30e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
dertigste zondag A (23/10/2011)

Begroeting

Hier bijeen willen wij gedenken
dat God houdt van de mensen
en dat ook wij van elkaar kunnen houden.
Al lijken dit eenvoudige woorden,
toch is het meer dan de moeite waard
om dat samen te vieren,
zeker als we weten
dat God zegenend met ons meeviert
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

De liturgie van deze zondag
roept ons op tot bezinning
over wat het centrale punt van onze godsdienstbeleving moet zijn:
de liefde.
Het gebod dat Christus ons gaf, was niet nieuw:
reeds de wet van Mozes
reageerde tegen elke vorm van liefdeloosheid.
Christus geeft het oeroude gebod
een diepere dimensie
door de liefde tot God en de liefde tot de mens
gelijkwaardig te verklaren.
Op die manier komen godsdienstigheid en menslievendheid
in elkaars verlengde te liggen.

En daarmee ligt de vraag op ons bord
in hoeverre wij, in ons leven van elke dag,
met dat woord van Christus rekening houden.
In hoeverre wij geloven dat we God dienen
als we dienstbaar zijn aan onze medemens.
Daarom bidden we God en de naaste om vergiffenis.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Bemin God en je naaste:
is dat één gebod of zijn er dat twee?
Botsen die twee geboden niet met elkaar?
Moeten we leven met de volle verantwoordelijkheid voor onze medemens
en doen alsof God niet bestaat
of moeten wij alle menselijke belangen maar relativeren
en ons helemaal richten op God?
Jezus zegt ons vandaag dat beiden samengaan.

Vergevingsmoment 1

Tussen ons, mensen, loopt het nogal eens fout.
Om de keren dat wij er niet in slaagden om overeen te komen
vragen wij God en elkaar om vergeving:

– Voor de harde woorden,
voor het onachtzaam aan elkaar voorbijgaan,
voor die keren dat we onze ogen afwendden en niet wilden zien:
Heer, ontferm U over ons.

– Voor de vreemdeling in ons midden die we wantrouwen,
voor de weduwe en de wees die we overlaten aan het OCMW,
voor de noodlijdende voor wie wij onze ogen en oren sluiten:
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat wij niet reageren tegen de oorlogsstokers
en tegen hen die rijk worden door anderen in het ongeluk te storten:
Heer, ontferm U over ons.

God,
verhoor ons gebed niet te vlug
zodat wij de kans kunnen grijpen
om eerst zelf onze fouten recht te zetten. Amen.

Vergevingsmoment 2

– Heer, uw gebod: ”Gij zult de Heer uw God beminnen”
zou ik gemakkelijker kunnen opvolgen,
als Gij er niet een tweede gebod had bijgevoegd dat daaraan gelijk is:
“mijn medemensen beminnen als mezelf”.
Dat is niet zo gemakkelijk.
Voor de keren dat mijn liefde te klein was:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
het valt me vaak al moeilijk genoeg om de naaste die ik zie, lief te hebben.
Maar het valt me nog veel moeilijker om degene lief te hebben die ik niet zie,
om mij daadwerkelijk voor hem/haar in te zetten,
om aan structuren te raken die mij bevoordelen, maar hem/haar benadelen.
Voor de keren dat mijn egoïsme weer de bovenhand haalde op de naastenliefde:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, wij vinden onszelf meestal wel goede christenen,
want wij komen regelmatig luisteren naar uw Woord.
Maar zijn wij in ons dagelijks leven altijd wel zulke goede christenen?
De radicaliteit van uw Boodschap is bijzonder groot
en onze vijanden liefhebben, dat is voor ons vaak een brug te ver.
Voor de keren dat wij te lauwe christenen waren:
Heer, ontferm U over ons.

God,
kom ons tegemoet met uw barmhartigheid
en leer ons leven naar Jezus’ voorbeeld van oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Vader,
wij danken U omdat Gij veel geduld met ons hebt.
Wij zijn bijeen gekomen om U te loven
en te danken om het voorbeeld van Jezus uw Zoon.
Help ons om, zoals Hij, van U en van de mensen te houden.
Schenk ons uw liefdevolle handen, uw standvastige voeten, uw zalvende mond. Dan kan ieder die ons ziet, erkennen
dat wij spreken en handelen vanuit een geestdrift die van U komt. Amen.

Openingsgebed 2

God,
met een onmetelijk geduld en een onverwoestbaar vertrouwen
polijst Gij ons via bereidwillige mensenhanden
tot mensen-van-liefde.
Het kan niet anders of Gij doet dat met de bedoeling
dat ook wij, op onze beurt, onze handen ter beschikking zouden stellen
om weer aan andere mensen liefde te kunnen meegeven.
Moge uw Zoon Jezus ons daarbij tot voorbeeld zijn. Amen.

naar Bas Rentmeester en Hub Schumacher

Lezingen

In het evangelie noemt Jezus het tweede gebod – liefde tot de naaste – gelijkwaardig aan het eerste: liefde tot God.
In de eerste lezing horen we wat liefde tot de naaste heel concreet betekent.
Luisteren wij nu naar woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Exodus 22,1.20-26)
Uit het boek Exodus


Zo spreekt de Heer,
20       U mag een vreemdeling niet slecht behandelen
en hem het leven niet moeilijk maken,
want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
21       Weduwen en wezen moet u geen onrecht aandoen.
22       Als u hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt,
dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
23       Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden:
uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen.
24       Als u aan iemand van mijn volk geld leent,
aan een noodlijdende in uw omgeving,
gedraag u dan niet als een geldschieter.
U mag geen rente van hem eisen.
25       Als u iemands mantel in pand neemt,
dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven.
26       Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken,
het is de beschutting van zijn blote lichaam,
hij moet erin slapen.
Roept hij Mij om hulp,
dan zal Ik hem verhoren,
want Ik ben vol medelijden.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Tessalonicenzen 1,5c-10)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
5c         U weet zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren.
6        En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer,
toen u het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen
en toch met vreugde van de heilige Geest.
7        Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen
in Macedonië en in Achaje.
8        Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid,
en niet enkel in Macedonië en Achaje,
maar overal is uw geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven daar niets over te zeggen.
9        Want zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest
en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd,
om de levende en waarachtige God te dienen,
10       en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten,
die Hij uit de dood heeft opgewekt:
Jezus, die ons redt van de komende toorn.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 22,34-40)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

34       Toen de farizeeën hoorden
dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht,
kwamen ze bij elkaar
35       en een van hen, een wetgeleerde,
vroeg om Hem op de proef te stellen:
36       `Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37       Jezus zei hem:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
38       Dat is het grootste en eerste gebod.
39       Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40       Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom de mensen gelukkig te maken
in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.

Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.
Diest

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

– Bidden we voor allen die, tegen de vervlakking van onze maatschappij in,
God en hun medemens in het centrum van hun leven willen blijven plaatsen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die niet weten wat naastenliefde is,
voor hen die hun hoofd wegdraaien als ze iemand zien met een andere huidskleur,
voor mensen die alleen hun eigen vrienden helpen
en anderen in de kou laten staan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die eenzaam zijn,
zonder vrienden,
tegen wie niemand een vriendelijk woord zegt.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf.
Dat onze liefde niet uitdooft, maar groeit
en ons toont welke weg we te gaan hebben:
die van gerechtigheid en vrede.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij tot God
die heil en welzijn wil voor heel de wereld.

– Voor hen die zichzelf christenen noemen.
Dat zij in woord en daad
zorg dragen voor elke mens, ongeacht ras, taal of natie.
Laten we bidden…

– Voor politici, industriëlen en vakbondsleiders.
Dat zij opkomen voor de kansarmen in onze samenleving.
Laten we bidden…

– Voor zieken en gehandicapten,
voor hen die verloren geraken in onze harde economische wereld.
Dat zij erkend worden en gewaardeerd.
Laten we bidden…

Eeuwige God,
zegen met warmte en licht van de heilige Geest
allen die zich wijden aan het welzijn van mensen om hen heen.
Zegen hun toewijding met vruchtbaarheid voor allen. Amen.

Voor al deze intenties, voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader, een tafel met brood en wijn
werd voor Jezus symbool van zijn liefde voor de mensen.
Hij nodigde ons uit om dit ook te doen.
Door dit brood en deze wijn te delen
willen wij steeds meer gelijken op Hem
en willen wij onze bereidheid uitdrukken om ons in te zetten
voor U en onze medemens
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven 2
God, onze Vader,
Gij zijt één en al liefde.
Aanvaard dit brood en deze wijn uit onze handen
als teken van onze goede wil om te leven naar uw gebod.
Leer ons meten met de maat waarmee Gij meet:
grenzeloos menslievend,
zoals Jezus, uw Zoon, ons voordeed. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.
Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft,

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.
Om de manier waarop Gij ons liefhebt
willen wij U danken en zeggen daarom:
Heilig, heilig, heilig …

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.
Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.
Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader,
in Jezus zijn wij geroepen tot liefde zonder grenzen.
Díe Jezus leerde ons hoe wij met z’n allen kunnen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

In onze wereld geldt:
‘voor wat hoort wat en alles heeft zijn prijs’.
Spijtig voor wie het niet kan betalen.
In de wereld van God krijgt elkeen wat hij nodig heeft.
In onze wereld van ‘oog om oog en tand om tand’ geldt het recht van de sterkste.
In de wereld van God worden zwaarden tot ploegijzers omgesmeed
en geeft de een zijn leven voor de ander.
Als uw droom, God, gestalte krijgt in mij, in ons
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens

Gij roept en zendt ons, Heer,
om in de wereld instrument van uw vrede te zijn.
Laat er dan eerst vrede zijn in ons hart,
vrede ook onder ons die aanzitten aan uw ene tafel.
Beziel ons met uw goede Geest.
Doe ons groeien in eenheid en vertrouwen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van liefde en vrede.

Lam Gods

Communie

Niemand heeft grotere liefde
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit is het Lam Gods,…


Bezinning 1

Wie God is
heeft geen mens ooit gezien
Alles wat we weten,
is dat, telkens weer in de geschiedenis,
mensen door Hem worden gegrepen,
door zijn liefde geraakt –
en dat zoiets je leven kan veranderen.
En dat Hij een Naam heeft:
“Ik zal er zijn voor u”.
Ik zal er zijn
in je diepste binnenste,
in je hart en handen,
in je spreken en handelen.
Ik zal er zijn
als liefde en trouw,
in je omgaan met mensen,
in je werken aan beter samenleven voor allen.
Voor de rest
heeft niemand God gezien.
Tenzij
Hij misschien wel eens
te zien zou kunnen zijn
in mensen
die, elk op hun manier,
van Gods naam een werkwoord maken
dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.
Ja, God is te zien
in mensen die geloven
dat Hij te doen is.
Carlos Desoete


Bezinning 2

In het Koninkrijk van God gelden heel andere maatstaven
dan in onze wereld.
Onze wereld zegt:
wie niet werkt, zal ook niet eten.
In een wereld van God krijgt ieder wat hij nodig heeft.

Onze wereld zegt:
jij hebt een geweer,
dan zie ik dat ik er twee krijg.
In een wereld van God
worden zwaarden omgesmeed tot ploegijzers.

Onze wereld zegt:
oog om oog, tand om tand.
In een wereld van God geeft de één zijn leven voor de ander.

Als Gods droom gestalte krijgt in jou en mij,
dan pas krijgen we een hemel op aarde.
Levensecht

Bezinning 3

God vinden
is een antwoord geven,
is beseffen dat Hij ons bemint,
dat zijn liefde
de reden is van ons bestaan.
Is durven te geloven
dat wij zijn liefde waard zijn,
dat wij zo kostbaar zijn
dat Hij  ons wil verder dragen:
kostbaar kleinood
in de ruimte, in de tijd.

God vinden
is zijn diepe vrede ademen
en groeien in diezelfde liefde
om anderen te kunnen dragen.
Want iedere mens is net als jij,
een kostbaar kleinood
om met liefde te dragen
door de ruimte, door de tijd.
Uit : God heeft een gezicht. (Manu Verhulst)

Slotgebed 1

God, onze Vader,
wij willen graag een beetje meer op Jezus gelijken.
Hij ging naar de mensen,
beluisterde hun verhaal en maakte geen onderscheid.
Hij hield van hen en U zoals Gij van ons houdt.
Wij willen vredezaaiers zijn zoals Hij
en hoopvol nieuws brengen voor anderen.
Geef ons daarom een blij en krachtig hart
om dit vol te houden alle dagen die komen. Amen.

Slotgebed 2

God, Gij die altijd zijt
en ons behoedt en draagt,
wees bij ons.
Dat wij uw adem voelen
in woorden die verlichten
en gedachten die bevrijden.

Schenk ons verbondenheid,
een vriendenhand op elke schouder.
Doe ons gemeenschap zijn
die leven geeft,
die warmte biedt en dorstigen laaft.
Dat wij de echte vragen  niet ontwijken
en geloviger worden
door en met elkaar.

Gij die ons roept
en Jezus aanreikt als de Weg,
de Bron die diepe dorst kan lessen,
het Oog dat ziet en leven doet.
Doe ons leven zoals Hij
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.


Zending en zegen

Wees gedragen door Gods liefde,
verbonden door zijn blijvende trouw
en gezegend met het Licht van zijn ogen.
Laat elkaar niet in de steek,
wees elkaar nabij.
Dan zal Hij ook ons nooit in de steek laten
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.