30e zondag door het jaar B 2015

25 10 2015

Begroeting

Wij mogen ons welkom weten bij elkaar
en bij onze God van Leven die ons nabij is
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Geloven en geloven is twee.
Vandaag horen we een evangelieverhaal over vurig geloof.
Een blinde bedelaar die Jezus hoort voorbijkomen,
roept Hem luidkeels om hulp,
springt overeind,
en loopt, een en al op Hem vertrouwend, in zijn richting.
En eenmaal genezen,
sluit hij zich spontaan bij Hem aan op diens tocht door stad en land.
Een vurig geloof,
waaraan wij ons kunnen spiegelen,
waardoor wij ons kunnen laten aanspreken.
Jacques Verhees

Openingswoord 2

In het evangelie van vandaag horen we het bekende verhaal van Bartimeüs.
Hij was blind, maar geloofde dat Jezus hem kon laten zien.
En toen Jezus hem genezen had,
wilde Bartimeüs voortaan naar de mensen en de wereld kijken zoals Jezus:
vriendelijk, dankbaar en attent voor mensen
die vaak over het hoofd worden gezien,
of voor wie we gemakshalve de ogen sluiten.
Als christenen, als volgelingen van Jezus,
vragen wij God: “Heer, open ook mijn ogen,
opdat ik uw Boodschap mag zien en ze uitdragen.”

Gebed om ontferming 1

Maken wij het stil,
stellen we ons open voor het verlangen naar heelheid
zodat wij onze eigen tekortkomingen en blinde vlekken zien.

-Heer, Gij die mensen zoekt en ziet,
Gij die vindt wat verloren is gegaan,
zie ook ons, hier aanwezig.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die mensen weer een gezicht hebt gegeven,
hen bevrijdde van hun verlammende angsten,
bevrijd ook ons van alles wat ons verengt en benauwt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die mensen uitzicht hebt gegeven
en hen in beweging bracht,
Gij die ons kent bij naam en gezicht,
wees onze hoop en onze toekomst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven
en ons geleiden naar het ware leven,
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heeswijk

Vergevingsmoment 2

God, telkens weer horen wij in de evangelieverhalen
het Goede Nieuws dat Gij zorg draagt voor de mensen.
Vergeef ons als we blind zijn voor uw Boodschap
omdat we al te zeer op onszelf zijn gericht.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij had oog en oor voor wie nood had aan genezing
en Gij hebt mensen die op U vertrouwden, genezen.
Vergeef ons als we voorbij lopen aan de vragen
en de pijn van medemensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij laat ons nooit in de steek.
Uw liefde wordt zichtbaar in de vele mensen
die zich inzetten voor het geluk van anderen.
Vergeef ons als wijzelf te weinig getuigen van de hoop,
die Gij ons hebt aangereikt in uw Boodschap.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
in Jezus zijt Gij de wereld heilzaam tegemoet gekomen.
Open ons hart om Hem daarin te ontvangen.
Moge zijn Woorden en Daden ons raken
zodat wij in beweging komen
om echte volgelingen van U te worden.
We vragen het U in Jezus’ naam. Amen.
naar Heeswijk

Openingsgebed 2

Barmhartige God,
wanneer wij het niet meer zien zitten,
opent uw Zoon nieuw toekomstperspectief voor ons.
Wij bidden U:
wees hen nabij
die de richting kwijt zijn.
Schenk hun nieuwe veerkracht.
Dit vragen we U in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Lovendegem

Lezingen

Luisteren we naar God die tot ons spreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jer., 31, 7-9)

Uit de profeet Jeremia

7
        Zo spreekt de Heer:
`Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser van de volken.
Verkondig overal Gods lof met deze woorden:
`De Heer heeft redding gebracht over zijn volk,
over wat overbleef van Israël.”
8         Ik haal ze terug uit het noorden,
van het einde van de aarde breng Ik ze bijeen;
ook de blinden en de lammen,
de zwangere en barende vrouwen.
In dichte drommen keren zij terug.
9         Bedroefd gingen zij heen,
getroost leid Ik hen terug.
Ik voer hen naar stromende beken,
over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.
Ik ben immers Israëls vader
en Efraïm is mijn eerstgeborene.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Hebr., 5, 1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
1         Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen
en aangesteld voor de mensen,
om hen te vertegenwoordigen bij God,
om gaven en offers op te dragen voor de zonden.
2         Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen,
omdat hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is;
3         daarom moet hij, als hij offers voor de zonden opdraagt,
evengoed aan zichzelf denken als aan het volk.
4         En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen;
men moet evenals Aäron door God geroepen worden.
5         Zo heeft ook Christus niet zichzelf
de eer van het hogepriesterschap toegekend;
dat heeft God gedaan, die Hem zei:
Mijn Zoon ben jij, Ik heb je vandaag verwekt.
6        Zoals Hij ook elders zegt:
Jij bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 46-52)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

46        Jezus en zijn leerlingen kwamen in Jericho.
Toen Hij uit Jericho wegging
met zijn leerlingen en heel wat mensen,
zat de zoon van Timeüs,
Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg.
47        Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazaret was,
begon hij te schreeuwen en te roepen:
`Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.’
48        Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden.
Maar hij schreeuwde nog harder:
`Zoon van David, heb medelijden met mij.’
49        Jezus bleef staan en zei:
`Roep hem.’
Ze riepen de blinde :
`Houd moed, sta op, Hij roept u.’
50        Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus.
51        Daarop zei Jezus tegen hem:
`Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
De blinde zei Hem:
`Rabboeni, dat ik weer kan zien.’
52        `Ga,’ zei Jezus,
`uw vertrouwen is uw redding.’
Meteen kon hij weer zien,
en hij volgde Hem op zijn weg.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de Kern, de Bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten.

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor u’,

en ik weet: Hij is te doen. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God de Vader,
die alle mensen liefheeft,
voor wie iedere mens gelijkwaardig is.

Ik geloof
dat het Verbond van God met zijn volk
bedoeld is voor iedereen, niemand uitgezonderd.

Ik geloof in Jezus,
die opkwam voor de mensen die, in zijn tijd, aan de kant werden geschoven.

Ik geloof dat ik, zoals Hij, kan opkomen
voor de blinden van onze dagen.


Ik geloof in de Geest van Jezus,
die ons ertoe aanzet
elkaar als gelijkwaardig te zien
en in een grote liefde met elkaar om te gaan.

Ik geloof in de Kerk van Christus,
die Gods Boodschap van liefde voor elke mens,
waar maakt
en zo een weg gaat naar leven over de dood heen. Amen.
vrij naar Omer Bogaert

Voorbeden 1

Geloven en geloven is twee.
Bidden we dat alle gelovigen zich zouden spiegelen
aan het geloof van Bartimeüs
die zich overgaf en Jezus’ volgeling werd.

-Voor ouders die hun kinderen laten dopen,
voor catechisten en godsdienstleerkrachten.
Dat hun geloof vurig, enthousiast en aanstekelijk mag zijn.
Laten we bidden…

Voor al wie voorgaan in de liturgie
– priesters, pastoraal werkenden, gebedsleiders –
voor al wie aan liturgische vieringen deelnemen.
Dat hun geloof vurig, enthousiast en aanstekelijk mag zijn.
Laten we bidden…

Voor alle geloofsverkondigers
– theologen, predikanten, missionarissen –
Dat hun woorden overtuigend mogen klinken,
vervuld van vurig en aanstekelijk geloof.
Laten we bidden…

God, doe ons beseffen dat wij U ter harte gaan,
dat Gij voor ons Liefde zijt,
dat Gij met mensen begaan zijt en blijft,
wie ze ook zijn en wat hun ook overkomt. Amen.
naar Jacques Verhees

Voorbeden 2

Jezus beantwoordde de roep van Bartimeüs.
Hij zal ook naar ons luisteren
als wij in geloof en vertrouwen tot Hem bidden.

-Bidden wij voor alle blinden en slechtzienden.
Dat techniek en wetenschap hun nuttig materiaal mogen aanreiken.
Dat velen hun ogen mogen openen voor de zorgen van slechtzienden
en hen in de gemeenschap aanvaarden als volwaardige medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle kleine en grote mensen.
Dat we niet leven alsof we blind zijn,
maar elkaar zien staan en aankijken
met vriendelijke en dankbare ogen.
Laten wij bidden…

-Heer, wij bidden voor allen die, zoals Bartimeüs,
geen plaats krijgen tussen de mensen,
voor allen die honger, verdriet en zorgen hebben.
Dat wij zoals Jezus, hen willen zien,
op tijd stil staan en vragen:
“Wat wil je dat ik voor je doe?”
Laten wij bidden…

-Heer, wij bidden voor alle mensen
die gestorven zijn: familieleden vrienden, buren.
Onze ogen kunnen hen niet meer zien,
maar als we in ons hart kijken
weten en geloven we dat ze er nog zijn.
Heer, laat hen verder leven bij U.
Laten wij bidden…

Heer, verhoor onze gebeden
en maak ons meer en meer tot getuigen
van uw goedheid voor iedereen. Amen.
naar Omer Bogaert

Gebed over de gaven 1

Barmhartige God,
in woord en gebaar gedenken wij uw Zoon.
Zijn omgang met de gekwetste mens
is tekenend tot op vandaag.
Geef dat ook wij verlichting brengen aan mensen op onze weg.
Dit vragen we U in naam van Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Lovendegem

Gebed over de gaven 2

God,
niemand heeft U ooit gezien.
Toch wordt Gij zichtbaar in uw goede gaven:
het brood en de wijn op deze tafel.
Maak ze voor ons tot teken
van uw grote liefde voor ons,
en vermeerder ons geloof en vertrouwen in U,
door Christus, onze Heer. Amen.
Omer Bogaert

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ervaren
danken wij U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van Brood en Beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij ons laten leiden door de gezindheid van Jezus van Nazar­eth,
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader….

Laat uw Rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden.
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij roept mensen op in uw voetspoor te treden,
uw voetspoor van vrede,
vrede onder elkaar,
vrede in eigen hart.
Maak ons tot boodschappers van uw vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten we ook elkaar die vrede toewensen.
naar Omer Bogaert

Lam Gods

Communie

“Rabboeni, maak dat ik weer kan zien!”
Moge dit gebed van Bartimeüs ook ons gebed zijn,
nu Jezus in dit gebroken Brood aan ons voorbijkomt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Waar ligt voor jou Jericho,
de plaats waar God jou aansprak?
Welke plaats,
welk moment heeft voor jou
een onvergetelijke betekenis,
omdat je ogen en je hart er genezen werden
van je twijfel, van je blindheid?

Waar heb jij Jezus’ vraag herkend:
‘wat kan Ik voor je doen?’
Je wordt vanaf je doopsel tot leerling geroepen,
maar echt leerling zijn,
leer je vooral
in de concrete situaties en vragen van je leven.

Ook bij jou blijft Jezus staan,
zelfs wanneer iedereen
aan je vragen en twijfel voorbij loopt,
en Hij geneest je, zodat je weer kan leven
en met Hem op weg kan gaan, gaandeweg…
Federatie Kana

Bezinning 2

Weerloos, zonder uitzicht of toekomst,
zit hij langs de weg.
Hij is het spoor bijster.
Niemand die hem weer op weg helpt.
Zijn uitgestoken hand vangt
het allernoodzakelijkste om van te kunnen leven.
In zijn diepste nood boort hij nieuwe bronnen aan.
Jezus van Nazareth: zijn laatste hoop.
Zijn sterke vertrouwen geeft hem zicht.
Hij zit niet langer naast de weg;
hij gaat een nieuwe weg volgen:
de weg van onverwoestbaar leven.

Bartimeüs: hij is een mens als wij.
Ook voor ons is er soms geen uitkomst.
We zien vaak alles donker in.
Het haalt toch allemaal niets uit!
Onze uitgestoken hand wordt niet gezien.
En toch: ook op onze weg kunnen we
mensen ontmoeten, die vragen:
“Wat kan ik voor je doen?”
Mensen, die zijn zoals Jezus.
Mensen, die ons een nieuwe richting wijzen.
Maar nodig is daarvoor,
dat we eerst bij onszelf thuiskomen,
dat we een gelovig vertrouwen ontwikkelen
in God en in zijn mensen.

Het moet mogelijk zijn.
Want Bartimeüs was een zoon van mensen!
Wij toch ook?
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Barmhartige God,
verblind en troosteloos gezeten langs de weg
roept de uitgestoten mens om de aandacht van uw Zoon.
Wij bidden U:
geef dat de noodkreet
van hen die afgeschreven zijn
gehoord wordt, niet alleen door U, maar ook door ons.
Dit vragen we U in naam van Jezus, de Barmhartige. Amen.
Lovendegem

Slotgebed 2

God van liefde,
in deze viering zijt Gij ons weer nabij gekomen
in het Woord dat wij beluisterden,
in het Brood dat wij deelden.
Gij hebt de ogen en het hart van Bartimeüs geopend.
Wij bidden U:
open ook onze ogen en ons hart
voor de mensen en voor U.
Leer ons helder te zien
hoe wij als christenen in het leven van elke dag
van uw Boodschap kunnen getuigen in de turbulente wereld van vandaag. Amen.
naar Ekeren

Zending en zegen

Bartimeüs riep luidkeels, sprong overeind, een en al vertrouwen.
Spontaan sloot hij zich aan als volgeling van Jezus.
Moge zoveel vurig geloof ons tot voorbeeld zijn,
zodat wij in daad en waarheid authentieke volgelingen van Jezus worden.
Daartoe worden wij geroepen en gezegend
door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.