31e zondag door het jaar A 2017

05 11 2017

Begroeting

Onze God nodigt ons hier uit
rond zijn Goede Boodschap.
Hij wil ons voeden met zijn eigen leven.
Vragen wij dankbaar zijn zegen over dit samenzijn:
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Veel ruimte voor nuances laat Jezus niet
als Hij in de evangelielezing van vandaag zegt:
“Er is er maar één die uw Vader is, de hemelse.
Er is er maar één die uw leraar is, en dat is Christus.
En voor de rest is iedereen – van hoog tot laag in de Kerk –
zuster en broeder van elkaar,
met dien verstande dat de grootste onder u, dienaar moet zijn.
Allemaal zijn jullie mijn leerlingen, niet meer, niet minder.”

Openingswoord 2

Het Rijk Gods zullen we hier, op deze wereld, gestalte moeten geven.
Dat is onze taak als christen.
Ieder van ons zal die opdracht moeten vervullen op zijn eigen plaats.
Voor iedereen ligt dat anders,
maar allen zullen we medewerkers moeten zijn van Christus,
die zijn Rijk van vrede, gerechtigheid en liefde wilde grondvesten.
Hier en nu beginnen met een schone lei is al een eerste stap
en daarom vragen wij aan God en elkaar vergeving voor onze tekortkomingen.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

-Heer, mensen die het hoge woord voeren krijgen meestal alle aandacht,
terwijl bescheiden mensen in een verloren hoekje staan.
Wij willen ons soms zo graag op de voorgrond plaatsen.
Om ons tekort aan nederigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
leven zoals Gij het ons hebt voorgeleefd
vinden we zo lastig,
terwijl we ons voor plezierige dingen heel wat moeite getroosten.
Om onze lauwheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
dienstbaar zijn aan onze medemens willen we wel,
maar als dat voor het oog van medemensen gebeurt,
zodat zij een goede indruk van ons hebben,
dan vinden we dat mooi meegenomen.
Om onze enggeestigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
vergeef ons ons tekortkomen
en leer ons liefhebben, zonder maat. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, Gij hebt ons geschapen als uw kinderen,
als broers en zussen,
om elkaar te bemoedigen en te helpen.
Maar wij delen de mensen o zo graag op
in belangrijken,
in personen naar wie we opzien,
in mensen die het gemaakt hebben,
en de anderen.
Zelf willen we tot die eerste groep horen
en die anderen verschuiven we meestal naar de rand van ons gezichtsveld.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij kunnen als christenen niet zeggen dat we niet weten
naar wie onze aandacht vooral moet gaan,
voor wie we ons extra moeten inzetten.
Uw leven was één en al inzet voor de mensen die het moeilijk hebben.
Maar i.p.v. geduld en begrip voor die mensen,
duwen we hen vaak nog wat dieper in de put,
omdat wij wel naastenliefde belijden met onze mond,
maar ons niet verzetten tegen onrecht.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, U en de naaste dienen in alle bescheidenheid,
het valt ons soms zo moeilijk.
Laat uw rechterhand niet weten wat uw linker doet,
is een spreuk die we maar al te goed kennen.
Maar de verleiding om  naar de ogen te worden gekeken,
om als belangrijk, gul, sympathiek…te worden beschouwd,
steekt bij ons vaak de kop op.
Onze dienstbaarheid is dan niet louter de ander dienen,
maar ook en soms vooral, onszelf.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
leer ons steeds meer echte broers en zussen te worden voor elkaar.
Zo maken we uw Rijk meer en meer tot een werkelijkheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Vader van alle mensen,
spreek uw bevrijdend en herscheppend Woord tot ons.
Leer ons wat ware grootheid is.
Richt ons op Jezus
die ons voorging als Dienaar
en die de minste van allen wilde zijn.
Wij vragen het U voor elkaar, in zijn naam. Amen.

Openingsgebed 2

Milde God,
Gij houdt niet van hooghartige mensen.
Uw voorkeur gaat uit naar
eenvoud, nederigheid, oprechtheid en trouw.
Help ons uw weg te gaan.
Laat ons niet te veel eisen van anderen,
zeker niet datgene waaraan we zelf een hekel hebben.
Houd ons voor ogen
dat Gij voor ons een Vader zijt
die houdt van mensen die zich, conform hun draagkracht,
eerlijk en oprecht voor anderen inzetten,
en die dat ook van andere mensen weten te appreciëren.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing horen wij het verwijt
van de profeet Maleachi aan de priesters van zijn tijd.

In het evangelie waarschuwt Jezus zijn leerlingen
voor de schriftgeleerden en farizeeën.
Zij moeten wel luisteren naar hun woorden,
maar niet handelen naar hun werken.

In de tweede lezing tekent Paulus het model uit
van iedereen die in de kerk verantwoordelijkheid draagt.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Mal. 1, 14b-2,2b. 8-10)

Uit de Profeet Maleachi

14bIk ben een grote koning
– zegt de Heer van de machten –
en mijn naam wordt gevreesd onder de volken.
1
           Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit:
2           Wanneer u niet luistert
en wanneer u zich niet om de glorie van mijn naam bekommert
– zegt de Heer van de machten –
dan laat ik de vloek over u komen,
dan vervloek Ik de zegen die aan u gegeven is.
8           U echter bent van de weg afgeweken
en u hebt door uw lering velen laten struikelen;
u hebt het verbond met Levi tenietgedaan
– zegt de Heer van de machten.
9           Daarom zal Ik zorgen dat u bij het hele volk verguisd en versmaad wordt,
omdat u mijn wegen niet hebt bewandeld
en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien.
10           
Hebben wij allen niet één vader?
Heeft één God ons niet geschapen?
Waarom bedriegen wij elkaar dan
en schenden wij daarmee het verbond van onze vaderen?
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tes. 2, 7b-9. 13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
7b            Wij zijn als weerloze kinderen onder u opgetreden,
zoals een voedster die haar kinderen koestert.
8           We waren u zo innig genegen
dat wij u graag niet alleen het evangelie van God,
maar ook ons eigen leven hadden geschonken;
zo lief was u ons geworden.
9           U herinnert zich toch, broeders en zusters,
onze moeite en inspanning.
Wij hebben u het evangelie van God verkondigd,
terwijl we dag en nacht werkten
om niemand van u op kosten te jagen.
13 En daarom danken wij God dan ook zonder ophouden,
omdat u het woord van God, dat u van ons te horen kreeg,
hebt ontvangen en het hebt aanvaard;
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf,
dat ook werkzaam blijft in u die gelooft.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 23, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1           In die tijd zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen:
2           `Op de stoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en de farizeeën plaatsgenomen.
3           Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen,
maar handel niet naar hun daden.
Zelf doen ze niet wat ze zeggen.
4           Ze bundelen zware en ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar willen er zelf geen vinger naar uitsteken.
5           Alles wat ze doen, doen ze om door de mensen gezien te worden.
Want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,
6           ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
7           en willen op de markt graag gegroet
en door de mensen rabbi genoemd worden.
8           Maar laat u zich geen rabbi noemen,
want één is uw meester en u bent allemaal broeders.
9           Noem ook niemand van u op aarde vader,
want één is uw Vader, die in de hemel.
10         Laat u ook geen leraar noemen,
want één is uw leraar, de Messias.
11         De grootste van u zal uw dienaar zijn.
12         Wie zich verheft, zal vernederd worden,
en wie zich vernedert, zal verheven worden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken we ons geloof uit in een menswaardige wereld
zoals God die voor ons gewild heeft.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bon van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
de hunke­ringen van ons hart op de tafel van de Heer
en bidden we ook voor de gebedsintenties van onze geloofsgemeenschap.

-Bidden we voor allen die leiding geven,
voor de politieke en de kerkelijke leiders,
voor hen die mensen begeleiden op hun weg naar God,
voor hen die onderricht geven,
voor hen die prediken en verkondigen.
Dat zij zich niet laten leiden door eigenbelang,
maar door een geest van liefde en dienstbaarheid,
door een geest van onbaatzuchtigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we elkaar niet overvragen,
dat we elkaar geen ondraaglijke lasten opleggen,
dat we elkaar het goede gunnen,
dat we met elkaar omgaan als broers en zussen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die een engagement op zich hebben genomen
in de Kerkgemeenschap.
Dat zij niet ontmoedigd geraken
als zij weinig resultaat zien,
maar dat ze moedig volhouden.
Laten wij bidden…

-Bidden voor allen die verloren lopen,
voor hen die geen richting meer weten.
Dat ze gidsen en herders vinden
die hen leiden naar het licht.
Laten wij bidden…

God die een Vader wil zijn voor alle mensen,
al onze gebeden leggen wij U voor.
Wij vragen U:
begeleid ons op onze weg naar U.
Wees onze Gids. Amen.
naar: Huub Welzen

Voorbeden 2

Goede God,
Gij wilt dat wij U niet alleen met de lippen eren,
maar meer nog door onze daden
die wortelen in een oprecht hart.
Daarom bidden wij:

-Voor allen die een leidende taak hebben in de Kerk.
Dat zij zich niet laten meeslepen door de glorie van hun functie,
maar beseffen dat spreken begint met luisteren,
en dat leiding geven betekent: in dienst staan van.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving.
Dat zij de machtigen niet naar de mond praten,
geen partijbelangen laten voorgaan,
maar oog en oor hebben voor mensen
die klein en machteloos zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat wij geen lege woorden spreken voor de schone schijn,
of anderen niet onder druk zetten met harde taal,
maar in ons optreden kiezen voor open overleg
en voor mildheid en rechtvaardigheid.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

God,
het brood en de wijn die wij U aanbieden,
spreken niet van macht en aanzien,
maar van eenvoud en dienstbaarheid.
Zo heeft uw Zoon onder ons geleefd.
Moge deze gaven ons de kracht geven zijn spoor te volgen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader


Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.
Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons de kracht en uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.
Carlos Desoete, in Wij-stenen

Vredeswens

Open deuren die ‘welkom’ roepen
brengen mensen bij elkaar,
brengen mensen dichter bij God.
Als wij aandacht hebben voor wat ons met elkaar verbindt
in plaats van ons blind te staren op onderlinge verschillen,
als wij zorg hebben voor elkaar,
oog en hart hebben voor ieders behoeften,
kan Gods vrede in ons midden groeien –
Gods vrede, die geen grenzen verdraagt
en scheidsmuren sloopt.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Dit Brood en deze Beker herinneren ons eraan
hoe Jezus Zich heeft gegeven.
Moge wij, die genodigd zijn aan zijn tafel,
van Hem leren hoe wij ons leven kunnen delen
en elkanders lasten kunnen dragen.
Heer, ik ben niet waardig

Bezinning 1

Een spinnenweb is een ijle droom
voorzichtig in de lucht geweven
met hier en daar een raakpunt
aan een tak, een blad, een boom.
In juiste hoeken,
meetkundig exact berekend,
vlechten draadjes schoonheid aan mekaar.
Een spinnenweb is een ijle droom
die pas zichtbaar wordt in herfst en nevel.

Wat mensen voor elkaar zijn
ligt in hun woorden,
in hun lippen en hun ogen,
in hun tederheid, ragfijn geweven,
in hun kussen en strelen.
Zo weven zij een web
dat als een stukje schoonheid
tussen mensen hangt te zweven,
zo ijl als een droom
die pas duidelijk zichtbaar wordt
in herfst en nevel.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Wie wil niet graag gezien worden?
We verlangen naar respect.
We willen iemand zijn
die in aanzien staat.
Maar vraag is of ons streven daarnaar
vaak niet averechts werkt.
Niet ons huis, niet onze bankrekening
doen mensen naar ons omzien.
Niet onze maatschappelijke positie
geeft ons aanzien.
We verdienen pas respect
in de mate dat we doen wat we zeggen.
Belangrijk is dat we inzien,
dat we ten dienste van anderen leven.
We worden pas iemand als we op de bres staan
voor het geluk van anderen.

Dat is het diepste inzicht,
dat het evangelie ons meegeeft.
Woorden en daden horen bij elkaar.
Eretitels en ereplaatsen
maken niemand groter in aanzien.
Het enige dat telt,
dat is zo goed als God te zijn.
Als broers en zussen
staan we ten dienste van elkaar,
ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid.
Hoe groter onze zorg is voor de minsten,
des te groter wordt ons aanzien
in de ogen van God en van de mensen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, wij danken U voor uw Woord
en voor het Brood dat Gij met ons deelde.
Wij danken U voor uw Zoon Jezus
die, niet alleen met Woorden maar ook door daden,
ons de weg van de liefde leert gaan.
Wij gaan nu terug naar onze zusters en broeders.
Geef ons de kracht om hen in woord en daad
het evangelie te verkondigen.
Dat vragen wij U door Jezus, onze enige Leraar. Amen.
Kees Pannekoek

Slotgebed 2

Getrouwe God,
als kinderen van eenzelfde Vader
waren wij hier bijeen
om te luisteren naar uw richtinggevend Woord,
en om met elkaar uw Brood ten leven te delen.
Wij weten dat Gij ons niet overvraagt,
maar ons ertoe aanspoort
de begaanbare weg van Jezus te gaan
die ons leidt naar U. Amen.

Zending en zegen

Laten we van hier weggaan
meer om te dienen dan om gediend te worden,
meer om te geven dan om te nemen,
meer voor de anderen dan voor onszelf.
Als we op die manier in het leven willen staan
wil God ons van harte zegenen: + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.