2e zondag van de vasten C 2016

21 02 2016

Begroeting

Welkom hier in het huis van de Heer.
Vrede en bemoediging wordt u toegewenst
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Toen Petrus, boven op de berg, zag hoe Jezus van gedaante was veranderd,
waande hij zich in de zevende hemel.
Daar wou hij wel zijn tenten opslaan.
Maar hij had toen nog niet begrepen
dat men pas kan delen in Gods heerlijkheid
nadat men Jezus is gevolgd op zijn weg van barmhartigheid
die ooit zijn kruisweg wordt.

Ook wij beschouwen
het goede dat ons werd geschonken,
te vaak als ons bezit,
en vergeten dat leven delen is.
Laten we daarom
God en elkaar om vergeving bidden.

Openingswoord 2

Op weg naar Jeruzalem nam Jezus
Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee
boven op een hoge berg
waar zij alleen waren – zo verhaalt het evangelie vandaag.

Af en toe doet het deugd wat afstand te nemen
van alles waarmee een mens intens bezig is,
om zo een beter zicht te krijgen,
om te herademen.
Het is dan goed samen te zijn met mensen die je dierbaar zijn,
die met jou willen meegaan,
met wie je kan delen wat je ten diepste beweegt.
Die andere ziet je dan anders.
Dat overkwam ook de leerlingen
toen ze zagen hoe Jezus stralend en nieuw werd
in de verbondenheid met zijn Vader.
vrij naar Koninksem

Gebed om ontferming 1

-God,
wij maken veel tijd voor de dingen
die wij belangrijk vinden,
maar wij maken zo weinig tijd
om ‘de berg op te gaan’ en naar U te luisteren.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus,
wij willen, net als de apostelen, het visioen van een ideale wereld koesteren,
maar we weten dat die droom nog geen realiteit is.
We moeten zelf de handen uit de mouwen steken om onze wereld menswaardiger te maken voor elke mens,
maar vaak missen we het doorzettingsvermogen om ons daarvoor elke dag opnieuw in te zetten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
de radicaliteit van uw Boodschap ligt ons dikwijls zwaar op de maag.
Het is goed toeven bij U op topmomenten,
op momenten dat we ons in de wolken voelen,
maar terug naar het dal gaan en lijden en verdriet ondervinden,
dan vinden wij U vaak niet meer terug,
dan komt al gauw het verwijt dat Gij ons in de steek laat.
Ons vertrouwen in U is dan zo klein.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, vergeef ons ons klein geloof en vertrouwen
en kom ons nabij met uw onvoorwaardelijke en oneindige liefde. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekortkomingen,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw Stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
op de berg hebt Gij Jezus geopenbaard als uw Zoon,
groter dan de grootste der profeten.
Leer ons te luisteren naar zijn Woord,
schenk ons inzicht
in het mysterie van zijn lijden en verheerlijking.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Kerk in Herent

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
als Gij in ons leven komt,
laat Gij ons nooit op de plaats waar we zijn.
Maak ons bereid met U mee te gaan naar ongekende hoogten
om U te ontmoeten
en help ons om in het dal van het leven
voor elkaar een teken van hoop te zijn.
Wij vragen U dit voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Micheline Van Nieuwenhuyse

Lezingen

Luisteren we naar God die zich tot ons richt via verhalen uit de Schriften.

Eerste lezing (Gen. 15, 5-12. 17-18)

Uit het boek Genesis

5         In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
`Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u kunt.’
En Hij verzekerde hem:
`Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.’
6         Abram heeft de Heer geloofd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.
7         Toen zei Hij tegen hem:
`Ik ben de Heer, die u uit Ur in Kasdim, leidde
om u dit land in bezit te geven.’
8         Abram vroeg:
`Ach Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?’
9         Hij zei tegen hem:
`Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.’
10              Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
11        Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.
12          Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overvielen hem.
17 Toen de zon was ondergegaan
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel,
die tussen de doormidden gesneden stukken door gingen.
18          Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram.
Hij zei:
`Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de Grote Rivier, de Eufraat.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil., 3, 17-4, 1)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

17 Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld
en kijk naar hen die zich gedragen
naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.
18 Want velen leiden een leven –
ik heb u al vaak over hen gesproken maar nu herhaal ik het onder tranen –
als vijanden van het kruis van Christus.
19 Hun einde is de ondergang, hun god is hun buik,
ze stellen hun eer in schande,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
20 Maar óns vaderland is in de hemel,
vanwaar wij ook onze redder verwachten,
de Heer Jezus Christus.
21 Hij zal ons armzalig lichaam veranderen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt
alles aan zich te onderwerpen.
1
         Daarom, mijn geliefde broeders en zusters,
naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon,
houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 28b-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

28        Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus mee
en ging de berg op om te bidden.
29        Terwijl Hij aan het bidden was,
veranderde Hij van uiterlijk
en werden zijn kleren stralend wit.
30        Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek.
Het waren Mozes en Elia,
31        die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken,
de voleinding van zijn leven in Jeruzalem.
32        Petrus en de anderen waren overmand door slaap;
toen ze wakker werden,
zagen ze zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
33        Toen die weer van Hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus:
`Meester, het is maar goed dat wij hier zijn;
laten wij drie hutten maken,
een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.’
Hij wist niet wat hij zei.
34             Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hen overdekte;
ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen.
35        Uit de wolk klonk een stem:
`Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’
36             Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn.
Zij zwegen hierover
en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de Belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bij het begin van deze tafeldienst even verwijlen
bij de mensen die we verlich­ting toewensen in hun bestaan…
en bieden wij God ook onze gebedsintenties aan.

-Bidden we dat allen die de naam ‘christen’ dragen
zich niet tevreden stellen met een flauw christendom,
maar elkaar bemoedigen
opdat hun leven zinvoller zou worden tot geluk van hun medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat mensen ook wereldwijd zorg zouden dragen voor elkaar.
Dat ze opkomen voor het recht van de anderen en hun bezit delen,
in elkaars gelaat iets bespeurend van Gods liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden we om vrede voor onze wereld
die bedreigd wordt door oorlog en geweld.
Dat de Geest de wereldleiders mag verlichten
zodat zij wegen vinden van vrede en verzoening.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij Jezus’ Licht laten doorstralen in ons eigen leven,
in ons hart, ons woord en onze blik.
Dat wij milde mensen worden
die ons laten leiden door Jezus en zijn evangelie.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana


Voorbeden 2

-God,
toen de Israëlieten wegtrokken uit Egypte,
sloot Gij met hen het Verbond dat zij,
als zij leefden en deden wat Gij hen vroeg,
het beloofde land zouden bezitten,
Wij vragen U, Heer,
steun ons gedurende onze tocht in deze Veertigdagentijd naar Pasen toe
in het geloof en vertrouwen
dat Gij ons door uw lijden en dood
de weg hebt geopend naar het ons Beloofde Land,
uw Rijk waar plaats is voor velen.
Laten wij bidden…

-Heer, te vaak lijkt het alsof wij U pas kennen als wij in nood verkeren.
Velen noemen zich christen,
maar leven niet volgens uw gebod:
bemin uw naaste gelijk uzelf om God.
Nochtans heeft uw Zoon, Jezus, dit ons in Woord en daad perfect voorgeleefd.
Help ons zó te leven
dat onze naaste ons kan herkennen als uw volgelingen.
Leer ons :
te luisteren naar wie nood heeft aan een gesprek,
steun te verlenen aan wie hulp nodig heeft,
te vergeven wie ons iets hebben misdaan,
te delen met wie in armoede leven.
Laten wij bidden…

-Heer, om te bidden zijt Gij de berg opgegaan,
weg van het rumoer van de wereld.
Wij worden uitgenodigd in de kerk, uw heiligdom.
Als we samenzijn om eucharistie te vieren,
schenk ons dan de genade
dat wij U mogen vinden in het gebed,
door het woord in de lezingen
of door een zin die ons treft in de homilie.
Moge velen de weg terugvinden
naar uw huis om rust te vinden bij U,
gesteund door de velen die U verheerlijken,
dankbaar en blij zijn
dat Gij onze God en Vader zijt.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 3

Gij die Abraham uw jawoord hebt gegeven
en Jezus bij de hand hebt genomen
door lijden en donker heen,
wees ook ons houvast.

-Bidden we voor allen die lijden aan het leven;
voor hen die eenzaam zijn
en zich van God en alleman verlaten voelen;
voor allen die ten onder gaan aan wanhoop of verdriet.
Dat zij niet aan hun lot worden overgelaten,
maar een hand vinden die hen omhoog haalt
en dat wijzelf voor anderen
zulke reddende handen mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die de toekomst vrezen,
mensen die slechts omkijken,
zweren bij het verleden – en niet vooruit durven zien.
Dat zij niet ten onder gaan aan doemdenken,
maar mensen ontmoeten
die hen optillen uit hun put van zorg
en hen weer perspectief leren zien
en dat wijzelf voor anderen
zulke vertrouwenschenkende mensen mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich zorgen maken over zichzelf.
Dat zij hun zorg kunnen delen.
Bidden we voor hen die de broosheid van het menselijk bestaan
dagelijks aan den lijve ondervinden.
Dat het hen nooit aan zin in het leven ontbreken mag.
Laten wij bidden…

God van belofte,
wees voor allen die U ter harte gaan:
een Woord dat standhoudt,
een Hand die houvast biedt,
een Lamp die niet dooft in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

Goede God,
laat deze maaltijd beeld zijn van onze toekomst
en voed onze bereidheid om Jezus te volgen,
Hij die ons door lijden en dood tot verheerlijking brengt,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2

God,
met brood en wijn denken wij aan Jezus, uw Zoon.
Gijzelf lichtte in Hem op
en in deze tekens van brood en wijn
mogen wij Hem herkennen.
Voed ons met uw Geest,
leer ons delen met elkaar
en maak ons zo tot waarachtige getuigen van U. Amen.
naar Koninksem

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
dat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de Beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw Liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw Hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God, zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe met de Woorden van uw welbeminde Zoon:
          Onze Vader…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als Bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
op de berg mocht Gij,
in de nabijheid van uw en onze Vader,
even de totale vrede ervaren.
Maar daarna moest ook Gij afdalen naar het dal,
waar tegenstand en lijden U te wachten stonden.
Ook ons leven verloopt niet altijd over rozen
en daarom vragen wij U:
Schenk ook ons, al is het soms maar even, diepe vrede,
zodat wij ons op onze levensweg gesteund en gesterkt weten door U.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we die Godsvrede ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij hebt voorgedaan:
leer ons ons leven breken als brood,
het elkaar aanreiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Afscheid nemen van die ene heuvel die me zo dierbaar is,
dit prachtige landschap achterlaten …
Het kost me moeite terug te gaan naar de gewone wereld,
naar mijn thuis en mijn werk.

Zo moeten de apostelen zich hebben gevoeld
toen ze weer van de berg terug naar beneden gingen.

Konden we hier niet blijven ?
Het was hier zo goed,
bij die innemende Jezus,
in die ongelooflijke rust.

En toch, beneden is het te doen,
te midden van de mensen.
Daar is het echte leven.

Maar kan, wat ik op de heuvel meegemaakt heb,
me niet helpen overeind te blijven?
Die geweldige ervaring mag ik zomaar niet vergeten.
Federatie Kana

Bezinning 2

Wie zich geliefd weet
door God:
kan loslaten
omdat hij zich veilig voelt

kan weggeven
omdat hij overvloed kent

kan zich iets ontzeggen
omdat hij kan genieten
kan onvoorwaardelijk liefhebben
omdat hij zich geliefd weet

kan borg staan
omdat Iemand voor hem borg staat

kan zwijgen en luisteren
omdat hij de Gods Stem gelooft

kan dansen
omdat hij de melodie hoort

kan er zijn voor zichzelf
omdat God er voor hem is.
naar Andrea Schwartz

Bezinning 3

Biddend op de berg,
in gesprek met Mozes en Elia,
overziet Jezus zijn toekomst.
Door het stralende licht heen
wordt zijn kruis zichtbaar.
Op de berg is er geen tijd en plaats
om tenten voor het feest te bouwen.
Op het hoogtepunt is er de wolk.
In de glans van de Godsontmoeting
is er de schaduw van lijden en dood.
Pasen,
leven en toekomst,
zijn niet los verkrijgbaar.
Daaraan vooraf gaat een leven
van pijn, van inspanning, van onbegrip.

Biddend op de berg,
in verbondenheid met Wet en Profeten,
overziet Jezus zijn levensweg.
Hij verbindt die met de onze.
Door pijn en lijden heen
daagt er toekomst.
Door onze inspanning heen,
door al ons pogen
groeit de belofte van vrede,
onweerstaanbaar en aanstekelijk.
In het licht van Jezus’ levensweg
mogen ook wij zonen en dochters
van God worden, uitverkorenen.
Maar dan moeten we wel de weg gaan
van de kleinste, van het onaanzienlijke:
de weg van Jezus zelf.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
laat ons samen met Jezus de berg opgaan
opdat wij mogen zien en horen wie Gij zijt.
Wij bidden U:
schenk ons uw liefde, uw goedheid voor elke mens,
zodat wij in deze Veertigdagentijd kunnen getuigen van uw Blijde Boodschap. Amen.
naar Koninksem

Slotgebed 2

God en Vader,
neem de sluier weg van onze ogen,
neem de twijfel en de aarzeling weg uit ons hart,
zodat wij vol vertrouwen
de weg durven gaan die Gij ons toont
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Toegerust en bemoedigd door deze samenkomst,
door het verhaal van de ontmoeting op de berg,
gaan wij terug naar de wereld van elke dag.
Er is nog veel te doen.
Het moet, het kan slagen met Gods zegen,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.