2e zondag van de vasten B 2018

25 02 2018

Begroeting

In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Genade en vrede van God, onze Heer.
Moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn. Amen.

Openingswoord 1

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd,
nodigt de liturgie ons uit om de berg op te gaan met Abraham
en met Jezus en zijn leerlingen.
Abrahams tocht, met zijn zoon Isaäk, lijkt een weg ten dode,
maar God schenkt leven
omdat Abraham naar Hem heeft geluisterd.
En Jezus, op weg naar Jeruzalem,
de stad van zijn lijden en dood,
wordt op de berg van gedaante veranderd.
Zijn stralend gelaat vertelt aan de leerlingen wie Hij is:
Gods welbeminde Zoon.
In deze viering mogen ook wij met Jezus de berg opgaan.
Wij mogen Hem ontmoeten als Gods welbeminde Zoon.
Moge deze ontmoeting ook ons een beetje veranderen,
zodat wij weer gaan leven als echte christenen in het voetspoor van Jezus.
Lummen

Openingswoord 2

Heb jij dat ook soms?
De behoefte om eens weg te trekken,
om de drukte achter je te laten en tot rust te komen?
Om even thuis te komen bij jezelf,
om wat naar je eigen hart te luisteren
en misschien wat dieper te zien in het leven?
Je zoekt de stilte en de rust op,
alleen … of samen met vrienden,
met je partner, je gezin…
Zo trekt ook Jezus weg uit de drukte,
uit het dal, de berg op, de stilte in …
Deze keer gaat Jezus niet alleen.
Hij neemt drie van zijn leerlingen mee: Petrus, Jacobus en Johannes,
zijn drie beste vrienden,
aan wie Hij later bij zijn doodstrijd in de Olijfhof, zal vragen
om bij Hem te blijven waken en bidden.
Ja, soms kan je beter bidden en bezinnen
in de nabijheid van mensen die je dierbaar zijn,
van wie je aanvoelt dat ze op eenzelfde golflengte zitten.
Laten we dat dan nu ook samen proberen.

Gebed om ontferming 1

-Heer, gelukkig staan we niet altijd voor zo ‘n verscheurende keuze,
zoals indertijd Abraham:
zijn enige, zo lang verwachte zoon, opofferen
als brandoffer voor zijn God.
En toch… toch wilde hij het voor U doen,
Hoe onmetelijk veel pijn en verdriet het hem ook deed.
Gij zijt echter geen wrede God, Gij zijt een God van liefde,
en Gij vraagt van ons geen zoenoffers,
wel onze goede wil om daadwerkelijk mee te bouwen aan een wereld
waar het goed is om te wonen voor élke mens.
Dikwijls is er, in theorie, van onze kant
wel de intentie om daarvan werk te maken,
maar in de praktijk komt daarvan vaak weinig terecht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op momenten waarop het ook voor U moeilijk was,
hebt Gij U in gebed tot uw Vader gericht.
Gewoonlijk zijt Gij een berg opgegaan om in de stilte tot Hem te bidden.
Op de berg Tabor hebt Gij ook drie van uw beste vrienden meegenomen
en daar konden zij aanschouwen dat Gij echt de Zoon van God zijt.
Bizar dat ze, na zulk een ervaring, toch later nog aan U twijfelden.
Maar wij lijken ook wat op die drie:
elk van ons heeft in zijn/haar leven wel een sterk moment ervaren
van uw aanwezigheid, van uw grootsheid,
en toch…toch twijfelen we nog zo vaak aan U.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij hebt ons nooit beloofd
dat we alleen een leven zouden kennen van enkel rozengeur en maneschijn.
Integendeel:
als we Jezus willen volgen, weten we
dat we dan ook op onze weg zullen stoten
op verdriet, tegenstand en lijden.
Die consequentie is vaak voor ons een brug te ver
en dan draaien we U de rug toe.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
help ons als het ons moeilijk valt alle facetten van christen zijn,
erbij te nemen,
om mee te werken aan uw Rijk van vrede en gerechtigheid. Amen.

Vergevingsmoment 2

Heer, ons leven verloopt niet altijd in perfecte harmonie.
De oorzaken van wantoestanden hebben we vaak niet in de hand,
maar voor heel wat misgelopen dingen zijn we toch zelf verantwoordelijk.
Daarvoor vragen wij U om vergeving.

-Heer, wij doorkruisen uw droom van geluk voor elke mens
als wij gejaagd en jachtig door het leven hollen,
zonder aandacht voor het mooie van uw schepping,
zonder dankbaarheid voor de liefde en de genegenheid van anderen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij gaan voorbij aan uw gebod van naastenliefde
als wij onze medemens niet bemoedigen en nabij zijn.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zijn geen echte christenen
als wij niet geloven in het bevrijdend Woord van de Blijde Boodschap
en ons niet inzetten – in woord en daad –
voor de herverdeling van de rijkdommen der aarde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons tekortkomen vergeven
en ons vaster op zijn spoor van liefde zetten. Amen.

Openingsgebed 1

God, Bron van leven,
wij zijn hier samen rond oude verhalen
om daarin uw Stem te horen.
Leer ons te luisteren met nieuwe oren.
Laat ons ondervinden hoe Gij ons nabij blijft,
ons bemoedigt
en uitzicht biedt in Jezus,
uw welbeminde Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij hebt ons Jezus leren kennen als uw geliefde Zoon.
Leer ons te luisteren naar zijn Woord.
Schenk ons vertrouwen in het Licht dat Hij voor ons wil zijn
opdat wij licht zouden zijn voor elkaar.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Zowel de eerste lezing als het evangelie
brengen een verhaal dat zich boven op een berg afspeelt.
Abraham bestijgt de berg om er zijn zoon Isaak te gaan offeren.
En op een berg verandert Jezus van gedaante en wordt Hij verheerlijkt.

Eerste lezing (Gen, 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

Uit het boek Genesis

1           In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tegen hem: `Abraham.’ En hij antwoordde: `Hier ben ik.’
2           Hij zei: `Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die u liefhebt,
naar het land van de Moria,
en draag hem daar, op de berg die Ik u zal aanwijzen,
als brandoffer op.’
9           Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten,
bouwde Abraham daar een altaar,
stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaak vast
en legde hem op het altaar, bovenop het hout.
10         Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon te offeren,
11         riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe:
`Abraham, Abraham!’
En hij antwoordde: `Hier ben ik.’
12         En Hij zei:
`Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets!
Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt Mij uw zoon,
uw enige, niet willen onthouden.’
13         Abraham keek om zich heen
en zag een ram die met zijn hoorns in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.
15
         Toen riep de engel van de Heer
voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham
16         en zei: `Bij Mijzelf heb Ik gezworen – godsspraak van de Heer –
omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon,
uw enige, niet hebt onthouden,
17         zal Ik u overvloedig zegenen
en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel
en de zandkorrels aan het strand van de zee.
Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.
18         Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen,
omdat u naar mijn stem hebt geluisterd.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 31b-34)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
31            Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
32         Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard;
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zo’n gave ook niet al het andere schenken?
33         Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
34         Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit?
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 9, 2-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

2           Zekere dag nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was.
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante,
3           en zijn kleren werden schitterend wit,
zoals geen bleker op aarde ze maken kan.
4           Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus.
5           Petrus zei daarop tegen Jezus:
`Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn;
laten wij drie hutten maken,
voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.’
6           Want hij wist niet wat hij moest zeggen; zo vol ontzag waren ze.
7           Er kwam een wolk die hen overdekte,
en er klonk een stem uit de wolk:
`Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’
8           Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer,
alleen Jezus was bij hen.
9           Terwijl ze van de berg afdaalden,
bezwoer Hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
10         Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te bespreken
waarop dat `uit de doden opstaan’ sloeg.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als Tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods Verbond met ons.

Wij vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.

Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

 


Voorbeden 1

-Bidden we voor alle mensen die bergopwaarts gaan,
die met recht en reden in de wolken zijn,
die groeien in eenvoud en eerlijkheid.
Dat zij vele mensen laten delen in hun geluk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
boven wie zich donkere wolken samenpakken,
mensen die bergafwaarts gaan,
die vastzitten in egoïsme en hebzucht.
Dat zij zich mogen optrekken aan mensen met een groot hart.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die de licht- en schaduwzijden van het leven kennen,
die kunnen lachen met hen die lachen
en kunnen treuren met hen die treuren.
Dat zij met hun levenswijsheid velen van dienst mogen zijn.
Laten wij bidden…
Levensecht

Voorbeden 2

Laten we het even stil maken in ons hart
en ons in gebed richten naar diegene die Jezus ons leerde kennen
als zijn Vader en de onze.

-Bidden wij voor de mensen die – in onze zogezegde beschaafde wereld –
van anderen nog steeds mensenoffers verwachten:
mannen, vrouwen en kinderen
die slachtoffer zijn omwille van hun machtsmisbruik en winstbejag.
Dat ze mogen inzien dat elke mens evenwaardig is en oneindig kostbaar,
en geen mensenleven mag gebruikt worden als pasmunt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen
die niet zwichten
voor machtshebbers en tirannen.
Mensen die het kwaad niet de rug toekeren,
maar het aanklagen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij God mogen erkennen als een liefdevolle God,
een God die begaan is met elke mens,
die ons nabij blijft in goede, maar zeker in minder goede dagen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en onze geloofsgemeenschap.
Dat we – ook na topmomenten van verwondering en geluk –
Jezus blijven volgen,
ook al moeten we weer van de berg naar beneden komen,
naar het leven van elke dag.
Maar moge het ook aan ons te zien zijn
dat we uitkijken naar de heerlijkheid van Gods Rijk.
Laten wij bidden…

God,
blijf met ons op weg als Steun en Toeverlaat,
als Licht aan de horizon, als Bron van leven. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
ook wij zijn besmet met de microbe van hebben en houden,
van produceren en consumeren.
Wij bidden U:
verlos ons van de waan van ieder-voor-zich.
Maak ons één in breken en delen,
ook met hen
die zich doorgaans moeten voeden
met de krui­mels die van onze tafels vallen.
Wij vragen U dit,
in naam van Hem, die Zichzelf brak en uitdeelde
tot Voedsel voor allen, Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Bron van leven,
als wij hier vandaag weer samenkomen rond uw tafel,
dan is dat in de eerste plaats om uit te drukken
dat wij uw volgelingen, uw leerlingen willen zijn.
We zoeken aansluiting aan uw tafel van breken en delen,
omdat we geloven dat daar ons de weg wordt aangewezen naar het echte geluk, niet alleen voor vandaag, maar voor alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Liturgische vieringen

Tafelgebed

God,
drie leerlingen mochten met U samen zijn
bovenop een berg.
Het was een moment van stilte en rust,
van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
De tenten werden toen niet opgeslagen,
want hun geloof was nog te broos,
maar hun verlangen naar een wereld van vrede en geluk
werd aangewakkerd.

Zo mogen ook wij hier samen zijn om,
gedragen door God en elkaar,
vol verlangen uit te zien
naar een nieuwe wereld
gedragen door liefde en goedheid.

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd
naar een betere wereld, vol van het beste in iedere mens.
Daarom mogen wij U loven, prijzen en dank zeggen
met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden
een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht
uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid.
‘Kijk boven de ellende uit,
laat u niet langer raken door het kwaad,
geef het geen kans.
Er komt een nieuwe tijd.
Zie, Ik ga iets nieuws beginnen.
Merk je het nog niet?’
Dit was zijn nieuw Verbond.

Daarom bracht Hij zijn leerlingen regelmatig samen
om te eten, om te bidden,
om zichzelf uit handen te geven
voor een nieuwe wereld zonder haat.

Zo heeft Hij het ook gedaan die avond voor zijn sterven,
toen Hij met zijn leerlingen voor een laatste maal aan tafel zat.
Hij nam brood in zijn handen, hield het hun voor en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is een nieuw Verbond,
gegeven en geschonken aan ieder van u.”

Nadien nam Hij ook een beker met wijn,
teken van hun warm samenzijn.
Hij zegende hem, sprak een dankgebed uit en zei:
“Dit is de beker van een nieuw en altijddurend Verbond,
mijn Bloed, voor u en allen
vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.


Ook dit samenzijn is getekend door leed en pijn,
zoals overal waar mensen samen zijn.
Moge Jezus’ verrijzenis kracht en steun geven
om te geloven in Gods goedheid.

God, geef dat we mogen geloven
tegen alle twijfel in.
Geef dat we mogen blijven hopen en vertrouwen.
Geef ons uw liefde die sterker is dan het kwaad en de dood.

God, aarzel niet uw belofte waar te maken
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
aan ons gegeven om voor altijd in vrede te leven.

Wij bidden voor onze onvolmaakte mensenwereld.
Laat ons dromen boven fouten en pijn uit
dat wij hem zullen vernieuwen
en aan een veilige toekomst zullen bouwen
voor groot en klein.
Uw droom, God,
met die zekerheid dat Gij dicht bij ons wilt zijn.
Wij vragen het U,
omwille van Jezus, uw Zoon.
Want door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar Philippe Vansweevelt

Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God,
zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe
met de woorden van uw geliefde Zoon:
Onze Vader,…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als Bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw Welbeminde Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Jezus, op de berg Tabor hebt Gij gebeden tot uw Vader.
Gij hebt daar ook gesproken met Mozes en Elia,
dé grote profeten van het Oude Testament,
van de Joodse traditie.
Als wij liefdevol luisteren naar elkaar en echt met elkaar in gesprek gaan,
dan bouwen wij mee aan uw Rijk, zoals Gij het hebt gedroomd.
Dan moge uw vrede met ons zijn.
En geven we ook elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen, Heer.
Leer ons te doen wat Gij hebt voorgedaan,
leer ons ons leven te breken als brood,
het elkaar aan te reiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Adem diep
de goddelijke heerlijkheid in
op de berg
en ga in de dalen der mensen.
Adem er Gods heerlijkheid uit
in de ellende van de tijd.
Verzink niet in gepieker.
Jezus is bereikbaar voor je,
als je geloof hebt.
Jezus is er voor jou,
als je zegt:
hier ben ik!

Laat je zijn aanwezigheid
niet ontnemen!
Je vreugden, je lijden,
je afkeer van de mensen,
je moeheid,
je innerlijke opstandigheid,
je tegenzin –
dit alles
zijn slechts
rimpels aan de oppervlakte
die niet kunnen verhinderen
dat Jezus er is,
dat Hij je liefheeft,
dat Hij je nodig heeft,
dat Hij je zegent
tot overgave aan zijn Vader
en tot hulp voor je broeders.
H. Hûmmer

Bezinning 2

Als twijfel en angst ons leven aanvreten
en de moed ontbreekt om door te gaan,
toon ons dan de weg naar de berg:
die plek van stilte om even met U alleen te zijn,
om kwaad en zorgen af te geven
aan U, die onze grote Drager bent.
Zet ons dan op het spoor
van Mozes, Elia en Jezus,
die ook hun angst en twijfel hebben gekend,
en toch hun keuze trouw zijn gebleven,
en zo dragers zijn geworden van uw Licht.
Leer ons
ons te spiegelen aan hen
die zo dicht met U verbonden waren,
zo intens vanuit U leefden,
dat zij uw Licht, uw Naam uitstraalden,
en alles in hen sprak van
“Ik zal er zijn voor u”.
Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt,
in ons te zien zult zijn
als wij verder gaan op hun weg.
Geef ons nu en dan, en soms heel even,
zo’n moment van licht in uw stilte,
in het weten dat wij door U bemind zijn,
en toon ons dan de weg naar de vlakte,
naar het dagelijkse leven,
om met uw kracht uw weg verder te gaan.
Carlos Desoete

Bezinning 3

Berg op en af

Op de berg ziet Jezus zijn toekomst.
Zijn grote voorgangers wijzen Hem de richting.
Opnieuw kiest Hij vastberaden
voor de weg van sterven om te leven.
Alleen zo kan Hij Gods Zoon worden.
Het ideaal van Gods Rijk van vrede
dwingt Hem om de berg af te gaan.
Hij moet zijn weg naar Jeruzalem,
naar lijden en dood, vervolgen.
Daardoor is er voor Hem Leven voorgoed.
Hij ziet het als in een visioen,
een ongekende topbeleving.
Hij gaat doen waar Hij voor staat:
handen en voeten geven aan de liefde van God.

“Luister naar Hem”:
dat klinkt vandaag opnieuw.
Onze diepste verlangens mogen we toetsen
aan het ideaal dat Jezus had.
Ze zijn goed,
als ze gaan in de richting van goedheid,
van gerechtigheid en vrede.
Naar Jezus luisteren:
dat is ook zijn weg gaan:
niet dagdromen, geen tenten bouwen,
want we zijn toch ‘mensen van de weg’,
mensen van zíjn weg.
Daarom moeten we bergafwaarts,
door het dal heen naar ongekend leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer Jezus, neem ons met U mee op de hoge berg,
daar waar de hemel de aarde raakt
en uw Vader tot U spreekt.
Toon ons het licht van uw gelaat.
Leg uw Licht als een mantel om ons heen,
opdat we dag na dag zouden horen dat God ook tot ons
die woorden spreekt: “Jij bent mijn kind, Ik heb je lief”.
Open onze ogen, open onze oren,
open ons hart om naar U te luisteren.
En zend ons dan vanop de berg van ons samenzijn
weer naar de mensen in de vlakte,
om hen lief te hebben, te troosten, te genezen,
zoals U ons hebt voorgedaan.
Iny Driessen

Slotgebed 2

God en Vader,
Jezus was zo vol van U
dat zijn gelaat straalde.
Het straalde uw goedheid uit,
uw kracht,
uw liefde voor elke mens.
Maak ook ons ontvankelijk
voor de woorden die Gij tot de leerlingen hebt gesproken:
“Luister naar Hem.”
Neem de sluier weg van onze ogen,
neem de twijfel en de aarzeling weg uit ons hart,
zodat wij, Jezus in ons meedragend,
durven gaan naar de mensen
die Gij op onze weg zendt. Amen.

Zending en zegen

Het is ons af en toe gegund
om van gedaante te verwisselen op een berg.
We halen het beste van onszelf naar boven.
We voelen ons bevrijd van tientallen beslommeringen
die ons dag in dag uit in beslag nemen.
We zien de aarde zoals die zou kunnen zijn,
een vruchtbare gulle plaats waar overvloedig leven mogelijk is
voor generaties en generaties na ons,
ook al weten we dat deze momenten kortstondig zijn,
dat we geen tent kunnen bouwen om ze vast te houden
en dat we de berg weer moeten afdalen.
Maar als we de handen in elkaar slaan is de kans op slagen eens zo groot.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Sombeke

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.