Toen deze gestorven was,
pijnigden en folterden ze de vierde op dezelfde wijze.
14       De dood nabij zei hij:
`De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig
door de hoop die God ons geeft;
dat Hij ons weer laat opstaan.
Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2 Tessalonicenzen 2,16- 3, 5)
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
16       Laat onze Heer Jezus Christus zelf,
laat God, onze Vader,
die ons zijn liefde heeft betoond
en ons in zijn genade eeuwige troost
en goede hoop heeft geschonken,
17       u bemoedigen en u sterken
bij elk goed werk en elk goed woord.
1
        Voorts, broeders en zusters,
bid voor ons,
opdat het woord van de Heer overal, zoals bij u,
zijn zegetocht mag volbrengen,
2        en wij verlost worden van die verkeerde en slechte mensen;
want niet allen hebben deel aan het geloof.
3        Maar de Heer is getrouw,
Hij zal u sterken en behoeden voor de boze.
4        In de Heer vertrouwen wij op u,
dat u doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven doen.
5        Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God
en de standvastigheid van Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lucas 20.27-38)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

27       In die tijd kwamen er enkele Sadduceeën bij Jezus met een vraag.
Zij bestrijden dat er een opstanding is.
28       `Meester,’ zeiden ze,
`Mozes heeft ons dit voorgeschreven:
als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft,
moet zijn broer trouwen met die vrouw
en nakomelingen verwekken voor zijn broer.
29       Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos.
30       Ook de tweede
31       en de derde trouwden met haar, en zo alle zeven,
maar ze stierven allen zonder kinderen na te laten.
32       Nadien stierf ook de vrouw.
33       Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding?
Ze hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad.’
34       Jezus zei tegen hen:
`De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt,
35       maar zij die waardig zijn bevonden
om deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de opstanding uit de doden,
huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt.
36       Zij kunnen immers niet meer sterven,
want ze zijn aan engelen gelijk,
en als kinderen van de opstanding
zijn het kinderen van God.
37       Dat de doden worden opgewekt,
heeft Mozes zelf te verstaan gegeven
in het verhaal van de doornstruik,
waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.
38       Hij is geen God van doden maar van levenden,
want voor Hem leven ze allemaal.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de God van alle leven.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij voor mensen die zoeken naar diepte in hun leven.
Dat zij inspirerende medemensen zouden ontmoeten
die in hun doen en laten getuigen
dat onze God een God van levenden is.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat haar betrokkenheid en inzet voor Gods zaak mag toenemen;
dat wij mogen uitgroeien tot een vitale cel
binnen de brede Kerkgemeen­schap die getuigt
dat onze God een God van levenden is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat het enthousiasme van al die vrijwilligers voor de 11.11.11- actie
onze verantwoor­delijkheid voor het arme Zuiden mag prikkelen.
Ook daar hebben mensen recht op een menswaar­dig bestaan
in het oog van onze God van levenden.
Laten wij bidden…

– Straks herdenken wij opnieuw het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Bidden wij om een groeiend besef
dat we samen –  over grenzen, rassen en talen heen-
één grote mensenfamilie vormen,
allen kinderen van onze God
die de God van alle leven is.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor hen,
die ontgoocheld en gelaten
hun tijd maar afwachten:
dat iemand of iets hen mag raken
en zo opnieuw zin geeft aan hun bestaan.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen,
die de kwaliteit van leven van mens en natuur verdedigen:
dat naar hun aanklacht geluisterd wordt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor terminale zieken,
voor mensen, ontluisterd en opgebrand:
dat zij medemensen aan hun zijde vinden
die liefdevol dit laatste stuk met hen meegaan.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle overledenen.
Voor hen die betreurd stierven,
maar ook voor de velen die naamloos stierven
en al lang vergeten zijn:
dat zij rust en vrede mochten vinden
en delen in de belofte van eeuwig leven bij God.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven

God van levenden en niet van doden,
vorm ons om, zoals de graankorrels van dit brood
en de druiven van deze wijn,
tot uw handen en voeten
waarmee we U zichtbaar maken in deze wereld.
Maak van ons doeners van uw woord,
en getuigen van uw boodschap van eeuwig leven,
in het spoor van de Weg, de Waarheid, en het Leven
die Gij hebt uitgetekend
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Voorganger. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, …

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij.
Onze Vader,….

Vader, verlos onze wereld van kwade demonen
die ons binden aan handen en voeten
en die vaak onoverwinnelijk lijken.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef ons oog voor de mens in de ander
en doe ons zien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht…


Vredeswens

Moge de God van vrede ons bij de hand nemen,
moge zijn warmte
alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten.
Dan zullen wij voor elkaar
boodschappers van vrede zijn,
dragers van verzoening,
genezers van eenzaamheid en tweedracht.
Die Godsvrede zij altijd met u.
Wensen wij die vrede elkaar van harte toe.

Lam Gods

Communie

Opdat wij zouden beseffen dat wij voor elkaar delende mensen moeten zijn,
heeft God zijn Zoon naar de mensenwereld gezonden
om daar zichzelf te breken
en uit te delen tot voedsel voor ons allen.
Zie het Lam Gods dat draagt de zonden van onze wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Geloven in een leven na de dood,
is geloven in Gods Liefde.
Geloven dat de mens niet toevallig tot stand kwam,
geen verloren speelbal is van de natuur
die vanzelf ontwikkelde tot een perfecte uitgave van de chimpansee.
Geloven in een leven na de dood…
Is blijven stilstaan bij het wonder dat de mens kan liefhebben,
dat hij weet heeft van plichten en verantwoordelijkheid,
dat hij ontroerd kan worden door schoonheid
en zelf schoonheid kan scheppen;
En achter dat wonder Diegene zien
die dit met veel liefde heeft uitgedacht
om er iets van zijn eigen ziel in te leggen.
Bij zo Iemand zijn we veilig,
ook als we gestorven zijn.

Bezinning 2

Je vraagt je af hoe de mens zal overleven,
wat jij jezelf daarbij moet voorstellen.
Een begrijpelijke vraag, maar toch…

Met eigen ogen zie je dagelijks om je heen
dat al wat je zaait
en wat rust in de grond
door te sterven openbaart
wat er in leeft.
Uit wat je zaait
– of het nu gras is of graan –
groeit heel iets anders dan het zaad deed vermoeden.

Uit gras groeit geen koren
en uit koren geen gras;
Want alle zaad kent zijn eigen wasdom
zoals iedere boom zijn eigen vrucht.

Zo is het ook met de mens.
Klein en kwetsbaar
en voor een korte tijd komt hij op de wereld.
Als zaad is hij aan de aarde gebonden.
Maar door te sterven wordt openbaar
wat in hem verborgen ligt:
het nieuwe leven,
hemels en geheeld voorgoed.
naar Peer Verhoeven

Slotgebed

Ik ben er niet voor de doden – zegt God –
maar voor de levenden.
En hoe graag zou Ik willen
dat jij je met dat leven laat volstromen
en dat jij je leven richt
op de boodschap van het evangelie!
Want voor Mij is leven synoniem van liefde.
En nu reeds wil Ik je in die liefde laten delen
om ze later, wanneer je sterft,
ten volle aan je te kunnen geven,
omdat we elkaar dan van heel dichtbij
en van hart tot hart zullen ontmoeten.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Jezus is onze Weg, onze Waarheid en ons Leven.
Mogen wij, in dat geloof, leven en sterven,
gezegend en gedragen door de barmhartigheid van onze God,
die ons nabij is als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.