30e zondag door het jaar A 2020

25 10 2020

Begroeting

Hier bijeen willen wij gedenken
dat God houdt van de mensen
en dat ook wij van elkaar kunnen houden.
Al lijken dit eenvoudige woorden,
toch is het meer dan de moeite waard
om dat samen te vieren,
zeker als we weten
dat God zegenend met ons meeviert
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Mensen maken zich soms druk over wat nauwelijks de moeite waard is.
Zwaaien met grote principes als het over kleine dingen gaat,
is veelal verspilde energie.
Veel discussies zouden verstommen
als mensen wat meer het onderscheid zouden maken
tussen wat fundamenteel is en wat niet zo belangrijk is.
Dat geldt voor onze gezinnen,
voor onze samenleving.
Dat geldt ook voor binnenkerkelijke discussies
en zelfs voor onze geloofsbeleving.
Gebrek aan feeling voor het onderscheid
tussen wat de kern van ons geloof raakt
en wat met de essentie van ons christen-zijn niet zoveel te maken heeft,
heeft al heel wat mensen onnodig gekwetst en van de Kerk vervreemd.
Soms lijkt het
alsof we niet hetzelfde evangelie lezen.

Tegen die achtergrond laat het Woord
dat Jezus vandaag tot ons spreekt,
er geen twijfel over bestaan.
Hij zegt klaar en duidelijk
dat alle geboden en regels ondergeschikt zijn
aan dat ene dubbel-gebod van de liefde:
Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf.

Omdat wij met onze betweterigheid zo vaak
dat dubbel-gebod van de liefde negeren,
vragen wij aan God en onze naaste om vergeving.

Openingswoord 2

Het voornaamste gebod,
daar waar het op aan komt, is:
met hart en ziel God beminnen!
Maar God is niet los verkrijgbaar.
Kiezen voor God houdt onlosmakelijk in
kiezen voor de mens naast je.

Gebed om ontferming 1

Vandaag horen wij ” hou van God en van de mensen”.
We ondervinden dat dit écht moeilijk kan zijn.
Daarom komen wij tot U om te bidden om vergeving.

-Voor elke keer dat wij neerbuigend deden over anderen,
voor elke keer dat mensen niet meetelden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor elke keer dat wij niet geloofden dat het anders kon,
voor elke keer dat wij niet meewerkten aan een beter leven voor elke mens,
voor elke keer dat wij mensen niet gaven wat hen toekwam.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Voor elke keer dat wij U, God, voorbijliepen,
voor elke keer dat wij ons gebed hebben uitgesteld,
voor elke keer dat Gij niet op de eerste plaats zijt gekomen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, Gij staat niet stil bij het verleden.
Gij kijkt met vreugde naar ons
als wij in vriendschap verder gaan op de juiste weg,
hoopvol naar een betere wereld.
Blijf daarbij onze sterke kracht samen met uw Zoon Jezus en de H. Geest. Amen.

Gebed om ontferming 2

Tussen ons, mensen, loopt het nogal eens fout.
Om de keren dat wij er niet in slaagden om overeen te komen
vragen wij God en elkaar om vergeving:

-Voor de harde woorden,
voor het onachtzaam aan elkaar voorbijgaan,
voor die keren dat we onze ogen afwendden en niet wilden zien:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor de vreemdeling in ons midden die we wantrouwen,
voor de weduwe en de wees die we overlaten aan het OCMW,
voor de noodlijdende voor wie wij onze ogen en oren sluiten:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat wij niet reageren tegen de oorlogsstokers
en tegen hen die rijk worden door anderen in het ongeluk te storten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
verhoor ons gebed niet te vlug
zodat wij de kans kunnen grijpen
om eerst zelf onze fouten recht te zetten. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Vader,
wij danken U omdat Gij veel geduld hebt met ons.
Wij zijn bijeen gekomen om U te loven
en te danken om het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.
Help ons om, zoals Hij, van U en van de mensen te houden.
Schenk ons uw liefdevolle handen, uw standvastige voeten, uw zalvende mond. Dan kan ieder die ons ziet, erkennen
dat wij spreken en handelen vanuit een geestdrift die van U komt. Amen.

Openingsgebed 2

God,
met een onmetelijk geduld en een onverwoestbaar vertrouwen
polijst Gij ons via bereidwillige mensenhanden
tot mensen-van-liefde.
Het kan niet anders of Gij doet dat met de bedoeling
dat ook wij, op onze beurt, onze handen ter beschikking zouden stellen
om weer aan andere mensen liefde te kunnen meegeven.
Moge uw Zoon Jezus ons daarbij tot voorbeeld zijn. Amen.
naar Bas Rentmeester en Hub Schumacher

Lezingen

In het evangelie noemt Jezus het tweede gebod – liefde tot de naaste – gelijkwaardig aan het eerste: liefde tot God.
In de eerste lezing horen we wat liefde tot de naaste heel concreet betekent.
Luisteren wij nu naar Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ex. 22, 1. 20-26)
Uit het boek Exodus

Zo spreekt de Heer,
20         U mag een vreemdeling niet slecht behandelen
en hem het leven niet moeilijk maken,
want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
21         Weduwen en wezen moet u geen onrecht aandoen.
22         Als u hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt,
dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
23         Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden:
uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen.
24         Als u aan iemand van mijn volk geld leent,
aan een noodlijdende in uw omgeving,
gedraag u dan niet als een geldschieter.
U mag geen rente van hem eisen.
25         Als u iemands mantel in pand neemt,
dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven.
26         Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken,
het is de beschutting van zijn blote lichaam,
hij moet erin slapen.
Roept hij Mij om hulp,
dan zal Ik hem verhoren,
want Ik ben vol medelijden.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Tes. 1, 5c-10)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
5c            U weet zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren.
6           En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer,
toen u het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen
en toch met vreugde van de heilige Geest.
7           Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen
in Macedonië en in Achaje.
8           Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid,
en niet enkel in Macedonië en Achaje,
maar overal is uw geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven daar niets over te zeggen.
9           Want zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest
en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd,
om de levende en waarachtige God te dienen,
10         en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten,
die Hij uit de dood heeft opgewekt:
Jezus, die ons redt van de komende toorn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 22, 34-40)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

34         Toen de farizeeën hoorden
dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht,
kwamen ze bij elkaar
35         en een van hen, een wetgeleerde,
vroeg om Hem op de proef te stellen:
36         `Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37         Jezus zei hem:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
38         Dat is het grootste en eerste gebod.
39         Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40         Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen belijden dat Gods liefde concreet wordt
in onze inzet voor onze naaste.

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom de mensen gelukkig te maken
in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.

Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.
Diest

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor hen die niet delen in onze welvaartstaat,
voor de stille armen van de vierde wereld
wier klacht niet wordt gehoord,
wier nood niet wordt gezien.
Gezegend de mensen die het voor hen opnemen,
die voor hen zo goed als God willen zijn.
Bidden we dat er uit ons midden steeds weer zulke mensen mogen opstaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die, waar ook ter wereld,
verdreven van huis en haard,
op de vlucht zijn.
Voor allen die asiel zoeken in ons land en bang afwachten
of zij al dan niet zullen worden uitgewezen.
Bidden wij voor al diegenen onder ons, die zich niet aanvaard weten.
Gezegend de mensen die het voor hen opnemen,
die voor hen zo goed als God willen zijn.
Bidden we dat er uit ons midden steeds weer zulke mensen mogen opstaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle noodlijdenden:
voor onze zieken, voor zieken zonder verzorging,
voor kinderen zonder toekomst,
voor arbeiders die in zoveel landen rechteloos worden uitgebuit,
voor allen die met hun armoe en ellende de tol betalen van onze overvloed hier.
Gezegend de mensen die het voor hen opnemen,
die voor hen zo goed als God willen zijn.
Bidden we dat er uit ons midden steeds weer zulke mensen mogen opstaan.
Laten wij bidden…

God,
die alles en allen met liefde omringt,
maak ons vindingrijk genoeg
om voor anderen zo goed te zijn als uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Heer God, wij bidden U om geluk in ons leven met elkaar.
Dat wij mensen mogen zijn, gezond van hart en blij van geest.
Dat er vrede mag zijn in het huis waarin wij wonen.
Dat Gij voor ons onderdak moogt zijn, ons leven lang.
Laten we bidden…

-Heer God, wij bidden voor hen
die hun verdriet of hun vreugde met niemand kunnen delen.
Voor hen die door het leven werden lamgeslagen
en die de moed verloren hebben.
Blijft vooral dié mensen trouw nabij en neem ze bij de hand.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor de Kerk van Christus.
Dat zij uw waarheid en uw liefde blijft koesteren
en zo een lichtbaken mag zijn voor al wie zoekt.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

God,
bij dit brood en deze wijn
willen wij bidden
dat in elk van ons de gezindheid mag groeien die in Jezus leefde.
Dat wij elkander waarderen en respecteren,
dat wij liever kwetsbaar zijn dan hardvochtig,
liever machteloos en zonder aanzien dan ontoegankelijk.
Moge wij ook groeien in vergevingsgezindheid en geduld met elkaar. Amen.

Gebed over de gaven 2
God, onze Vader,
Gij zijt één en al liefde.
Aanvaard dit brood en deze wijn uit onze handen
als teken van onze goede wil om te leven naar uw gebod.
Leer ons meten met de maat waarmee Gij meet:
grenzeloos menslievend,
zoals Jezus, uw Zoon, ons voordeed. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Lliefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader,
in Jezus zijn wij geroepen tot liefde zonder grenzen.
Díe Jezus leerde ons hoe wij met z’n allen kunnen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

In onze wereld geldt:
‘voor wat hoort wat en alles heeft zijn prijs’.
Spijtig voor wie het niet kan betalen.
In de wereld van God krijgt elkeen wat hij nodig heeft.
In onze wereld van ‘oog om oog en tand om tand’ geldt het recht van de sterkste.
In de wereld van God worden zwaarden tot ploegijzers omgesmeed
en geeft de een zijn leven voor de ander.
Als uw droom, God, gestalte krijgt in mij, in ons
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Gij roept en zendt ons, Heer,
om in de wereld instrument van uw vrede te zijn.
Laat er dan eerst vrede zijn in ons hart,
vrede ook onder ons die aanzitten aan uw ene tafel.
Beziel ons met uw goede Geest.
Doe ons groeien in eenheid en vertrouwen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van liefde en vrede.

Lam Gods

Communie

Niemand heeft grotere liefde
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit is het Lam Gods,…

Bezinning 1
Wie God is
heeft geen mens ooit gezien
Alles wat we weten,
is dat, telkens weer in de geschiedenis,
mensen door Hem worden gegrepen,
door zijn liefde geraakt –
en dat zoiets je leven kan veranderen.
En dat Hij een naam heeft:
“Ik zal er zijn voor u”.
Ik zal er zijn
in je diepste binnenste,
in je hart en handen,
in je spreken en handelen.
Ik zal er zijn
als liefde en trouw,
in je omgaan met mensen,
in je werken aan beter samenleven voor allen.
Voor de rest
heeft niemand God gezien.
Tenzij
Hij misschien wel eens
te zien zou kunnen zijn
in mensen
die, elk op hun manier,
van Gods naam een werkwoord maken
dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.
Ja, God is te zien
in mensen die geloven
dat Hij te doen is.
Carlos Desoete

Bezinning 2

God vinden
is een antwoord geven,
is beseffen dat Hij ons bemint,
dat zijn liefde
de reden is van ons bestaan.
Is durven te geloven
dat wij zijn liefde waard zijn,
dat wij zo kostbaar zijn
dat Hij ons wil verder dragen:
kostbaar kleinood
in de ruimte, in de tijd.

God vinden
is zijn diepe vrede ademen
en groeien in diezelfde liefde
om anderen te kunnen dragen.
Want iedere mens is net als jij,
een kostbaar kleinood
om met liefde te dragen
door de ruimte, door de tijd.
Uit : God heeft een gezicht. (Manu Verhulst)

Slotgebed 1

God, onze Vader,
wij willen graag een beetje meer op Jezus gelijken.
Hij ging naar de mensen,
beluisterde hun verhaal en maakte geen onderscheid.
Hij hield van hen en U zoals Gij van ons houdt.
Wij willen vredezaaiers zijn zoals Hij
en hoopvol nieuws brengen voor anderen.
Geef ons daarom een blij en krachtig hart
om dit vol te houden alle dagen die komen. Amen.

Slotgebed 2

God, Gij die altijd zijt
en ons behoedt en draagt,
wees bij ons.
Dat wij uw adem voelen
in woorden die verlichten
en gedachten die bevrijden.

Schenk ons verbondenheid,
een vriendenhand op elke schouder.
Doe ons gemeenschap zijn
die leven geeft,
die warmte biedt en dorstigen laaft.
Dat wij de echte vragen  niet ontwijken
en geloviger worden
door en met elkaar.

Gij die ons roept
en Jezus aanreikt als de Weg,
de Bron die diepe dorst kan lessen,
het Oog dat ziet en leven doet.
Doe ons leven zoals Hij
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Wees gedragen door Gods liefde,
verbonden door zijn blijvende trouw
en gezegend met het Licht van zijn ogen.
Laat elkaar niet in de steek,
wees elkaar nabij,
zoals ook Hij ons nabij blijft,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.