31e zondag door het jaar B 2021

31 10 2021

Begroeting

Moge Gods zegen met ons zijn:
+ de liefde van de Vader,
de genade van de Zoon
en de gemeenschap van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het is goed dat ook wij, geboren en getogen christenen,
af en toe eens nagaan of onze manier van leven
wel in overeenstemming is met onze roeping als gelovige.
Vandaag klinkt de vraag naar het allereerste gebod.
Dat lijkt misschien vragen naar de bekende weg,
want het antwoord kennen we al van jongs af aan:
God beminnen en de naaste als jezelf.
Toch is het goed om samen even stil te staan
bij de originaliteit van dat christelijk gebod.
Het kan ons helpen om
wat dichter bij het Koninkrijk van God te komen.
Kees Pannekoek

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden.
Dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk,
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Laat het waar zijn, God,
wat in Jezus waar is geworden:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen tot opstanding van mensen.
Laat het waar zijn
dat in ons samenleven
de eerstelingen van nieuwe verbondenheid
wortel schieten.
Dan zullen wij in vreugde mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Dankbaar voor de kostbare momenten
waarop Gods Woord ons wel aanspreekt,
dankbaar voor de kostbare tekenen
waarop Gods Rijk wel onder ons gebeurt,
willen wij elke goede grond in elkaar
erkennen en waarderen.
Zo wordt in ons Gods vrede geboren.
En die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Zo deed voor ons het Lam Gods dat de zonden van deze wereld wegnam.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zou ik die Schriftgeleerde uit de evangelielezing kunnen zijn,
Ik, die van kindsbeen af,
uit eeuwen traditie van vader op zoon,
van moeder op dochter,
aangaande God niets anders heb meegekregen
dan dat Hij onze enige Heer is
en dat er geen ander is naast Hem?

Zou ik die Schriftgeleerde kunnen zijn,
ik, die van kindsbeen af
aangaande de naaste niets anders meegekregen heb
dan dat ik, in zijn of haar gelaat,
een beeld van God krijg te zien
en dat ik voor dat beeld te buigen heb?
Dat mijn eerbied voor God
alleen maar blijkt uit de liefde
die ik koester voor mijn medemens?

Zou ik die Schriftgeleerde kunnen zijn,
ik, die Jezus ontmoette,
en nog nooit had gezien,
zo’n zoon van de Wet als Hij,
nog nooit zo’n man uit ons volk als Hij,
nog nooit gevoeld zo’n verwantschap als tussen Hem en mij,
nog nooit geweten
het Koninkrijk Gods zo rakelings nabij…?

Bezinning 2

En Jezus sprak
tot u en mij:

Vriend,
ben je moe?
Ben je het vallen nabij?
Ik hou mijn handen voor je open.
Daarin kan je neervallen
zonder jezelf en anderen pijn te doen.

Neemt de drukte in je leven
een te grote omvang aan
en vind je de rust niet meer
om even tot jezelf te komen?

Vertel het Me dan,
met of zonder woorden.
Ik zal altijd naar je luisteren.
Geloof in Mij.
Vertrouw Mij je geheimen toe.
Ik zal je helpen
terug volwaardig mens te zijn.

Ik wil er zijn voor jou.
Ik ben liefde,
liefde die leeft voor jou.

Bezinning 3

Hij die Liefde heet
zal ook vandaag Mens worden.

Hij zal niet bij woorden blijven.
Hij zal handen en voeten krijgen, geest en hart.
Hij zal te zien zijn, te voelen,
aan de lijve te ondervinden in ieder mens die zegt:
“Ik ben er ook voor jou”
en die van die zin
de samenvatting maakt van zijn manier van leven.

Hij zal te zien zijn in elke keuze,
in elke politieke beslissing die hoop geeft aan de armen,
uitzicht aan mensen zonder toekomst
en bevrijding aan hen die vastzitten, hoe dan ook.

Zoals Hij Mens is geworden in Jezus
zo wil Hij het vandaag worden in ons.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

Luister vriend,
Ik wil jouw Heer zijn – zegt God –
de Enige,
en Ik wil je voorgaan op de weg van leven en liefde.
En misschien merk je dat niet altijd,
maar je ligt Mij nauw aan het hart.
Uren kan Ik naar je kijken:
hoe je leeft
en hoe je probeert je dromen uit te bouwen.
Ik hou van je
zoals Ik van niemand anders hou.
Maar… hou jij ook van Mij?
En hou je van je medemensen?
Het eerste kan niet zonder het tweede! – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God van Liefde,
om U te dienen en uw naam te eren,
vraagt Gij overgave en genegenheid.
Wij bidden U:
geef dat wij uw Wet verstaan
als woord van liefde,
als unieke band met ons.
Dit vragen we U door Jezus,
uw mens geworden Liefde. Amen.
André Janssen

Zending en zegen

Zegenen wij elkaar met hart en handen,
iedere dag opnieuw.
Zegenen wij elkaar met hoop en geloof,
in de naam van God die voor ons is
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.