30e zondag door het jaar C 2016

23 10 2016

Begroeting

Van harte welkom allemaal in Gods huis,
Hij die bij ons is als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het evangelie prijst de ingesteldheid van de biddende tollenaar.
Hij is zich ervan bewust
dat hij zich ten overstaan van God nergens op kan beroepen
en dus geheel en al is aangewezen
op Gods ontfermende liefde.
Het is dát ‘gebed van de arme’ dat bij God gehoor vindt.

Vooraan in de tempel klinkt een ander geluid:
“God, ik dank U dat ik niet ben zoals andere mensen:
ik ben niet hebzuchtig, niet onrechtvaardig of overspelig;
ik vast geregeld en geef 10% weg van al mijn inkomsten…”
Dat soort eigenwaan en zelfverzekerdheid komt ons wellicht bekend voor.
Bidden we om eenvoud en ontvankelijkheid,
om genade en kracht, om verzoening en vrijspraak.

Openingswoord 2

Net zoals vorige week gaat het in het evangelie van Lucas over bidden.
Twee mensen die naar de tempel gaan om te bidden,
maar beiden met een totaal andere ingesteldheid.
De Farizeeër als toppunt van zelfzekerheid
over zijn prestaties als ‘model-gelovige’,
en de tollenaar, zich bewust van zijn tekortkomen.
Het gebed zonder pretentie van deze laatste,
vindt gehoor bij God.

Gebed om ontferming 1

Heer, Gij nodigt ons uit om niet zelfvoldaan,
maar bewust van onze kleine menselijke kanten,
voor God te staan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt altijd geduld en begrip betoond
voor al wie zijn eigen zwakheid erkent.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij staat als een barmhartige Vader
steeds weer klaar om ons vergeving te schenken
en ons een nieuwe en onbezwaarde toekomst aan te bieden.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze tekortkomingen
en zet ons weer op weg naar U. Amen.
vrij naar federatie Kana


Vergevingsmoment 2

In het besef dat wij niet altijd in staat zijn
de juiste houding te vinden
en God en elkaar daarmee tekort doen,
vragen wij om vergeving.

-Heer, Gij kent onze neiging te heersen over anderen.
Doe ons de waarde inzien van bescheidenheid,
opdat wij anderen de ruimte geven te zijn zoals ze zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt
geringen, marginalen, zelfs kinderen in het middelpunt geplaatst,
maar machtigen hebt Gij op hun plaats gezet.
Schenk ons dat onderscheidingsvermogen,
zodat iedere mens de plaats krijgt waar hij/zij tot z’n recht komt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij hebt ons onze medemensen en de schepping toevertrouwd.
Leer ons elkaar en de wereld te eerbiedigen,
zodat we uw Rijk van liefde waar maken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons genadig zijn,
onze tekortkomingen vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Barmhartige God en Vader,
voortdurend vergelijken wij ons met anderen.
Soms maakt ons dat jaloers, soms hoogmoedig.
Wij bidden U:
wees ons, zondaars, genadig.
Vergeef ons onze concurrentiedrift.
Schenk ons een nederig hart.
Spreek uw verlossend Woord tot ons
en maak ons nieuw. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij behandelt ons zonder aanzien des persoons.
Wij bidden U:
geef ons de openheid om anderen te zien zoals ze zijn,
om respect op te brengen voor andere handel- en denkwijzen dan de onze.
Geef ons de moed om de weg te volgen die Jezus ons is voorgegaan:
de weg van dienen, van barmhartigheid en van begrip.
Dit vragen wij U, in naam van Jezus,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Lezingen

De eerste lezing zet ons op het spoor van de bekende parabel over de farizeeër en de tollenaar in het evangelie.
De profeet legt uit dat bij God geen aanzien des persoons bestaat
en dat Hij luistert naar het gebed van de arme.
Luisteren we samen naar Gods Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Sir., 35, 15b-17. 20-22a)

Uit het boek Ecclesiasticus

15b        De Heer weet te oordelen
en persoonlijk aanzien geldt niet bij Hem.
16         Hij is niet partijdig ten nadele van de arme
en Hij luistert naar het gebed van de ontrechte.
17         Hij slaat acht op de smeekbede van de wees
en op het lange verhaal dat de weduwe doet,
20         Wie God dient in welbehagen, vindt genade
en zijn smeekbede reikt tot de wolken.
21         Het gebed van de nederige dringt door de wolken heen.
Hij is ontroostbaar zo lang het God niet bereikt heeft,
en hij houdt aan tot de Allerhoogste naar hem omziet,
22         oordeelt in het voordeel van de rechtvaardige,
en dat oordeel ook uitvoert.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Tim., 4, 6-8. 16-18)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
6           Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
7           Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard.
8           Nu wacht mij de krans der gerechtigheid,
die de Heer, de rechtvaardige rechter,
aan mij zal geven op die dag,
en niet alleen aan mij maar aan allen
die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.
16         Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,
ze hebben mij allemaal in de steek gelaten.
Moge het hun niet worden aangerekend.
17         Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan
en mij kracht gegeven om
door mij de prediking van het evangelie te voltooien,
zodat alle volken ervan hebben gehoord,
en ik gered werd uit de muil van de leeuw.
18         En de Heer zal mij blijven beschermen
tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!
Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 18. 9-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

9           De volgende gelijkenis vertelde Jezus
met het oog op mensen die overtuigd zijn
van hun eigen rechtvaardigheid
en neerzien op alle anderen:
10         `Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden,
de een was een farizeeër, de ander een tollenaar.
11         De farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf:
`God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen,
hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig,
of zoals die tollenaar daar!
12         Ik vast tweemaal per week
en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.”
13         De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan,
durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan.
Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei:
`O God, genade voor een arme zondaar!”
14         Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging,
en de ander niet.
Want ieder die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor de Kerk en voor al haar voorgangers.
Dat ze hun taak opnemen als een dienst aan medemensen
en met mildheid en eerbied over anderen spreken,
zich bewust van hun eigen kleine kanten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die gebukt gaan
onder tekortschieten en schuldgevoelens,
voor mensen die lijden onder onrecht en onder de hardheid van anderen.
Dat zij in Gods Woord en bij medemensen mogen ervaren
dat God mensen vergeeft
en telkens nieuwe kansen geeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf en alle christenen.
Dat wij, bewust van onze kleine kanten,
toch weet blijven hebben van Gods eindeloze liefde.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 2

Keren wij ons hart tot God.
Bidden wij tot Hem die rouwmoedige zon­daars lief­heeft.

-Bidden wij voor hen die geslaagd heten in het leven,
voor allen die aanzien en respect genieten.
Dat zij zich niet boven anderen verheven zouden voelen.
Dat zij behoed mogen worden voor zelfgenoeg­zaam­heid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die mislukt lijken,
voor allen die vinden dat zij hebben gefaald.
Dat zij gespaard zouden blijven voor gevoelens van minderwaardigheid
en dat zij mensen mogen ontmoeten die hen optillen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die leven ten koste van anderen,
maar ook voor hen die worden geknecht en uitge­buit.
Dat zij die zich verheffen, weer nederig mogen worden
en dat zij die vernederd zijn, worden verheven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf.
Om respect voor wie anders is,
om aandacht voor elkaars goede bedoelingen,
om mildheid in ons oordeel,
om vergevensge­zindheid.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Zoals we brood breken en delen met elkaar,
zo willen we ook proberen
onszelf te breken en te delen met elkaar.
Neem dit brood aan, God,
en geef ons de moed en de durf
om mee te bouwen aan een gemeenschap
waar recht en liefde heerst.
Wijn is een teken van vreugde.
Neem deze wijn aan, God,
en geef ons de moed en de durf
om met en aan elkaar vreugde te beleven. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
voed ons hier met uw gaven,
maak ons hongerig naar wat echt en waar is.
Doe ons proeven hoe het ooit moet worden,
zodat wij met ons breken en delen hier,
een stapje dichter komen bij uw Rijk van gerechtigheid.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus, de Heer, is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden zoals Jezus:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de Vrede en de Vreugde,
de Kracht en de Heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij hebt nooit gebruik gemaakt van macht
om mensen te overtuigen.
Integendeel:
Gij hebt iedereen vrij gelaten om zijn eigen keuze te maken.
Alleen hebt Gij ons laten voelen in woord en daad
hoe God naar elke mens kijkt:
vol liefde en mededogen.
Leer ook ons te leven in liefde met elkaar
en zo elkaar te inspireren tot daden van goedheid en vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij ook elkaar een hartelijk teken van vrede.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Omdat onze God de zwakke mens blijvend tot steun wil zijn
zond Hij ons zijn Zoon, die Zichzelf als Voedsel aanbiedt.
Aan zijn tafel zijn wij allen genodigd.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Gij zijt geen God van tienen,
een van hoge eisen,
een die neerziet
op wie met moeite
een zeven haalt,
soms zelfs minder.

Gij aanvaardt
ook de mens
die de lat niet hoog legt,
maar zich inzet,
de mens die verantwoordelijkheid neemt,
maar in zijn maat,
met zijn mogelijkheden,
met zijn verlangen.

Voor U hoef ik mij niet te bewijzen.
Voor U hoef ik mij niet te manifesteren.
Voor U mag ik zomaar zijn.

Dank U wel, God.
naar Marinus van den Berg

Bezinning 2

Heer, behoed mij
voor de overmoed
te denken
alles te kunnen
en grenzen te verwaarlozen.

Heer, voer mij terug
naar mezelf.
Leer me dichter bij mezelf te blijven
en te groeien in deemoed.
naar Marinus van den Berg

Slotgebed

Het is vaak veel gemakkelijker om hoog op te lopen
met de dingen die je goed kunt
dan om toe te geven dat je ook kleine kanten hebt – zegt God.
En toch is niemand volmaakt, ook jij niet.
Iedereen schiet op bepaalde punten wel eens tekort.
Niet dat dat erg is, integendeel!
Je kleinheid en je kwetsbaarheid maken je juist authentiek.
En als je daarvoor durft uitkomen,
zul je alleen maar winnen aan aanzien en respect.
De échte grootheid van een mens
ligt niet in alles wat hij kan,
maar wel in de manier waarop hij omgaat met wat hij niet kan.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Als wij erkennen dat wij tekortschieten
reikt de Heer ons zijn vergevende hand.
Dan mogen wij gerechtvaardigd van hier weggaan,
gezegend door God:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.