2e zondag van de advent B 2014

7 12  2014
Begroeting

Beste mensen, van harte welkom
Over dit samenzijn
vragen wij de zegen van God:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
André Thoonen

Aansteken adventskaars 1

Dat Gods Woord,
vandaag tot ons gericht,
een licht mag zijn op ons levenspad.
Dat het de vlam van de hoop
brandend mag houden in het hart van ieder van ons.
Daartoe ontsteken we nu
de tweede kaars van onze adventskrans.

Aansteken adventskaars 2

Goede God,
de tweede adventskaars
is de kaars van onze inzet als wegbereider.
Dat we niet zelf het middelpunt zouden zijn,
maar zouden verwijzen naar wie naast ons in het leven staat,
in het bijzonder naar wie minder kansen krijgen,
zoals kinderen en jongeren in armoede.
Help ons, naar het voorbeeld van Jesaja en Johannes
verwijzen naar de komst van de Heer,
niet als een magisch gebeuren uit een ver verleden,
maar als een dagelijkse mogelijkheid.
Als teken van die inzet steken wij onze tweede adventskaars aan.
Thomasvieringen

Openingswoord 1

Tot twee maal toe worden we in deze viering omgeroepen
om te dromen over en te verlangen naar de komst van de Messias.
‘God, de Heer zal komen”, droomt Jesaja in zijn visioen.
‘Na mij komt Hij die sterker is dan ik’,
predikt Johannes in de woestijn.
Jesaja en Johannes wijzen naar de komst
van Hem die sterker is dan mensen.
Adventstijd mag dromen wekken.
Dromen dat het leven goed komt,
dat er vrede op aarde mag komen.
Net als Jesaja en Johannes kunnen ook wij in onze wereld wegwijzers,
ver-wijzers zijn.
Laten wij hier bijeen zijn en leren hoe we het kunnen doen:
verwijzen naar de ander,
en onszelf niet steeds in het middelpunt plaatsen.
Laten wij verwijzen naar de zwakste medemens
en zoeken hoe we solidair kunnen worden.
Laten we ons vandaag bezinnen over onze opdracht:
mens van vrede – liefde – goedheid worden
voor ieder naast ons.
Paul Cattrysse

Openingswoord 2

Vandaag horen we in de lezingen eenzelfde, duidelijke boodschap,
zowel van Jesaya als van Johannes De Doper:
‘De Heer komt, maak de paden recht.’
Een oproep om andere, nieuwe wegen te gaan.
Weg uit het oude vertrouwde,
weg uit de zelfbetrokkenheid.
vrij naar André Thoonen

Vergevingsmoment

Heer,
Gij hebt ons voorgeleefd en geleerd
hoe we de weg moeten klaarmaken voor uw komst.

-Heer, vergeef ons als we soms te weinig aandacht schenken
aan onze medemens,
geen woord van troost spreken,
of denken geen tijd te hebben om een helpende hand uit te steken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vergeef ons als we er soms niet aan denken
dat Gij één en al goedheid zijt,
als we te weinig dankbaar zijn voor al het goede.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, vaak worden we attent gemaakt
op toestanden waarin medemensen onze steun daadwerkelijk nodig hebben.
Vergeef ons als we teveel aan onszelf denken
en vergeef ons ook ons gebrek aan mildheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Federatie Kana

Openingsgebed

God,
deze adventstijd is een tijd van waakzaam uitzien en hoopvol verwachten.
Spreek ons aan, maak een nieuw begin met ons,
Gij, die uw Zoon Jezus tot een wegenbouwer en een verlosser
van mensen hebt gemaakt.
Laat onze bekering vrucht dragen in ons dagelijks leven.
Houd ons waakzaam en bereid uw weg van gerechtigheid te banen,
opdat uw Rijk nu reeds kan komen
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
naar 4ingen

Lezingen

Luisteren wij nu naar de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 40, 1-5, 9-11)
Uit de Profeet Jesaja
1           `Troost, troost mijn volk’, zegt uw God.
2           `Spreek tot het hart van Jeruzalem
en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is,
dat zijn schuld is voldaan,
dat het uit de hand van de Heer een dubbele straf
voor al zijn zonden ontvangen heeft.’
3           Luister, iemand roept:
`Bereid de Heer een weg in de woestijn,
in het dorre land, een rechte baan voor onze God.
4           Elk dal moet worden opgehoogd,
en elke berg en heuvel moet worden afgegraven;
oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden
en ruige gronden worden een vlakte.
5           De heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren,
en alle mensen zullen haar zien,
want de mond van de Heer heeft gesproken.’
9           Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde, Sion,
verhef met kracht uw stem, Jeruzalem, bode van vreugde,
verhef haar, en wees niet bang.
Zeg tegen de steden van Juda: `Hier is uw God.’
10 Hier is de Heer God. Hij komt in kracht;
de heerschappij is in zijn hand;
kijk, zijn loon draagt Hij met zich mee,
en zijn werk gaat voor Hem uit.
11 Als een herder zal Hij zijn kudde weiden;
in zijn arm brengt Hij de lammeren samen
en Hij draagt ze aan zijn borst
terwijl Hij de ooien leidt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Petr., 3, 8-18)

Uit de tweede brief van de apostel Petrus

Vrienden,
8 Eén ding, geliefden, mag u niet ontgaan:
voor de Heer is één dag als duizend jaren
en duizend jaren als één dag.
9 De Heer talmt niet met zijn belofte,
zoals sommigen menen die van vertraging spreken,
maar Hij heeft geduld met u,
omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen
en niemand verloren gaat.
10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief.
Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan
en de elementen door vuur worden verteerd;
en de aarde, en de op aarde verrichte daden
zullen nog gevonden worden.
11 Wanneer alles zo vergaat,
hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven!
12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.
Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan
en de elementen wegsmelten in de vuurgloed.
13 Maar volgens zijn belofte verwachten wij
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid zal wonen.
14 Nu u dit verwacht, geliefden, moet u uw best doen
om onbevlekt en onberispelijk te worden aangetroffen, in vrede.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 1-8)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

1              Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God.
2           Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om uw weg te banen;
3              een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht,
4           zo trad Johannes op.
Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering
tot vergeving van zonden.
5           Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit.
Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
en beleden hun zonden.
6           Johannes ging gekleed in kameelhaar
en had een leren gordel om zijn middel,
en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
7           Hij kondigde aan:
`Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
8           Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Wij zijn geroepen om stem te geven aan hen die stemloos zijn.
Daarom richten wij ons biddend tot onze God.

-Barmhartige God, wij bidden U
voor al uw mensen die niet met zachte hand gehoed worden,
maar moeten leven onder de knoet van onrecht en verdrukking.
Geef dat vrede en recht elkaar omhelzen in hun leven
en toon hun daarin uw ontferming.
Laten wij bidden…

-Barmhartige God, wij bidden U
voor al uw mensen die niet zijn samengebracht,
maar uiteengeslagen worden door verraad en vooroordeel.
Geef dat in hun leven trouw en erbarmen elkaar vinden
en toon hun daarin uw ontferming.
Laten wij bidden…

-Barmhartige God, wij bidden U
voor al uw mensen die niet willen weten
van ommekeer en vergeving,
maar onverzoenlijk blijven en vol wrok.
Geef dat zij toenemen in heilig ontzag voor U,
zodat zij uw Woord van verzoening verstaan
en toon hun daarin uw ontferming.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Wij bidden U, God,
om meer liefde tussen de mensen.
Geef ons de kracht wegen te vinden naar elkaar toe.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
om meer vrede onder de mensen.
Doe profeten en helden opstaan
die uw Vredesboodschap in niet mis te verstane woorden uitschreeuwen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
voor de mensen van wie we houden.
Dat wij onze liefde meer voelbaar zouden maken
en dat wij ook hen leren waarderen die ons minder goed liggen.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God, als het ooit kan, kan het nu:
vrede brengen waar wij wonen,
een warm licht zijn in deze koude wereld,
een uitgestoken hand voor vriend en vijand.
Iedereen nodigt Gij uit aan uw tafel:
een tafel van brood en wijn, niemand te groot, niemand te klein.
God, neem deze gaven van ons aan.
Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gezegend zijt Gij, God,
omwille van Jezus, uw Zoon
in wie de nieuwe schepping zich baanbreekt.
Vervul ons aan zijn tafel
van zijn levensadem
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.
Anton Milh

Tafelgebed

Wij danken U, God en Vader,
voor iedere mens met wie we mochten meegaan
door de tijd die voorbij is,
voor de ontelbare tekens van goedheid,
voor woorden en stilte waarin Gij woonde,
voor mensen met wie we deelden
lief en leed,
brood en beker,
leven en hoop.

Wij danken U, Herder en Hoeder,
voor alle mensen die ons nauw aan het hart liggen,
bij wie we thuis mogen komen.
Wij danken U voor de kinderen op onze weg,
fonteinen van hoop,
die ons steeds opnieuw het leven leren.

Wij danken U voor elkeen
met wie we in de hemel en op aarde
verbonden zijn door U.

En wij bidden om vrede en geborgenheid voor iedereen,
om kracht en blijdschap en om vuur in het hart.
Dat wij allen dienend
gelukkig door het leven mogen gaan,
en U loven en eren:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Op weg gaan, het parcours volgen dat Jezus heeft uitgetekend,
betekent ook:
soms even halt houden om nieuwe energie op te doen.
En dus trok Jezus zich af en toe terug om te bidden.
Wij mogen met Hem meebidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Vergeef ons, Vader, wanneer wij dreigen af te haken.
Moedig ons aan.
Houd ons hart brandend door U en voor U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens 1

Uw leven op aarde, Jezus,
begon met bijna ongelooflijk goed nieuws:
‘Vrede op aarde voor alle mensen’.
Deze vrede willen wij – nu reeds in deze Adventstijd –
elkaar van harte toewensen.
vrij naar 4ingen

Vredeswens 2

Vaak hebben wij bergen van misverstanden
en barricades van wantrouwen voor elkaar opgebouwd.
En wanneer wij voor elkaar onbereikbaar zijn,
gaan we langs omwegen met elkaar om.

Wanneer wij elkaar nu een voelbaar teken van vrede geven,
willen wij uitdrukken dat wij het anders willen proberen,
dat we alle kronkelpaden willen verlaten
en zonder omwegen elkaars vrede willen zijn.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij die vrede effectief door aan mekaar.
naar Levensecht

Lam Gods

Communie

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald – zegt God.
Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Advent

Advent
doe me gaan
met vragen en twijfels,
desnoods zonder reistas,
de lange weg van geduld.

Advent
leer me zien
hoe hoop wordt beantwoord
en hoe licht zich een weg zoekt
door het donkerste zwart van de nacht.

Advent
breek me open
voor al wie ontrecht of alleen is.
En voor hem die geen plaats vindt
in de beveiligde herberg vandaag.
André Thoonen

Bezinning 2

Met vallen en opstaan proberen we
van ons leven iets goeds te maken.
We hebben de beste bedoelingen,
en toch: het valt niet mee.
Het lukt ons niet om in vrede te leven.
Geluk en liefde: het zijn idealen,
waarvan we – soms, even – mogen proeven.
Maar we kennen ook de sleur
van eigenbelang en eigen winst.
Daardoor kunnen mensen – dichtbij en veraf –
nog steeds niet tot hun recht komen.
Ons leven straalt lang niet altijd
iets uit van een blijde boodschap.

En toch zal deze Blijde Boodschap
bij onszelf moeten beginnen.
Johannes de Doper spreekt ons daarop aan:
“Bereidt de weg van de Heer,
maak zijn paden recht.”
Hij roept op om directe wegen te zoeken
naar God en naar elkaar.
Daarvoor zijn inkeer en ommekeer nodig.
Hij nodigt uit om telkens nieuwe wegen te zoeken,
zodat niemand meer uit de boot valt.
De Blijde Boodschap kan beginnen,
als we zelf creatief worden
in het doen van recht en liefde.
Zij kan beginnen, als we ons laten gezeggen
door het voorbeeld van Jezus,
door ons te laten dopen met de Geest van God.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, Vader van mensen,
brekend en delend,
opbrandend als een kaars…
Zo droomt Gij een christen
in deze wereld.
Laat dit waar worden
in de maalstroom
van de wereld,
in het spoor van Jezus,
die nieuwe Mens
voor vandaag en alle tijden.
Manu Verhulst

Slotgebed 2

In de drukte
van deze dagen voor Kerstmis,
raak ik uw spoor wel eens kwijt, God.
Daarom wil ik U vragen
dat Ge mij een woestijn
van stilte aanwijst,
waar ik uw Woord
klaar en duidelijk kan horen
en waar ik mij opnieuw gezonden weet
om bergen van ongelijkheid
tot op de grond af te graven
en bochtige wegen van onrecht
recht te maken.
Laat mij geloven
dat Gij ook in mij Mens wilt worden
en dat daarin
mijn bevrijding ligt.
André Thoonen

Zending en zegen

De boodschap van de lezingen van vandaag wordt nu in onze handen gelegd:
“Bereid de weg van de Heer!”.
Gods Rijk ‘komt’ en Kerstmis ‘gebeurt’ onweerstaanbaar,
wanneer wij er ons dagelijks daadwerkelijk voor inzetten.
Daartoe zegene ons
de liefhebbende God: + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar André Thoonen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.