31e zondag door het jaar B 2018

04 11 2018

Begroeting

Moge Gods zegen met ons zijn:
+ de liefde van de Vader,
de genade van de Zoon
en de gemeenschap van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Heel anders dan we gewoon zijn,
horen we vandaag in het evangelie een Schriftgeleerde aan Jezus vragen:
“Wat is het allereerste gebod?”
Hij vraagt dit niet om aan Jezus een strikvraag te stellen
of om Hem op de proef te stellen,
maar gewoon als een man die het eerlijk, goed meent
en in Jezus een Meester ziet die hem kan adviseren.
Waarschijnlijk begrijpt de man nu ook beter
dat niet het naleven van alle wetten en regels het leven uitmaken,
maar de liefde:
de liefde voor God en erin vervat: de liefde voor de naaste.
Staan ook wij soms eens eerlijk stil
om ons af te vragen of we wel goed bezig zijn,
of, wat we zeggen en doen, wel overeenstemt met ons christen-engagement?

Openingswoord 2

‘Gij zult de Heer, uw God, liefhebben
en uw naaste als uzelf.’
Deze Schriftwoorden vormen de kern van ons gelovig leven.
Wie zich daarvoor openstelt,
is op de goede weg,
staat dicht bij het Rijk Gods.
Voor die keren dat wij die Boodschap toch uit het oog hebben verloren,
bidden wij om vergeving.
naar Levensecht

Openingswoord 3

De liefde tot God en de liefde tot de naaste
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Deze twee geboden samen
vormen het hart van de Thora.
Ze zijn de kern van gelovig leven,
daar waar het uiteindelijk op aankomt.
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-God, ook wij denken dat we goed bezig zijn
als we niet opzettelijk iets verkeerd doen.
Het is gemakkelijker ons te houden aan geboden en verboden,
dan ons met hart en ziel in te zetten voor U en uw Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
hoe vaak hebt Gij niet gezegd
dat Gij niet gekomen zijt om de Wet af te schaffen,
maar om hem te vervolledigen.
De geest van de Wet was altijd belangrijker dan de letter van de Wet.
Heel uw leven was een prediking van de liefde.
Bij ons is het regelmatig geen onbaatzuchtige liefde, maar eigenliefde
die op de eerste plaats komt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
soms is ons vertrouwen in U en onze medemensen niet groot genoeg,
kunnen we U en onze medemensen zo moeilijk onvoorwaardelijk liefhebben.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons steeds meer zomaar liefhebben,
onvoorwaardelijk. Amen.

Vergevingsmoment 2

Leven naar Gods wil
is een weg van vallen en opstaan.
Wij zijn kwetsbare mensen.
Zonder verzoening met God en met elkaar
kunnen wij niet tot echte liefde komen.
Maken wij het daarom stil en bidden wij om ontferming.

-Heer, dikwijls laten we ons beïnvloeden
door maatschappelijke trends en visies
die vaak mijlenver van uw Boodschap staan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms houden wij te weinig rekening
met de draagkracht van onze medemens
en willen wij onze eigen wensen zo snel mogelijk in vervulling zien gaan.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij hebben het vaak moeilijk met mensen
die met een andere culturele blik naar onze wereld kijken.
Onze bereidheid om hen te aanvaarden,
of  hen een echte kans te geven,
is vaak miniem.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons telkens weer genadig zijn,
onze bedoelingen uitzuiveren
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
voor de praktische gevolgen van uw hartelijke Liefdesboodschap
deinzen we vaak terug.
Maak ons vindingrijk
om de liefde tot God en de naaste
vorm en gestalte te geven in ons leven van elke dag.
Schenk ons de geest en de daadkracht van Jezus
die voor ons Weg, Waarheid en Leven is. Amen.

Openingsgebed 2

Liefdevolle God,
Gij zijt voor ons de Enige,
voor ons bestaat er geen andere.
Wie U liefheeft met heel zijn hart,
met de inzet van heel zijn persoon
en zijn naaste liefheeft als zichzelf,
beantwoordt aan de Boodschap van uw evangelie.
Wij bidden U
dat wij met heel ons hart
die visie kunnen waarmaken in ons leven.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.

Lezingen

n het evangelie wordt aan Jezus de vraag gesteld:
‘Wat is het allereerste gebod?’
In zijn antwoord citeert Jezus
een tekst uit het boek Deuteronomium.
Die passage is ook als eerste lezing gekozen.

In de tweede lezing, uit de brief aan de Hebreeën,
gaat het over het onvergankelijke priesterschap van Christus.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Deut., 6, 2-6)

Uit het boek Deuteronomium.

Mozes sprak tot het volk en zei:
2           Vrees God heel uw leven, met uw kinderen en kleinkinderen.
Vrees God door al zijn voorschriften en geboden na te komen
die ik u opleg.
Dan zult u lang blijven leven.
3           Luister Israël, en volbreng ze nauwgezet.
Dan zult u gelukkig zijn
en talrijk worden in het land dat overvloeit van melk en honing,
dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd.
4           Luister Israël!
De Heer is onze God, de Heer is de Enige.
5           U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten.
6           De geboden die ik u vandaag voorschrijf,
moet u in uw hart prenten.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 7, 23-28)

Uit de brief aan de Hebreeën.

Broeders en zusters,
23         In het oude verbond moesten vele priesters elkaar opvolgen,
omdat de dood hun belette in functie te blijven;
24         maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar,
omdat Hij in eeuwigheid blijft
25         Daarom is Hij ook in staat om hen,
die door zijn tussenkomst tot God naderen,
voor altijd te redden,
omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
26         Zo’n hogepriester hadden wij ook nodig:
een die heilig is, schuldeloos, onbesmet,
afgescheiden van de zondaars,
en hoog verheven boven de hemelen;
27         Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters,
elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen
en daarna voor die van het volk,
want dit heeft Hij eens en voorgoed gedaan,
toen Hij zichzelf offerde.
28         De wet stelt als hogepriester mensen aan,
die met zwakheid behept zijn;
maar de eed, die uitgesproken is na de wetgeving,
wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 12, 28b-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus.

28         Een van de schriftgeleerden vroeg eens aan Jezus:
`Wat is het allereerste gebod?’
29         Jezus antwoordde:
`Het eerste is dit:
Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer;
30         u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel,
met heel uw verstand en met heel uw kracht.
31         Het tweede is dit:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.’
32         De Schriftgeleerde zei Hem:
`Juist, Meester, terecht zegt U:
Hij is de Enige en er is geen ander dan Hij.
33         Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht
en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf
is veel meer dan alle brand- en slachtoffers.’
34         Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei Hij tegen hem:
`U staat niet ver van het koninkrijk van God.’
Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Terwijl het evangelieverhaal nog naklinkt in ons hoofd,
maken we het even stil in ons
en bieden onze gebedsintenties aan aan de Heer,
samen met uw gaven en dit brood en deze wijn.

-Bidden wij dat Kerken en mensen de liefde voor God,
niet misbruiken om anderen te overheersen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij God niet interpreteren
als een strenge wetgever of rechter
die waakt over het naleven van wetten en regels,
maar een God van oneindige liefde en mededogen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat we eindelijk zouden begrijpen
dat wij allemaal kinderen van God zijn,
dat Hij ons innig liefheeft
en niet liever wil dat we elkaar graag zouden zien,
niet alleen in woorden, maar ook in daden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat we zouden inzien dat,
wat we ook aan goed doen,
het de intentie is die ertoe doet:
doen we dit met liefde voor onze medemensen?
Hebben we oog voor onze medemensen, wie ze ook zijn?
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij de essentie van de Blijde Boodschap hebben begrepen
en ze in praktijk brengen
en zo, samen, op weg kunnen gaan naar Gods Rijk.
Laten wij bidden…


Liefdevolle God,
ga met ons mee op de weg van de liefde.
Dat wij elkaar tot steun en bemoediging zijn.
Wij vragen U:
geef ons een liefdevol hart om warmte en genegenheid uit te stralen
elke dag opnieuw. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden wij dat we een Kerk mogen zijn
die opkomt voor gekwetste en kwetsbare mensen,
die wegen zoekt naar gerechtigheid en vrede
waarbij goede woorden tot daden worden.
Laten we bidden…

-Bidden we dat we zo met elkaar samenleven
dat we elke mens recht doen
en met respect tegemoet treden.
Laten we bidden…

-Bidden we dat onze geloofsgemeenschap een gemeenschap mag zijn
waarin ieder kan rekenen op elkaars steun en gebed,
waar eerbied en liefde voor God zichtbaar wordt
in de zorg en de liefde voor elkaar.
Laten we bidden…
                                                                                  naar Heeswijk

Voorbeden 3

-Bidden we voor alle gelovigen van onze Kerk en van alle christelijke Kerken,
die, met vallen en opstaan,
geloofwaardig willen zijn
door God en hun medemensen te dienen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die buiten de Kerken om,
liefde erkennen als het hoogste gebod,
en, bij alles wat ze doen,
menswaardig willen zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor het volk van Israël
dat eeuwenlang de Wet van God met eerbied heeft gelezen
en woord voor woord ten uitvoer heeft gebracht.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij in staat zijn
liefde tot God en liefde voor de mensen bijeen te houden,
en vanuit die kern te leven en gemeenschap te vormen.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
kom ons te hulp
als wij uit eigen kracht
niet in staat zijn mensen te ondersteunen.
Maak ons tot mensen
die vindingrijk zijn in de liefde tot God en de mensen,
naar het voorbeeld van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
vrij naar Vincent Schoenmakers
Gebed over de gaven 1

God en Vader,
wij bieden U brood en beker aan,
heel ons bestaan,
alles wat we zijn.
Aanvaard ons met onze kansen en beperktheden,
maar vooral met onze mogelijkheden.
Leer ons daarvan gebruik te maken, ten volle en creatief.
Maak van ons mensen die durven liefhebben met hart en ziel.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Liefhebbende God,
in dit teken van brood en wijn
herkennen we
de grenzeloze liefde van uw Zoon, Jezus.
Geef dat ook wij onszelf durven schenken
met heel ons hart en met heel onze ziel.
Dit vragen we U door Jezus,
uw mens geworden Liefde. Amen.

Tafelgebed

God, langs betrouwbare wegen
leidt Gij mensen naar mensen.

Ik dank U voor iedere mens
met wie ik mag meegaan,
voor duizend tekens van goedheid,
voor woorden en stilte waarin Gij woont,
voor mensen met wie ik lief en leed,
brood en beker,
leven en hoop,
mag delen.

Ik dank U voor mijn verwanten en geliefden,
voor mijn vrienden.

Ik dank U voor allen
met wie ik in de hemel en op de aarde verbonden ben.
Ik bid om vrede en geborgenheid voor iedereen,
om kracht en blijdschap
en vuur in het hart.

Moge wij dienend en gelukkig
door de komende dagen gaan,
mensen nabij,
en U verheerlijken:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden.
Dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk,
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Laat het waar zijn, God,
wat in Jezus waar is geworden:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen tot opstanding van mensen.
Laat het waar zijn
dat in ons samenleven
de eerstelingen van nieuwe verbondenheid
wortel schieten.
Dan zullen wij in vreugde mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Jezus heeft de kern van leven-naar-Gods-bedoeling samengevat
in de opdracht van liefde voor God en voor elkaar.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
geef dat wij met hart en ziel U en elkaar liefhebben.
Dat wij ons willen inzetten voor vrede en geluk voor elke mens,
en dat zo uw Rijk kan groeien en werkelijkheid wordt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar alvast een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Zo deed voor ons het Lam Gods dat de zonden van deze wereld wegnam.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

aan mijn God

Ik heb je gezocht
in de bomen van het bos,
in de golven van de zee,
in zilver, goud en diamant,
in beelden, schilderijen,
in eenzaamheid,
in…
ja, overal God
heb ik naar Jou gezocht
en tenslotte heb ik Jou gevonden
in het mooiste wat Je ons gaf:
de mensen.
Dank Je,
God.
Kees Harte

Bezinning 2

In het christendom gaat het om liefde,
om de liefde van God
zoals ze gestalte kreeg in de persoon van Jezus.

In het christendom geloof je niet in een abstracte waarheid,
in een reeks leerstellingen,
maar in Iemand die van je houdt.
In Jezus zegt God aan mensen hoeveel Hij van hen houdt.

Voor het christendom ben je in de waarheid
zolang je in de liefde bent, in Jezus.

Het is vreemd, maar erg bemoedigend,
dat je in het christendom
de waarheid niet kunt verliezen door een gebrek aan kennis,
maar enkel en alleen door een gemis aan liefde.

Geloven in de God van het christendom
is zich in de stroom van het beminnen werpen,
die van Jezus uit
over de wereld gaat.
Phil Bosmans

Bezinning 3

Leven is samenleven,
is leven in verbondenheid met anderen.
Niemand is een eiland
midden in onze wereldzee.
Mensen leven in relatie,
zijn betrokken op elkaar.
Daarin zijn allerlei gradaties.
Je vertrouwt er op
dat mensen er voor jou zijn.
Mensen, die je helpen;
mensen die betaald werk voor je doen.
Je vertrouwt op het technisch kunnen
en op de wetenschap van mensen.
Je hebt vertrouwen in je dokter,
in je leraar of in je collega’s.

Blind vertrouwen heb je
maar in weinig mensen.
Slechts in die mensen,
die aan de basis van je leven staan.
Mensen, die je alle goeds gunnen
en die je trouw terzijde staan.
Je voelt je door hen gedragen
door goede en kwade dagen heen.
Bij hen voel je je veilig:
je mag zijn wie je bent.
Zij laten je nooit vallen,
dat weet je zeker.

Zonder zulke mensen krijgt ons leven
een wankele basis.
Zij verwijzen ons naar God, naar Jezus,
het Fundament van ons leven.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Leer mij geloven dat je van mij houdt, God,
en dat Je mijn Vriend wilt zijn.
En geef mij de durf op mijn beurt
ook van Jou te houden,
met alles wat ik heb en wie ik ben.
Help me mezelf volledig aan Jou
én mijn naaste te geven,
zonder voorbehoud,
van kop tot teen.
En als ik het eens moeilijk heb, blijf me dan
alsjeblief toefluisteren
dat Je me heel graag ziet.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Vader in de hemel,
Gij hebt ons wetten gegeven
als wegwijzers van dood naar leven.
Behoed ons voor starheid en willekeur.
Houd in ons het besef levend
dat uw Liefdeswet een geschenk is
waarop wij met dankbaarheid
mogen antwoorden. Amen.
naar Jan Holman s.v.d.

Zending en zegen 1

Niet in een afgebakend hoekje van ons hart,
niet in welbepaalde omstandigheden,
maar hier en nu,
vandaag,
ten aanzien van alle mensen die ons pad kruisen,
van allen met wie we samenleven,
zijn wij als christenen geroepen tot liefde.
Als we hiervan werk proberen te maken
zal God ons bezielen met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

God-met-ons,
wij beluisterden uw Woord
en vierden onze Verbondenheid.
Zegen ons dan met uw kracht ten leven,
opdat wij metterdaad
werken aan uw Rijk waar mensen voor elkaar leven
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.