2e zondag van de advent A 2019

08 12 2019


Begroeting

Welkom op deze tweede zondag van de advent.
Laten wij dit samenzijn plaatsen onder de bescherming van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken tweede adventskaars

Heer, onze God, de tweede adventskaars
is de kaars van onze inzet als wegbereider.
Dat we niet zelf het middelpunt zouden zijn,
maar zouden verwijzen naar wie naast ons in het leven staan,
in het bijzonder naar wie minder kansen krijgen.
Help ons naar het voorbeeld van Jesaja en Johannes
verwijzen naar de komst van de Heer,
niet als een magisch gebeuren uit een ver verleden,
maar als een dagelijkse mogelijkheid.
Als teken van die inzet steken wij onze tweede adventskaars aan.
            Kaars aansteken
naar Thomasvieringen

Openingswoord 1

Profeten zijn adventsfiguren bij uitstek.
Vandaag ontmoeten wij er twee,
en niet van de minste: Jesaja en Johannes de Doper.

Zoals alle profeten houden ook zij
hun blik op de toekomst gericht.
Zij houden de verwachting levendig.

Maar verwachten is geen synoniem voor passief afwachten.
Jesaja schetst een lieflijk beeld van de toekomst.
Johannes manifesteert zich als een felle persoonlijkheid.
Hoe verschillend ook van toon,
beiden verkondigen dezelfde boodschap:
gooi het roer om, bekeer je,
maak in je hart en in je leven ruimte
opdat God in jou geboren kan worden.
Zo kan zijn aanwezigheid zichtbaar worden,
wanneer jij je inzet voor recht en vrede
en voor de kansarmen in onze samenleving.

Openingswoord 2  (Welzijnszorg)

Vandaag de tweede zondag van de advent,
een tijd van wachten op de komst van God op aarde,
de komst van zijn Rijk.
Maar zijn beloofde nieuwe wereld van vrede en geluk voor alle mensen
komt er niet vanzelf.
De weg naar vrede, vreugde, gerechtigheid en heelheid
wordt ons niet in de schoot geworpen
zoals cadeautjes van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Wij moeten daarvoor zelf de handen uit de mouwen steken.
Zijn wij daartoe bereid?
naar Pastonet

Vergevingsmoment 1

-Omdat wij ons zo gemakkelijk blind staren
op alles wat verkeerd gaat in ons leven en in de wereld,
zodat wij als verlamd toekijken,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij onvoldoende aandacht schenken
aan positieve signalen en ontwikkelingen in deze tijd,
zodat wij niet durven geloven in een hoopvolle toekomst,
bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat wij niet durven leven vanuit Gods droom over de mensheid
die zich openbaart in de geboorte van elk mensenkind,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons gebrek aan aandacht en durf vergeven
en ons brengen tot geloof en inzet. Amen.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 2

-Heer,
Gij roept ons op de paden te effenen.
Vergeef het ons, wanneer wij vastgeroest zijn
in eigen levensgewoonten
en ons niet openstellen
voor de diepere waarden in ons leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Johannes de Doper heeft ons de weg getoond naar U.
Vaak zijn wij geneigd andere wegen in te slaan.
Vergeef het ons en herdoop ons in het vuur van uw Geest,
zodat wij als echte christenen door het leven gaan.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
vergeef het ons wanneer wij ons laten meedrijven
met de groeiende, vooral commerciële oppervlakkigheid rond Kerstmis.
Doe ons teruggrijpen naar de simpele rijkdom
van uw geboorte als Mens onder de mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Eeuwige en getrouwe God,
Gij spreekt tot ons bij monde van uw profeten.
Maak ons open en ontvankelijk
om achter die woorden van oudsher
uw stem voor vandaag te verstaan.
Zet ons op het spoor van uw waarheid.
Wijs ons uw wegen van recht en vrede.
Dat vragen wij U door Jezus, de grootste van uw profeten,
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, ons leven is een lange droom
over vrede, liefde en eenheid.
Geef ons de moed
om mee te werken aan het Rijk Gods
dat Christus onder ons begonnen is.
Leer ons inzien dat daartoe bekering nodig is
en volhardende moed,
altijd opnieuw,
totdat Hij wederkomt. Amen.
Frans De Rechter & Clem D’Haen

Lezingen

In de eerste lezing droomt Jesaja van een hemel op aarde,
van een wereld waar Gods gerechtigheid mag heersen.
Maar dat vergt van ons wel een radicale bekering,
zo vult Johannes De Doper aan in de evangelielezing.

Eerste lezing (Jes. 11, 1-10)

Uit de Profeet Jesaja
1           Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels.
2           De geest van de Heer rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de Heer.
3           Hij ademt ontzag voor de Heer.
Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn
en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten;
4           hij geeft de geringen hun recht
en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis.
Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond
en de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen.
5           Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen,
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6           De wolf en het lam wonen samen,
de panter vlijt zich neer naast het bokje,
het kalf en de leeuw weiden samen:
een kleine jongen kan ze hoeden.
7           De koe en de berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet stro, net als de os.
8           De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
9           Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg,want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.
10
        Op die dag staat de wortel van Isaï
als een vaandel voor de volken opgericht:
de volken zoeken hem op, en zijn woonplaats zal prachtig zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom. 15, 4-9)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
4           Alles wat eertijds is opgeschreven,
werd opgeschreven tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven.
5           God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook de eensgezindheid,
die u in Christus past,
6           opdat u één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.
7           Aanvaard daarom elkaar,
zoals ook Christus u aanvaard heeft,
tot eer van God.
8Ik bedoel dit:
ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van de besnedenen,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
9          maar de heidenen moeten God verheerlijken
vanwege zijn ontferming,
volgens het woord van de Schrift:
Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw naam met psalmen prijzen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt 3, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Mattheüs

1           In die dagen kwam Johannes de Doper
in de woestijn van Judea verkondigen:
2           `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
3           Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht.
4           Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar
en droeg een leren gordel om zijn middel.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.
5           Toen liep Jeruzalem en heel Judea
en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit.
6           Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
en beleden hun zonden.
7           Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën
op zijn doop afkwamen,
zei hij tegen hen:
`Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld
dat u de komende toorn kunt ontlopen?
8           Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt.
9           En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen:
`Wij hebben Abraham als vader.”
Want ik zeg u dat God van deze stenen
kinderen kan maken voor Abraham.
10         De bijl ligt al aan de wortel van de bomen.
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt,
wordt omgehakt en in het vuur gegooid.
11         Ik doop u in water met het oog op bekering.
Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik.
Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
12         De wan heeft Hij al in zijn hand,
en Hij zal zijn dorsvloer opruimen;
zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij om standvastigheid
en goede moed voor allen
die – als profeten van deze tijd –
geloven in een betere wereld
en doen wat hun hart hun ingeeft:
onrecht aanklagen en opkomen voor misdeelden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om geduld en uithoudingsvermogen
voor allen die zich – dag in, dag uit – inzetten
voor een Kerk met een menselijk gezicht,
voor een Kerk die de vragen van deze tijd verstaat
en een thuis wil zijn voor allen die God zoeken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om een goede verstandhouding
tussen alle mensen
en in het bijzonder voor allen die samen door het leven gaan.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij dat deze Kerkgemeenschap een teken van hoop mag zijn
zowel voor gelovigen als voor hen die niet geloven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze wereld.
Dat volkeren meer op zoek zouden gaan naar wat hen bindt,
in plaats van zich blind te staren op wat hen verdeelt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen
die in deze donkere dagen niet meer kunnen hopen,
geen uitkomst meer zien.
Dat ze medemensen mogen ontmoeten
die ze kunnen vertrouwen en die hen er weer bovenop helpen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat wij bereid zouden zijn radicaal nieuw te worden.
Dat wij bewust anders zouden gaan leven
en zo het Rijk van God dichterbij brengen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Eeuwige en getrouwe God,
rondom deze tafel wekt Gij de hunkering naar recht en vrede.
Aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn
als teken van onze aanhankelijkheid aan U
en van onze toewijding aan elkaar.
Moge ons samenzijn hier
voor ons een nieuw begin worden van menselijkheid en mededogen.
Dat vragen wij U door Jezus,
Beeld van uw menslievendheid
voor tijd en eeuwigheid. Amen.


Gebed over de gaven 2

Dit brood en deze wijn willen we delen met allen hier aanwezig.
Moge dit gebaar het teken zijn
dat we samen willen werken aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar wapens worden omgesmeed tot werktuigen van vrede,
waar armoede voltooid verleden tijd is,
een wereld waarin God ons toelacht
in elke mens die we ontmoeten. Amen.

Tafelgebed

We danken U, God,
om uw wonderlijke geschiedenis met de mensen.

Gij zijt het
die de ziel in de schepping hebt gelegd
zodat haar schoonheid van U kan spreken.
Gij zijt het
die de profeten woorden hebt gegeven
om het volk van Israël te leiden
en om van U te getuigen.

Gij zijt het
die Johannes de Doper hebt ingegeven
de weg naar uw Zoon te bereiden
door bekering
en daden van gerechtigheid.

Gij zijt het
die uw Zoon, Jezus van Nazareth,
ons bestaan hebt laten delen
zodat de mensheid mocht ervaren
dat Gij een en al liefde zijt.

Zo hebt Gij uw liefde zichtbaar gemaakt
en uw mededogen laten kennen.
Daarom danken en loven we U
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Jezus Christus ging zijn weg.
Soms als een Stem die roept in de woestijn,
soms bekleed met warme Woorden.

Oneffen paden maakte Hij recht,
zodat de lammen weer konden lopen.
Heuvels van onmacht werden geslecht,
zodat blinden weer verder konden zien.
Kronkelpaden maakte Hij recht
zodat de mensen de weg naar U, God, weer vonden.

Zend dan nu de adem van uw Geest, God, over dit brood en deze wijn,
opdat we met Jezus dit Laatste Avondmaal samen kunnen vieren.
Hij bracht heil en bevrijding,
ook de avond voor zijn lijden en dood.
Hij nam brood in zijn handen,
dankte U, God,
en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:

‘Neem en eet,
dit is mijn Lichaam
dat voor u gebroken wordt.’

Hij nam ook de beker,
dankte U opnieuw
en gaf hem rond aan zijn vrienden
met de woorden:
‘Neem en drink,
dit is de Beker met mijn Bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van uw zonden.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.’

Moge het delen van dit Brood en deze Beker ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is,
genoeg voor allen.

Op zijn Woord
gedenken we, rond Brood en Beker,
zijn leven en sterven,
maar ook dat Gij Hem hebt opgewekt
en eeuwig leven hebt geschonken.
En we bidden om zijn Geest:
dat Hij ons vaardig mag vinden
om de weg van Jezus te bereiden.
Dat Hij ons tot bekering brengt
en in ons de goedheid mag leggen
die was in Hem, Jezus, uw Zoon.

Moge we mensen van gemeenschap worden
met een warm hart voor allen die ons tot hier hebben geleid
en die met ons meegaan in geloof, hoop en liefde
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid waarheen zij ons zijn voorgegaan.
We gedenken hen in de stilte van dit uur.
Moge we mensen van gemeenschap worden
die onze stem laten horen
en Jezus’ Goede Boodschap van barmhartigheid blijven verkondigen
en op die wijze hulde brengen aan U, God. Amen.
                        Piet Stienaers

Onze Vader

Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk,….

Vredeswens 1

Vrede en alle goeds is jullie toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus, wij dromen van uw stad van vrede,
het nieuwe Jeruzalem, waar allen met elkaar in vrede leven.
Bevestig ons in uw vrede en maak ons tot broers en zusters,
die leven in uw Geest.
Die vrede van de Heer Jezus zij altijd met u.
Geven wij ook mekaar een teken van vrede.
Puurs

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar,
ook met hen, met wie dat niet zo vanzelfsprekend is:
de kansarmen.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Met Maria samen Jezus verwachten,
is het huis van ons hart
tot warme hartelijkheid maken,
is onze gedachten met
dankbaarheid en vertrouwen vullen
en onze handen biddend vouwen.

Met Maria samen Jezus verwachten,
is geloven in onze eigen uitverkiezing,
is dienstbaar in het leven staan
en vreugdevol door de dagen gaan.

Met Maria samen Jezus verwachten,
is leven in Gods licht
en weten dat God grote dingen doet
aan mensen hier en nu.

Met Maria samen Jezus verwachten,
is een sfeer scheppen
van geborgenheid en mildheid,
is de oproep van de vrede beleven
als mooiste gave voor de mensen.

Met Maria samen Jezus verwachten,
is op weg gaan en blijven zoeken,
blijven vragen: is er plaats voor Jezus
bij jou,
bij mezelf?
Frans Weerts

Bezinning 2

Advent is wachten.
Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in profetenzangen.
Wachten tot God het Woord vervult in daad.

Advent is komen.
Komen en verlangen
naar Bethlehem waar God vlakbij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe gezangen
en waar geloof verandert in een daad.

Advent is luist’ren.
Luist’ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt met engelenzangen:
luisteren tot je hart mee zingen gaat.

Advent is bidden.
Bidden en verlangen
opdat Gods Rijk van vrede komen gaat
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.
Nel Benschop

Slotgebed 1

Ik wil U danken, God,
voor de mensen die door hun manier van leven
‘wegwijzer’ zijn naar U
en naar uw land waar het goed is om te wonen.
Johannes maakte zo de weg klaar voor de komst van Jezus,
met een warm hart en een groot geloof.
Hij reikte mensen de hand om samen de overstap te wagen.
Laat mij vrienden ontmoeten
die mij de weg tonen naar de stal van Bethlehem
en laat mij zelf voor anderen zo’n ‘wegwijzer’ zijn. Amen.

Slotgebed 2

God en Vader,
in deze donkere tijden van verwachting
kijken wij uit naar de geboorte van het Licht.
Laat intussen het woord van uw adventsprofeten
in ons wortel schieten:
leer ons met Jesaja dromen hoe uw wereld worden zal.
Moge de oproep van Johannes de Doper
ons wakker schudden
en van ons kleine profeten maken
die de weg banen voor de komst van uw Zoon
in onze mensenwereld. Amen.

Zending en zegen

Moge wij uit dit samenzijn
de moed, de kracht en het vertrouwen putten
om de weg te gaan van gerechtigheid en vrede.
Gods zegen zal hierbij op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.