2e zondag door het jaar C 2019

20 01 2019

Begroeting 1

Wij zijn genodigden aan de tafel van de Heer
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Begroeting 2(eenheid van de christenen)

God heet ons allemaal welkom aan zijn tafel,
als één familie,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1  (eenheid van de christenen)

Vandaag staat de bruiloft van Kana centraal in de evangelielezing.
Een bruiloftsfeest, hét ideale moment om sámen feest te vieren,
om wrijvingen aan de kant te schuiven,
om het goede te vieren,
blij te zijn om een nieuwe start.
Dat zou het toch moeten zijn,
maar soms komt er onverwacht een kink in de kabel,
zonder dat er echt schuldigen aan te wijzen zijn.
Zo was het indertijd op die bruiloft van Kana: geen wijn meer.
Zo is het in de loop der eeuwen ook meerdere keren gebeurd:
de wijn onder de christenen was opgeraakt
en van bruiloftsplezier was helemaal geen sprake meer.
Meer dan 2000 jaar geleden veranderde Jezus, zonder veel ophef, water in wijn
zodat het feest kon doorgaan.
Ook nu nog verandert Hij, ongemerkt, dagelijks water in wijn,
maar proeven wij dit wel?
Feesten wij nog wel om zijn Boodschap,
ervaren wij ze nog wel als een Blijde Boodschap?
En voelen wij ons nog verbonden, als één familie,
met andere gelovigen voor wie Jezus ook dé Christus is?

Openingswoord 2

Vandaag horen we in het Johannesevangelie
het bekende verhaal van de bruiloft te Kana.
Johannes merkt daarbij op:
‘Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen
en openbaarde Hij zijn heerlijkheid’.
Na Driekoningen en Doop van de Heer
vandaag een derde openbaringszondag.
naar Kerk in Herent

 

Gebed om ontferming 1

-Heer, nog al te vaak ervaren we de zondagsmis
als een-niet-meer-echt-dwingende-plicht,
eerder als een traditie.
Zie ons hier elke week zitten, met onze serieuze gezichten.
Buitenstaanders zouden langs geen kanten kunnen vermoeden
dat Gij ons een bruiloftsmaal aanbiedt
– en wij meestal ook niet.
Omdat we al te dikwijls oppervlakkig aan uw Boodschap voorbijgaan,
er geen vreugde meer in vinden:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij wilt dat alle mensen gelukkig zijn.
Heel uw leven hebt Gij aandacht gehad voor mensen in nood, in de problemen
en hen een helpende hand toegestoken.
Wij, christenen, uw volgelingen, zouden hetzelfde moeten doen,
maar al te vaak lopen wij in een boog heen
om mensen die het moeilijk hebben.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, een bruiloftsmaal is dé ideale gelegenheid voor een familie
om blij bij elkaar te zijn.
De jaarlijkse week van de eenheid van de christenen
zou voor ons hét ideale moment moeten zijn
om terug toenadering te zoeken tot elkaar,
om ons meer dan ‘formeel familie’ van elkaar te voelen.
Omdat we er te weinig belangstelling voor hebben
en ons er daardoor te weinig voor inzetten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons meer het leven te vieren. Amen.

Gebed om ontferming 2

Onze flessen zijn leeg. De wijn is op.
De vreugde is moe.
We hebben veel gehad.
En toch missen we iets.
Is er iemand die die leegte kan vullen?

-We missen de vreugde,
vreugde om te leven,
om wat we hebben,
om wie we zijn.
Het feest is voorbij.
Wie geeft ons de vreugde?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We missen vertrouwen,
vertrouwen in het leven,
in de andere.
Het feest wordt niet meer gevierd.
Wie geeft ons vertrouwen?
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We missen het beste,
het beste in het leven dat ons kan gegeven worden.
Alles willen we kunnen,
alles willen we hebben en krijgen.
En we vergeten:
het beste komt van U.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die overvloed geeft,
het beste in ons doen leven.
Moge Hij het kwaad in ons leven genezen.
En moge wij uitzien naar het feestelijk leven bij God
dat eeuwig duurt. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God van liefde,
Gij houdt van ons,
Gij draagt ons op handen en gunt ons alle goeds.
Wij bidden U:
richt ons op het feest dat Gij eens met ons vieren wilt:
een wereldwijd feest
van zusterschap en broederschap van al uw mensen
in Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij hebt verwachtingen in ons hart gelegd
die wijzelf niet kunnen waarmaken.
Maar in Jezus Christus, uw Zoon,
vervult Gij onze stoutste dromen
en verandert Gij het water van ons dagelijks pogen
in heerlijke bruiloftswijn.
Leer ons doen wat Gij ons zegt.
Dan wordt het leven een feest,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Zoals wel vaker in de Bijbel,
vergelijkt ook de profeet Jesaja de relatie tussen God en zijn volk
met de relatie tussen gehuwden.
En mocht die relatie verwateren,
dan mogen we geloven dat Jezus dit water kan veranderen in stimulerende liefdeswijn.
Laten we samen luisteren naar die Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 62, 1-5)

Uit de profeet Jesaja

1 Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen,
uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,
totdat zijn heil straalt als een gloed
en zijn redding als een brandende toorts.
2 De volken zullen uw heil zien
en alle koningen uw heerlijkheid.
Zij geven u een nieuwe naam,
die de Heer zelf heeft bepaald.
3 U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer,
een koninklijk diadeem in de hand van uw God.
4 Men noemt u niet langer `Verstotene’,
en uw land niet langer `Verlatene’,
maar u zult heten: `Mijn Welbehagen’,
en uw land: `Gehuwde’.
Want de Heer heeft welbehagen in u
en uw land wordt gehuwd.
5 Zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen.
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God blij zijn met u.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Kor., 12, 4-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
8           Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven;
aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;
9           aan een derde door dezelfde Geest het geloof;
en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest
de gave om ziekten te genezen,
10         de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie,
de onderscheiding van geesten,
het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.
11            Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1           Eens werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
2           Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3           Toen de wijn opraakte,
wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei:
`Ze zitten zonder wijn.’
4           Jezus antwoordde:
`Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe?
Mijn uur is nog niet gekomen.’
5           Zijn moeder zei tegen de dienaren:
`Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’
6           Nu stonden daar zes stenen waterbakken
ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik,
elk met een inhoud van twee tot drie metreten.
7           `Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun.
Ze deden ze vol water, tot de rand toe.
8           Vervolgens zei Hij:
`Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’
En ze deden het.
9           De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden,
maar wist niet waar die vandaan kwam;
de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél.
De tafelmeester riep dus de bruidegom
10         en zei: `Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn,
en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is.
Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’
11         Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zijn heerlijkheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12         Daarna vertrok Hij met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm,
waar ze enkele dagen bleven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Zes kruiken werden gevuld met water.
Water dat, beademd door Jezus’ Geest,
leven kan herbezielen tot een feest.
Vullen wij onze kruiken met dat Jezuswater.

-Heer,
Wij bieden U onze eerste kruik aan
gevuld met levengevend water van warme aandacht
voor de mens naast ons.
Zegen ze, Heer.

-Wij bieden U onze tweede kruik aan
gevuld met het water van gedeelde verantwoordelijkheid.
Zegen ze, Heer.

-Wij bieden U onze derde kruik aan
gevuld met een samenleven dat gevoed wordt door breken en delen.
Zegen ze, Heer.

-Wij bieden U onze vierde kruik aan
gevuld met veel begrip en geduld,
met eerbied en vergeving.
Zegen ze, Heer.

-Wij bieden U onze vijfde kruik aan
gevuld met fijngevoeligheid en aandacht
voor elkeen die dreigt vergeten te worden.
Zegen ze, Heer.

-Wij bieden U onze zesde kruik aan
gevuld met geloof in de toekomst,
verankerd in het leven van Jezus.
Zegen ze, Heer.

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven
aan Hem aan te bieden.

Dankbaar om wat Jezus heeft voorgeleefd,
dankbaar omdat we geroepen zijn om wijn te worden
waarvan anderen kunnen genieten,
bidden wij.

-Toen de wijn opraakte zei Maria tot Jezus: “Ze zitten zonder wijn.”
Moge ook wij oog krijgen voor mensen die het niet meer zien zitten.
Moge ook wij reageren op hun noodsituatie.
Laten we bidden…

-Tegen de dienaren zei Maria: “Wat Hij ook beveelt, doe het maar.”
En ze deden wat schijnbaar geen zin had.
Moge ook wij doen wat Jezus vraagt,
gewoon omdat Hij het vraagt.
Laten we bidden…

-Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.
En zijn leerlingen geloofden in Hem.
Moge ook wij een feest zijn voor onze medemensen
en moge allen daarin Christus herkennen.
Laten we bidden…

-Wij danken en gedenken alle mensen die ons in het geloof zijn voorgegaan.
Zij waren het water dat voor ons wijn werd.
Zij reiken ons het water aan
opdat wij er wijn van zouden maken
zodat het ook hier een feest kan worden.
Laten we bidden…

God,
wij bidden U dat ons samenleven hier een feest mag worden
waar wij U aanwezig weten
en waar wij elke dag opnieuw
meer in U mogen geloven. Amen.

Voorbeden 3 (eenheid der christenen)

Moge allen één zijn,
en moge de wereld geloven
dat Ik door U, Vader, gezonden ben, bad Jezus.
De Heer verwacht van ons
dat wij, christenen, ons daadwerkelijk inzetten
voor eenheid in verscheidenheid.

-Bidden wij voor allen
die samen dat éne lichaam van Christus vormen.
Dat wij elkaar bemoedigen
om te blijven geloven in die eenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen:
protestanten, anglicanen, orthodoxen en katholieken.
Dat zij zich niet laten leiden door onderlinge verschillen,
maar met respect en liefde zoeken naar wat hen verbindt.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de leiders van de christelijke Kerken.
Dat zij, geïnspireerd door het Woord van de Schrift,
concrete stappen zetten naar mekaar toe
zodat die Kerken kunnen uitgroeien tot één grote gemeenschap rond Christus.
Laten we bidden…

God,
dit zijn onze wensen:
dat uw Kerk een thuis mag worden voor velen
en een levend teken van eenheid en vrede. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, Vader en Moeder,
God van alles en van allen,
van gisteren en van morgen,
ons leven en onze gaven zijn vaak schraal en armtierig,
want onze wijn is op
en het feest loopt ten einde.
Verander ons leven in een feest.
Laat het hier beginnen, aan deze tafel.
Laat er leven komen in overvloed:
wijn die leven wordt,
brood dat toekomst geeft.
Een feest op aarde
dat smaakt naar hemel en naar vrede. Amen.

Gebed over de gaven 2  (eenheid der christenen)

Heer,
Gij roept uw volk bijeen rond uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreek tot ons uw scheppend Woord
en maak ons tot het ene Lichaam van Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw Aangezicht niet wordt gezien,
uw Stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn Liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze Beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘Mensenzoon’ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een Koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader  (eenheid der christenen)

Als er één gebed is
dat door alle christenen gekend en gebeden wordt,
dan is dat het ‘Onze Vader’,
het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen leerde.
Laten we dat nu samen bidden.
Onze Vader, …

Vredeswens 1

Jezus bracht geen ‘lieve vrede’
die echtheid en eigenheid opoffert
aan een vals gevoel van eenheid.
Echte vrede erkent
het anders-zijn van elke mens,
en respecteert en waardeert die verschillen.
Wensen wij elkaar die echte vrede toe.
naar Marc De la Marche

Vredeswens 2

Vrede in de wereld, vrede met onszelf,
trouw aan elkaar, diep vertrouwen in het leven,
rust in ons bestaan, berusting als het zover is…
Dat wensen wij elkaar.

Lam Gods

Communie

In Kana maakte Jezus van water wijn.
Hier en nu maakt Hij van dit gebroken Brood
zijn eigen Leven.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

In Kana was er een bruiloftsfeest.
Er stonden zes stenen kruiken,
en ieder van die kruiken was boordevol wijn,
van de allerbeste wijn.

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap
om ieder kindje dat geboren werd,
om ieder doopsel dat men vierde,
om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven…
Maar druiven persen is soms zwaar.
Het was de wijn van zorgen en verdriet,
maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.
Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis
met hun vreugden, vragen en zorgen.
Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening.
Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,
hen aanvaarden zoals ze zijn,
hen altijd weer nieuwe kansen geven.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden,
van danken en erkennen
dat het God is die draagt,
dat het God is die samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn,
de wijn die nog niemand proefde,
de wijn die bewaard wordt voor al de dagen
die God nog zal schenken.

Slotgebed 1

Gij spreekt en roept een Woord dat antwoord vraagt,
een naam die liefde uitlokt, liefde geeft.
Waar doofheid heerst,
daar zijt Gij niet.
Waar mensen stom zijn en elkaar doodzwijgen,
daar zijt Gij niet.
Open onze mond
en vul ons hart met goede woorden voor elkaar
opdat in ons uw Liefde,
uw bestaan zichtbaar mag worden . Amen.

Slotgebed 2

Kana is een droom dat samenleven tussen mensen
goed kan zijn – zegt God:
oase van geborgenheid voor kinderen,
toekomst voor jongeren,
nieuwe hoop voor armen.
Kana is een uitnodiging om erbij te zijn
waar het leven feestelijk wordt
en waar het verbond tussen jou en Mij
gevierd wordt als een huwelijksfeest.
Kana is een oproep
om met je mogelijkheden en talenten
mee te bouwen aan beter leven,
aan een stukje hemel op aarde
waar water wijn wordt
en waar ‘hebben’ en ‘houden’
plaatsmaken voor ‘breken’ en ‘delen’,
voor broederlijkheid en zusterschap – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Ik wens voor jou de Heer-lijke smaak van de beste wijn,
de levende kracht van Gods Belofte,
de moed om te gaan waar Gods feest blijvend duren zal.
Moge wij gezegend worden +
door de Vader van het feest,
de Zoon die overvloed geeft
en de Geest die ons blijft zenden. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.