32e zondag door het jaar B 2015

08 11 2015

Begroeting

Moge dit samenzijn gezegend worden door God
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord

Vandaag krijgen wij tijdens de lezingen een belangrijke les:
de profeet Elia leert ons
dat echte gelovigen God kunnen ervaren als een Helper,
zelfs bij het grootste verdriet of in de grootste armoede.
Jezus, op zijn beurt, laat ons zien
dat we voor God alles moeten over hebben,
maar dat rijkdom en bezit daarbij vaak een hinderpaal zijn.
vrij naar Ekeren

Gebed om ontferming 1

Laten we even nadenken over wat we verkeerd deden
en op onze stappen terugkeren.

-Omdat we onszelf te vaak in de belangstelling willen plaatsen
en daardoor anderen naar de achtergrond verdringen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we dikwijls een hoge dunk hebben over onszelf
en anderen niet naar waarde schatten,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we materiële belangen vaak te belangrijk achten
en ons hart niet genoeg laten spreken,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,    vergeef ons ons tekortkomen
en blijf ons bewaren in uw liefde.
Strooi in ons het zaad van eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-‘s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn Woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed

God,
Gij kijkt niet naar de buitenkant,
hoe we er uit zien en hoe goed wij ons proberen te gedragen.
Nee, Gij kijkt naar de binnenkant, naar ons hart.
Gij kijkt met hoeveel liefde wij iets doen.
Daarom bidden wij:
leer ons te geven met een hart
dat openstaat voor mensen die hulp nodig hebben.
Leer ons te geven met handen
die ons hart volgen in alle eerlijkheid en oprechtheid.
Leer ons gewoon en vriendelijk met elkaar om te gaan,
zoals ook Jezus dat deed.
Dan worden ook wij mensen naar uw hart. Amen.

Lezingen

Openen wij ons hart voor Gods Woord dat ons toespreekt doorheen de Schrift.

Eerste lezing (1Kon., 17, 10-16)

Uit het eerste boek der Koningen

10
        De profeet Elia vertrok naar Sarefat.
Toen hij bij de stadspoort kwam,
was daar een weduwe hout aan het sprokkelen.
Hij riep naar haar:
`Wees zo goed om voor mij in deze kruik een beetje water te halen;
ik zou graag wat drinken.’
11        Toen zij het ging halen riep hij haar na:
`Wees zo goed om ook een stuk brood mee te brengen.’
12        Zij antwoordde:
`Zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer;
alleen nog maar een handvol meel in de pot
en nog een beetje olie in de kruik.
Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis
om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken;
daarna wacht ons de dood.’
13        Elia antwoordde:
`Vrees niet, ga naar huis en doe wat u van plan bent,
maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij
en breng mij dat;
voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen.
14        Want, zo spreekt de Heer, de God van Israël,
de pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie raakt niet op
totdat de Heer het weer laat regenen.’
15        Toen ging zij weg en deed wat Elia gezegd had,
en elke dag hadden zij te eten, hij, zij en haar familie.
16        De pot met meel raakte niet leeg
en de kruik met olie raakte niet op,
volgens het woord dat de Heer gesproken had door Elia.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Hebr., 9, 24-28)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
24        Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat,
door mensenhanden gemaakt,
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom;
Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu,
voor onze zaak, bij God present te zijn.
25        Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat,
met bloed dat niet het zijne is.
26        Anders had Christus telkens opnieuw moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld;
maar in feite is Hij slechts eenmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis,
om door zijn offer de zonden weg te nemen.
27             Het is het lot van de mens eenmaal te sterven,
en daarna komt het oordeel;
28        zo is ook Christus eenmaal geofferd,
om de zonden van allen op zich te nemen;
de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen
maar om hen te redden die naar Hem uitzien.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 12, 38-44)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

38        Bij zijn onderricht zei Jezus:
`Pas op voor de schriftgeleerden,
die graag in plechtige gewaden rondlopen
en graag gegroet worden op het marktplein,
39        graag vooraan in de synagoge zitten,
en op de ereplaats bij het feestmaal.
40        Mensen die de huizen van de weduwen opeten
en voor de schijn lange gebeden opzeggen –
over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden.’
41        Gezeten tegenover de offerkist,
bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide.
Veel rijken gooiden er veel in.
42        Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide,
ter waarde van een quadrans.
43        Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:
`Ik verzeker jullie,
die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen.
44        Want allen gooiden er iets in van hun overvloed,
maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had,
heel haar levensonderhoud.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we dat we, zoals de arme weduwe,
iets van onszelf aan anderen zouden geven,
dat we zouden geven met ons hart.
Laten we bidden…

-Bidden we dat mensen die reageren zoals de schriftgeleerden, zouden inzien
dat eigenbelang en een hoge dunk van zichzelf,
niet mogen primeren.
Laten we bidden…

-Bidden we voor elkaar.
Dat we samen zouden zoeken
hoe we Jezus’ Boodschap in het leven van elke dag,
kunnen waarmaken.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

Bidden we tot God die ons hoort
eerder dan wij tot Hem roepen.

-Bidden wij voor mensen zonder woonplaats
– vluchtelingen, zwervers, ontheemden.
Dat zij gastvrijheid ontmoeten
en onderdak vinden.
Laten we bidden…

-Bidden wij God om vergeving
als wij elkaar verwaarlozen en vergeten,
als wij elkaar niet begrijpen of verdragen,
als wij niet kunnen loskomen van een pijnlijk verleden.
Laten we bidden…

-Bidden we om die goedheid
die de Mensenzoon onder ons heeft laten zien.
Dat wij ons laten leiden door zijn aandacht voor de mens
als wij het kwaad willen bestrijden.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor onszelf, hier samen bijeen.
Dat wij niet opgesloten raken in angst,
dat wij ons durven open te stellen voor anderen
en bereid zijn waarachtig te delen van datgene waarvan we leven.
Laten we bidden…
naar Josef Essing o.p.

Gebed over de gaven 1

Getrouwe God,
alle mensen gaan U ter harte,
en mensen zonder stem worden door U gehoord.
Draag dan iets van uw menslievendheid op ons over,
zodat ook wij
gebroken brood mogen zijn
voor de mensen om ons heen,
naar het voorbeeld van Jezus, uw geliefde Zoon.
naar Mechelen

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
in het voetspoor van Jezus
delen wij lief en leed met elkaar,
werken wij samen aan vrede en gerechtigheid.
Zegen het brood en de wijn
die vandaag in heel de Kerk
in het centrum van de gemeenschap worden geplaatst.
Moge dit samen vieren een aanzet zijn
om de kring van mensen steeds groter te maken,
waarbij niemand wordt uitgesloten. Amen.
Thomasvieringen

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom heeft voorgeleefd

hoe wij met elkaar kunnen omgaan,
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

God, onze Vader, die het vuur van uw Liefde
in de harten van de mensen hebt gelegd,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek hebt gelaten,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem,
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Ons geloof is vaak te zwak om te geven en te ontvangen
zoals Jezus het ons leerde.
Daarom bidden wij tot God – met de woorden van zijn Zoon –
om kracht en bijstand:
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons in uw barmhartigheid bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig,
wanneer wij onze ogen sluiten
voor het onrecht dat mensen elkaar aandoen.
Geef ons rust en hoop,
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
          Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens 1

God, de wereld jaagt ons op en leidt ons af.
Leer ons tijd maken voor anderen en voor U.
Schenk ons uw vrede
zodat we tot rust komen
en zien waar het werkelijk op aankomt.
Zo zullen wij vredestichters worden
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus Christus,
de vrede die Gij ons wilt schenken
is een kostbare schat.
Moge wij haar altijd blijven waarderen boven het materiële.
Moge wij ons blijven inzetten om haar te bewaren
en moge zij ons dichter bij elkaar brengen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Delen we zijn vriendschap en vrede met elkaar.

Lam Gods

Communie

Brood breken, een eenvoudig gebaar.
Maar je leven breken
elke dag voor elke mens die bij je binnenkomt,
is niet zo eenvoudig.
Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur,
dat is niet zo eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
          Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,…

Bezinning 1

Bid eens
voor de mensen
die zolang we weten
alleen zijn geweest…
Voor de mensen die mettertijd
alleen kwamen te staan,
alleen gekomen
door de dood,
of omdat een ander wegging…
Alleen door een handicap,
door ziekte of ouderdom…
Alleen…
Wie niet, vroeg of laat?

God,
moge we bij U en bij elkaar geborgen zijn.
naar Peer Verhoeven

Bezinning 2

Twee weduwen, arm en berooid,
nauwelijks nog in staat
om voor zichzelf te zorgen:
zij geven wat ze hebben;
ze geven alles wat ze nodig hebben
om te kunnen blijven leven.
In woord en in daad worden ze beloond.
Hun delen is hun grote rijkdom.
Ze worden door God gezien,
omdat ze zijn Boodschap,
zonder opzien te baren,
met hart en ziel verstaan.

Ze leven nóg: deze mensen.
Midden onder ons zijn er ook,
die weten dat leven delen is.
Ze zoeken niet naar aanzien.
In alle eenvoud geven ze van hun brood,
van hun inspiratie en van hun geloven.
Ze laten zich nergens op voorstaan.
In alle eenvoud geven ze handen en voeten
aan de Blijde Boodschap.
Ze krijgen geen vermelding
in het Book of Records;
wél in het boek van het Leven.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Eigenlijk ging het in dit verhaal
helemaal niet over rijk of arm – zegt God.
Het gaat erover hoe je vandaag kunt geloven
en hoe je je leven in dienst kunt stellen
van Mij en van mijn droom van liefde.
Want ofwel geloof je met alles wat je hebt,
ofwel geloof je niet.
Geloven is geen saus
die je over je leven kunt uitgieten als je daar zelf zin in hebt.
Het is de kern van je leven,
bron én doel van je bestaan.
Daarom hoop Ik
dat je meer en meer op die arme weduwe gaat gelijken
en dat je je met heel je hart aan Mij durft toevertrouwen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God,
uitdrukkelijk verbindt Gij uw naam met allen
die alleen en verweesd achterblijven.
Ontfermend wilt Gij aanwezig zijn
waar mensen ontzet en hulpeloos in het leven staan.
God van weduwen en wezen,
God van allen die onrecht lijden,
inspireer ons met uw Geest van ontferming en liefde
die U eigen is,
maar om wiens kracht en bijstand
wij dagelijks moeten bidden. Amen.
Lammie Stel

Zending en zegen

God,
Gij die zaait en oogst,
die Brood van Leven met ons breekt
en daarin vruchtbaarheid van liefde met ons deelt,
wees ons Licht en onze Kracht in de komende dagen.
Ga met ons mee als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.