32e zondag door het jaar A 2017

12 11 2017

Begroeting

God nodigt ons uit om waakzaam te wachten op zijn komst,
Hij die onder ons komt in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Om Gods Boodschap duidelijk te maken gebruikt Jezus vaak parabels,
vergelijkingen met voorbeelden waarmee zijn publiek vertrouwd was.
Zo ook vandaag.
Wie stelt zich al eens niet de vraag: hoe zal het zijn in het Rijk Gods?
Wie mogen er binnen?
Nog maar eens benadrukt Jezus dat het niet iets is om bang voor te zijn,
neen, het gaat eraan toe zoals bij een bruiloft en een bruiloftsmaal.
Vandaar de parallel naar de feeststemming op en vóór een Joodse bruiloft.
In Israël was het de gewoonte dat de bruidegom een vrijgezellenfuif hield,
maar hoelang die duurde wist niemand op voorhand,
maar zeker was, dat het vaak al donker was vooraleer de bruidegom arriveerde.
Daarom moesten de bruidsmeisjes de bruidegom
met brandende lampen opwachten
om dan samen de bruid op te halen,
zodat dan het echte feest kon beginnen.
Maar als je uitverkoren bent als bruidsmeisje
moet je natuurlijk de taak die eraan vast zit,
naar behoren uitvoeren.
Zo gaat het ook in het Rijk Gods: je wordt wel uitgenodigd,
maar je moet tijdens je leven handen en voeten geven aan zijn Boodschap.
Vaak leven we, uit gemakzucht, zoals de dwaze meisjes.
Dan luidt Jezus’ Boodschap: dan gaat de deur onherroepelijk dicht.
Laten we ons daarover even bezinnen.

Openingswoord 2

Vandaag krijgen we de parabel over de wijze en de dwaze bruidsmeisjes te horen.
Een oproep tot wijze waakzaamheid,
een oproep om te willen zien waar het op aankomt,
om verder te zien dan wat wij zien.
Leven niet zonder hoop, niet zonder toekomst,
je wakker, wijs en waakzaam blijven inzetten ‘totdat Hij komt’.
Dat is onze levensopgave als christenen.
Laten wij ons nederig naar God toe keren.

Vergevingsmoment 1

-Heer,
wij hebben zoveel om aan te denken,
zoveel te doen,
dat we vergeten uit te kijken naar uw komst.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
-Christus,
wachten en waakzaam zijn
vinden we maar vervelende dingen
en daarom zijn onze lampen bijna gedoofd.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
we weten dat geloof en vertrouwen in U en in elkaar essentieel zijn,
maar in de praktijk brengen we daarvan zo weinig terecht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze lauwheid
en leer ons steeds meer leven naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, met veel enthousiasme beginnen we aan verschillende taken,
maar soms zijn die uiteindelijk toch niet zo opwindend als we hadden verwacht
en laten we de moed al vlug vallen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons geleerd dat God één en al liefde is,
dat Hij vergevingsgezind is,
dat Hij rekening houdt met ons tekortschieten.
Maar dat betekent niet dat we géén inspanning moeten doen.
Ons tekortkomen zomaar onder de mat schuiven
en lui-lekker onze goesting doen,
dat is geen christenhouding.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij weten maar al te goed wat uw Boodschap behelst,
en we geven toe dat onze praktijk ervan vaak gebrekkig is,
maar dan rekenen op de hulp van anderen om onze tekorten te verdoezelen,
dat kan niet.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, help ons om steeds beter het voorbeeld van uw Zoon Jezus te volgen
en zo mee te bouwen aan uw Rijk.
En dan zal het een feest zijn. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Wees waakzaam – zegt God –
stoor je niet aan het oppervlakkige van de samenleving
maar hou je ogen en je hart voor Mij open,
zodat je Mij kunt binnenlaten
wanneer Ik voor de deur van je leven sta.
Laat je niet in slaap sussen
door mooie woorden of beloftes
of door de schijn van de reclame,
maar blijf kritisch kijken naar de wereld
en naar de mensen rondom je,
met de reflex van het evangelie
en met een hart dat gelijkt op het hart van Jezus – zegt God.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

Vader,
dikwijls vinden wij alles zomaar vanzelfsprekend.
Op andere momenten verliezen we ons in dagdromerij.
Onze lamp gaat uit, onze olie is op.
Vul onze lamp.
Schud ons wakker,
want we mogen vandaag geen kansen laten liggen
die de wereld van morgen kunnen beter maken.
Laat ons waakzaam zijn,
laat ons niet indommelen,
maar maak dat we uitzien naar uw komst.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.
naar Levensecht

Lezingen

De belofte dat we mogen thuiskomen bij de Heer, is een bron van troost,
schrijft Paulus in onze eerste lezing.
Maar op dat perspectief moeten wij wel onze levenswijze afstemmen.
Dat is de olie die de lampen van de verstandige bruidsmeisjes brandend houdt
in afwachting van de komst van de Heer, vertelt ons de parabel in het evangelie.
Laten we luisteren naar die woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Wijsh. 6, 12-16)

Uit het boek der Wijsheid

12         Stralend en onvergankelijk is de wijsheid
en zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar liefhebben
en gevonden door wie haar zoeken.
13         Aan wie haar begeren
laat zij zich gauw kennen.
14         Wie vroeg voor haar opstaat,
hoeft zich niet moe te maken,
want hij vindt haar voor zijn deur.
15         De gedachten op haar richten
getuigt van een volmaakt inzicht
en wie wakker blijft voor haar
zal snel vrij van zorgen zijn.
16         Want zij gaat zelf rond,
op zoek naar mensen die haar waardig zijn;
op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen,
en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tes. 4, 13-18)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

13         Broeders en zusters,
wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn,
zodat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen,
die geen hoop hebben.
14         Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan,
dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen
samen met Hem meevoeren.
15         En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,
wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan.
16         Want wanneer het bevel gegeven wordt,
als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken,
dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen,
en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn;
17         daarna zullen wij die nog in leven zijn,
tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken
in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
18         Troost elkaar dus met deze woorden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 25, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen de volgende gelijkenis:
1           Het zal met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes,
die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
2           Vijf van hen waren dom en vijf verstandig.
3           Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie.
4           Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen.
5           Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in.
6           Midden in de nacht klonk er geroep:
`Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!”
7           Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde.
8           De domme zeiden tegen de verstandige:
`Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.”
9           Maar de verstandige gaven ten antwoord:
`Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie;
ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.”
10         Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom,
en de meisjes die klaar stonden,
gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft,
en de deur ging dicht.
11         Later kwamen ook de andere meisjes en riepen:
`Heer, heer, doe open voor ons.”
12         Maar hij antwoordde:
`Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.”
13         Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die ons allen bewaart in zijn hand,

die deze wereld in stand houdt
en trouw is aan het werk van zijn handen.

Ik geloof in God
die gewone mensen bemint
zoals een vader zijn enig kind.

Ik geloof in God
die iedereen kent en noemt bij zijn naam
zoals een moeder haar kind.

Ik geloof in God
die gewone mensen bevrijdt,
die ons door het dagelijkse leven voert

en ons, door de dood heen,
naar een gelukkige toekomst leidt.

Ik geloof in God
die alle mensen trouw blijft

en die ons oproept
om voor elkaar zo trouw als Hij te zijn. Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst leggen wij
alles waarvoor we willen danken en ook al wat ons zorgen baart
op het altaar van de Heer.
Wij bieden het Hem aan, samen met onze gaven en dit brood en deze wijn.

-Bidden we om wijsheid.
Dat we steeds met overleg zouden te werk gaan
en ons niet laten leiden door glamour en door uiterlijkheden,
maar dat we zouden proberen inzicht te krijgen,
zodat we de juiste beslissingen nemen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om waakzaamheid.
Dat we verder zouden kijken dan onze neus lang is.
Dat we met begrip en liefde met elkaar zouden omgaan
en verstandig zorg dragen voor de schepping.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die geen toekomst meer zien,
die het wachten op iets positiefs hebben opgegeven.
Dat zij medemensen mogen ontmoeten die hen begrijpen
en hen, beetje bij beetje, helpen weer op weg te gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk.
Dat zij in woorden en daden laat zien dat Gods Boodschap
een Blijde Boodschap is,
die elke mens oproept om Jezus’ voorbeeld van liefde te volgen
en zo het Rijk Gods werkelijkheid laat worden.
Laten wij bidden…

God,
laat ons alert wachten op uw komst,
dan kunnen we vol blijdschap deelnemen aan uw eeuwig bruiloftsmaal. Amen.

Voorbeden 2

-God, wij bidden U voor alle christenen.
Dat zij zich tegenover God en hun medemensen
verantwoordelijk weten voor het verloop van de geschiedenis.
Dat zij zich niet vermoeid en ontmoedigd terugplooien op zichzelf.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor mensen die zich neerleggen bij de weerbarstige werkelijkheid,
zonder hoop die ooit te kunnen veranderen.
Voor hen die dromen bedrog noemen
en elk visioen afwijzen als illusie.
Dat zij zich bekeren tot het geloof en het vertrouwen
in een God bij wie alles mogelijk is.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U ook voor onszelf.
Dat wij onze lampen brandend houden.
Dat wij omzichtig en wijs te werk gaan
in onderling overleg, scherpzinnig en met taai geduld,
trouw elkaar meetrekkend
om de komst van het Rijk der hemelen mogelijk te maken.
Laten wij bidden…
naar A. Van de Walle o.p.


Gebed over de gaven 1

God van ver en van dichtbij,
wij bieden U deze gaven aan: brood en wijn.
Geef dat deze viering voor ons het teken is
dat Gij vandaag al op ons wacht.
Dit vragen wij U
door Jezus die ons steeds nabij wil zijn. Amen.
André Janssens

Gebed over de gaven 2

Goede God,
hier verzameld rondom uw tafel
vieren wij op voorhand wat ooit zal komen:
het feest van uw blijvend Koninkrijk.
Voed ons met moed en goede hoop,
opdat wij de lamp van ons geloof
brandend houden ten einde toe,
zoals Hij die om zijn trouw en overgave
genade vond in uw ogen:
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Kerk in Herent

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden
ging Jezus geregeld de berg op om er Zich biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad:
Onze Vader…

Vergeef ons Heer wanneer wij indommelen in plaats van waakzaam te blijven.
Houd ons hart brandend door U en voor U.
Dan zullen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens 1

Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Vredeswens 2

Vrede begint
waar mensen elkaar vredevol de hand drukken,
ongeacht ras of stand, kleur of taal.
Waar mensen bruggen bouwen naar mekaar toe,
mekaar eerbiedigen, voor mekaar een hulp in nood zijn.
Waar mensen mekaar zien
als broers en zussen van dezelfde Vader.
De vrede van de Heer zij met ons allen.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie 1

Met dit brood en deze wijn, uw Lichaam en uw Bloed,
wilt Gij ons voeden,
zodat wij waakzaam kunnen blijven totdat Gij wederkomt.
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 2

Aan wie honger hebben geeft Gij Brood,
in overvloed geschonken door uw Zoon.
Moge zijn voorbeeld ons inspireren
om onze rijkdom te delen,
opdat alle mensen zouden weten
dat Gij oog en aandacht hebt
voor al onze noden.
Dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Soms lijkt ons leven een roes.
Het vliegt aan ons voorbij.
We hebben nauwelijks een kans
om stil te staan, om op verhaal te komen.
We moeten vooruit in een hoog tempo.
Het wereldgebeuren vliegt
als een schim langs ons heen.
We kunnen het niet meer bijhouden.
Soms sukkelen we in slaap
en dromen van de zondvloed-na-ons.
We verliezen ons in eigen plezier
en vergeten het leed van anderen.

De vijf onverstandige meisjes
uit het evangelie mogen ons prikkelen:
wees alert, leef met open ogen.
Zij dagen ons uit om het uit te houden
en om te zorgen, dat we brandstof hebben
om onze lampen brandend te houden.
Geloven is geen bezit,
maar een voortdurend gebeuren.
Het is attent zijn
op het verschijnen van God.
Het vraagt om volharding
en uithoudingsvermogen.
“Weest waakzaam”, wordt ons aangezegd,
waakzaam om te blijven omzien,
dat het leven een feest wordt
voor iedereen, wereldwijd.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Eens kregen wij een beetje olie mee
– God weet hoeveel en van wie,
en van welke kwaliteit –
een beetje olie en het lampje brandde.
Het speelde voor onze ogen, elke dag,
en danste als vanzelf
op het ritme van ons hart en van het jaargetij.

Maar de eerste olie raakte op
en ’t vlammetje verflauwde,
werd als niets.
Het smeulde slechts, onmerkbaar stil.
Toen zijn we zelf op zoek gegaan
naar olie om te branden.
Want zonder vlam en zonder licht
was het alsof er in het leven
niets meer te verwachten viel.

De hemel in je hart
is een vlammetje dat enkel maar blijft branden
als we olie aanleggen,
olie als bezieling van mensen die naast ons gaan,
als gebeden in de stilte,
als offers, gebracht zonder woorden.

De hemel in je hart
is een kleine vlam
die niet vanzelf blijft branden
maar die olie vraagt…
Wij moeten waakzaam zijn.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Help me waakzaam te blijven, God,
mijn ogen en mijn hart open te houden
voor de signalen van uw aanwezigheid in onze wereld.
Leer me te kijken, met de bril van het evangelie,
naar de mensen rondom mij
en mee te bouwen
aan een wereld waar elkeen zich thuis kan voelen.
Dan zal ik eens uw bruiloftszaal binnentreden
en aanzitten aan het feest van de liefde,
uw liefde, die geen einde kent. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Help mij de lamp van mijn hart
brandend te houden, God,
om meteen te kunnen opendoen
als Gij bij mij aanklopt.
Laat mij U herkennen wanneer ik U
mag ontmoeten
in de ogen van een kind
of in het gelaat van een arme.
Laat mij dan uw liefde ervaren,
zodat ik met heel mijn hart
bij U kan zijn,
altijd en overal! Amen.

Zending en zegen

Waakzaam zijn is leven
met open ogen, open oren en een open hart
en je lamp brandend houden
totdat we het ware Licht zien.
Moge wij steeds meer toegroeien naar dit ene Licht,
onder de zegen van Hem die wij noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.