31e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
31e zondag B (04 11 2012)

Begroeting

Moge Gods zegen met ons zijn:
+ de liefde van de Vader,
de genade van de Zoon
en de gemeenschap van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vaak kunnen mensen geen onderscheid maken
tussen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is,
met eindeloze discussies tot gevolg.
Zo ook in de Kerk.
Heel wat mensen worden onnodig gekwetst
of raken van de Kerk vervreemd
door een massa regels, geboden en verboden
die met de essentie van ons christen-zijn vaak weinig te maken hebben.
Soms lijkt het alsof we niet hetzelfde evangelie lezen,
of het althans niet lezen op dezelfde manier.

Nochtans laat Jezus daarover geen twijfel bestaan:
alle geboden en regels
zijn ondergeschikt aan dat ene dubbel-gebod van de liefde:
Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf.
Omdat wij ons in ons dagelijks doen en laten
te weinig door dit tweevoudig liefdesgebod laten leiden
vragen wij God en onze naasten om vergeving.

Openingswoord 2

Het is goed dat ook wij, geboren en getogen christenen,
af en toe eens nagaan of onze manier van leven
wel in overeenstemming is met onze roeping als gelovige.
Vandaag klinkt de vraag naar het allereerste gebod.
Dat lijkt misschien vragen naar de bekende weg,
want het antwoord kennen we al van jongs af aan:
God beminnen en de naaste als jezelf.
Toch is het goed om samen even stil te staan
bij de originaliteit van dat christelijk gebod.
Het kan ons helpen om
wat dichter bij het koninkrijk van God te komen.
Kees Pannekoek


Vergevingsmoment 1

We maken vaak zoveel fouten.
Soms werken we ons zó in nesten
dat we geen uitweg meer zien.
Kom ons tegemoet, Heer,
met uw vergevingsgezindheid
telkens wij daarover onze spijt uitdrukken.

-Om elk woord dat beter niet gesproken werd,
om de wrok en bittere gevoelens
die in ons woekeren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Om al het kwaad dat in en om ons heen
wordt goedgepraat of doodgezwegen,
om de schuld die wij anderen in de schoenen schuiven,
terwijl wij er zelf verantwoordelijk voor zijn.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Dikwijls zijn we te trots
om eigen ongelijk toe te geven,
te trots om U, Heer, eerlijk en gemeend vergiffenis te vragen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Leven naar Gods wil
is een weg van vallen en opstaan.
Wij zijn kwetsbare mensen.
Zonder verzoening met God en met elkaar
kunnen wij niet tot echte liefde komen.
Maken wij het daarom stil en bidden wij om ontferming.

-Heer, vaak laten we ons beïnvloeden
door de visies en de trends van onze maatschappij
die soms mijlenver van uw Boodschap staan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms houden wij te weinig rekening
met de draagkracht van onze medemens
en willen wij onze wensen zo snel mogelijk in vervulling zien gaan.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij hebben het vaak moeilijk met mensen
die een andere weg gaan.
Wij voelen we ons weinig bereid om hen te aanvaarden
of  hen een echte kans te geven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons telkens weer genadig zijn,
onze bedoelingen uitzuiveren
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
voor de praktische gevolgen van uw hartelijke liefdesboodschap
deinzen we vaak terug.
Maak ons vindingrijk
om de liefde tot God en de naaste
vorm en gestalte te geven in ons alledaagse leven.
Schenk ons de geest en de daadkracht van Jezus
die voor ons Weg, Waarheid en Leven is. Amen.

Openingsgebed 2

God van Liefde,
wij ervaren U op onze levensweg
als een liefdevolle Vader.
Wij bidden U:
geef dat onze wederliefde gestalte krijgt
in ons bestaan van elke dag.
Dit vragen we U door Jezus,
uw mens geworden liefde. Amen.
            André Janssen


Lezingen

In de eerste lezing zegt Mozes tot zijn volk:
“ De Heer is onze God; de Heer is de Enige.
Gij moet de Heer, uw God liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten.”
In het evangelie wordt het eerste gebod bekrachtigd door het tweede gebod:
“Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
Twee geboden die in ons leven moeten samenvloeien tot één grote uitdaging.


Eerste lezing (Deut., 6, 2-6)

Uit het boek Deuteronomium.

Mozes sprak tot het volk en zei:
2           Vrees God heel uw leven, met uw kinderen en kleinkinderen.
Vrees God door al zijn voorschriften en geboden na te komen
die ik u opleg.
Dan zult u lang blijven leven.
3           Luister Israël, en volbreng ze nauwgezet.
Dan zult u gelukkig zijn
en talrijk worden in het land dat overvloeit van melk en honing,
dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd.
4           Luister Israël!
De Heer is onze God, de Heer is de Enige.
5           U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten.
6           De geboden die ik u vandaag voorschrijf,
moet u in uw hart prenten.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Hebr., 7, 23-28)

Uit de brief aan de Hebreeën.

Broeders en zusters,
23         In het oude verbond moesten vele priesters elkaar opvolgen,
omdat de dood hun belette in functie te blijven;
24         maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar,
omdat Hij in eeuwigheid blijft
25         Daarom is Hij ook in staat om hen,
die door zijn tussenkomst tot God naderen,
voor altijd te redden,
omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
26         Zo’n hogepriester hadden wij ook nodig:
een die heilig is, schuldeloos, onbesmet,
afgescheiden van de zondaars,
en hoog verheven boven de hemelen;
27         Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters,
elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen
en daarna voor die van het volk,
want dit heeft Hij eens en voorgoed gedaan,
toen Hij zichzelf offerde.
28         De wet stelt als hogepriester mensen aan,
die met zwakheid behept zijn;
maar de eed, die uitgesproken is na de wetgeving,
wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 12, 28b-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus.

28         Een van de schriftgeleerden vroeg eens aan Jezus:
`Wat is het allereerste gebod?’
29         Jezus antwoordde:
`Het eerste is dit:
Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer;
30         u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel,
met heel uw verstand en met heel uw kracht.
31         Het tweede is dit:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.’
32         De schriftgeleerde zei Hem:
`Juist, Meester, terecht zegt U:
Hij is de Enige en er is geen ander dan Hij.
33         Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht
en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf
is veel meer dan alle brand- en slachtoffers.’
34         Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei Hij tegen hem:
`U staat niet ver van het koninkrijk van God.’
Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Als volk Gods onderweg belijden wij samen ons geloof.

Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
een goede Vader
die alle mensen wil zien leven
in vrijheid en gerechtigheid.

Ik vertrouw me aan Hem toe,
en ben bereid om naar zijn Wil te leven:
mee verantwoordelijk voor mens en maatschappij.

Ik geloof in Jezus Christus,
uniek beeld van God,
gekomen om ons van alle kwaad te bevrijden,
om ons de weg ten Leven te tonen.
Vernederd tot de kruisdood
heeft God Hem hoog verheven
als eerste van de mensen.

Ik vertrouw me aan Hem toe,
en ben bereid om Hem te volgen:
niet toegevend aan de zucht naar eer, bezit en macht,
wel hongerend en dorstend
naar gerechtigheid voor allen.

Ik geloof in de heilige Geest,
Kracht van God,
die de Kerk en alle mensen wil bezielen
met het vuur van grenzeloze Liefde.

Ik vertrouw me aan Hem toe,
en ben bereid om me door Hem te laten bewegen
tot woorden en daden van gerechtigheid,
alle dagen van mijn leven. Amen.


Voorbeden 1

Terwijl het evangelieverhaal nog naklinkt in ons hoofd,
maken we het even stil in ons
en bieden onze persoonlij­ke gebedsintenties aan aan de Heer,
samen met uw gaven en dit brood en deze wijn.

-Heer, geef uw Kerk geloof en moed
opdat zij voor velen het huis mag zijn
waar niet alleen handen gevouwen worden,
maar ook handen uit de mouwen gestoken worden
als hulp voor kwetsbare en gekwetste mensen.
Laten wij bidden…

-Heer, geef dat wij steeds woorden en daden vinden
die scheppen en bevrijden.
Geef dat wij tijd maken voor rust en stilte
om bij elkaar thuis te zijn
en om samen de weg te gaan die Gij ons zijt voorgegaan.
Laten wij bidden…

-Heer, schenk ons uw genade om te volharden in wat goed is,
om daardoor uw Rijk van liefde en gerechtigheid
te helpen vestigen in onze mensenwereld.
Laten wij bidden…

-Heer, wij bidden U ook voor onszelf.
Dat wij een geloofsgemeenschap mogen zijn
waar ieder kan rekenen op wederzijdse steun en gebed.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden we voor allen die zich
op een bijzondere manier toeleggen op de liefde tot God:
voor al die mannen en vrouwen die
– in de beslotenheid van hun klooster –
God zoeken in de stilte en in het gebed.
Dat de afzondering hen niet wereldvreemd maakt.
Dat godsdienst ook voor hen
voor alles een dienst-aan-mensen is.
Laten wij bidden…

-Voor allen die dag-in dag-uit hun naasten willen liefhebben:
voor al die vrouwen en mannen
die de nood van anderen zien
en opkomen voor het welzijn van ieder.
Dat zij, in de zorg voor hun medemensen,
zichzelf niet voorbijlopen.
Dat zij naast alle activiteit
ook momenten van rust en bezinning kennen.
Laten wij bidden…

-Voor alle doeners,
voor alle denkers,
voor hen die openbaarheid zoeken
en voor hen die werken in stilte.
Voor allen die het onrecht aan de wortel willen bestrijden
en voor hen die zomaar goed doen in wat de dag brengt.
Dat mensen – hoe verschillend ook –
elkaar mogen verrijken en tot zegen zijn.
Laten wij bidden…

God,
leid ons in de oefenschool van de liefde,
Gij die liefde zijt zonder maat. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 3

Bidden we dat het waar wordt in het leven van velen:
dat liefde mag gelden als grondregel van ons leven,
van ons doen en laten.
-Voor het jodendom, het christendom, de islam en andere wereldgodsdiensten.
Dat hun volgelingen in hun gedachtegoed en in hun doen en laten,
de liefde centraal mogen plaatsen.
Laten we bidden…

-Voor alle soorten van intermenselijke relaties – groot en klein.
Dat de liefde de ziel ervan mag zijn
en dat zij haar uitwerking mag vinden
in ontmoeting en tegemoetkoming,
in vriendschap en vrede.
Laten we bidden…

-Voor ons die hier aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dat dit een samenzijn van genade mag zijn,
waarbij Gods warme adem ons vervult
met liefde voor Hem en voor elkaar.
Laten we bidden…

God,
blijf uw liefde uitzaaien in de harten van al uw mensen,
en laat haar vruchtbaar worden
in vriendschap en vrede onder de mensen. Amen.
naar Jacques Verhees

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
wij bieden U brood en beker aan,
heel ons bestaan,
alles wat we zijn.
Aanvaard ons met onze kansen en beperktheden,
maar vooral met onze mogelijkheden.
Leer ons daarvan gebruik te maken, ten volle en creatief.
Maak van ons mensen die durven liefhebben met hart en ziel.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God-met-ons,
als teken dat alles wat ons omringt
uiteindelijk door U geschonken is,
hebben wij deze gaven, brood en wijn,
op uw altaar gelegd.
Aanvaard de vruchten van ons werk
waarmee wij U oprecht willen danken
en elkaar van harte dienstbaar zijn. Amen.

Tafelgebed

God, langs betrouwbare wegen
leidt Gij mensen naar mensen.

Ik dank U voor iedere mens
met wie ik mag meegaan,
voor duizend tekens van goedheid,
voor woorden en stilte waarin Gij woont,
voor mensen met wie ik lief en leed,
brood en beker,
leven en hoop,
mag delen.

Ik dank U voor mijn verwanten en geliefden,
voor mijn vrienden.

Ik dank U voor allen
met wie ik in de hemel en op de aarde verbonden ben.
Ik bid om vrede en geborgenheid voor iedereen,
om kracht en blijdschap
en vuur in het hart.

Moge wij dienend en gelukkig
door de komende dagen gaan,
mensen nabij,
en U verheerlijkend:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden.
Dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk,
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Laat het waar zijn, God,
wat in Jezus waar is geworden:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen tot opstanding van mensen.
Laat het waar zijn
dat in ons samenleven
de eerstelingen van nieuwe verbondenheid
wortel schieten.
Dan zullen wij in vreugde mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Dankbaar voor de kostbare momenten
waarop Gods Woord ons wel aanspreekt,
dankbaar voor de kostbare tekenen
waarop Gods Rijk wel onder ons gebeurt,
willen wij elke goede grond in elkaar
erkennen en waarderen.
Zo wordt in ons Gods vrede geboren.
En die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Vredeswens 2

Vrede kan je niet kopen,
je kan ze niet afdwingen of het op een akkoordje gooien.
Echte vrede wordt het pas
als we elkaar een goed hart toedragen.
De Heer zelf gaat ons daarin voor.
Vrede is zijn geschenk voor ons allen
en voor allen die ernaar verlangen.
Moge die vrede van de Heer altijd en overal met ons zijn.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Zo deed voor ons het Lam Gods dat de zonden van deze wereld wegnam.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Wie van ons weet nog
dat ‘liefde’ te maken heeft met ‘gave’ en ‘overgave’,
met de diepe vreugde van het ‘gegeven-zijn’ voor de ander,
met ‘een hart hebben’ voor de ander,
met tederheid en zachtmoedigheid,
met vriendelijkheid en vergevingsgezindheid,
met afstand nemen van macht en bezit,
met afstand doen van geweld,
met vrede?

Wie van ons weet nog
dat ‘liefde’ te maken heeft met verantwoordelijkheid?

En wie van ons weet nog
dat God de uitvinder is van de liefde?

Want God is liefde.
            naar Phil Bosmans


Bezinning 2

10 dingen die God je niet zal vragen op de laatste dag…

God zal niet vragen met welk type auto je gereden hebt.
Hij zal vragen hoeveel mensen je vervoerd hebt die zelf geen vervoer hadden.

God zal niet vragen op vierkante meter grond huis was gebouwd.
Hij zal vragen hoeveel mensen je verwelkomd hebt in je huis.

God zal niet vragen hoeveel kleren je in je kast had hangen.
Hij zal vragen hoeveel mensen je hebt geholpen om aan kleding te komen.

God zal niet vragen hoe groot je laatste salaris was.
Hij zal je vragen hoe je dat niveau hebt bereikt.

God zal niet vragen naar je titel en de functie.
Hij zal je vragen of je je werk zo goed mogelijk hebt uitgevoerd
conform je kwaliteiten.

God zal niet vragen hoeveel vrienden je had.
Hij zal je vragen voor wie je zelf een vriend was.

God zal niet vragen in welke buurt je gewoond hebt.
Hij zal je wel vragen hoe jij je buren hebt behandeld.

God zal je niet vragen naar je huidskleur.
Hij zal vragen naar je inborst.

God zal niet vragen waarom het zolang duurde eer je bij Hem verlossing zocht.
Hij zal je liefdevol begeleiden naar je plaats in de hemel.

God hoeft niet te vragen aan hoeveel mensen je dit verhaal allemaal verteld hebt.
Hij kent het aantal al langer dan jij.


Slotgebed

Luister vriend,
Ik wil jouw Heer zijn – zegt God –
de Enige,
en Ik wil je voorgaan op de weg van leven en liefde.
En misschien merk je dat niet altijd,
maar je ligt Mij nauw aan het hart.
Uren kan Ik naar je kijken:
hoe je leeft
en hoe je probeert je dromen uit te bouwen.
Ik hou van je
zoals Ik van niemand anders hou.
Maar… hou jij ook van Mij?
En hou je van je medemensen?
Het eerste kan niet zonder het tweede! – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Niet in een afgebakend hoekje van ons hart,
niet in welbepaalde omstandigheden,
maar hier en nu,
vandaag,
ten aanzien van alle mensen die ons pad kruisen,
van allen met wie we samenleven,
zijn wij als christenen geroepen tot liefde.
Als we hiervan werk proberen te maken
zal God ons bezielen met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

God-met-ons,
wij beluisterden uw Woord
en vierden onze verbondenheid.
Zegen ons dan met uw kracht ten leven,
opdat wij metterdaad
werken aan uw Rijk waar mensen voor elkaar leven
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.