2e zondag van de advent C 2015

06 12 2015

Ontsteken adventskaars

Naast de kaars van de waakzaamheid
die we vorige week aanstaken,
ontsteken we nu de kaars
van het inzicht en de fijngevoeligheid.
Moge het licht van deze kaars
ons helpen te onderscheiden waar het op aankomt
en ervoor te zorgen
dat onze liefde rijker wordt
aan inzicht en fijngevoeligheid.
           kaars aansteken.

Begroeting

Van harte welkom u allen
hier bijeen
om samen op weg te gaan naar Kerstmis,
het feest van Jezus’ geboorte.
Hij is in ons midden
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Johannes de Doper, de voorloper van Jezus,
roept de mensen op tot bekering,
met de woorden van de profeet Jesaia:
“Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht
en dan zullen alle mensen de redding zien die van God komt.”
Daarmee daagt hij ons uit,
alles uit ons leven te verwijderen
wat de komst van God in de weg staat.
We worden vandaag met de neus op de feiten gedrukt:
advent is echt wel meer
dan enkel een gezapig toeleven
naar een idyllisch Kerstfeest.

Openingswoord 2

Profeten zijn adventsfiguren bij uitstek.
Vandaag ontmoeten wij er twee, of misschien wel drie:
Baruch en Johannes de Doper,
en allebei zoeken zij inspiratie bij Jesaja.

Zoals alle profeten houden ook zij
hun blik op de toekomst gericht,
houden zij de verwachting levendig.
Baruch schetst een lieflijk beeld van God die toekomst maakt.
Johannes de Doper daarentegen is zo ontgoocheld over de wereld
dat hij vreest dat God,
vooraleer Hij iets moois kan maken,
de verloederde wereld eerst zal moeten vernietigen.
Alleen wie zich bekeert, zal die vernietiging overleven.

Hoe verschillend ook van toon,
beiden verkondigen dezelfde boodschap:
gooi het roer om.
Maken we in ons hart en in ons leven ruimte
opdat God in ons kan worden geboren,
opdat zijn aanwezigheid zichtbaar moge worden
in de manier waarop wij elkaar bejegenen.

Beginnen wij met God om vergeving te vragen
omdat ons hart vaak te zeer vervuld is van zelfgenoegzaam­heid.

Gebed om ontferming 1

Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

-God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

-God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar,
in de vrede van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Omdat wij te weinig bereid zijn onze persoonlijke belangen opzij te zetten
voor het geluk van hen met wie we dagelijks samenleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat ons leven en onze kwali­teiten ons gegeven zijn als een geschenk,
en dat wij daarom onszelf tot een geschenk moeten maken voor anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij die ons tegemoet komt met het Licht van uw menslievendheid,
verdrijf alle duisternis uit ons denken en ons doen,
en leg uw vrede in ons hart.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer onze tekortkomingen vergeven
en ons vol vreugde begelei­den op de weg naar eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed 1

Getrouwe God,
Gij spreekt tot ons bij monde van uw profeten.
Maak ons open en ontvankelijk
om achter die woorden van oudsher
uw Stem voor vandaag te verstaan.
Zet ons op het spoor van uw Waarheid,
wijs ons uw wegen van recht en vrede.
Beziel ons met de wil en de ijver
om na te gaan hoe onze liefde steeds rijker kan worden
en fijngevoeliger.
Dat vragen wij U in naam van de grootste onder uw profeten,
Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

God, beziel ons met wat meer goede wil,
zuiver onze liefde met meer fijngevoeligheid.
Dan zullen we leren onderscheiden
waarop het in het leven echt aankomt.
Op die nieuw ingeslagen weg
krijgen we een hoopvol uitzicht
op de dag van Christus’ wederkomst. Amen.

Lezingen

De Schriftlezingen van deze zondag
oriënteren ons op de radicale verandering
die in onze wereld en in ons leven nodig is
om de komst van God in ons bestaan mogelijk te maken.

‘Sla de mantel van Gods gerechtigheid om’,
zegt Baruch in de eerste lezing.
‘Effen de weg voor de Heer’
is de oproep van Johannes de Doper in het evangelie.
Of, met de woorden van Paulus in de tweede lezing:
‘Onderscheid waar het op aankomt,
met het oog op de dag van Christus’.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Bar., 5, 1-9)

Uit de profeet Baruch

1
     Jeruzalem, leg uw kleed af van ellende en rouw;
kleed u met Gods stralende schoonheid, voor altijd.
2     Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet de roemrijke kroon van de Eeuwige op uw hoofd.
3     Want God wil dat uw verhevenheid overal onder de hemel schittert.
4     Voor altijd noemt God u:
Vrede-door-gerechtigheid, Heil-door-godsvrucht.
5     Jeruzalem, kijk vanaf de berg naar het oosten
en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen
op het woord van de heilige God,
blij dat Hij weer aan hen denkt.
6     Te voet gingen zij van u weg,
weggesleept door de vijand
maar eervol brengt God hen terug,
als op een koningstroon gedragen.
7     Hij heeft het bevel gegeven
om alle bergen en heuvels met de grond gelijk te maken
en de dalen te vullen,
zodat het hele land vlak wordt
en Israël zegevierend en veilig kan optrekken.
8     Ook de bossen en alle geurige bomen
geven Israël schaduw, op zijn bevel.
9     Hijzelf vergezelt, barmhartig en genadig,
het jubelend Israël met de glans van zijn licht.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil., 1, 3-6, 8-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

3     Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk,
4     altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
Met blijdschap zeg ik mijn gebed,
5     vanwege uw aandeel in de prediking van het evangelie
vanaf de eerste dag tot nu toe.
6     Ik ben er zeker van dat Hij die een goed werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
8     God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus.
9     En dit is mijn bede: dat uw liefde steeds rijker wordt
aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles,
10 om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus,
11 vol van de vrucht van de gerechtigheid,
die komt van Jezus Christus,
tot lof en eer van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 3, 1-6)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius,
toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea,
Herodes tetrarch van Galilea,
zijn broer Filippus tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis,
Lysanias tetrarch van Abilene,
2 en Annas en Kajafas hogepriester,
toen kwam het Woord van God tot Johannes,
de zoon van Zacharias, in de woestijn.
3 En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonden,
4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht;
5 elk dal zal worden opgevuld,
elke berg en heuvel geslecht;
bochtige wegen worden recht,
oneffen paden vlak;
6 en alle mensen zullen de redding zien die van God komt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader van het leven,

Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,

mensgeworden God van liefde,
Mens  voor anderen,
gekruisigd en gedood,
maar levend voor goed,
de Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest,

die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft,
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,

op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in dit leven
als weg en werkelijkheid
naar de Liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij dat wij de droom van Jesaja en van Jezus
onder ons levendig houden,
hem steeds aan elkaar zó doorvertellen,
dat het ook echt onze droom wordt en ons ideaal.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om openheid, luisterbereidheid,
eerlijkheid, fijngevoeligheid en helderheid van geest,
zodat wij de vraag verstaan die achter woorden schuilgaat.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om bereidheid
onze handen uit de mouwen te steken
en te doen wat moet worden gedaan:
taken, talenten en vermogen delen naar best vermogen.
Laten wij bidden…

God, wij vragen U om betrokkenheid, om geraaktheid
en de moed om daarin te volharden.
Dat wij uw oproep tot bekering mogen horen
en aanstalten maken
om op een andere manier te gaan leven. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor onszelf
en voor allen die met ons geloven.
Dat wij God niet naar de achtergrond dringen,
maar gehoor geven aan zijn Stem die ons roept
en dat we Hem zouden aanvaarden als een trouwe Metgezel
op onze levensweg.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
en voor allen die zich klein en onmachtig voelen
bij de grote zorgen van deze tijd.
Dat het visioen van Gods komende Rijk
ons vleugels geeft,
zodat wij met goede moed beginnen
aan wat ooit onder Gods zegen
zijn voltooiing mag vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
en voor allen die nu leven.
Dat onze zorgen verder mogen reiken
dan onszelf en vandaag.
Laten wij bidden…

Goede God,
wij bidden U:
dat het onmogelijke mogelijk wordt
dankzij U en mede door ons. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God,
Gij roept ons op
tot gerechtigheid en vrede.
Maak ons open en ontvankelijk
voor het gebroken Brood en de beker van het Heil,
blijvende tekens van uw opdracht.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2

In Jezus hebt Gij uw Liefde laten zien, God.
Dit gebeurt telkens opnieuw
als Hij Zichzelf aan ons geeft in Brood en Wijn.
In deze tekenen ligt onze hoop besloten.
Daarom willen wij die in vreugde delen met elkaar. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot leven-gevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.

Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.

Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.
  Carlos Desoete, in Wij-stenen

Vredeswens

Johannes de Doper zegt:
‘Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht’.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
maak ons tot getuigen, in woord en daad,
van uw weg naar gerechtigheid en vrede,
van een leven in eenheid en verbondenheid
met U en met elkaar,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook aan elkaar.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt ons Zichzelf als Voedsel.
Laten wij het ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar,
ook met hen, met wie dat niet zo vanzelfsprekend is.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Onze wereld is er een van geweld.
Recht wordt verkracht
en mensen vertrapt.
Er is de macht van het geld,
de macht van het meeste, het sterkste.
Nog steeds zijn velen het slachtoffer
van stampende laarzen en bruut geweld.
Door het zoeken naar economisch gewin
leven tallozen in de goot van de armoede.
De wereld dreigt ten onder te gaan
aan heerszucht en egoïsme.

Midden in de woestijn van ons leven
treedt Johannes de Doper op.
Hij dompelt ons onder in ons mensenbestaan.
Hij zegt aan, dat Gods redding weg blijft,
zolang mensen kopje onder gaan in het leven.
Hij duwt ons omhoog het water uit,
want hij ziet toekomst, leven, geluk.
Maar dezen moeten wel waargemaakt worden.
Ze worden ons niet in de schoot geworpen.
Daarvoor moeten we nieuwe wegen gaan.
We zullen obstakels tussen mensen moeten opruimen,
tegenstellingen verwijderen.
Toekomst en leven moeten bevochten worden
met de wapens van liefde en rechtvaardigheid.
Oneffenheden tussen mensen kunnen verdwijnen
als we leren te vergeven,
als we elkaar als nieuw durven te zien.
Wij mogen Gods redding zien,
maar dan wel door zelf nieuwe, andere wegen te gaan,
door zelf reddend en lichtend aanwezig te zijn.
Daarom moeten de richtingwijzers in ons leven
telkens verhangen worden in de richting van anderen,
in de richting van God.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Wees niet bang om in deze advent
mee te dromen met God.

Te dromen dat er – ook nu –
vrouwen zijn die ja zeggen
en nieuw leven baren.

Te dromen dat er – ook nu –
mannen zijn die ja zeggen
en zich durven binden.

Te dromen dat er – ook nu –
herders zijn die ja zeggen
als iemand om beschutting vraagt.

Te dromen dat er – ook nu –
wijzen zijn die ja zeggen
als om hun medewerking wordt gevraagd.

Wees niet bang om in deze advent
mee te dromen met God
en ook ja te zeggen.
Antoon Vandeputte

Bezinning 3

De stille Godsverwachting
die wij advent noemen
leert je anders kijken,
voelen, spreken, handelen.
Want niets is onomkeerbaar
of voorgoed verloren.
Alles blijft wachten
in zijn diepste kern
op – God weet –
een bewogen menselijke hand
waarmee al het gekneusde
en vertrapte weer kan worden
aangeraakt en in het licht getild.
Om onaantastbaar
als een ster te schijnen.

De stille Godsverwachting
brengt je in een sterke tegenstroom,
vandaag, in deze wereld.
Van hoop ondanks het onheil.
Van recht doen onvoorwaardelijk.
Van zachte kracht
als antwoord op geweld.
Van mildheid en van mededogen.
Kris Gelaude

Slotgebed 1


Graag wil Ik je vragen om
– net als Johannes destijds –
vandaag de weg te bereiden
voor de komst van mijn Zoon , zegt God.
Maak het koude hart van de wereld en van veel van haar bewoners
warm
opdat het zich zou openen voor mijn Boodschap van vrede.
Durf je handen uit de mouwen te steken
voor het concrete geluk van anderen.
Dan krijgt mijn Liefde
een gezicht en een hart…
jouw gezicht en jouw hart.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Wil ons in de week die komt
af en toe een woestijn van stilte aanwijzen, God,
net zoals Gij dat eertijds bij Johannes hebt gedaan.
Alleen in de stilte kunnen wij uw Woord horen
en onze zending ontdekken
om in uw naam
bergen van ongelijkheid af te graven tot op de grond
en bochtige wegen van onrecht recht te maken. Amen.

Zending en zegen

Johannes roept ons op de weg van de Heer te bereiden.
Hij roept ons op
de liefde tot God te verbinden met de liefde tot elkaar
door het doen van gerechtigheid.
Wie zo op weg gaat, weet zich gezegend door God,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent