32e zondag door het jaar C 2013

(10 11 2013)

Begroeting 1

Bijeen aan tafel met de Heer
verwelkomt Hij ons met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Moge God hier bij ons zijn
als een God van levenden
die geen mens laat verloren gaan.
De God op wie wij vertrouwen en die we noemen
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

We naderen stilaan het einde van het kerkelijk jaar.
Vandaag en de komende zondagen,
nodigt de liturgie ons uit om ons te bezinnen
over een aantal belangrijke levensvragen.

Op de agenda staat vandaag: ‘En wat na onze dood?’
Kernpunt van het antwoord op deze vraag
horen we bij het einde van de evangelielezing:
“De Heer is geen God van doden maar van levenden,
want voor Hem leven ze allemaal.”

Natuurlijk zouden we graag weten
hoe dat leven na de dood eruit ziet.
Maar die nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd.
Jezus rekent op ons groot geloof,
het geloof dát Hij ons opwacht aan de andere kant.

Wij hopen op Gods barmhartigheid
omdat ons geloof
lang niet altijd zo groot is als Jezus van ons hoopt.
Daarom bidden we om vergeving.

Openingswoord 2

In november spreekt alles nagenoeg over het ‘einde’:
in de natuur lijkt alles af te sterven en te verdwijnen.
De dagen worden korter en de nachten langer,
alles wordt somberder.
Ook mensen staan in deze periode
gemakkelijker stil bij vergankelijkheid en eindigheid, al was het maar omwille van Allerheiligen en Allerzielen.
Geloven we in onsterfelijkheid en verrijzenis?
Zo ja, hoe zal het dan zijn?
In het evangelie van vandaag krijgt Jezus
die vraag ook voor de voeten gegooid.
Hij antwoordt met de belijdenis van zijn geloof in de God van het Verbond,
voor wie wij blijven leven, ook na de dood.
Omdat ons geloof en vertrouwen op God niet zo rotsvast is
vragen wij om vergeving.

Openingswoord 3

Na elke nacht daagt de morgen.
Na herfst en winter bloeit nieuw lenteleven open.
En vandaag horen we
dat zij die sterven met geloof in hun hart,
zullen verder leven bij Hem
aan wie zij hun vertrouwen schonken:
onze God van levenden.
Aldus Iemand die, door dood en duisternis heen,
ons op die weg is voorgegaan.
Openen wij ons hart voor Jezus’ getuigenis.

Openingswoord 4

Gaandeweg groeide in Israel de overtuiging,
dat de God van de uittocht
een God is die trouw blijft over de grens van de dood heen.
Hij die zich het lot aantrok van zijn volk
en het redde uit het slavenhuis,
Hij is het ook
die geen mens in het niets zal laten vallen.
Hij is geen God van doden, maar van levenden.
Veltem

Openingswoord 5

De viering van vandaag gaat over leven na de dood.
Doorheen de Blijde Boodschap
die Jezus ons heeft gebracht,
lezen we dat God trouw op ons wacht.
Hij die mensen ooit tot leven riep,
is ‘een God van levenden’,
ook voor mensen die gestorven zijn.
Helchteren
Openingswoord 6

Mens worden betekent
zich durven toevertrouwen aan anderen,
durven geloven in de liefde van anderen,
ook in de liefde van God die verder reikt dan de grenzen van dit aardse leven.
En wie geen belang meer hecht aan de onsterfelijkheid en de verrijzenis,
die wordt vandaag door Jezus van antwoord gediend
met de belijdenis van zijn geloof in God,
de Levende.
De God van het Verbond,
de God van allen die in Hem hun hoop op leven hebben gesteld.
Is niet Jezus zelf, tot in zijn dood,
getuige geweest van die hoop op de God van de levenden?
Daarover willen wij ons bezinnen in dit uurtje van samenzijn
rond zijn Woord en Brood.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

Barmhartige God,
wij belijden voor U en voor elkaar
dat wij gezondigd hebben.
Wij hebben uw Woord wel gehoord,
maar wij hebben er te weinig naar gehandeld.
Wij hebben te zeer onszelf gezocht,
en te weinig geleefd in liefde.
Wij vragen vergeving daarvoor.
Wij keren ons af van het kwaad,
en wij vernieuwen voor U en voor elkaar
onze wil tot het goede.

De Heer moge ons vergeving schenken
voor ons tekortkomen.
Moge Hij ons begeleiden op onze weg door het leven,
opdat wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn. Amen.

Vergevingsmoment 2

Onze tekorten, ons falen,
onze kleinmoedigheid mogen wij hier uitspreken.
We vragen om Gods vergevende liefde.

-Vergeef ons,
als wij onrecht en verdrukking zo dikwijls
stilzwijgend laten gebeuren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vergeef ons,
als wij soms rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot uitsluiting van mensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vergeef ons,
als wij vaak handelen als heersers over uw schepping
in plaats van als beheerders.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Levende God,
kom ons nabij
opdat wij opstaan en leven.
Kom ons bevrijden. Amen.

Vergevingsmoment 3

Elk mensenleven is getekend door goedheid en door tekorten.
Bij het begin van deze viering willen wij dan ook om vergeving vragen
aan God en aan elkaar voor die momenten waarop wij tekortschieten.

-Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken.
Wij hebben elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven.
Wij hebben elkaar veel meer te zeggen dan we meestal uitspreken.
God, wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen.
Wij kunnen elkaar veel meer danken dan we vermoeden.
Wij kunnen elkaar veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
God, wees onze kracht.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We zouden elkaar veel meer moeten aanmoedigen in het goede.
Wij zouden elkaar veel meer moeten bewonderen in het schone.
Wij zouden elkaar veel meer moeten helpen in het moeilijke.
God, vergeef ons onze tekortkomingen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 4

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 5

-Heer,
zo groot was uw vertrouwen op uw Vader,
dat Gij er rotsvast van overtuigd waart
dat Hij U aan de overkant stond op te wachten
om U eeuwig leven te schenken.
Wij willen het wel geloven, maar we twijfelen nog zo dikwijls.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
in al het geschapene hebt Gij de hand van uw Vader herkend.
Wij lopen vaak zo achteloos aan alles en iedereen voorbij,
dat een verwijzing erin naar U
bij ons nog niet eens opkomt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
dagelijks hebt Gij laten horen en zien via Jezus
dat Gij van ons houdt,
dat Gij houdt van elke mens.
In theorie beamen we dat wel,
maar in praktijk hebben we vaak onze twijfels.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons in en door Jezus vergeving schenken voor ons tekortschieten.
En moge Hij ons voor eens en voor altijd
laten delen in zijn eeuwig leven. Amen.
vrij naar Thomasvieringen

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God van levenden en niet van doden,
roep ons op
uit het graf van verdeeldheid en zucht naar macht.
Wakker ons geloof aan,
doe ons, elke dag opnieuw,
beseffen dat alles wat we doen voor de minsten onder ons
ten goede gehouden wordt door U
die onder ons zijt mens geworden
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God van levenden en niet van doden,
vervul ons met het vertrouwen
dat wie leeft in verbondenheid met U,
door dood en duisternis heen
bij U geborgenheid zal vinden.
Maak ons vertrouwd met Jezus’ Woord
dat Gij allen die zich vol verwachting aan U toevertrouwen,
met vrede tegemoet treedt. Amen.
naar Jacques Verhees


Openingsgebed 3

Kon ik het maar geloven, God,
dat al wie op U vertrouwt
eeuwig zal leven,
omdat uw liefde ook eeuwig is.
Het zou mijn angst om het leven los te laten
alleszins kleiner maken.
En wellicht zou het ook ruimte creëren
om met heel mijn hart lief te hebben
en zo mee te bouwen aan die ‘andere wereld’,
waarvan Gij de Vader zijt.
Laat mij daarom groeien in geloof, God,
én in liefde.
Erwin Roosen
Openingsgebed 4

God,
wij mogen U vinden in elke medemens,
want Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis.
Help ons zo met elkaar om te gaan
dat wij geen mensen kwetsen
en zo het beeld dat wij van U zijn, schenden.
Als wij mensen ontluisteren
vernietigen wij uw luister, God,
en maken we U onherkenbaar.
Help ons de weg te gaan die Jezus ons voorging,
Hij, uw mensenbeeld,
Hij die U in en aan mensen openbaarde
als toekomst over de dood heen. Amen.

Openingsgebed 5

God van alle leven,
verwarm ons met uw aanwezigheid,
bevestig ons in het goede
en spreek woorden van leven tot ons.
Dat vragen wij U door Jezus, Messias,
onze hoop en onze toekomst
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Veltem
Openingsgebed 6

Almachtige, eeuwige God,
uw trouw is sterker dan de dood.
Wat Gij ons eens geschonken hebt,
kan niemand ons ontnemen.
Wanneer onrust en vrees ons voor valse keuzes stellen,
kom ons dan te hulp.
En wanneer de vragen van het leven ons onzeker maken,
sterk dan onze harten tot vertrouwen en standvastigheid.
Wij vragen het U
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
naar Veltem
Openingsgebed 7

God, Vader van alle mensen,
wij zijn begrensd en sterfelijk
en daarom gaat uw belofte van eeuwig leven
ons menselijk begrip te boven.
Wij bidden U:
richt ons dagelijks leven op wat blijvend is voor U,
op wat eeuwigheidswaarde heeft.
Dat vragen we U voor vandaag en voor alle dagen van ons leven. Amen.
naar Lovendegem

Openingsgebed 8

Heer, onze God,
Gij hebt ons het geloof geschonken als een wondere gave.
In Jezus laat Gij ons zien
dat dit geloof alleen door de liefde
vruchtbaar kan worden.
Laat ons openbloeien tot sterkere dienstbaarheid voor onze medemens,
en tot blijvend leven in U. Amen.

Lezingen 1

Luisteren wij dan nu naar God die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Lezingen 2

In de eerste lezing blijven de Makkabeese martelaren, met de dood voor ogen, rotsvast vertrouwen op de God van het leven.
De Sadduceeën uit onze evangelielezing geloofden niet in leven na de dood.
Maar Jezus herinnert hen eraan
dat de Heer geen God van doden is maar van levenden.
Luisteren wij samen naar die woorden uit de Schrift.

Eerste lezing
(2 Makk., 71, 1-2. 9-14)

Uit het tweede boek der Makkabeeën

1           In die dagen werden zeven broers aangehouden,
samen met hun moeder,
en op bevel van de koning
sloeg men ze met stokken en riemen
om ze zo te dwingen het verboden varkensvlees te eten.
2           Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal:
`Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren?
Wij zijn eerder bereid om te sterven,
dan de leer van onze voorvaderen te overtreden.’
9
           Alvorens te sterven zei hij nog:
`Jij, ontaarde boosdoener,
je ontneemt ons nu wel het leven,
maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn Wet sterven,
opwekken voor een eeuwig leven.’
10         Na hem werd de derde gemarteld.
Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit
en onverschrokken bood hij ook zijn handen aan.
11         Fier zei hij:
`Van de hemel heb ik ze gekregen,
maar omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van,
in de hoop ze eens van Hem terug te krijgen.’
12         Zelfs de koning en zijn gevolg
waren verbaasd over de moed van de jonge man,
die ondanks de pijnen niet kreunde.
13         Toen deze gestorven was,
pijnigden en folterden ze de vierde op dezelfde wijze.
14         De dood nabij zei hij:
`De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig
door de hoop die God ons geeft;
dat Hij ons weer laat opstaan.
Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven.’
KBS Willibrord 1995
Tweede lezing (2       Tess., 2, 16- 3, 5)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
16         Laat onze Heer Jezus Christus zelf,
laat God, onze Vader,
die ons zijn liefde heeft betoond
en ons in zijn genade eeuwige troost
en goede hoop heeft geschonken,
17         u bemoedigen en u sterken
bij elk goed werk en elk goed woord.
1
           Voorts, broeders en zusters,
bid voor ons,
opdat het woord van de Heer overal, zoals bij u,
zijn zegetocht mag volbrengen,
2           en wij verlost worden van die verkeerde en slechte mensen;
want niet allen hebben deel aan het geloof.
3           Maar de Heer is getrouw,
Hij zal u sterken en behoeden voor de boze.
4           In de Heer vertrouwen wij op u,
dat u doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven doen.
5           Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God
en de standvastigheid van Christus.
KBS Willibrord 1995
Evangelie (Lc., 20. 27-38)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

27         In die tijd kwamen er enkele Sadduceeën bij Jezus met een vraag.
Zij bestrijden dat er een opstanding is.
28         `Meester,’ zeiden ze,
`Mozes heeft ons dit voorgeschreven:
als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft,
moet zijn broer trouwen met die vrouw
en nakomelingen verwekken voor zijn broer.
29         Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos.
30         Ook de tweede
31         en de derde trouwden met haar, en zo alle zeven,
maar ze stierven allen zonder kinderen na te laten.
32         Nadien stierf ook de vrouw.
33         Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding?
Ze hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad.’
34         Jezus zei tegen hen:
`De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt,
35         maar zij die waardig zijn bevonden
om deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de opstanding uit de doden,
huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt.
36         Zij kunnen immers niet meer sterven,
want ze zijn aan engelen gelijk,
en als kinderen van de opstanding
zijn het kinderen van God.
37         Dat de doden worden opgewekt,
heeft Mozes zelf te verstaan gegeven
in het verhaal van de doornstruik,
waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.
38         Hij is geen God van doden maar van levenden,
want voor Hem leven ze allemaal.’
KBS Willibrord 1995
Geloofsbelijdenis 1

Belijden wij samen ons geloof in de God van alle leven.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn rijk van vrede voor altijd. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus,

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Geloofsbelijdenis 3

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor mensen die zoeken naar diepte in hun leven.
Dat zij inspirerende medemen­sen ontmoeten
die in hun doen en laten getuigen
dat onze God een God van levenden is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat haar betrokkenheid en inzet voor Gods zaak mag toenemen.
Dat wij mogen uitgroeien tot een vitale cel
binnen de brede Kerkgemeen­schap die getuigt
dat onze God een God van levenden is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat het enthousiasme van al die vrijwilligers voor de 11.11.11-actie
onze verantwoor­delijkheid voor de Derdewereldlanden mag prikkelen.
Ook daar hebben mensen recht op een menswaar­dig bestaan
in het oog van onze God van levenden.
Laten wij bidden…

-Straks herdenken wij opnieuw het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Bidden wij om een groeiend besef
dat we samen – over grenzen, rassen en talen heen –
één grote mensenfamilie vormen,
allen kinderen van onze God
die de God van alle leven is.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen,
die ontgoocheld en gelaten
hun tijd maar afwachten.
Dat iemand of iets hen mag raken
en zo opnieuw zin geeft aan hun bestaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen,
die de kwaliteit van leven van mens en natuur verdedigen.
Dat naar hun aanklacht wordt geluisterd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor terminaal zieken,
voor mensen, ontluisterd en opgebrand.
Dat zij medemensen aan hun zijde vinden
die dit laatste stuk liefdevol met hen meegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle overledenen.
Voor hen die betreurd stierven,
maar ook voor de velen die naamloos stierven
en al lang vergeten zijn.
Dat zij rust en vrede mochten vinden
en delen in de belofte van eeuwig leven bij God.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

-Bidden wij voor hen die leven met een groot lijden of verdriet:
voor de ongeneeslijk zieke,
voor de partner die alleen is achter gebleven.
‘Je komt er wel doorheen’ zeggen de mensen vriendelijk,
maar daarna vergeten ze je zo vlug.
Bidden wij dat God geen enkele naam vergeet.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die jong stierven.
‘Geniet maar nu je jong bent, later kan het niet meer’ zeggen de mensen.
Maar ineens is er geen later meer.
Maar jij, die achterbleef, draagt nu de pijn alleen.
Wij bidden dat jij Gods mede-lijden mag voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij samen met hen die blijvend getuigen van het visioen
van vrede op aarde en van een rechtvaardige wereld voor iedereen.
Dat wij blijven geloven in Gods evangelie.
Laten wij bidden…
naar Jan Brok

Voorbeden 4

-Bidden we voor mensen die gefolterd worden
omwille van hun overtuiging of levenswijze
en die door Amnesty International uit de vergetelheid worden gehaald.
Dat wij mogen helpen hun leven en vrijheid terug te schenken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor depressieve mensen
die de zin van hun leven verloren hebben of
mensen die verdwalen in een schijnwereld van consumptie en roes.
Dat wij hen mogen helpen hun ware roeping te ontdekken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die leven in angst en eenzaamheid
door zware ziekte of verwonding,
door een relatiebreuk,
door werkloosheid of door materiële tegenslag.
Dat wij hen mogen helpen hun leven weer op de sporen te zetten
of hun gemoedsrust te schenken door onze troostende nabijheid.
Laten we bidden…

-Bidden we voor terminaal zieken.
Dat wij hen mogen helpen om hun afscheid van het leven
iets minder pijnlijk te maken
door hun onze blijvende liefde en waardering te tonen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onze geliefde overledenen.
Dat zij het kindschap van God nu ten volle mogen beleven.
Laten we bidden…
Marcel Verhelst, in: Kerugma,50/4, blz. 92.

Voorbeden 5 (niet samen met voorbeden 2)

Bidden we tot God
die wil dat alle mensen leven vinden
en wel in overvloed.

-Bidden we voor hen die levend dood zijn:
mensen die, ontgoocheld en gelaten,
alsmaar afwachten: “Het zal mijn tijd wel duren”.
Dat iets of iemand hen mag raken
zodat ze opnieuw zin en inhoud kunnen geven aan hun leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die zich inzetten voor de kwaliteit van leven,
voor hen die opstandig worden
waar de toekomst van onze aarde wordt bedreigd.
Dat hun aanklacht mag worden gehoord.
Dat zij medestanders mogen vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die oog in oog staan met de dood,
voor terminaal zieken,
voor mensen die zich door ouderdom ontluisterd en opgebrand voelen.
Dat zij medemensen aan hun zijde vinden
die dat laatste eenzame stuk weg met hen willen meegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze overledenen,
voor wie ons zo dierbaar waren en om wie we nog steeds treuren,
maar ook voor mensen die naamloos stierven, totaal vergeten.
Dat zij rust en vrede mogen vinden bij onze God van eeuwig leven.
Laten wij bidden…

God,
Gij zijt een God van levenden.
Bij U valt niemand in het niets.
Uw liefde en uw nooit aflatende zorg draagt ons
voorbij de grens van de dood.
Aan die belofte houden wij ons vast,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 1

God van levenden en niet van doden,
vorm ons om, zoals de graankorrels van dit brood
en de druiven van deze wijn,
tot uw handen en voeten
waarmee we U zichtbaar maken in deze wereld.
Maak van ons doeners van uw Woord
en getuigen van uw Boodschap van eeuwig leven,
in het spoor van de Weg, de Waarheid, en het Leven
die Gij hebt uitgetekend
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Voorganger. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, aan elkeen hebt Gij uw gaven uitgedeeld.
Geef dat wij met elkaar delen
wat wij van U hebben gekregen.
Laat ons waakzaam blijven en trouw
tot alles in liefde is volbracht
en Gij ons voorgoed binnenleidt in uw vrede. Amen.

Gebed over de gaven 3

God en Vader,
in dit brood en deze beker
vragen wij U ons te zegenen
met de Geest van Hem
die ons over de dood heen
naar het leven voert:
Jezus, onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 4

God,
Gij die geen God van doden maar een God van levenden zijt,
uw leven wordt het onze
als wij ons leven delen met alle mensen.
Van onze bereidheid daartoe
is dit brood en deze beker het teken.
We willen het breken en delen
zodat Jezus, de Christus, in ons midden tot leven komt. Amen.

Gebed over de gaven 5

God, onze Vader,
brood en wijn brengen wij tot bij U.
Vele mensen hebben dat al voor ons gedaan
en velen zullen het na ons verder doen.
Rond uw tafel mag er geen onderscheid bestaan
tussen arm en rijk, ziek en gezond, ras of stand.
Alle mensen zijn broers en zussen, gelijk aan elkaar.
Help ons
dat dit brood en deze wijn
ons blijven motiveren tot welgemeende inzet
voor gerechtigheid en vrede,
zoals uw Zoon het ons heeft voorgeleefd. Amen.
naar Pastonet

Gebed over de gaven 6

God van alle leven,
wij bieden U dit brood en deze wijn
als teken van onze toewijding,
als blijk van onze goede wil.
Voed ons met uw gaven,
opdat wij groeien
in trouw aan U en in liefde voor elkaar.
Leid ons verder op de weg van Jezus,
die voor ons
toekomst en leven is voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Veltem

Gebed over de gaven 7

Heer, wij brengen U deze gaven als een teken
dat wij vol geloof op uw uitnodiging ingaan.
Laten wij deel hebben aan het gastmaal
dat voor ons is aangericht door Christus, onze Heer. Amen.
naar Veltem

Gebed over de gaven 8

Heer,
aan het kruis heeft uw Zoon Jezus
U het kostbaarste geschonken
dat Hij ooit had kunnen schenken:
zijn eigen leven.
Nu wij met brood en wijn
zijn geschenk aan U gedenken
vragen wij:
laat ook ons ooit thuiskomen
in uw huis van vrede en geluk. Amen.
naar Helchteren

Gebed over de gaven 9

Wij danken U, Heer,
voor dit samenzijn rond brood en wijn.
Wil deze gaven aanvaarden
als een eerlijk teken van onze goede wil.
Maak dat wij U door deze tekenen
mogen ervaren als de Levende in ons midden.
Breng licht in onze duisternis
en open onze ogen voor het ware leven.
Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij.
Onze Vader,….

Vader, verlos onze wereld van kwade demonen
die ons binden aan handen en voeten
en die vaak onoverwinnelijk lijken.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef ons oog voor de mens in de ander
en doe ons zien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht…

Vredeswens 1

Moge de God van vrede ons bij de hand nemen,
moge zijn warmte
alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten.
Dan zullen wij voor elkaar
boodschappers van vrede zijn,
dragers van verzoening,
genezers van eenzaamheid en tweedracht.
Die Godsvrede zij altijd met u.
Wensen wij die vrede elkaar van harte toe.

Vredeswens 2

Heer, maak dat wij vredestichters mogen zijn,
die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen.
Moge wij, daar waar we kunnen,
de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken.
Geef dat volkeren ook deze stappen zetten.
Weest Gij onze Gids en ga ons voor.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Vredeswens 3

Heer God, de wereld jaagt ons op en leidt ons af.
Leer ons tijd maken voor anderen en voor U.
Schenk ons uw vrede,
zodat we tot rust komen
en zien waar het werkelijk op aankomt.
Zo zullen wij vredestichters worden
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die Godsvrede toe.

Vredeswens 4

Heer Jezus,
iedere dag dat wij op deze aarde mogen leven
is een dag om dankbaar voor te zijn.
Maar iedere dag dat wij in vrede mogen leven
is een dag die ons hart doet overvloeien van dankbaarheid.
Wij bidden U,
schenk deze vrede aan alle mensen
zodat uw Rijk onder ons kan groeien.
Dit vragen wij U
voor al de dagen van ons leven. Amen.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook elkaar toe.
Helchteren

Lam Gods

Communie

Opdat wij zouden beseffen dat wij voor elkaar delende mensen moeten zijn,
heeft God zijn Zoon naar de mensenwereld gezonden
om daar Zichzelf te breken
en uit te delen tot voedsel voor ons allen.
Zie het Lam Gods dat de zonden van onze wereld draagt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Geloven in een leven na de dood,
is geloven in Gods Liefde.
Geloven dat de mens niet toevallig tot stand kwam,
geen verloren speelbal is van de natuur
die vanzelf ontwikkelde tot een perfecte uitgave van de chimpansee.
Geloven in een leven na de dood…
is blijven stilstaan bij het wonder dat de mens kan liefhebben,
dat hij weet heeft van plichten en verantwoordelijkheid,
dat hij ontroerd kan worden door schoonheid
en zelf schoonheid kan scheppen.
En achter dat wonder Diegene zien
die dit met veel liefde heeft uitgedacht
om er iets van zijn eigen ziel in te leggen.
Bij zo Iemand zijn we veilig,
ook als we gestorven zijn.

Bezinning 2

Leven is…
van bloesem tot volle bloei,
tot vrucht komen,
rijpe vrucht in de zomerjaren:
blaken van levenslust, onvermoeibaar,
gaaf, sterk en recht.

En dan stilaan…
wat meer doorbuigen,
rimpels krijgen,
van kleur verschieten,
moe worden in de levensherfst.

En uiteindelijk…
tot rust komen,
in slaap vallen,
stilaan uit handen laten gaan,
overlaten aan anderen,
weten dat zal komen wat men ‘heengaan’ noemt.
En toch niet treurig worden,
want dit heengaan
is een gaan naar een nieuwe, eeuwige lente,
waar de bloesem nooit verbleekt
omdat de God in wie wij geloven,
een God van mensen is,
die samen wil zijn
met jou
en mij.

Bezinning 3

Je vraagt je af hoe de mens zal overleven,
wat jij jezelf daarbij moet voorstellen.
Een begrijpelijke vraag, maar toch…

Met eigen ogen zie je dagelijks om je heen
dat al wat je zaait
en wat rust in de grond
door te sterven openbaart
wat erin leeft.
Uit wat je zaait
– of het nu gras is of graan –
groeit heel iets anders dan het zaad deed vermoeden.

Uit gras groeit geen koren
en uit koren geen gras.
Want alle zaad kent zijn eigen wasdom,
zoals iedere boom zijn eigen vrucht.

Zo is het ook met de mens.
Klein en kwetsbaar
en voor een korte tijd komt hij op de wereld.
Als zaad is hij aan de aarde gebonden.
Maar door te sterven wordt openbaar
wat in hem verborgen ligt:
het nieuwe leven,
hemels en geheeld voorgoed.
naar Peer Verhoeven
Bezinning 4 (=bezinning 2 van 30e zondag)

Bidden is kneden

Brooddeeg kneden met je handen…
Het begint met plakkerig gedoe
in een smakeloze brij,
een onsamenhangend mengsel van ingrediënten.
Toch maar geduldig kneden,
geloven dat het lukt.
Plots voel je weerstand,
veerkracht in de massa.
Er lopen krachtlijnen in.
Het is deeg geworden:
de gist kan zijn werk beginnen.

Zoiets is gebed.
Bidden is je leven kneden:
dat onsamenhangend mengsel van duizend kleine dingen
en één groot en onbestemd verlangen naar geluk.
Bidden is geduldig kneden,
is vechten met de stilte,
is vechten met jezelf.
En dan plotseling voelen
dat God de krachtlijnen in je leven legt,
de samenhang
en de veerkracht.

Bidden is kneden,
je leven kneden,
en dan de Geest zijn werk laten doen.
Manu Verhulst

Bezinning 5

Maak van het leven na de dood
geen kopie
van het leven voor de dood.

Want het leven na de dood
heeft niets van doen
met de dagelijkse zorgen
die ons op deze aarde gegeven zijn:
het zorgen voor een nageslacht,
het in stand houden
van je naam en je bezit,
noch met huwen
of ten huwelijk gegeven worden.

Het leven na de dood
heeft alleen te maken
met Hem die liefde is,
die sterker is dan alle dood,
en die leven doet.

Maak van het leven na de dood
geen kopie van je leven hier
met alleen alles veel beter
en mooier.

Maar laat je leven hier op aarde
een kopie zijn
van het leven dat ons te wachten staat,
waar alles spreekt
van de liefde van
“Ik zal er zijn voor u”.
Laat je eeuwig leven
hier beginnen.

Bezinning 6

Geroepen om te leven

De mooiste belofte uit de Schrift
is wel de belofte van leven.
We zijn in het bestaan geroepen
om te leven in verbondenheid
met God en met elkaar.
De dood bedreigt ons voortdurend
en toch: hij heeft niet het laatste woord.
Dat verzacht niet de pijn van het verlies.
De dood is een harde waarheid.
We kunnen er niet omheen,
we kunnen hem niet ontvluchten.
En toch zitten we niet op een dood spoor.
Ons leven eindigt niet zinloos.
Want onze God is een God van mensen.
Hij kent ons bij onze naam.
We zijn geborgen in zijn hand
en daarom mogen wij leven voorgoed.
Deze belofte geeft perspectief,
zelfs over de grens van de dood.
Ze is geen zoethoudertje,
maar een uitdaging om nu al
alle kansen te geven aan het leven
van mens en wereld.
Nu al worden we geroepen om op te staan
uit de doodsheid van ons bestaan:
om leven aan te zeggen
aan ieder voor wie het geen leven is.
Want als God ons het eeuwige licht gunt
dan hebben wij de taak om leven, licht
en ruimte te zijn voor iedereen.
Wim Holterman osfs
Bezinning 7

Leven bij God

Bijna onwillekeurig denken we
in dit jaargetijde aan de dood.
De natuur laat zijn eindigheid zien.
Leven wordt kaal en koud en doods.
De afstervende natuur herinnert ons
aan het einde van ons eigen leven.
Midden in die dood roepen we om leven.
Meer nog: rondom ons zijn er mensen,
die getuigen van een zekere toekomst,
van een leven voorbij alle dood.
Voor de Makkabeese broers is de dood
de mindere van het leven bij God.
Zij geven adem aan het getuigenis,
dat God aan de kant staat
van hen die recht doen en recht leven.
En Jezus gaat voorbij aan
het lachwekkende verhaal van de Sadduceeën.
Het leven, dat God aanreikt aan mensen,
gaat voorbij aan de grens van de dood.
Voor Hem heeft elke mens een naam
die verankerd is in Gods herinnering.
Een mens is Hem te kostbaar
om hem prijs te geven aan de vergetelheid.
Elke mens die tot leven is geroepen,
heeft voor Hem een naam,
voorgoed.
Zo’n mens wordt door God gekoesterd.
Daar doet geen dood iets aan.
Dat getuigenis van Jezus uit Nazareth
mag ons sterken en energie geven
om zelf een mens van levenden te worden
en niet van doden.

Slotgebed 1

God van levenden en niet van doden,
kom nader tot ons in uw Heilige Geest.
Word geboren in ons, telkens opnieuw.
Wees de grond van ons bestaan
zodat wij niet wankelen,
zodat wij niet verzinken in het eeuwig niets.
Klop aan de deur van ons hart, voortdurend,
zodat wij niet aan U voorbij leven,
onszelf niet inperken
tot wat zichtbaar en berekenbaar is.
Maak ons tot één gemeenschap van mensen,
levenden en doden,
samen levend met U en bij U,
alle dagen en in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Ik ben er niet voor de doden – zegt God –
maar voor de levenden.
En hoe graag zou Ik willen
dat jij je met dat leven laat volstromen
en dat jij je leven richt
op de boodschap van het evangelie!
Want voor Mij is leven synoniem van liefde.
En nu reeds wil Ik je in die liefde laten delen
om ze later, wanneer je sterft,
ten volle aan je te kunnen geven,
omdat we elkaar dan van heel dichtbij
en van hart tot hart
zullen ontmoeten.
Erwin Roosen
Slotgebed 3

God van het leven,
het is uw Woord dat ons wekt,
het is uw nabijheid die ons gaande houdt.
Wij danken U daarvoor en vragen:
doe ons steeds opnieuw opstaan uit alle sleur.
Geef ons de kracht om al wat dodelijk is,
uit ons midden te bannen
en ons steeds te vernieuwen in de Geest van Jezus
die voor ons is en blijft:
Toekomst en Leven tot over de grenzen van de dood. Amen.

Slotgebed 4

God,
wij danken U
voor de woorden van hoop en leven,
ons verkondigd in het evangelie.
Wij danken U voor alle mensen
die met ons hun leven delen.
We hopen en bidden
dat we opgenomen worden in uw toekomst,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.
Lovendegem
Slotgebed 5

Kwetsbaar onderweg in de tijd
worden wij, door Jezus, ons aller Herder,
bemoedigd door woorden van hoop en leven.
Dank, Heer,
voor het zenden van uw Boodschapper
die ons de weg wijst die, voorbij de tijd,
leidt naar voltooiing bij U.
Houd ons gaande, God,
op die weg naar eeuwig leven. Amen.
geïnspireerd door Jacques Verhees

Zending en zegen 1

Jezus is onze Weg, onze Waarheid en ons Leven.
Moge wij, in dat geloof, leven en sterven,
gezegend en gedragen door de barmhartigheid van onze God,
die ons nabij is als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Gesterkt door Gods belofte van eeuwig leven,
gaan we terug naar ons dagelijks leven.
Anderen zijn ons daarin voorgegaan.
En wij geloven dat zij bij God in vrede zijn.
Woorden van leven,
ook voor ons die nog onderweg zijn.
Er zal toekomst zijn,
Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Helchteren

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.