2ezondag van de vasten B 2021

28 02 2021

Begroeting

In deze viering worden we uitgenodigd
om samen in Gods Licht te gaan staan.
We willen dit doen in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag worden we door Jezus uitgenodigd
om samen met Hem de berg op te gaan.
De berg opgaan is een hele opgave.
Zowel voor de apostelen als voor Abraham,
de figuren uit de lezingen van vandaag,
is het een moeilijke tocht.
Geen van hen weet wat er op de top te gebeuren staat.
Ook wij zijn steeds onderweg.
Wij willen ook hogerop,
we willen liefst de top bereiken.
Laten we in dit uur samen ontdekken wat de top bereiken
in ons eigen leven mag en kan betekenen
en wat onze echte opdracht kan zijn.
naar André Thoonen

Openingswoord 2

De tweede etappe van onze 40-dagentocht naar Pasen
is een bergetappe.

Abraham beklimt de berg om er zijn zoon Isaak te slachtoffe­ren.
Maar dan blijkt
dat God niet wil dat mensen, in zijn naam,
elkaar tot slachtoffer maken.

Toen Petrus, ook boven op een berg,
zag hoe Jezus van gedaante veranderde
en de gestalte aannam van de verheerlijkte Christus,
waande hij zich in de zevende hemel.
Daar wou hij wel een hutje bouwen.
Maar hij had nog niet begrepen
dat niemand deel kan hebben aan Gods heerlijkheid
tenzij hij eerst Jezus op zijn levensweg volgt.
Een levensweg die uitmondde in zijn kruisweg.

Ook wij beschouwen te vaak
het goede dat ons werd geschonken,
als ons bezit,
en vergeten dat leven delen is.


Openingswoord 3

Vandaag worden we door Jezus uitgenodigd
om samen met Hem de berg op te gaan.
De berg opgaan is een hele opgave.
Zowel voor de apostelen als voor Abraham,
de figuren uit de lezingen van vandaag,
is het een moeilijke tocht.
Geen van hen weet wat er op de top te gebeuren staat.
Ook wij zijn steeds onderweg.
Wij willen ook hogerop,
we willen liefst de top bereiken.
Laten we in dit uur samen ontdekken wat de top bereiken
in ons eigen leven mag en kan betekenen
en wat onze echte opdracht kan zijn.
naar André Thoonen

Gebed om ontferming 1

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Daarom: Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer,
wij zijn niet doof, maar vaak hardhorig.
Wij zijn niet blind, maar vaak kortzichtig.
Wij zijn niet verlamd, maar vaak te traag.
Wij zijn niet gebrekkig, maar vaak onhandig.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij zijn niet dom, maar vaak eigenwijs.
Wij zijn niet moe, maar vaak moedeloos.
Wij zijn niet ongelovig, maar vaak bijgelovig.
Wij zijn niet ondankbaar, maar vaak vergeetachtig.
Wij zijn niet ongelukkig, maar vaak ontevreden.
Wij zijn niet kwaad, maar vaak onvriendelijk.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij zijn niet liefdeloos, maar vaak onaandachtig.
Wij zijn niet hoogmoedig, maar vaak prikkelbaar.
Wij zijn niet bang, maar vaak onrustig.
Wij zijn niet vijandig, maar vaak onverschillig.
Wij zijn vaak lauw, en dat is erg.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
vergeef ons onze tekortkomingen
en neem ons op in uw liefde die geen grenzen kent. Amen.

Openingsgebed 1

Liefdevolle God,
Gij hebt de mens geschapen om gelukkig te zijn.
Als een Goede Herder is het uw wens dat geen mens verloren gaat,
dat geen mensenkind geofferd mag worden
aan welk systeem dan ook.
Blijf daarom met ons meegaan,
verbind ons aan elkaar als uw geliefde kinderen
en zegen ons van harte
op de weg naar gerechtigheid en solidariteit. Amen.
vrij naar Peter Biesbrouck

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in de veertigdagentijd nodigt Gij ons uit
om na te gaan
of ons leven wel echt beantwoordt
aan wat Gij van ons verwacht.
Daarom vragen wij U:
geef ons moed en kracht
om ons doen en laten
eens kritisch te bekijken in het licht van het evangelie.
Geef ons de sterkte en de integriteit
om het zo nodig over een andere boeg te gooien.
Geef uw Kerk, in al haar geledingen,
een grotere gevoeligheid
voor wat mensen tot heil en vrede strekt.
Dan zal uw Rijk komen,
hier en nu en metterdaad,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar God die zich tot ons richt via verhalen uit de Schrift.

Eerste lezing (Gen, 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

Uit het boek Genesis

1           In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tegen hem: `Abraham.’ En hij antwoordde: `Hier ben ik.’
2           Hij zei: `Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die u liefhebt,
naar het land van de Moria,
en draag hem daar, op de berg die Ik u zal aanwijzen,
als brandoffer op.’
9           Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten,
bouwde Abraham daar een altaar,
stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaak vast
en legde hem op het altaar, bovenop het hout.
10         Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon te offeren,
11         riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe:
`Abraham, Abraham!’
En hij antwoordde: `Hier ben ik.’
12         En Hij zei:
`Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets!
Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt Mij uw zoon,
uw enige, niet willen onthouden.’
13         Abraham keek om zich heen
en zag een ram die met zijn hoorns in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.
15
         Toen riep de engel van de Heer
voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham
16         en zei: `Bij Mijzelf heb Ik gezworen – godsspraak van de Heer –
omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon,
uw enige, niet hebt onthouden,
17         zal Ik u overvloedig zegenen
en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel
en de zandkorrels aan het strand van de zee.
Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.
18         Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen,
omdat u naar mijn stem hebt geluisterd.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 31b-34)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
31            Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
32         Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard;
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zo’n gave ook niet al het andere schenken?
33         Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
34         Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit?
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 9, 2-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

2           Zekere dag nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was.
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante,
3           en zijn kleren werden schitterend wit,
zoals geen bleker op aarde ze maken kan.
4           Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus.
5           Petrus zei daarop tegen Jezus:
`Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn;
laten wij drie hutten maken,
voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.’
6           Want hij wist niet wat hij moest zeggen; zo vol ontzag waren ze.
7           Er kwam een wolk die hen overdekte,
en er klonk een stem uit de wolk:
`Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’
8           Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer,
alleen Jezus was bij hen.
9           Terwijl ze van de berg afdaalden,
bezwoer Hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
10         Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te bespreken
waarop dat `uit de doden opstaan’ sloeg.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de Liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bij het begin van deze tafeldienst
even verwijlen bij de mensen die we verlich­ting toewensen in hun leven
en bieden wij God ook onze gebedsintenties aan.

-Wees barmhartig, Heer,
en zaai vrede waar geweld, agressie of afgunst regeren.
Moge uw Licht doorbreken
waar angst en eenzaamheid overheersen.
Wees steun en hoop in tijden van ziekte, tegenslag of overlijden.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer,
en maak het mogelijk dat ieder van ons
– man of vrouw, oud of jong, ziek of gezond –
enige glans kan geven aan zijn eigen bestaan,
een voorsmaakje van onze heerlijkheid
die Gij ons in het vooruitzicht hebt gesteld.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer,
voor onze wereld, vaak zo vlak en zonder perspectief,
een wereld waarin zovelen de weg kwijtraken,
waarin zovelen vermalen worden
door de raderen van de vrijemarkteconomie.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer,
voor wie afhankelijk zijn van de barmhartigheid van anderen.
Wees ook barmhartig voor wie barmhartigheid betonen
en daardoor weerstand oproepen.
Laten wij bidden…

-Wees ons barmhartig, Heer,
wanneer we in deze veertigdagentijd
eens kritisch naar onszelf durven kijken
tot in de verste uithoeken van onze ziel.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Denkend aan Abraham bidden wij:
voor allen die in hun Godsvertrouwen worden beproefd,
voor allen die gebukt gaan onder onzegbaar leed,
voor allen die gekwetst worden in wat hun het meest dierbaar is,
voor allen die zo door het duister moeten
dat hun het zicht op toekomst wordt ontnomen.
Laten wij bidden…

-Denkend aan Isaak bidden wij
voor allen die – hoe dan ook –
kind van de rekening zijn,
voor allen die worden geofferd aan de afgoden van deze tijd
en slachtoffer zijn van hebzucht en machtsmisbruik,
voor allen die te lijden hebben onder willekeur.
Laten wij bidden…

-Denkend aan Mozes,
die zijn volk wegleidde uit het slavenhuis van Egypte.
Denkend aan die Mozes bidden wij:
voor allen die – waar ook ter wereld –
vluchteling zijn,
van huis en haard verdreven;
voor allen die geestelijk ontheemd zijn,
uit het lood geslagen door de klappen die het leven hun toebracht.
God, trek U het lot van uw mensen aan,
doe hun uw nabijheid ervaren.
Laten wij bidden…

-Denkend aan Elia, de profeet,
die, door twijfel overmand,
God mocht vinden in de stilte.
Denkend aan die Elia bidden wij:
voor hen die zoveel hebben meegemaakt,
zoveel leed en ellende zagen
dat zij niet langer kunnen geloven.
Voor hen die zo haastig leven
dat zij zichzelf en God voorbij lopen.
God, blijf op zoek naar die mensen,
ook als zij het zoeken naar U hebben opgegeven.
Laten wij bidden…

-Denkend aan Jezus
die ons voorging in liefde
als de Weg die naar het leven leidt.
Denkend aan die Jezus bidden wij:
voor hen die in onze samenleving verloren lopen,
voor allen die het niet redden
in onze – soms meedogenloze – wereld.
God, bevestig uw mensen,
leg in hen en in ons uw diepste naam: Ik-zal-er-zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die gebukt gaan
onder de sleur, de grauwheid van elke dag.
Voor de actievelingen die zichzelf nooit rust gunnen
en voor de weifelaars die moeilijk tot daden komen.
Voor allen die zijn vastgelopen en in het leven teleurgesteld.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

-Bidden we voor alle mensen die bergopwaarts gaan,
die met recht en reden in de wolken zijn,
die groeien in eenvoud en eerlijkheid.
Dat zij vele mensen laten delen in hun geluk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
boven wie zich donkere wolken samenpakken,
mensen die bergafwaarts gaan,
die vastzitten in egoïsme en hebzucht.
Dat zij zich mogen optrekken aan mensen met een groot hart.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die de licht- en schaduwzijden van het leven kennen,
die kunnen lachen met hen die lachen
en kunnen treuren met hen die treuren.
Dat zij met hun levenswijsheid velen van dienst mogen zijn.
Laten wij bidden…
Levensecht

Voorbeden 4

-Bidden we voor alle mensen
die dag na dag uitzien naar gerechtigheid,
die hunkeren naar vrede.
Dat zij spoedig een stem mogen horen
die hun vrede komt aanreiken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die zich inzetten om anderen op te beuren,
te helen, te bemoedigen, te laten genieten.
Dat zij opgewassen blijven tegen teleurstelling en tegenwerking.
Dat zijzelf vreugde mogen vinden in het leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die willen leven als leerlingen van Jezus
en zo het beste van zichzelf willen geven
om de Blijde Boodschap tot werkelijkheid te maken
in de samenleving waarin ze leven.
Dat ze zich niet laten ontmoedigen,
maar bij elkaar de inspiratie vinden om door te gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat Gij, God, met ons moogt zijn nu en in eeuwigheid
en dat wij, in het spoor van Jezus, mogen gaan
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Laten wij bidden…
naar Albert Meijer

Voorbeden 5

-Bidden we dat de oude geloofsverhalen van de Schrift
ons mogen bemoedigen en bezielen.
Dat ze ons mogen helpen bij het zoeken naar onze weg.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zwaar beproefd worden.
Dat zij bij alles wat hen overkomt,
de kracht mogen ontvangen om staande te blijven.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen nabij blijven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we respectvol met elkaar mogen omgaan,
in het besef dat we niet elkaars bezit zijn,
maar aan elkaar worden toevertrouwd.
Laten wij bidden…
Loed Loosen


Voorbeden 6

Laten we het even stil maken in ons hart
en ons in gebed richten naar diegene die Jezus ons leerde kennen
als zijn Vader en de onze.

-Bidden wij voor de mensen die – in onze zogezegde beschaafde wereld –
van anderen nog steeds mensenoffers verwachten:
mannen, vrouwen en kinderen
die slachtoffer zijn omwille van hun machtsmisbruik en winstbejag.
Dat ze mogen inzien dat elke mens evenwaardig is en oneindig kostbaar,
en geen mensenleven mag gebruikt worden als pasmunt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen
die niet zwichten
voor machtshebbers en tirannen.
Mensen die het kwaad niet de rug toekeren,
maar het aanklagen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij God mogen erkennen als een liefdevolle God,
een God die begaan is met elke mens,
die ons nabij blijft in goede, maar zeker in minder goede dagen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en onze geloofsgemeenschap.
Dat we – ook na topmomenten van verwondering en geluk –
Jezus blijven volgen,
ook al moeten we weer van de berg naar beneden komen,
naar het leven van elke dag.
Moge het aan ons te zien zijn
dat we uitkijken naar de heerlijkheid van Gods Rijk.
Laten wij bidden…

God,
blijf met ons op weg als Steun en Toeverlaat,
als Licht aan de horizon, als Bron van leven. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
ook wij zijn besmet met de microbe van hebben en houden,
van produceren en consumeren.
Wij bidden U:
verlos ons van de waan van ieder-voor-zich.
Maak ons één in breken en delen,
ook met hen
die zich doorgaans moeten voeden
met de krui­mels die van onze tafels vallen.
Wij vragen U dit,
in naam van Hem, die Zichzelf brak en uitdeelde
tot Voedsel voor allen, Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Bron van leven,
verzameld rond uw tafel
nemen wij brood en wijn in onze handen.
Brekend en delend vieren wij
de zin van ons bestaan.
Maak ons nieuw, onbaatzuchtig en solidair.
Leer ons kiezen voor wat ten leven voert
in navolging van Jezus, uw Welbeminde. Amen.

Gebed over de gaven 3

God, Bron van leven,
als wij hier vandaag weer samenkomen rond uw tafel,
dan is dat in de eerste plaats om uit te drukken
dat wij uw volgelingen, uw leerlingen willen zijn.
We zoeken aansluiting aan uw tafel van breken en delen,
omdat we geloven dat daar ons de weg wordt aangewezen naar het echte geluk, niet alleen voor vandaag, maar voor alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Liturgische vieringen

Gebed over de gaven 4

God, wij brengen U de vruchten van uw schepping
en van onze menselijke arbeid.
Zij zijn een uitdrukking van onze dankbaarheid
en van het besef dat alles komt uit uw hand.
Laat deze gaven teken zijn van onze verbondenheid
met allen die zoeken naar Brood om van te leven.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Liturgische vieringen

Gebed over de gaven 5

God van het Verbond,
wij dromen van een wereld
waar het goed is om wonen,
waar de schone schijn
en het oppervlakkige hebben afgedaan,
waar gezocht wordt
naar de diepere betekenis van het leven.
Hiervan dromend, God,
leggen we onze gaven in uw handen.
Aanvaard ze als teken van onze bereidheid
om op te staan en te werken aan deze droom,
die ook de uwe is. Amen.
Broederlijk Delen 2012

Tafelgebed

God,
drie leerlingen mochten met U samen zijn
bovenop een berg.
Het was een moment van stilte en rust,
van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
De tenten werden toen niet opgeslagen,
want hun geloof was nog te broos,
maar hun verlangen naar een wereld van vrede en geluk
werd aangewakkerd.

Zo mogen ook wij hier samen zijn om,
gedragen door God en elkaar,
vol verlangen uit te zien
naar een nieuwe wereld
gedragen door liefde en goedheid.

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd
naar een betere wereld, vol van het beste in iedere mens.
Daarom mogen wij U loven, prijzen en dank zeggen
met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden
een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht
uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid.
‘Kijk boven de ellende uit,
laat u niet langer raken door het kwaad,
geef het geen kans.
Er komt een nieuwe tijd.
Zie, Ik ga iets nieuws beginnen.
Merk je het nog niet?’
Dit was zijn nieuw Verbond.

Daarom bracht Hij zijn leerlingen regelmatig samen
om te eten, om te bidden,
om zichzelf uit handen te geven
voor een nieuwe wereld zonder haat.

Zo heeft Hij het ook gedaan die avond voor zijn sterven,
toen Hij met zijn leerlingen voor een laatste maal aan tafel zat.
Hij nam brood in zijn handen, hield het hun voor en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is een nieuw Verbond,
gegeven en geschonken aan ieder van u.”

Nadien nam Hij ook een beker met wijn,
teken van hun warm samenzijn.
Hij zegende hem, sprak een dankgebed uit en zei:
“Dit is de beker van een nieuw en altijddurend Verbond,
mijn Bloed, voor u en allen
vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.


Ook dit samenzijn is getekend door leed en pijn,
zoals overal waar mensen samen zijn.
Moge Jezus’ verrijzenis kracht en steun geven
om te geloven in Gods goedheid.

God, geef dat we mogen geloven
tegen alle twijfel in.
Geef dat we mogen blijven hopen en vertrouwen.
Geef ons uw liefde die sterker is dan het kwaad en de dood.

God, aarzel niet uw belofte waar te maken
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
aan ons gegeven om voor altijd in vrede te leven.

Wij bidden voor onze onvolmaakte mensenwereld.
Laat ons dromen boven fouten en pijn uit
dat wij hem zullen vernieuwen
en aan een veilige toekomst zullen bouwen
voor groot en klein.
Uw droom, God,
met die zekerheid dat Gij dicht bij ons wilt zijn.
Wij vragen het U,
omwille van Jezus, uw Zoon.
Want door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar Philippe Vansweevelt

Onze Vader 1

Laten wij nu samen bidden tot God
zoals zijn geliefde Zoon het ons geleerd heeft:
Onze Vader,…

Vergeef ons wanneer wij uw Boodschap naar onze hand zetten.
Doorprik onze alibi’s wanneer wij onszelf proberen af te schermen
voor de consequenties van uw gebod van liefde en rechtvaardigheid.
Kom ons nabij met uw barmhartigheid
en breng ons tot bekering.
Dan mogen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Onze Vader 2

Meer dan wij het kunnen zeggen, God,
zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe
met de woorden van uw geliefde Zoon:
Onze Vader,…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als Bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw Welbeminde Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Onze Vader 3

Goede God,
ik vraag mij af of wij U wel ‘onze Vader’ kunnen noemen,
zolang wij niet echt als broers en zussen met elkaar omgaan.

Hoe kunnen wij beweren dat wij U heiligen,
als we U ver weg in de hemel willen houden,
zolang zovele verre en nabije broers en zussen onderdrukt en vergeten worden?

Hoe kunnen we U vragen om dagelijks brood,
terwijl wij meer dan genoeg hebben
en zovele broers en zussen van honger sterven?

We kunnen U enkel vragen:
geef ons de kracht om ons niet te laten verleiden tot het kwade,
om de schulden van anderen kwijt te schelden,
om te delen van ons dagelijks brood.
Dan pas kunt Gij onze schuld vergeven,
dan pas kan uw wil werkelijkheid worden,
dan pas zal uw Rijk komen. Amen.
Oelegem

Onze Vader 4

Na de bergervaring is er voor de leerlingen van Jezus de opgave om,
eens beneden,
bereid te zijn Jezus te volgen tot onder het kruis.
Bidden wij in gelovige overgave om ons kruis te kunnen dragen.

Onze Vader….
André Thoonen

Onze Vader 5

Onze Vader die in de mensen leeft,
moge in ons leven
uw naam geheiligd worden.

Moge in ons samenzijn
uw Rijk zichtbaar worden.
Moge door onze inzet
uw wil gebeuren
als een teken en een oproep
voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.

Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij dat voor ons zijt.

Maak ons vrij van angst
en van alles wat ons denken en doen verlamt.

En laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid,
maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven,
vandaag en in eeuwigheid. Amen.


Vredeswens 1

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf
en zeggen:
‘Dit ben ik’; ‘Dit is van mij’.
En onze handen zijn tot slaan gereed als wordt geraakt
aan wat wij ons hebben toegeëigend.
Vergeef ons – wij, kleine geweldenaars –
maak ons vredelievend en mild.
Dan worden wij één en onverdeeld.
Die door God geschonken vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij zijt tot ons gekomen als de Messias,
Gods welbeminde Zoon.
Wij vragen U:
wijs ons de weg naar het land van belofte,
waar vrede is en recht voor iedereen.
Laat ons luisteren naar uw Woord en U volgen.
Geef ons uw vrede en maak ons één in uw naam,
Gij die leeft tot in eeuwigheid. Amen.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.
naar Lummen

Vredeswens 3

De weg naar de ander
is wegtrekken uit jouw eigen zekere wereld.
Wie de berg durft op te gaan,
zal nooit meer dezelfde zijn.
Bidden wij in deze geest:
Heer Jezus,
geef ons de moed en de kracht
om klaar te staan voor elkaar
in goede en slechte tijden.
Laat ons, geheel en al vervuld van uw Geest,
teken zijn van uw vrede hier op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van vrede en verbondenheid.
Monique Suys

Vredeswens 4

Jezus, op de berg Tabor hebt Gij gebeden tot uw Vader.
Gij hebt daar ook gesproken met Mozes en Elia,
dé grote profeten van het Oude Testament,
van de Joodse traditie.
Als wij liefdevol luisteren naar elkaar en echt met elkaar in gesprek gaan,
dan bouwen wij mee aan uw Rijk, zoals Gij het hebt gedroomd.
Dan moge uw vrede met ons zijn.
En geven we ook elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen, Heer.
Leer ons te doen wat Gij hebt voorgedaan,
leer ons ons leven te breken als brood,
het elkaar aan te reiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Handen spreken van mensen
die elkaar vasthouden
of elkaar wegduwen.

Handen verbinden mensen
die elkaar de hand reiken,
die elkaar op handen dragen.
Handen kunnen vuisten worden van handgemeen.
Handen kunnen opengaan, en je komt handen tekort…

Handen slaan en worden klauwen,
handen grijpen om te hebben,
álles te hebben,
het hele leven te pakken…
en hoe meer je pakken wil met je grijphanden
des te harder glijdt het als zand tussen je vingers vandaan…

Je zou het eens kunnen proberen
met open handen,
niet grijpen, maar scheppen.
Open handen ontvangen en delen uit,
keren om en dalen neer op je schouder,
op je hoofd,
en je voelt het,
je weet het zeker,
je hoort erbij.
Ze nemen je zoals je bent.

Goddank, God,
Jij hebt je hand op mij gelegd.

Bezinning 2

Vasten, zich iets ontzeggen
in eten, drinken, roken…
is niet zo moeilijk.
Dat is uitgesteld genot.
Na veertig dagen
zal het des te beter smaken,
zullen we er des te meer van genieten.

Vasten wordt wel moeilijk
als het een oefening is in gerechtigheid.
Durven uitgaan van het feit
dat lucht en water,
grond en energie
ons niet persoonlijk toebehoren,
maar gemeenschapsgoederen zijn
voor heel onze planeet.

Want dan wordt vasten
een pijnlijke bezinning over onze levensstijl.

Bezinning 3

Adem diep
de goddelijke heerlijkheid in
op de berg
en ga in de dalen der mensen.
Adem er Gods heerlijkheid uit
in de ellende van de tijd.
Verzink niet in gepieker.
Jezus is bereikbaar voor je,
als je geloof hebt.
Jezus is er voor jou,
als je zegt:
hier ben ik!

Laat je zijn aanwezigheid
niet ontnemen!
Je vreugden, je lijden,
je afkeer van de mensen,
je moeheid,
je innerlijke opstandigheid,
je tegenzin –
dit alles
zijn slechts
rimpels aan de oppervlakte
die niet kunnen verhinderen
dat Jezus er is,
dat Hij je liefheeft,
dat Hij je nodig heeft,
dat Hij je zegent
tot overgave aan zijn Vader
en tot offer voor je broeders.
H. Hûmmer

Bezinning 4

Van tijd tot tijd moet je het doen:
de berg opgaan.
De wereld laten verstillen,
jezelf en de anderen hervinden in gebed,
het volle Licht van God laten schitteren op je gezicht.

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus,
uit Wie dit heldere Licht al straalt
en in het gezelschap van andere bergbeklimmers,
godzoekers zoals Mozes en Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht.
Zij namen alles mee op die berg:
het wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar er kwam even vrede in hun hart.
Zij ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,
om te herbeginnen.

Want wie op de berg alles in het volle Licht heeft gezien,
kan ook God vinden in het verwrongen gezicht dat lijden heet.
Levensecht Koninksem

Bezinning 5

Geen andere weg valt er te bewandelen
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.

Geen ander pad is er samen te effenen
dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging
en steentjes leggen met velen.

Geen betere energie is er
dan die van het vertrouwen.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.

Geen krachtiger daden zijn er
dan die van de liefde.
Getuigen van Gods droom worden
en bouwen aan zijn huis.

Bezinning 6

Als twijfel en angst ons leven aanvreten
en de moed ontbreekt om door te gaan,
toon ons dan de weg naar de berg:
die plek van stilte om even met U alleen te zijn,
om kwaad en zorgen af te geven
aan U, die onze grote Drager bent.
Zet ons dan op het spoor
van Mozes, Elia en Jezus,
die ook hun angst en twijfel hebben gekend,
en toch hun keuze trouw zijn gebleven,
en zo dragers zijn geworden van uw Licht.
Leer ons
ons te spiegelen aan hen
die zo dicht met U verbonden waren,
zo intens vanuit U leefden,
dat zij uw Licht, uw Naam uitstraalden,
en alles in hen sprak van
“Ik zal er zijn voor u”.
Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt,
in ons te zien zult zijn
als wij verder gaan op hun weg.
Geef ons nu en dan, en soms heel even,
zo’n moment van licht in uw stilte,
in het weten dat wij door U bemind zijn,
en toon ons dan de weg naar de vlakte,
naar het dagelijkse leven,
om met uw kracht uw weg verder te gaan.
Carlos Desoete

Bezinning 7

Maak maar gerust plannen
om op de heuvels van geluk je tenten op te slaan.
Maar weet wel
dat er een moment is dat je verder moet trekken.
Draag het vergezicht van boven op de heuvel in je
wanneer je straks door het dal verder trekt,
of doorheen bos en struikgewas een nieuwe weg moet zoeken.
Weet dat je dit voorbijgaand geluk nooit blijvend kunt verdedigen,
noch het geluk met God, noch je geluk met mensen.
naar Koninksem

Bezinning 8

De hoge berg
op weg uit de drukte, het geraas, het geroep.
Inkeren, verstillen,
het eigen hart horen,
ademhalen, langzaam, diep,
in en uit
aanwezig komen bij mezelf
bij de altijd Aanwezige,
Licht zien, soms even.
Doorzinderd worden van het Licht,
en de stem horen ‘Deze is mijn geliefde Zoon’
en luisteren, warm worden van die stem
‘Het is goed dat we hier zijn’
en de ogen opslaan en niets anders zien
dan de gewone dagelijkse realiteit,
en toch!
Met open ogen naar Jezus durven kijken,
met open oren luisteren naar zijn Woord,
naar die ongelofelijke Boodschap,
naar Gods droom over onze wereld,
over de mensen,
over mij.
Het durven geloven dat Woord,
ernaar durven leven en ervaren:
dit Woord is waar en goed!
naar Thomasvieringen

Bezinning 9 (minder geschikt)

Jezus is niet uit op spektakel.
Hij is niet op zoek naar aanzien.
Het enige ‘bovenaardse’ dat Hem kenmerkt,
dat is zijn biddende houding.

Deze loopt als een rode draad
door heel zijn leven.
Daaraan ontleent Hij zijn kracht
in goede en in kwade dagen.
In woord en daad toonde Hij
hoe God mensen nabij wil zijn.

Namens God reikte Hij mensen de hand
en deed hen opstaan tot nieuw leven.
Hij hielp mensen er weer boven op,
zodat zij op hun beurt
konden toekomen aan dienstbaarheid.
Een goed woord, een handreiking,
waren daarvoor voldoende.

Zo liet Hij aan mensen zien,
dat God hen alle goeds gunt.
Hij is een Bron van kracht
om staande te blijven in het leven.

Hij is nabij als een moeder
als het kwaad goede mensen treft.
Hij buigt zich naar mensen toe.
Zijn naam is Liefde en Licht,
genezende Aanwezigheid.

Dat is ook de Boodschap van Jezus:
God is een levende handreiking
aan ieder van ons.
naar Wim Holterman osfs

Bezinning 10

Berg op en af

Op de berg ziet Jezus zijn toekomst.
Zijn grote voorgangers wijzen Hem de richting.
Opnieuw kiest Hij vastberaden
voor de weg van sterven om te leven.
Alleen zo kan Hij Gods Zoon worden.
Het ideaal van Gods Rijk van vrede
dwingt Hem om de berg af te gaan.
Hij moet zijn weg naar Jeruzalem,
naar lijden en dood, vervolgen.
Daardoor is er voor Hem Leven voorgoed.
Hij ziet het als in een visioen,
een ongekende topbeleving.
Hij gaat doen waar Hij voor staat:
handen en voeten geven aan de liefde van God.

“Luistert naar Hem”:
dat klinkt vandaag opnieuw.
Onze diepste verlangens mogen we toetsen
aan het ideaal dat Jezus had.
Ze zijn goed,
als ze gaan in de richting van goedheid,
van gerechtigheid en vrede.
Naar Jezus luisteren:
dat is ook zijn weg gaan:
niet dagdromen, geen tenten bouwen,
want we zijn toch ‘mensen van de weg’,
mensen van zíjn weg.
Daarom moeten we bergafwaarts,
door het dal heen naar ongekend leven.
Wim Holterman osfs

Bezinning 11

De berg op

Op zijn tocht naar Jeruzalem
gaat Jezus de berg op om te bidden.
Even verlaat Hij het dal van het leven.
Op grote hoogte en in diepe verbondenheid
met God en met de diepste wortels van zijn bestaan,
weet Hij zich nogmaals geroepen tot Zoon.
Hij is op de goede weg:
de weg van vrede en van bevrijding.
Zijn tocht gaat van deze hoogte
naar de kruisberg van Golgota.
Hij zal moeten gaan door het dal
van pijn en van onbegrip.
Zijn levensweg wordt een kruisweg,
maar niet zonder perspectief van leven.
Op de berg van de verheerlijking,
wordt zijn verheerlijking
in het vooruitzicht gesteld.

De berg op…
Zonder zulke topmomenten wordt ons leven
leeg en weinigzeggend.
Op de berg wordt aan ons leven
een richting gewezen en toekomst.
In de stilte van het gebed,
in verbondenheid met God als onze Levensbron,
krijgt ons leven een weldadige diepte.
We krijgen er oog voor mensen,
die wachten op bevrijding.
Ons wordt er kracht gegeven
om opnieuw het dal in te gaan
om daar zonen en dochters
van God te worden.
Wim Holterman osfs

Bezinning 12

Biddend op de berg

Biddend op de berg,
in gesprek met Mozes en Elia,
overziet Jezus zijn toekomst.
Door het stralende licht heen
wordt zijn kruis zichtbaar.
Op de berg is er geen tijd en plaats
om tenten voor het feest te bouwen.
Op het hoogtepunt is er de wolk.
In de glans van de Godsontmoeting
is er de schaduw van lijden en dood.
Pasen, leven en toekomst
zijn niet los verkrijgbaar.
Daaraan vooraf gaat een leven
van pijn, van inspanning, van onbegrip.

Biddend op de berg,
in verbondenheid met Wet en Profeten,
overziet Jezus zijn levensweg.
Hij verbindt die met de onze.
Door pijn en lijden heen
daagt er toekomst.
Door onze inspanning heen,
door al ons pogen,
groeit de belofte van vrede,
onweerstaanbaar en aanstekelijk.
In het licht van Jezus’ levensweg
mogen ook wij zonen en dochters
van God worden, uitverkorenen.
Maar dan moeten we wel de weg gaan
van de kleinste, van het onaanzienlijke:
de weg van Jezus zelf.
Wim Holterman osfs

Bezinning 13

De berg op

Jezus ging zijn levensweg niet alleen.
Hij zocht aanhangers, tochtgenoten.
Samen deelden ze goede en kwade dagen.
Maar Hij bleef hun grote Voorganger.
Zijn vrienden waren zijn leerlingen.
Op zijn tocht, richting Jeruzalem,
ziet Hij, dat lijden en dood zijn deel is.
Hij zal door een diep dal moeten.
In dat geloven ging Hij de berg op,
samen met enkele uitverkorenen.
Biddend weet Hij zich daar in een visioen
samen met de grootsten van zijn volk: Mozes en Elia.
Ook zij eindigden hun levensloop
anders dan ze zich hadden voorgesteld.
Maar ze wisten zich desondanks
levend in Gods hand.
Op de berg – samen met deze profeten –
ziet Hij, dat zijn kruisweg een levensweg is.
Dat geeft Hem de kracht
om – bergafwaarts – zijn tocht te vervolgen.

Ons leven kent hoogte- en dieptepunten.
Op onze goede momenten
mogen we biddend kracht opdoen.
Daar mogen we zien – als in een visioen –
wat echt belangrijk is in onze levensloop.
Vol vertrouwen kunnen we daar ervaren,
dat ons leven ligt in Gods hand.
Hij is voorbij aan al onze zorgen en pijn.
Hij gaat met ons mee, ook door diepe dalen.
Net als Jezus mogen we ons Gods kind weten,
uitverkoren, omdat we gehoor willen geven aan zijn Zoon,
ons uiteindelijk perspectief
voor tijd en eeuwigheid.
Wim Holterma osfs

Bezinning 14

Soms zou ik van gedaante willen veranderen.
Niet om mooier of knapper van uiterlijk te zijn,
of voorgoed een slanke lijn te hebben,
of een atletisch lichaam,
zodat ik tot de topsporters ga behoren.
Neen, die verandering hoef ik niet.
Ik heb het over een gedaanteverandering
van aards naar iets meer hemels,
van bewolking naar zon,
van zwaarmoedig naar blijer leven.

Soms kan het me benauwen
wat er aan dreiging in de wereld gebeurt,
of aan intens verdriet om me heen.
Op die momenten wordt mijn gezicht te aards,
mijn stemming te bewolkt,
en zijn mijn ogen te zwaar.

Dan zeggen mijn vrienden:
“Aan je gezicht te zien,
zie je het vandaag niet zo zitten.”
Dan kan ik verlangen naar een gedaanteverandering,
naar een berg Tabor,
waar het gezicht van Jezus ging stralen als de zon.
Ik begrijp nu Petrus
– die bij de gedaanteverandering aanwezig was –
dat hij op die plek drie hutten wilde maken
om er voorgoed te blijven.
Zo ’n stralend gezicht in je buurt
is immers de nabijheid van de hemel zelf
en dat wil je toch nooit meer loslaten.

Petrus en nog een paar leerlingen hebben het mogen meemaken:
een voorproef van wat de hemel is,
waar gezichten stralen
en ieder een welbeminde dochter of zoon is.
Het heeft toen niet zolang geduurd,
die gedaanteverandering,
en daarna mochten ze er niet over praten…
onze aarde was kennelijk nog niet rijp
voor zo ’n ingrijpende verandering,
tenzij die ene keer en misschien wie weet
nog eens een keer en nog een keer.

Ik hoop dat ik er dan bij ben.
Gerard Van Holstein uit ‘Water in je handen’

Slotgebed 1

God en Vader,
Jezus was zo vol van U
dat zijn gelaat straalde.
Het straalde uw goedheid uit,
uw kracht,
uw liefde voor elke mens.
Maak ook ons ontvankelijk
voor de woorden die Gij tot de leerlingen hebt gesproken:
“Luister naar Hem.”
Neem de sluier weg van onze ogen,
neem de twijfel en de aarzeling weg uit ons hart,
zodat wij, Jezus in ons meedragend,
durven gaan naar de mensen
die Gij op onze weg zendt. Amen.

Slotgebed 2

God van leven,
Gij roept ons op
te luisteren naar uw stem
en gehoor te geven aan
uw welbeminde Zoon.
De gloed van uw nabijheid
heeft ons veranderd en bezield.
Wij bidden U:
blijf ons nabij met uw kracht en fantasie,
en maak onze ogen helderziend
opdat wij gestalte zouden geven aan de droom
die Gij in ons hebt uitgezaaid:
mensen en volkeren verbonden en solidair. Amen.

Slotgebed 3

Dat wij uw Woord vernomen hebben, God,
dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar,
laat dat voor ons een teken zijn
dat Gij dicht bij ons zijt,
dat wij uw mensen zijn,
door U gevoed,
door U bemind.
Verlaat ons nooit,
wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond,
de glans van vreugde op ons gelaat,
en meer dan dat:
wees onze toekomst, onze Vader. Amen.

Slotgebed 4

Ik zal je niet alleen laten – zegt God –
nooit!
Zelfs als je de indruk hebt
dat de zon in je leven is ondergegaan
en dat het helemaal donker geworden is rondom je,
dan nog zal Ik er zijn.
Misschien herken je Me niet
omdat je ogen blind zijn geworden door je verdriet en je tranen.
Maar je mag erop vertrouwen
dat Ik mijn liefde als een licht over je leven laat schijnen
en dat Ik je blijf toefluisteren dat Ik van je hou.
Jij bent toch mijn kind!
Je bent een parel in mijn ogen!
Ik heb je lief, liever dan mijn leven – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 5

Net als Jezus dat deed,
zo wil Ik ook jou uitnodigen
met Mij een berg op te gaan – zegt God –
om de rust en de stilte op te zoeken
en te ervaren dat leven in mijn nabijheid
je ‘anders’ en ‘nieuw’ kan maken.
Want hoe sterker je Mij in je leven toelaat,
des te meer zullen je ogen glinsteren van liefde.
Je mond zal alleen maar goede dingen vertellen
en je handen zullen dienstbaar zijn
en op die manier van Mij getuigen.
Je zult stralen als de zon,
omdat je als een spiegel mijn tederheid zult weerkaatsen.
Erwin Roosen

Slotgebed 6

God, onze Vader,
wij danken U voor uw Woord
en voor de tekens waarin wij uw nabijheid mogen ervaren.
Al leven wij in het dal, zonder top-ervaringen,
wij hebben weet van het uitzicht dat ons wordt geboden op leven.
Wij vragen U, leer ons te zien en te geloven dat Gij
– al is het achter wolken verborgen –
met ons meetrekt op onze levensweg.
Weest Gij onze kracht om licht en vreugde te brengen,
daar waar wij leven.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
Lummen

Slotgebed 7

Heer Jezus, neem ons met U mee op de hoge berg,
daar waar de hemel de aarde raakt
en uw Vader tot U spreekt.
Toon ons het licht van uw gelaat.
Leg uw Licht als een mantel om ons heen,
opdat we dag na dag zouden horen dat God ook tot ons
die woorden spreekt: “Jij bent mijn kind, Ik heb je lief”.
Open onze ogen, open onze oren,
open ons hart om naar U te luisteren.
En zend ons dan vanop de berg van ons samenzijn
weer naar de mensen in de vlakte,
om hen lief te hebben, te troosten, te genezen,
zoals U ons hebt voorgedaan.
Iny Driessen

Slotgebed 8

God, Bron van leven,
het was goed om hier te zijn,
om uw stem te horen
en de warme gloed van uw nabijheid
aan de lijve te mogen ervaren.
Zend ons niet heen met lege handen,
vergezel ons op onze wegen,
zegen ons allen met kracht en goede moed,
omwille van Jezus, uw Welbeminde,
onze Broeder, onze Heer. Amen.
Monique Suys

Zending en zegen 1

Gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was,
dalen wij af van de berg
om de warmte van God-met-ons
uit te dragen in de vlakte van het leven van elke dag.
Moge zijn zegen op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Voor ons is de tijd gekomen om af te dalen van de berg.
Ons wacht weer het leven van elke dag.
Maar de Heer daalt met ons mee de berg af.                       
Hij zendt ons de wereld in en zegent ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen 3

Het is ons af en toe gegund
om van gedaante te verwisselen op een berg.
We halen het beste van onszelf naar boven.
We voelen ons bevrijd van tientallen beslommeringen
die ons dag in dag uit in beslag nemen.
We zien de aarde zoals die zou kunnen zijn,
een vruchtbare gulle plaats waar overvloedig leven mogelijk is
voor generaties en generaties na ons,
ook al weten we dat deze momenten kortstondig zijn,
dat we geen tent kunnen bouwen om ze vast te houden
en dat we de berg weer moeten afdalen.
Maar als we de handen in elkaar slaan is de kans op slagen eens zo groot.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Sombeke

Zending en zegen 4

God van alle leven,
moge uw aangezicht over ons lichten,
moge wij volstromen met uw Levensadem,
moge uw visioen ons bewonen en uw vrede ons vergezellen.
Wil ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.