31e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
eenendertigste zondag C (31/10/2010)


Begroeting

God die ons roept,
God die ons zoekt,
God die niet langs ons heen kijkt,
maar ons ziet
en herkent wie we zouden kunnen zijn.
In naam van die God
+ Vader, Zoon en Geest,
zijn wij hier samen om bij Hem thuis te komen. Amen.

Openingswoord 1

In het verhaal van Zacheüs tekenen zich twee levenshoudingen af,
twee manieren waarop mensen met zichzelf,
met anderen en met de dingen kunnen omgaan.
De ene is te karakteriseren als ‘hebben’,
de andere als ‘zijn’.
De ontmoeting met Jezus maakt van Zacheüs een ander mens:
hij maakt een ontwikkeling door van ‘hebben’ naar ‘zijn’.
Dat kon gebeuren omdat Zacheüs daarvoor openstond,
omdat hij op zoek ging om Jezus te kunnen zien.
Zijn wij op zoek om Jezus te kunnen zien?
Of zijn wij de gevangene van onze hunker naar ‘hebben’?
Laten wij daarover nadenken terwijl wij de Heer om ontferming vragen.

Openingswoord 2

Wij zijn heel belangrijk voor elkaar.
Wij kunnen elkaar doen groeien,
maar kunnen elkaar evengoed kleineren. Zacheüs, de kleine man uit onze evangelielezing, is geïsoleerd geraakt
omdat er over hem geroddeld wordt
en er allerlei vooroordelen de ronde doen.
Misschien kunnen we ons eigen leven even onder de loep nemen:
gaan ook wij soms heel anders met mensen om
dan we echt zouden willen?
En schrikken wij ervan als we merken
hoezeer ons gedrag verschilt van de manier waarop Jezus met mensen omging?

Vergevingsmoment 1

Bidden wij vol vertrouwen tot God
die in zijn liefde al wat leeft, omvat.

Mensen zijn soms vastgelopen,
verstrikt in eigen schuld.
Weest Gij de God die hen bevrijdt.
Heer, ontferm U over ons.

Mensen voelen zich soms minderwaardig
en zitten in zichzelf gevangen.
Weest Gij de God die ruimte schept.
Christus, ontferm U over ons.

Mensen komen soms tot inkeer
en willen dan nieuwe wegen gaan.
Weest Gij de God die met hen meegaat.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Heer,
Gij zijt naar blinde mensen toegestapt
en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.
Wij zijn vaak blind voor de noden van onze medemens.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
ook naar lamme mensen zijt Gij gegaan.
Gij naamt hen liefdevol bij de hand
en ze konden weer lopen.
Onze handen en voeten lijken vaak verlamd
wanneer het erop aankomt naar anderen toe te gaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
tegen mensen die zich uitgestoten voelden
hebt Gij gezegd:
‘God houdt van jou’.
Vol vreugde zongen ze het uit.
Wij vinden vaak geen woorden om van uw aanwezigheid te getuigen,
geen woorden om anderen te bemoedigen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Pastonet

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij laat niets verloren gaan van wat Gij in het leven hebt geroepen.
Spreek tot ons zodat uw woord
ons openbreekt van ‘hebben’ naar ‘zijn’.
Dat wij het leven zouden vinden
dat gekleurd wordt door hoop, liefde en gemeenschap.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.


Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wij mogen te gast zijn in uw huis.
Hier hopen wij tot rust te komen
zodat wij kunnen luisteren
naar wat Gij ons te zeggen hebt.
Hier hopen wij de taal te leren spreken
die uw Zoon gesproken heeft
en ons heeft voorgeleefd. Amen.

Openingsgebed 3

Gij die niet schreeuwt,
maar intens luistert.
Gij die het geknakte riet
niet breekt, maar heelt.
Gij die niet onderuit haalt,
maar optilt.
Gij die niet uitdooft,
maar verwarmt.
Gij die niet heerst,
maar dient.
Gij die niet angstig maakt,
maar bevrijding brengt.
Leg uw kracht in ons.
Laat uw stem hoorbaar worden.
in ons midden. Amen.
naar Marinus van den Berg

Lezingen

Luisteren wij naar God die tot ons spreekt in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Wijsheid 11,23-12,2)

Uit het boek Wijsheid

22 De hele wereld is voor U
als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan
en als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt.
23       Maar U ontfermt zich over iedereen,
omdat U alles kunt
en U telt de zonden van de mensen niet,
om hen tot inkeer te laten komen.
24       Want alles wat bestaat hebt U lief
en U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt;
als U iets zou haten,
zou U het niet geschapen hebben.
25       En hoe zou iets in stand zijn gebleven
als U het niet wilde,
of hoe zou iets bewaard zijn
dat niet door U was geroepen?
26       U spaart echter alles, omdat het van U is,
U, Heer, die alles wat leeft bemint.
1        Uw onvergankelijke geest is in alles.
2        Daarom straft U slechts gaandeweg degenen die zondigen;
U wijst hen terecht
door hun te laten zien waarin zij zondigen,
zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd,
in U, Heer, geloven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Tessalonicenzen 1,11-2,2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
11       Wij bidden steeds opnieuw voor u,
dat God u zijn roeping waardig maakt
en dat Hij al uw goede voornemens
en elk werk van uw geloof
door zijn macht tot volkomenheid brengt.
12       Dan zal de naam van onze Heer Jezus
in u verheerlijkt worden –
en u in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.
1        Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem,
2        om niet zo gauw uw bezinning te verliezen
en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting,
een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn,
alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 19,1-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1        Jezus kwam in Jericho en trok door de stad.
2        Daar was een man die Zacheüs heette.
Hij was oppertollenaar en hij was rijk.
3        Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was,
maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa,
want hij was klein van stuk.
4        Daarom rende hij vooruit
en klom in een moerbeivijgenboom
om Hem te zien te krijgen,
want Hij zou daar voorbijkomen.
5        Toen Jezus bij die plek kwam,
keek Hij omhoog en zei tegen hem:
`Zacheüs, kom vlug naar beneden;
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’
6        Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde.
7        Iedereen die het zag sprak er schande van.
`Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze.
8        Zacheüs richtte zich tot de Heer.
`Heer,’ zei hij,
`hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst,
vergoed ik het viervoudig.’
9        Jezus zei tegen hem:
`Vandaag is er redding gekomen voor dit huis,
want ook hij is een zoon van Abraham.
10       De Mensenzoon is immers gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mensen hebben mensen nodig om samen God te dienen.
Belijden wij als gemeenschap dit geloof.

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden wij dat wij geen mensen ommuren
met vooroordelen en uitsluiting.
Bidden wij om voldoende tact en creativiteit
om mensen over de muren heen te halen
die ze zelf rond hun leven hebben opgetrokken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om de kracht van Jezus’ Geest,
opdat wij mensen die ons kwaad deden,
zouden tegemoet treden met vergevende liefde.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om een houding van echte naastenliefde,
die geen rekening houdt met de verdienste of prestatie van de medemens.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen
die zich dag en nacht inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor ex-gevangenen,
die spijt hebben over hun misstap en een nieuw leven willen beginnen.
Dat wij, als persoon en als maatschappij,
hun een eerlijke en nieuwe kans gunnen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor mensen die steeds groter willen worden,
alsmaar hogerop,
maar daar het geluk niet vinden.
Dat ze hun hart laten spreken
en blijven uitkijken naar iemand die voorbijkomt.
Laten we bidden…

– Bidden we voor mensen die zich afvragen
hoe ze Zacheüs uit zijn boom kunnen halen,
hoe ze hem kunnen aanspreken om zijn levenshouding te veranderen.
Dat ze het volhouden de verborgen noden van anderen op te sporen.
Laten we bidden…

– Bidden we voor alle goede mensen die het kleine eren,
het geknakte riet niet breken.
Voor mensen die woorden hebben om te spreken
en stilte om te luisteren.
Dat wij zulke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij zulke mensen mogen worden.
Laten we bidden…

Genadige God,
uw hart gaat uit naar allen.
Gij blijft mensen nabij ook als zij duistere wegen gaan.
Herschep ons naar uw beeld,
maak ons op U gelijkend. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij danken U dat Gij ons uitnodigt aan uw tafel.
Wij bieden U dit brood en deze wijn aan.
Neem ze aan
en maak ons deelgenoot van uw barmhartigheid,
zoals Gij die zichtbaar maakte
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
met vreugde willen wij alles klaarmaken
om Jezus te ontvangen,
net zoals Zacheüs dat deed.
Daarom bieden wij U deze gaven van brood en wijn aan.
Laat dit niet alleen een teken zijn
van onze vriendschap voor Hem,
maar ook van zijn vriendschap voor ons.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus uw Zoon,
wiens woorden voor ons levensbrood zijn,
wiens daden voor ons voorbeeld en bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die zich aandient als Vader voor ons en alle mensen:
Onze Vader,…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw woord: “Ik ben het Brood des levens”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Mijn Geest zal u tot kracht zijn”.
Blijf ons nabij met uw woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk,…

Vredewens 1

Heer Jezus,
uw ontwapenend woord
bevrijdt ons uit de beslotenheid van ons eigen ik.
Stimuleer ons tot kleine gebaren van vrede
en help ons mee te bouwen aan die nieuwe wereld
waarvoor Gij uw leven hebt gegeven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.


Vredewens 2

Heer Jezus,
zoals Gij in de ontmoeting met mensen
uw liefde en respect toonde,
zo vraagt Gij ook aan ons
om liefdevol met elkaar om te gaan.
Wees ons nabij als wij moeizaam proberen
vrede en eenheid waar te maken.
Maak ons open voor elkaar,
vriendelijk en hartelijk.
Help ons uw vrede uit te dragen.
Die vredesboodschap van Jezus zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Lam Gods

Communie

Als de Heer bij ons te gast mag zijn
treedt Hij voor ons op als Gastheer.
Hij deelt zichzelf uit als spijs en drank
opdat wij ons in ons leven
zouden laten inspireren door zijn voorbeeld.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Je bent gevlucht hoog in een boom:
weg van de mensen,
weg van hun oordelen en vooroordelen.
Een plek voor jou alleen,
waar je jouw laatste beetje hoop
nog veilig kan vasthouden.

Zo’n boom heb je soms nodig,
maar je hoort er niet thuis.
Grond heb je nodig
om met twee voeten op te staan.
Vaste grond van vergeving en begrip:
iemand die in jou gelooft,
iemand die je respecteert, ook in je anders zijn.
Iemand die je ziet en die je gaarne ziet,
die je noemt bij je naam
en niet bij je titel, rol of functie.
Iemand die je kent,
dieper dan jij jezelf kent.
Iemand voor wie je meer bent
dan de corrupte, de eigenzinnige of de marginale.
Iemand die in jou een mens heeft gezien,
een beeld van God die liefde is.
naar Carlos Desoete

Bezinning 2

Jezus keek omhoog…

Wie niet neerkijkt op mensen
maar naar hen opkijkt,
vindt de weg naar hun hart.
Zij kunnen bij elkaar thuis komen.
Zij kunnen mekaar ont-moeten.

Dan komen mensen snel uit hun hoge bomen,
van hun hoge ladder,
uit hun ivoren toren van hooghartigheid en pretentie.

Op dezelfde hoogte
wil God de mens ontmoeten.
Allebei met de voeten op de grond.
Daarom werd Hij mens,
met zijn twee voeten in onze modder.


Bezinning 3

Als Gods kracht in mensen werkzaam is,
gebeuren er wonderen.
Dan kun je niet meer zwijgen
en loop je Jezus achterna.
Dan hou je het niet bij dromen
en dan neem je risico’s om Hem.
Jezus spreekt mensen aan,
maakt ze vrij en gelukkig en anders.
Bezeten door Hem
kom je op voor gerechtigheid,
vecht je voor gelijkwaardigheid
en waag je je leven
voor eerlijkheid en inspraak.
Als je geraakt wordt door Hem
ben je mens met de mensen
en verkondig je zijn Goede Boodschap.
Uit: ‘Van aarde en hemel thuis’, blz. 120

Slotgebed 1

God, onze Vader,
op zoek naar iemand die ons begrijpen kan
hebben wij U gevonden
op zoek naar ons.
Gij hebt uw intrek genomen bij ons,
mensen met fouten en gebreken.
In uw barmhartigheid hebt Gij ons nieuw gemaakt.
Wij zeggen U dank, God, en bidden U:
wees ons nabij
wanneer wij vrede en vriendschap proberen te zijn
voor allen die op zoek zijn
naar iemand die hen begrijpen kan. Amen.

Slotgebed 2

God,
Zacheüs wilde Jezus zien,
maar vooral ook door Hem gezien worden.
Zodra Jezus hem opmerkte
ging er voor Zacheüs een totaal nieuwe wereld open.
Wij bidden U,
toon ook aan ons uw vriendschap
zodat we kunnen voelen hoeveel Gij van ons houdt.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Zending en zegen

Hoe meer we ‘hebben’ en ‘nog meer willen hebben’ loslaten,
des te meer staan we open voor wat wezenlijk is.
Om die weg op te gaan is de Heer ons nabij met zijn zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.