31e zodag door het jaar C 2016

30 10 2016


Begroeting

God die ons roept,
God die ons zoekt,
God die niet langs ons heen kijkt,
maar ons ziet
en herkent wie we zouden kunnen zijn.
In naam van die God
+ Vader, Zoon en H. Geest,
zijn wij hier samen om bij Hem thuis te komen. Amen.

Openingswoord 1

Als we onze mond vol hebben over mensenrechten,
dan gaan wij meestal uit vanuit ons eigen recht.
Vaak vinden wij allerlei redenen en heel veel argumenten
om sommige mensen en zelfs hele groepen mensen uit te sluiten.
Jezus denkt anders dan wij.
Zijn hart staat onvoorwaardelijk open voor iedereen.
Hij geeft elke mens een nieuwe kans,
ook al leefde die voorheen niet zoals Jezus het graag had gezien.
Laten wij vandaag in deze kerk vieren
dat iedereen zowel binnen als buiten deze kerk,
mag thuiskomen rond de tafel van Jezus.
naar Pastonet

Openingswoord 2

We zijn welkom in Gods huis,
wie we ook zijn,
diepgelovigen of twijfelaars.
God schrijft immers niemand af.
Hij staat stil bij elke mens.
Hij kijkt hem/haar aan
en roept hem/haar naar Zich toe.
Onze God is een God die zoekt wie verloren loopt
en redt wie uit de boot dreigt te vallen.
Onze houding tegenover anderen is vaak niet zo mild.
Laten we daarom om vergeving vragen.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 1

Wij willen ons hart gastvrij maken
voor de ontmoeting met God in deze viering.
Daartoe vragen wij Hem om vergeving.

-Heer, Gij nodigt ons uit
deze aarde tot een thuis te maken
voor alle mensen…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij rekent op onze gastvrijheid
en wilt midden onder ons wonen…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij kunt ons hart herbergzaam maken
voor allen die arm zijn…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           Uit Liturgische Suggesties

Gebed om ontferming 2

Bidden wij vol vertrouwen tot God
die in zijn liefde al wat leeft, omvat.

-Mensen zijn soms vastgelopen,
verstrikt in eigen schuld.
Weest Gij de God die hen bevrijdt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Mensen voelen zich soms minderwaardig
en zitten in zichzelf gevangen.
Weest Gij de God die ruimte schept.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Mensen komen soms tot inkeer
en willen dan nieuwe wegen gaan.
Weest Gij de God die met hen meegaat.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Net zoals Zacheüs het aan Jezus vroeg,
willen ook wij het aan U vragen, God:
Ziet Gij ons? Ziet Ge ons graag?
Toon ons dan uw vriendschap,
zodat wij kunnen voelen
dat Gij ons liefhebt
en dat Gij in ons midden wilt wonen.
Laat ons delen in uw vreugde.
En geef ons de kracht
om die vreugde door te geven aan anderen,
door ook hen graag te zien. Amen.
naar Erwin Roosen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wij mogen te gast zijn in uw huis.
Hier hopen wij tot rust te komen,
zodat wij kunnen luisteren
naar wat Gij ons te zeggen hebt.
Hier hopen wij de taal te leren spreken
die uw Zoon gesproken heeft
en ons heeft voorgeleefd. Amen.

Lezingen

God spaart de zondaars,
omdat Hij hoopt dat ze tot inkeer komen en zich bekeren,
aldus onze eerste lezing.
Het verhaal over Zacheüs is daarvan een voorbeeld:
een zondaar die zich bekeert omdat hij, in de persoon van Jezus,
Gods barmhartige liefde ontmoet.
Luisteren wij naar God die tot ons spreekt in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Wijsh., 11, 23-12, 2)

Uit het boek Wijsheid

22 De hele wereld is voor U
als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan
en als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt.
23         Maar U ontfermt zich over iedereen,
omdat U alles kunt
en U telt de zonden van de mensen niet,
om hen tot inkeer te laten komen.
24         Want alles wat bestaat hebt U lief
en U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt;
als U iets zou haten,
zou U het niet geschapen hebben.
25         En hoe zou iets in stand zijn gebleven
als U het niet wilde,
of hoe zou iets bewaard zijn
dat niet door U was geroepen?
26         U spaart echter alles, omdat het van U is,
U, Heer, die alles wat leeft bemint.
1           Uw onvergankelijke geest is in alles.
2           Daarom straft U slechts gaandeweg degenen die zondigen;
U wijst hen terecht
door hun te laten zien waarin zij zondigen,
zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd,
in U, Heer, geloven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2       Tess., 1, 11- 2, 2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
11         Wij bidden steeds opnieuw voor u,
dat God u zijn roeping waardig maakt
en dat Hij al uw goede voornemens
en elk werk van uw geloof
door zijn macht tot volkomenheid brengt.
12         Dan zal de naam van onze Heer Jezus
in u verheerlijkt worden –
en u in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.
1           Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem,
2           om niet zo gauw uw bezinning te verliezen
en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting,
een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn,
alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 19. 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus kwam in Jericho en trok door de stad.
2           Daar was een man die Zacheüs heette.
Hij was oppertollenaar en hij was rijk.
3           Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was,
maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa,
want hij was klein van stuk.
4           Daarom rende hij vooruit
en klom in een moerbeivijgenboom
om Hem te zien te krijgen,
want Hij zou daar voorbijkomen.
5           Toen Jezus bij die plek kwam,
keek Hij omhoog en zei tegen hem:
`Zacheüs, kom vlug naar beneden;
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’
6           Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde.
7           Iedereen die het zag sprak er schande van.
`Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze.
8           Zacheüs richtte zich tot de Heer.
`Heer,’ zei hij,
`hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst,
vergoed ik het viervoudig.’
9           Jezus zei tegen hem:
`Vandaag is er redding gekomen voor dit huis,
want ook hij is een zoon van Abraham.
10         De Mensenzoon is immers gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Schepper van ons bestaan
die veel geduld heeft met ons menselijk falen,
maar ons telkens nieuwe kansen biedt.

Ik geloof in de Geest die onze kracht is
om mensen in beweging te brengen naar elkaar toe
over tijd en grenzen heen.

Ik geloof in mensen
die bouwen aan een nieuwe wereld,
en de moed niet opgeven om aan Gods schepping te werken.

Ik geloof in God
die ons overvloed van het leven wil schenken
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bij het begin van deze tafeldienst
even verwijlen bij de mensen die we verlich­ting toewensen in hun bestaan,
en bieden wij God ook onze persoonlijke gebedsintenties aan.

-Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo te gebruiken
dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem/haar proberen te zien met uw ogen.
Laten wij bidden…

-Gij Heer, die het kleine niet veracht,
wees bij degenen die zorgen hebben
om hun kinderen of andere geliefden,
om hun gezondheid of hun werk.
Dat zij niet alleen zijn in hun angst of verdriet,
dat troost hen niet mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Gij Heer, die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen,
Doe hen en ons weer opleven,
doe hen en ons weer geloven
dat onheil kan worden ten goede gekeerd als wij ons willen en durven inzetten.
Laten wij bidden…
naar Bettine Siertsema

Voorbeden 2

-Bidden we voor de Kerk.
Dat zij een gastvrije gemeenschap mag zijn
waar alle mensen zich welkom voelen.
Dat zij zou openstaan voor de ontmoeting met Jezus Christus
en zelf ook teken wordt van zijn liefde voor elke mens.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen,
die zoals Zacheus door anderen met de vinger worden gewezen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen niet veroordelen,
maar kansen geven
om op een andere manier
een nieuwe toekomst op te bouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij, zoals Zacheüs,
Jezus vol blijdschap durven ontvangen
en ons laten raken door zijn Woord.
en zo nieuwe mensen worden.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana


Gebed over de gaven

God,
met vreugde willen wij alles klaarmaken
om Jezus te ontvangen,
net zoals Zacheüs dat deed.
Daarom bieden wij U deze gaven van brood en wijn aan.
Laat dit niet alleen een teken zijn
van onze vriendschap voor Hem,
maar ook van zijn vriendschap voor ons.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus, uw Zoon,
wiens woorden voor ons levensbrood zijn,
wiens daden voor ons voorbeeld en bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die zich aandient als Vader voor ons en alle mensen:
Onze Vader,…


Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: “Ik ben het Brood des levens”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Mijn Geest zal u tot kracht zijn”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

Heer Jezus,
zoals Gij in de ontmoeting met mensen
uw liefde en respect toonde,
zo vraagt Gij ook aan ons
om liefdevol met elkaar om te gaan.
Wees ons nabij als wij moeizaam proberen
vrede en eenheid waar te maken.
Maak ons open voor elkaar,
vriendelijk en hartelijk.
Help ons uw vrede uit te dragen.
Die Vredesboodschap van Jezus zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Lam Gods

Communie

Als de Heer bij ons te gast mag zijn
treedt Hij voor ons op als Gastheer.
Hij deelt Zichzelf uit als Spijs en Drank,
opdat wij ons in ons leven
zouden laten inspireren door zijn voorbeeld.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Ik weet het,
ik ben klein
maar ‘k heb mezelf niet gemaakt.
Ik heb geen plaats bij jullie,
‘k ben gewraakt.
Maar ‘k heb mij opgewerkt met geld,
want ik wil ook iemand zijn.

Ik weet het,
ik ben een ambetant kind,
dat zeggen ze allemaal.
Ik hoor het thuis, op school, op straat,
ik krijg het overal te horen.
En als ze het niet zeggen,
dan laten ze ’t wel voelen.
Het is mijn keurslijf, mijn harnas,
de rol die ik moet spelen.

Ik weet het,
ik stel me aan, en ‘k val graag op.
Jij wil toch ook wel iemand die om je geeft?

Ik weet het,
wij zijn een speciale groep.
We hebben een eigen stijl
en eigen gewoonten,
en we hebben niet de mogelijkheden
die andere groepen wel hebben.

Maar zijn we daarom minder waard ?
Waarom worden wij scheef bekeken ?
Carlos Desoete

Bezinning 2

Heer,
toen ik verloren
en ten einde raad
op zoek ging naar iemand
die begrijpen en helpen kon,
heb ik U gevonden
op zoek naar mij.

Gij  hebt in mijn huis
– bij een zondaar –
uw intrek genomen,
onvergetelijk mild
en goddelijk barmhartig.

Gij hebt mij opgericht
en nieuw gemaakt,
eindelijk mezelf,
opnieuw geboren,
onverdiend gelukkig.

Dank U, Heer
en laat ook mij
vriendschap en vrede zijn
voor allen die
– hoe dan ook-
verloren lopen.
Sylvester Lamberigts

Slotgebed 1

Heer, laten wij van hier weggaan,
zoals Zacheüs toen,
in vreugde en vertrouwen.
Moge wij allen, zonder iemand uit te sluiten,
mekaar willen helpen om toekomstgericht te leven,
afgedaald uit onze boom van angst en schaamte,
vrij gemaakt,
voor altijd dienstbaar,
mens onder de mensen. Amen.

Slotgebed 2

Mijn droom is het dat je mag openbloeien – zegt God –
en dat je mag worden wie je in wezen bent,
zoals met Zacheüs gebeurde toen hij Jezus ontmoette.
Graag wil Ik je daartoe een duw in de rug geven,
maar de eerste stap moet je zelf zetten.
Als je Mij een teken geeft dat Ik welkom ben,
dan wil Ik ook bij jou te gast zijn.
En misschien maakt die ontmoeting
ook van jou een nieuwe mens
die alles wat hij heeft
durft te delen met anderen
en juist daarin zijn vreugde vindt.
Erwin Roosen

Zending en zegen

God was bij ons te gast
en wij mochten bij Hem te gast zijn.
Moge die ervaring
ons herbergzaam van hart maken.
Zo zullen velen die ons ontmoeten, herleven.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.