32e zondag door het jaar C 2019

10 11 2019

Begroeting

Bijeen aan tafel met de Heer
verwelkomt Hij ons met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

We naderen stilaan het einde van het kerkelijk jaar.
Vandaag en de komende zondagen,
nodigt de liturgie ons uit om ons te bezinnen
over een aantal belangrijke levensvragen.

Op de agenda staat vandaag: ‘En wat na onze dood?’
Kernpunt van het antwoord op deze vraag
horen we bij het einde van de evangelielezing:
“De Heer is geen God van doden maar van levenden,
want voor Hem leven ze allemaal.”

Natuurlijk zouden we graag weten
hoe dat leven na de dood eruit ziet.
Maar die nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd.
Jezus rekent op ons groot geloof,
het geloof dát Hij ons opwacht aan de andere kant.

Wij hopen op Gods barmhartigheid
omdat ons geloof
lang niet altijd zo groot is als Jezus van ons hoopt.
Daarom bidden we om vergeving.

Openingswoord 2

Mens worden betekent
zich durven toevertrouwen aan anderen,
durven geloven in de liefde van anderen,
ook in de liefde van God die verder reikt dan de grenzen van dit aardse leven.
En wie geen belang meer hecht aan de onsterfelijkheid en de verrijzenis,
die wordt vandaag door Jezus van antwoord gediend
met de belijdenis van zijn geloof in God,
de Levende.
De God van het Verbond,
de God van allen die in Hem hun hoop op leven hebben gesteld.
Is niet Jezus zelf, tot in zijn dood,
getuige geweest van die hoop op de God van de levenden?
Daarover willen wij ons bezinnen in dit uurtje van samenzijn
rond zijn Woord en Brood.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 1

Elk mensenleven is getekend door goedheid en door tekorten.
Bij het begin van deze viering willen wij dan ook om vergeving vragen
aan God en aan elkaar voor die momenten waarop wij tekortschieten.

-Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken.
Wij hebben elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven.
Wij hebben elkaar veel meer te zeggen dan we meestal uitspreken.
God, wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen.
Wij kunnen elkaar veel meer danken dan we vermoeden.
Wij kunnen elkaar veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
God, wees onze kracht.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We zouden elkaar veel meer moeten aanmoedigen in het goede.
Wij zouden elkaar veel meer moeten bewonderen in het schone.
Wij zouden elkaar veel meer moeten helpen in het moeilijke.
God, vergeef ons onze tekortkomingen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen,
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, Bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God van levenden en niet van doden,
roep ons op
uit het graf van verdeeldheid en zucht naar macht.
Wakker ons geloof aan,
doe ons, elke dag opnieuw,
beseffen dat alles wat we doen voor de minsten onder ons
ten goede gehouden wordt door U
die onder ons zijt Mens geworden
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, Vader van alle mensen,
wij zijn begrensd en sterfelijk
en daarom gaat uw belofte van eeuwig leven
ons menselijk begrip te boven.
Wij bidden U:
richt ons dagelijks leven op wat blijvend is voor U,
op wat eeuwigheidswaarde heeft.
Dat vragen we U voor vandaag en voor alle dagen van ons leven. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar God die ons toespreekt in de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (2 Makk., 71, 1-2. 9-14)

Uit het tweede boek der Makkabeeën

1           In die dagen werden zeven broers aangehouden,
samen met hun moeder,
en op bevel van de koning
sloeg men ze met stokken en riemen
om ze zo te dwingen het verboden varkensvlees te eten.
2           Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal:
`Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren?
Wij zijn eerder bereid om te sterven,
dan de leer van onze voorvaderen te overtreden.’
9
           Alvorens te sterven zei hij nog:
`Jij, ontaarde boosdoener,
je ontneemt ons nu wel het leven,
maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn Wet sterven,
opwekken voor een eeuwig leven.’
10         Na hem werd de derde gemarteld.
Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit
en onverschrokken bood hij ook zijn handen aan.
11         Fier zei hij:
`Van de hemel heb ik ze gekregen,
maar omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van,
in de hoop ze eens van Hem terug te krijgen.’
12         Zelfs de koning en zijn gevolg
waren verbaasd over de moed van de jonge man,
die ondanks de pijnen niet kreunde.
13         Toen deze gestorven was,
pijnigden en folterden ze de vierde op dezelfde wijze.
14         De dood nabij zei hij:
`De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig
door de hoop die God ons geeft;
dat Hij ons weer laat opstaan.
Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven.’
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit het boek 2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14

Het tweede boek Makkabeeën situeert zich in de tweede eeuw voor Christus.
Het beschrijft de heldhaftige strijd van Judas, de Makkabeeër,
en zijn broers tegen de wrede Griekse koning.
De koning dwingt de joden om te verzaken aan  hun eigen godsdienst.
Wie zich verzet, wordt vervolgd.
Om zijn volksgenoten te steunen in hun verzet,
schrijft de auteur van dit boek enkele sterke verhalen over mensen
die standhouden ondanks de vreselijkste folteringen.
Dit verhaal gaat over een moeder en haar zeven zonen.
Ze geloven dat er na hun dood een nieuw leven komt bij God.

Op bevel van de koning worden zeven broers en hun moeder gearresteerd.
Ze worden gegeseld om hen te dwingen varkensvlees te eten,
wat door de joodse wet verboden is.
Eén van de broers vraagt de koning:
‘Wat verlangt u van ons en wat wil u van ons weten?
We sterven liever dan te breken met de traditie van onze voorouders.’

De koning wordt woedend
en de broers worden een voor een gemarteld tot de dood toe.
Wanneer de tweede broer aan de beurt is,
roept hij vlak voor hij sterft de koning toe:
‘U bent een booswicht die ons aardse leven wegneemt.
Maar onze God is een koning die ons – omdat we Hem trouw zijn gebleven –
na onze dood opwekt tot een nieuw en eeuwig leven.’
De derde broer biedt verschillende ledematen aan voor mishandeling en zegt: ‘Van God heb ik ze gekregen, omwille van Hem doe ik er afstand van.’
De vierde zegt:
‘De dood door mensenhanden schrikt me niet af
door het vertrouwen in God die ons zal opwekken uit de dood.
Voor u zal er echter geen opstanding tot nieuw leven zijn.’

Bewonderenswaardig is de rol van de moeder
die haar kinderen aanmoedigt om vol te houden.
Zijzelf sterft als laatste.
                                                                                               Hendrik Van Moorter
Catechesehuis

Tweede lezing (2       Tess., 2, 16- 3, 5)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica

Broeders en zusters,
16         Laat onze Heer Jezus Christus zelf,
laat God, onze Vader,
die ons zijn liefde heeft betoond
en ons in zijn genade eeuwige troost
en goede hoop heeft geschonken,
17         u bemoedigen en u sterken
bij elk goed werk en elk goed woord.
1
           Voorts, broeders en zusters,
bid voor ons,
opdat het woord van de Heer overal, zoals bij u,
zijn zegetocht mag volbrengen,
2           en wij verlost worden van die verkeerde en slechte mensen;
want niet allen hebben deel aan het geloof.
3           Maar de Heer is getrouw,
Hij zal u sterken en behoeden voor de boze.
4           In de Heer vertrouwen wij op u,
dat u doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven doen.
5           Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God
en de standvastigheid van Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 20. 27-38)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

27         In die tijd kwamen er enkele Sadduceeën bij Jezus met een vraag.
Zij bestrijden dat er een opstanding is.
28         `Meester,’ zeiden ze,
`Mozes heeft ons dit voorgeschreven:
als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft,
moet zijn broer trouwen met die vrouw
en nakomelingen verwekken voor zijn broer.
29         Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos.
30         Ook de tweede
31         en de derde trouwden met haar, en zo alle zeven,
maar ze stierven allen zonder kinderen na te laten.
32         Nadien stierf ook de vrouw.
33         Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding?
Ze hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad.’
34         Jezus zei tegen hen:
`De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt,
35         maar zij die waardig zijn bevonden
om deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de opstanding uit de doden,
huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt.
36         Zij kunnen immers niet meer sterven,
want ze zijn aan engelen gelijk,
en als kinderen van de opstanding
zijn het kinderen van God.
37         Dat de doden worden opgewekt,
heeft Mozes zelf te verstaan gegeven
in het verhaal van de doornstruik,
waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.
38         Hij is geen God van doden maar van levenden,
want voor Hem leven ze allemaal.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de God van alle leven.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor mensen die zoeken naar diepte in hun leven.
Dat zij inspirerende medemen­sen ontmoeten
die in hun doen en laten getuigen
dat onze God een God van levenden is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat haar betrokkenheid en inzet voor Gods zaak mag toenemen.
Dat wij mogen uitgroeien tot een vitale cel
binnen de brede Kerkgemeen­schap die getuigt
dat onze God een God van levenden is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat het enthousiasme van al die vrijwilligers voor de 11.11.11-actie
onze verantwoor­delijkheid voor de Derdewereldlanden mag prikkelen.
Ook daar hebben mensen recht op een menswaar­dig bestaan
in het oog van onze God van levenden.
Laten wij bidden…

-Straks herdenken wij opnieuw het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Bidden wij om een groeiend besef
dat we samen – over grenzen, rassen en talen heen –
één grote mensenfamilie vormen,
allen kinderen van onze God
die de God van alle leven is.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen die leven met een groot lijden of verdriet:
voor de ongeneeslijk zieke,
voor de partner die alleen is achter gebleven.
‘Je komt er wel doorheen’ zeggen de mensen vriendelijk,
maar daarna vergeten ze je zo vlug.
Bidden wij dat God geen enkele naam vergeet.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die jong stierven.
‘Geniet maar nu je jong bent, later kan het niet meer’ zeggen de mensen.
Maar ineens is er geen later meer.
Maar jij, die achterbleef, draagt nu de pijn alleen.
Wij bidden dat jij Gods mede-lijden mag voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij samen met hen die blijvend getuigen van het visioen
van vrede op aarde en van een rechtvaardige wereld voor iedereen.
Dat wij blijven geloven in Gods evangelie.
Laten wij bidden…
naar Jan Brok

God,
Gij zijt een God van levenden.
Bij U valt niemand in het niets.
Uw liefde en uw nooit aflatende zorg draagt ons
voorbij de grens van de dood.
Aan die belofte houden wij ons vast,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
in dit brood en deze beker
vragen wij U ons te zegenen
met de Geest van Hem
die ons over de dood heen
naar het leven voert:
Jezus, onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
brood en wijn brengen wij tot bij U.
Vele mensen hebben dat al voor ons gedaan
en velen zullen het na ons verder doen.
Rond uw tafel mag er geen onderscheid bestaan
tussen arm en rijk, ziek en gezond, ras of stand.
Alle mensen zijn broers en zussen, gelijk aan elkaar.
Help ons
dat dit brood en deze wijn
ons blijven motiveren tot welgemeende inzet
voor gerechtigheid en vrede,
zoals uw Zoon het ons heeft voorgeleefd. Amen.
naar Pastonet

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij.
Onze Vader,….

Vader, verlos onze wereld van kwade demonen
die ons binden aan handen en voeten
en die vaak onoverwinnelijk lijken.
Wees barmhartig voor ons,
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef ons oog voor de mens in de ander
en doe ons zien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht…

Vredeswens 1

Heer, maak dat wij vredestichters mogen zijn,
die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen.
Moge wij, daar waar we kunnen,
de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken.
Geef dat volkeren ook deze stappen zetten.
Weest Gij onze Gids en ga ons voor.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Vredeswens 2

Heer God, de wereld jaagt ons op en leidt ons af.
Leer ons tijd maken voor anderen en voor U.
Schenk ons uw vrede,
zodat we tot rust komen
en zien waar het werkelijk op aankomt.
Zo zullen wij vredestichters worden
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie 1

Opdat wij zouden beseffen dat wij voor elkaar delende mensen moeten zijn,
heeft God zijn Zoon naar de mensenwereld gezonden
om daar Zichzelf te breken
en uit te delen tot voedsel voor ons allen.
Zie het Lam Gods dat de zonden van onze wereld draagt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Je vraagt je af hoe de mens zal overleven,
wat jij jezelf daarbij moet voorstellen.
Een begrijpelijke vraag, maar toch…

Met eigen ogen zie je dagelijks om je heen
dat al wat je zaait
en wat rust in de grond
door te sterven openbaart
wat erin leeft.
Uit wat je zaait
– of het nu gras is of graan –
groeit heel iets anders dan het zaad deed vermoeden.

Uit gras groeit geen koren
en uit koren geen gras.
Want alle zaad kent zijn eigen wasdom,
zoals iedere boom zijn eigen vrucht.

Zo is het ook met de mens.
Klein en kwetsbaar
en voor een korte tijd komt hij op de wereld.
Als zaad is hij aan de aarde gebonden.
Maar door te sterven wordt openbaar
wat in hem verborgen ligt:
het nieuwe leven,
hemels en geheeld voorgoed.
naar Peer Verhoeven

Bezinning 2

Maak van het leven na de dood
geen kopie
van het leven vóór de dood.

Want het leven na de dood
heeft niets van doen
met de dagelijkse zorgen
die ons op deze aarde gegeven zijn:
het zorgen voor een nageslacht,
het in stand houden
van je naam en je bezit,
noch met huwen
of ten huwelijk gegeven worden.

Het leven na de dood
heeft alleen te maken
met Hem die liefde is,
die sterker is dan alle dood,
en die leven doet.

Maak van het leven na de dood
geen kopie van je leven hier
met alleen alles veel beter
en mooier.

Maar laat je leven hier op aarde
een kopie zijn
van het leven dat ons te wachten staat,
waar alles spreekt
van de liefde van
“Ik zal er zijn voor u”.
Laat je eeuwig leven
hier beginnen.

Slotgebed 1

God van het leven,
het is uw Woord dat ons wekt,
het is uw nabijheid die ons gaande houdt.
Wij danken U daarvoor en vragen:
doe ons steeds opnieuw opstaan uit alle sleur.
Geef ons de kracht om al wat dodelijk is,
uit ons midden te bannen
en ons steeds te vernieuwen in de Geest van Jezus
die voor ons is en blijft:
Toekomst en Leven tot over de grenzen van de dood. Amen.

Slotgebed 2

Kwetsbaar onderweg in de tijd
worden wij, door Jezus, ons aller Herder,
bemoedigd door woorden van hoop en leven.
Dank, Heer,
voor het zenden van uw Boodschapper
die ons de weg wijst die, voorbij de tijd,
leidt naar voltooiing bij U.
Houd ons gaande, God,
op die weg naar eeuwig leven. Amen.
geïnspireerd door Jacques Verhees

Zending en zegen

Jezus is onze Weg, onze Waarheid en ons Leven.
Moge wij, in dat geloof, leven en sterven,
gezegend en gedragen door de barmhartigheid van onze God,
die ons nabij is als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.