2e zondag van de vasten A 2014

 16 03 2014


Begroeting

Moge God ons nabij zijn in deze veertigdagentijd.
Dat vragen we in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie van vandaag gaat Jezus met zijn vrienden
de stilte opzoeken op een berg
om dichter bij God te zijn.
De apostelen beleven daar een hoogtepunt.
De gedaanteverandering van Jezus was voor hen een topmoment in hun leven.
Wij hoeven niet af te reizen naar Tabor om Jezus te ontmoeten,
want ook in deze viering is Hij in ons midden,
nodigt Hij ons zelfs uit aan zijn tafel.
Misschien zoeken wij Hem soms te ver.
Vragen wij daarvoor vergeving.
naar viering ‘Ontmoet Jezus op de berg’
Openingswoord 2

Net zoals Abraham en de apostelen worden we vandaag door Jezus uitgenodigd
om samen met Hem de berg op te gaan,
om daar in de stilte God te ontmoeten.

De berg opgaan is een hele opgave.
Niemand weet wat er op de top te gebeuren staat.
Deze tocht staat symbool voor ons leven:
ook wij zijn steeds onderweg.
Uiteraard wil iedereen hogerop, de top bereiken.
Maar laten we in deze viering samen ontdekken
wat de top bereiken in ons eigen leven mag en kan betekenen
en wat we ermee doen daarna.
Want na de topervaring volgt sowieso de opdracht:
doe er iets mee.
vrij naar federatie Kana

Vergevingsmoment 1

-Heer,
vergeef ons als wij het niet vaak genoeg stil maken in ons binnenste
om te luisteren naar uw stem.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
vergeef ons als wij bij tegenslag en verdriet
ons vertrouwen in U zo vlug verliezen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
vergeef ons als onze naastenliefde
zich beperkt tot mensen met wie we het goed kunnen vinden,
of als ze niet verder gaat dan een aalmoes.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Als wij falen,
roep ons dan weer op, Heer.

Vergevingsmoment 2

Om van onze ontmoeting met de Heer een topmoment te maken,
vragen we eerst om vergeving.

-Heer, zoals de apostelen op de berg
zo zijn we hier bij U,
maar wij luisteren niet altijd naar wat Gij ons vertelt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, al te vaak staan we voor de spiegel
om te kijken naar onszelf
in plaats van naar de anderen en naar U.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij streven steeds naar meer topmomenten
die louter en alleen te maken hebben met materiële dingen.
Dat een moment van stilte en bezinning bij U veel fundamenteler kan zijn,
verrijkender,
dat komt meestal niet bij ons op,
daaraan besteden we geen aandacht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God ons gebrek aan inzicht vergeven
en ons op het juiste pad leiden. Amen.
vrij naar Micheline Vannieuwenhuysse
Openingsgebed 1

God,
op de berg hebt Gij Jezus geopenbaard als uw Zoon,
groter dan de grootste der profeten.
Leer ons te luisteren naar zijn Woord,
schenk ons inzicht in het mysterie van zijn lijden en zijn verheerlijking.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.
Lovendegem

Openingsgebed 2

Heer,
neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze verblinde ogen,
opdat wij weer zouden zien
dat Gij de Heer van het leven zijt.

Neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze gesloten oren,
opdat wij zouden horen
wat de Vader vraagt:
‘Luister naar Hem’!

Neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze versteende harten,
opdat wij zouden begrijpen
dat in het dal
de liefde op ons wacht
en soms ook het lijden.

En spreek vandaag
tot ons uw Woord
van alle tijden:
‘Wees niet bang! Ik ben met je!’
Iny Driessen

Lezingen

“Trek weg uit uw land” zegt God tot Abraham in onze eerste lezing.
“Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee boven op een hoge berg waar ze alleen waren” horen we in het evangelie.
Twee keer krijgen wij een glimp te zien van Gods visioen van bevrijding.

Eerste lezing (Gen. 12, 1-4a)
Uit het boek Genesis

1           De Heer zei tegen Abram:
`Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis,
naar het land dat Ik u zal aanwijzen.
2Ik zal een groot volk van u maken.
Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat u een zegen zult zijn.
3           Ik zal degenen zegenen die u zegenen,
maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken.
Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen.’
4           Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen,
en Lot ging met hem mee.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Tim. 1, 8b-10)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
8           Draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
9           die ons gered heeft
en ons heeft geroepen met een heilige roeping,
niet op grond van onze daden,
maar volgens zijn eigen besluit en genade.
Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in Christus Jezus,
10         maar zij is nu openbaar geworden
door de verschijning van onze redder, Christus Jezus,
die de dood van zijn kracht heeft beroofd
en onvergankelijk leven heeft laten oplichten door het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 17, 1-9)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1
           In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op,
waar Hij met hen alleen was.
2           Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht ging stralen als de zon
en zijn kleren werden wit als licht.
3           Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem.
4           Petrus zei daarop tegen Jezus:
`Heer, het is maar goed dat wij hier zijn.
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken,
voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’
5           Hij was nog niet uitgesproken
of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte,
en opeens klonk er een stem uit die wolk:
`Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.
Luister naar Hem.’
6              Toen de leerlingen dat hoorden,
wierpen ze zich op de grond
en werden ze vreselijk bang.
7              Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
`Sta op en wees niet bang.’
8           Toen ze hun ogen opsloegen,
zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
9           Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:
`Vertel niemand van dit visioen
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die de wereld en al wat er leeft,
zichtbaar en onzichtbaar,
heeft geschapen.

Ik geloof in Jezus, Gods geliefde Zoon,
Licht en Waarheid,
mens geworden zoals wij.

Geboren uit Maria,
geboren vol van de Geest.
Hij heeft voluit geleefd tot aan het einde,
Hij is vermoord en toen begraven.

De derde dag, zoals geschreven staat,
is Hij uit de dood opgestaan
om te leven voor altijd.

Zijn Geest geeft ons leven,
spreekt het juiste woord doorheen talloze profeten.
Hij roept de mensen op Gods weg te blijven gaan,
weg van wat ten dode is opgeschreven,
een weg naar leven in zijn Rijk.

Dat Rijk zal nooit ten onder gaan.
We worden geroepen om er te leven voor altijd. Amen.
                                                          
vrij naar P. Berkien

Voorbeden 1

Laten wij bij het begin van deze tafeldienst
even verwijlen bij de mensen die we verlich­ting toewensen in hun bestaan…
en bieden wij God ook onze persoonlijke gebedsintenties aan.

-Wees barmhartig, Heer,
en zaai vrede waar geweld, agressie of afgunst regeren.
Moge uw licht doorbreken
waar angst en eenzaamheid overheersen.
Wees onze steun en onze hoop in tijden van werkloosheid, ziekte of dood.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer,
en maak het mogelijk dat ieder van ons
– man of vrouw, oud of jong, ziek of gezond –
enige glans kan geven aan zijn eigen bestaan,
een voorsmaakje van onze heerlijkheid
die Gij ons in het vooruitzicht hebt gesteld.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer,
voor onze wereld,
vaak zo vlak en zonder perspectief,
waarin zovelen hun weg niet vinden,
zovelen vermalen worden
door de raderen van de vrijemarkteconomie.
Laten wij bidden…

-Wees barmhartig, Heer,
voor uw Kerk,
opdat zij díe mensen opzoekt en in haar armen sluit,
die door niemand worden gezocht.
Moge zij hierbij in Jezus’ voetspoor treden.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we om moed en durf om de eerste stap te zetten
en daarna verder op weg te gaan, zoals Abraham,
op weg naar een nieuwe toekomst,
naar Pasen.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we elkaar op die weg niet in de steek zouden laten,
dat we oog en oor zouden hebben voor elke mens.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die door het leven werden getekend,
voor hen die hopeloos verloren liepen.
Dat onze getuigenis van de Blijde Boodschap hen de weg mag wijzen
en hun weer kracht mag geven op een hoopvolle toekomst.
Laten wij bidden…
vrij naar Levensecht


Gebed over de gaven 1

God en Vader,
in dit brood en deze wijn
bieden wij U heel ons mensenbestaan aan.
Wil het aanvaarden en het omvormen.
Blijf ons nabij in ons zoeken naar U,
word voor ons Voedsel voor elke dag,
Krachtbron ten leven
in Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Eeuwige God,
geen andere gave wilt Gij
dan ons vertrouwen in uw belofte
dat er toekomst is voor élke mens.
Moge wij al het goede van uw schepping
van harte met elkaar delen,
zoals wij ook dit brood en deze wijn,
door U gezegend,
dadelijk met elkaar willen delen.
Dan kan de toekomst die Gij hebt voorzien voor alle mensen,
nu reeds beginnen. Amen.

Tafelgebed

God,
drie leerlingen mochten met U samen zijn
boven op een berg.
Het was een moment van stilte en rust,
van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
De tenten werden toen niet opgeslagen,
want hun geloof was nog te broos,
maar hun verlangen naar een wereld van vrede en geluk
werd aangewakkerd.

Zo mogen ook wij hier samen zijn om,
gedragen door God en elkaar,
vol verlangen uit te zien
naar een nieuwe wereld
gedragen door liefde en goedheid.

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd
naar een betere wereld, vol van het beste in iedere mens.
Daarom mogen wij U loven, prijzen en dank zeggen
met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden
een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht,
uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid.
‘Kijk boven de ellende uit,
laat u niet langer raken door het kwaad,
geef het geen kans.
Er komt een nieuwe tijd;
zie Ik ga iets nieuws beginnen,
merk je het nog niet?’
Dit was zijn nieuw verbond.

Daarom bracht Hij zijn leerlingen regelmatig samen
om te eten, om te bidden,
om zichzelf uit handen te geven
voor een nieuwe wereld zonder haat.

Zo heeft Hij het ook gedaan die avond voor zijn sterven,
toen Hij zijn leerlingen samen bracht voor een laatste maal.
Hij nam brood in zijn handen, hield het hun voor en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is een nieuw verbond,
gegeven en geschonken aan ieder van u.”

Nadien nam Hij ook een beker met wijn,
teken van hun warm samenzijn.
Hij zegende hem, sprak een dankgebed uit en zei:
“Dit is de beker van een nieuw en altijddurend verbond,
mijn bloed, voor u en allen
vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.


Ook dit samenzijn, hier en nu
is getekend door leed en pijn
zoals elke mens die in zijn leven te dragen krijgt.
Het geloof in Jezus’ verrijzenis geeft kracht en steun
voor wie wil geloven in Gods goedheid en oneindigheid.

God, geef dat we mogen geloven
tegen alle twijfel in…
Geef dat we mogen blijven hopen en vertrouwen.
Geef ons uw liefde, die sterker is dan het kwaad, sterker dan de dood.

God, aarzel niet uw belofte waar te maken:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
aan ons gegeven om voor altijd in vrede te leven.

Wij bidden voor deze onvolmaakte aarde:
laat ons dromen boven fouten en pijn uit
dat wij haar zullen vernieuwen
en aan een veilige toekomst zullen bouwen
voor groot en klein.
Uw droom, God,
met die zekerheid dat Gij dicht bij ons wilt zijn.
Wij vragen het U,
omwille van Jezus, uw Zoon.
Want door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, God, almachtige Vader,
uw rijk van vrede en gerechtigheid,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God,
zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader,…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw geliefde Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

God,
schenk ons uw vrede die wij zo broodnodig hebben,
de vrede die het leven zacht maakt en goed
en die Gij ons hebt beloofd in Jezus uw Zoon.
Die door God geschonken vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Vredeswens 2

God, soms weten we niet goed hoe we U moeten aanspreken,
Gij die er steeds voor ons wilt zijn.
Maar als we U “Vader” mogen noemen,
dan kan het niet anders
dan dat Gij zorg voor ons draagt
en dat Gij de kant kiest van de armsten en de zwaksten.
En vandaag willen wij U vragen
dat Gij ook ons helpt om dezelfde keuze te maken.
Vervul ons hart met mildheid en vergevingsgezindheid,
dat wij bereid zijn om schulden kwijt te schelden
en nieuwe kansen aan te reiken.
Als wij daarvoor consequent kiezen
maken wij van de vrede die Gij iedereen toewenst
een realiteit.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij die ook door aan elkaar.
vrij naar Paul Cattrysse

Lam Gods

Communie

Kom,
eet en drink van deze bron van Licht en Vrede.
Moge deze gaven ons sterken
op onze tocht door het leven.
Gelukkig wij die genodigd worden
aan de tafel die de Heer voor ons heeft bereid.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Als de twijfel en de angst ons leven aanvreten,

en de moed ontbreekt om door te gaan,
toon ons dan de weg naar de berg.
Die plek van stilte om even met U alleen te zijn,
om kwaad en zorgen af te geven
aan U, die onze grote Drager bent.
Zet ons dan op het spoor
van Mozes, Elia en Jezus,
die ook hun angst en twijfel hebben gekend
en toch hun keuze trouw gebleven zijn,
en zo dragers zijn geworden van uw Licht.
Leer ons
ons te spiegelen aan hen,
die zo dicht met U verbonden waren,
zo intens vanuit U leefden,
dat zij uw licht, uw naam uitstraalden,
en alles in hen sprak van
“Ik zal er zijn voor u”.
Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt,
in ons te zien zult zijn
als wij verder gaan op hun weg.
Geef ons nu en dan, en soms heel even,
zo’n moment van licht in uw stilte,
in het weten dat wij door U bemind zijn,
en toon ons dan de weg naar de vlakte,
naar het dagelijkse leven,
om met uw kracht uw weg verder te gaan.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Als je voelt dat je vastroest
in een patroon van ieder voor zichzelf
en verstrikt raakt
in een woestenij van hebben en houden,


durf dan de woestijn door:


stap voor stap
de weg van mensen opnieuw gaan,


vragen stellen bij je doen en laten,
je heroriënteren
met een ander horloge
en een ander kompas
in de hand,


stil houden bij een vergeten bron
om je andere ik
en die andere mens
als tochtgenoot te treffen,


verder gaan,
met mensen en omwille van mensen,
weer mens worden aan elkaar.


En zakt de moed in je schoenen,
haak dan toch niet af,
vrees niet,
want bij elke exodus
is de Heer met je.                                         

            Kathleen Boedt

Bezinning 3

Zien, soms even…

Als we kijken naar onze wereld
dan wordt het soms even zwart voor onze ogen.
We zien dan beelden van honger en oorlog.
We kunnen er niet omheen
hoe mensen elkaar soms de dood aandoen.
Dichter bij huis voelen we soms
dat we elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Door ziekte of dood lijkt de toekomst
soms op een donkere wolk
die de zon aan ons oog onttrekt.

En toch: diep in ons is er hoop.
Soms lukt het ons om door alles heen
toch nog iets van licht te zien.
Een helpende hand, een hartelijk woord
tillen ons uit boven de grauwheid van ons bestaan.

Lang geleden, maar ook vandaag nog
leeft er Iemand onder ons,
die zegt: Ik ben het licht van de wereld.
Hij opent ogen van mensen
die in Hem willen geloven.
Hij breekt onze blindheid open,
als we Hem durven herkennen in ons leven.
Hopelijk mogen we Hem zien, soms even…
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer God,
af en toe is het ook ons gegeven van gedaante te veranderen:
als we het beste van onszelf naar boven halen,
als we de dagelijkse beslommeringen van onze schouders schudden.
Dan ziet de wereld er plots anders uit:
vriendelijker, leefbaarder, menselijker.
Maak dat wij ons die momenten blijven herinneren.
We hebben ze nodig.
Zij voeden het heimwee dat ons gaande houdt
op onze tocht naar uw komende Rijk. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
Gij zijt het vuur en het licht van ons leven.
Abraham en Jezus’ leerlingen mochten de kracht van uw lichtend geheim,
de glans van uw aanwezigheid
vermoeden en ontdekken.
Moge ook wij doorheen de ontmoeting
met uw Woord en uw Brood,
vervuld worden van die kracht en die glans
die ons motiveren om onze handen uit de mouwen te steken
voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde,
zoals Gij die droomt voor elke mens. Amen.
vrij naar Liturgische vieringen


Zending en zegen
 

Het is ook u toegewenst…
een bergervaring
waar de lucht ijler
maar zuiverder is,
waar je alles kan overzien
vanuit de diepste kern
die we aarzelend ‘God’ mogen noemen.
Moge Hij met ons zijn, Hij die is + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.


Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.