2e zondag van de vasten C 2022

13 03 2022

Begroeting

In de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Genade en vrede van God, onze Heer.
Moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn. Amen.

Openingswoord 1

Vorige week waren we met Jezus in de woestijn.
Vandaag vertelt het evangelie ons
hoe Jezus met drie leerlingen de berg opgaat om er te bidden.
Deze viering nodigt ons uit met Hem mee te gaan.
De berg Tabor is een plaats van Godsontmoeting,
een plaats waar wordt gefocust
op datgene waar het in ons leven om te doen is.
Het is geen plaats waar we elkaar mogen blijven koesteren,
geen plaats om er tenten te bouwen.
We moeten telkens weer de berg afdalen,
het dal intrekken om, met anderen samen,
de strijd aan te gaan tegen onrecht en armoede.

Openingswoord 2

Ooit ging Jezus een berg op
tot waar het echt stil was.
Daar kon Hij met God praten
over hoe het verder moest in zijn leven.
Toen Hij weer bij zijn vrienden kwam,
zeiden die:
“Je kunt aan zijn gezicht zien
dat Hij met God heeft gepraat”.
Jezus had het Licht van God
over zijn leven laten schijnen.

Zijn ook wij bereid dit te doen?
Dan kunnen we, net als Hij,
zelf licht voor deze wereld worden.
naar Lovendegem


Gebed om ontferming 1

-Heer, nog heel wat mensen vergaan van de honger,
hebben geen dak boven hun hoofd,
geen medische zorgen en geen kans op scholing.
Als wij alleen maar machteloos toekijken,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op vele plaatsen in de wereld woedt nog altijd oorlog,
worden zelfs kinderen daarvoor ingezet.
Als wij alleen maar machteloos toekijken,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, vaak zijn we uit op eigen profijt,
soms zelfs ten koste van de zwakken.
Als wij egoïstisch niet toekomen aan delen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Tine Santy-Defever

Gebed om ontferming 2

-God,
wij maken veel tijd voor de dingen
die wij belangrijk vinden,
maar wij maken zo weinig tijd
om ‘de berg op te gaan’ en naar U te luisteren.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
wij willen, net als de apostelen, het visioen van een ideale wereld koesteren,
maar we weten dat die droom nog geen realiteit is.
We moeten zelf de handen uit de mouwen steken om onze wereld menswaardiger te maken voor elke mens,
maar vaak missen we het doorzettingsvermogen om ons daarvoor elke dag opnieuw in te zetten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
de radicaliteit van uw Boodschap ligt ons dikwijls zwaar op de maag.
Het is goed toeven bij U op topmomenten,
op momenten dat we ons in de wolken voelen,
maar terug naar het dal gaan en lijden en verdriet ondervinden,
dan vinden wij U vaak niet meer terug,
dan komt al gauw het verwijt dat Gij ons in de steek laat.
Ons vertrouwen in U is dan zo klein.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, vergeef ons ons klein geloof en vertrouwen
en kom ons nabij met uw onvoorwaardelijke en oneindige liefde. Amen.

Openingsgebed 1

God,
die vanuit de stilte spreekt
tot mensen die stilte zoeken,
kom ons nabij zoals Gij Jezus nabij zijt geweest
toen Hij, door mensen bedreigd,
bij U houvast zocht.
Sterk ook ons tot vastberadenheid.
Bemoedig ook ons om te zeggen wat moet worden gezegd,
om te doen wat moet worden gedaan
zodat wij een beetje van uw Licht uitstralen in deze wereld. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingsgebed 2

Onbegrijpelijke God,
in uw naam zijn wij hier bijeen.
Gij zijt het Vuur, het Licht en het Geheim van ons leven.
In Jezus van Nazareth,
uw Mensenzoon, uw Zielsbeminde
schenkt Gij ons een Mens met een glans,
een Spoor van het visioen van U met ons.
Geef dat wij ons door U en Hem laten bezielen,
dat uw glans ook doorheen ons een spoor trekt
naar uw nieuwe schepping.
Zo dromen wij het samen met U
in deze vastentijd. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

In de veertigdagentijd belicht de eerste lezing
de voornaamste etappes van de heilsgeschiedenis.
Vandaag gaat het over het verbond met Abraham.

Het evangelie verhaalt hoe Jezus
voor de ogen van drie van zijn leerlingen
van gedaante verandert
en met Mozes en Elia in gesprek is
over zijn heengaan in Jeruzalem.
Boven op de berg wordt de toekomst ontvouwd.

Volgens Paulus in de tweede lezing
zullen alle christenen eens delen in de verheerlijking van Jezus.

Eerste lezing (Gen. 15, 5-12. 17-18)

Uit het boek Genesis

5           In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
`Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u kunt.’
En Hij verzekerde hem:
`Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.’
6           Abram heeft de Heer geloofd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.
7           Toen zei Hij tegen hem:
`Ik ben de Heer, die u uit Ur in Kasdim, leidde
om u dit land in bezit te geven.’
8           Abram vroeg:
`Ach Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?’
9           Hij zei tegen hem:
`Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.’
10             Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
11         Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.
12         Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overvielen hem.
17 Toen de zon was ondergegaan
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel,
die tussen de doormidden gesneden stukken door gingen.
18         Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram.
Hij zei:
`Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de Grote Rivier, de Eufraat.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil., 3, 17-4, 1)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

17 Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld
en kijk naar hen die zich gedragen
naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.
18 Want velen leiden een leven –
ik heb u al vaak over hen gesproken maar nu herhaal ik het onder tranen –
als vijanden van het kruis van Christus.
19 Hun einde is de ondergang, hun god is hun buik,
ze stellen hun eer in schande,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
20 Maar óns vaderland is in de hemel,
vanwaar wij ook onze redder verwachten,
de Heer Jezus Christus.
21 Hij zal ons armzalig lichaam veranderen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt
alles aan zich te onderwerpen.
1
           Daarom, mijn geliefde broeders en zusters,
naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon,
houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 9, 28b-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

28         Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus mee
en ging de berg op om te bidden.
29         Terwijl Hij aan het bidden was,
veranderde Hij van uiterlijk
en werden zijn kleren stralend wit.
30         Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek.
Het waren Mozes en Elia,
31         die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken,
de voleinding van zijn leven in Jeruzalem.
32         Petrus en de anderen waren overmand door slaap;
toen ze wakker werden,
zagen ze zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
33         Toen die weer van Hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus:
`Meester, het is maar goed dat wij hier zijn;
laten wij drie hutten maken,
een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.’
Hij wist niet wat hij zei.
34            Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hen overdekte;
ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen.
35         Uit de wolk klonk een stem:
`Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’
36            Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn.
Zij zwegen hierover
en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Laten wij als Kerkgemeenschap getuigenis afleggen van ons geloof.

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,

ver aan mij vooraf maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God of Schepper,
maar het liefst van al: Vader.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,

die mij voorleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Mensen die samen oefenen in recht doen
en vrede stichten, in breken en delen.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in het goede,

dat wij nu eens verbergen
en dan weer openbaren.
Ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat het laatste woord niet aan de dood zal zijn,
maar aan het leven en de liefde. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bij de mensen die we verlich­ting toewensen in hun bestaan…
en bieden wij God ook onze gebedsintenties aan.

-Wees barmhartig Heer, en zaai vrede waar geweld, agressie of afgunst regeren. Moge uw licht dóórbreken waar angst en eenzaamheid overheersen.
Wees steun en hoop in tijden van ziekte of overlijden.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer, en maak het mogelijk dat ieder van ons,
man of vrouw, oud of jong, ziek of gezond,
enige glans kan geven aan zijn eigen bestaan,
een voorsmaakje van onze heerlijkheid
die Gij ons in het vooruitzicht hebt gesteld.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer, voor onze wereld,
vaak zo vlak en zonder perspectief, waarin zo velen hun weg niet vinden,
waarin zo velen vermalen worden door de raderen van de vrijemarkteconomie.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer, voor wie afhankelijk zijn
van de barmhartigheid van anderen.
Wees barmhartig voor wie barmhartigheid betonen
en daardoor weerstand oproepen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij tot God
om wat onze wereld, onze tijd,
zo broodnodig heeft.

-Onze wereld, onze tijd,
heeft behoefte aan mensen met idealen,
aan mensen die nog durven dromen van vrede en recht voor allen.
Heer, zegen hen die zich inzetten
om de toekomst die Gij voor onze aarde hebt gedroomd,
dichterbij te brengen.
Laten wij bidden…

-Onze wereld, onze tijd,
heeft behoefte aan mensen die doorzetten,
die zich niet door tegenslag of tegenkanting laten ontmoedigen.
Heer, zegen hen die blijven ijveren voor wat goed is,
die medemensen weten te inspireren en hen op sleeptouw nemen.
Laten wij bidden…

-Onze wereld, onze tijd,
heeft behoefte aan optimisten, aan mensen met humor,
aan mensen die zelfs in het duister
lichtpuntjes weten te vinden.
Heer, zegen hen die door hun positieve ingesteldheid
wervend en onweerstaanbaar zijn.
Laten wij bidden…
            naar Gerard Kock

Voorbeden 3

Op de berg toonde God zijn Zoon in al zijn heerlijkheid.
Eenmaal zullen ook wij Hem zien in al zijn glans en glorie.
Vanuit dat perspectief bidden wij:

-Voor de Kerk.
Dat zij haar traagheid mag afleggen
om de Geest van Christus ten volle kans te geven.
Laten wij bidden…

-Voor allen die lijden of geminacht worden
omwille van hun geloof.
Dat zij steeds opzien naar Jezus en moedig standhouden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die niet weten hoe zij moeten bidden.
Dat zij vertrouwen in de Geest
die hun harten en monden richt tot God.
Laten wij bidden…

-Voor alle ernstig zieken en lijdenden.
Dat zij leven uit de hoop
eens met Christus verheerlijkt te worden…
Laten wij bidden…

God,
Gij hebt ons in Christus geroepen
om deel te krijgen aan uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U:
verhoor ons gebed en laat dat Rijk komen
omwille van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven

Trouwe God,
open onze ogen en ons hart
voor uw zorg voor mensen.
Geef dat wij uw Zoon herkennen,
dat wij zijn Woord beluisteren
en smaak krijgen in de tekenen die Hij ons aanreikte:
brood om rond te delen,
een beker om andermans dorst te lessen.
Zo toegerust
kunnen we de weg naar Pasen gaan. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het Evenbeeld
en de Gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God, zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe met de Woorden van uw welbeminde Zoon:
            Onze Vader…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als Bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf en zeggen:
‘dit ben ik’ en ‘dit is van mij’.
En onze handen zijn tot slaan gereed
als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend.
Vergeef ons,
maak ons vredelievend en mild.
Dan worden wij één en onverdeeld.
Die door God geschonken vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij hebt voorgedaan:
leer ons ons leven breken als brood,
het elkaar aanreiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Soms raakte Jezus vermoeid,
kende Hij twijfels.
Dan liet Hij zijn vrienden scheep gaan en bleef zelf achter,
alleen op het strand.

Soms trok Hij zich terug in de bergen,
om te bidden en met zijn Vader te zijn.
Daar kwam Hij tot Zichzelf,
zag Hij de weg die Hij moest gaan:
een Man van God zijn, zoals Elia en Mozes,
mensen vrij maken.

Hoe Hij heeft gebeden?
Wellicht met weinig woorden,
maar terug bij zijn vrienden, straalde het van Hem af:
bidden maakt anders.

Kunnen wij het nog: helemaal alleen de berg opgaan,
zo nu en dan rusten om de weg te vragen?
vrij naar Peer Verhoeven

Bezinning 2

Van tijd tot tijd moet je het doen:
de berg opgaan,
de wereld laten verstillen,
jezelf en de anderen hervinden in gebed,
het licht van God laten schijnen op je gezicht.

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus,
van wie dit heldere licht afstraalt,
en in gezelschap van andere bergbeklimmers,
Godzoekers zoals een Mozes en een Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht,
want ze namen alles mee op die berg:
het wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar even kwam er vrede in hun hart,
ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,
om te herbeginnen.

Want wie op de berg alles in het volle Licht heeft gezien,
kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht
dat ‘lijden’ heet.
Koninksem

Bezinning 3

Op de berg ziet Jezus zijn toekomst.
Zijn grote voorgangers wijzen Hem de richting.
Opnieuw kiest Hij vastberaden voor de weg van sterven
om te leven.
Alleen zo kan Hij Gods Zoon worden.
Het ideaal van Gods Rijk van vrede
dwingt Hem om de berg af te gaan.
Hij moet zijn weg naar Jeruzalem,
naar lijden en dood, vervolgen.
Daardoor is er voor Hem leven voorgoed.
Hij ziet het als in een visioen,
een ongekende topbeleving.
Hij gaat doen waar Hij voor staat:
handen en voeten geven aan de Liefde van God.

“Luistert naar Hem”:
dat klinkt vandaag opnieuw.
Onze diepste verlangens mogen we toetsen
aan het Ideaal dat Jezus had.
Ze zijn goed, als ze gaan in de richting van goedheid,
van gerechtigheid en vrede.
Naar Jezus luisteren:
dat is ook zijn weg gaan;
niet dagdromen, geen tenten bouwen.
Want we zijn toch ‘mensen van de weg’,
mensen van zíjn weg.
Daarom moeten we bergafwaarts,
door het dal heen naar ongekend leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Zegen ons, God van leven.
Sta op in ons denken en doen
zodat wij voor elkaar mogen zijn:
mensen van licht en hoop,
metgezel en tochtgenoot.
Zegen ons tot mensen
die zich verbonden weten
met de profeten van toen en van nu. Amen.

Slotgebed 2

Wil je in de komende week af en toe wat tijd voor Mij vrijmaken – vraagt God –
om met Mij alleen te zijn en met elkaar te praten?
Je moet geen schrik hebben om dichterbij te komen.
Ik wil je laten ervaren
hoe mijn Liefde ook jou kan veranderen, vanbinnen én vanbuiten,
De mensen zullen aan je kunnen zien
en van je gezicht kunnen aflezen
dat wij een verbond hebben gesloten
omdat je steeds meer op Mij zult gelijken.
Ik wil mijn droom in je hart leggen
en je laten voelen dat het ‘goed’ wonen is bij Mij, voor altijd. Amen.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was,
dalen wij af van de berg
om de warmte van God-met-ons
uit te dragen in de vlakte van het leven van elke dag.
Moge zijn zegen op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.