2e zondag door het jaar C 2016

17 02 2016

Begroeting

Van harte welkom iedereen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Het openbaar leven van Jezus begint op een bruiloft!
Dus Jezus deelt inderdaad met ons het leven in al zijn aspecten.
En vrolijker dan met een bruiloft kan het niet,
alhoewel,
voor het bruidspaar en hun genodigden
had dit feest een wrang einde kunnen kennen,
ware het niet dat het moederlijke oog van Maria had gezien
wat er dreigde mis te lopen
en ze vervolgens de hulp inroept van haar Zoon.
Hoe Hij het probleem zou oplossen, daarvan had ze geen idee,
maar ze gaf Hem haar volle vertrouwen.

Gebed om ontferming 1

God, water wordt wijn
als we oog hebben
voor de nood en de zorgen van anderen.
Maak ons tot zorgzame mensen
die elkaar dragen waar het kan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, water wordt wijn
als we anderen van harte vergeven.
Maak ons tot mensen die begrip opbrengen
als anderen fouten maken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, water wordt wijn
als we elkaar als broers en zussen zien.
Maak ons tot grootmoedige mensen
die één grote familie willen vormen,
die elkaars lief en leed van harte willen delen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Vergevingsmoment 2

Op de weg die God ons toont
gebeurt het wel eens dat wij elkaar pijn hebben gedaan.
Laten wij daarom, bij de aanvang van deze viering, elkaar vergeven.
Want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-Als we ’s morgens opstaan
bestaan er zoveel kleine dingen
waarmee we aan de mensen uit onze directe omgeving
kunnen tonen dat we veel om hen geven.
Die kleine dingen zijn zo gewoon geworden,
soms vergeten we ze zelfs.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-In de loop van de dag komen wij veel mensen tegen.
We vinden vriendschap, teleurstelling, onmacht, ja ook woede.
Begrip wordt onbegrip.
Zin wordt onzin.
Bewust wordt onbewust.
We zeggen dingen waarvan we spijt hebben.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-’s Avonds als het donker wordt,
als de sterren en de maan tonen dat alles er weer stil en vredig bijligt,
dan zou alles vergeven moeten zijn
om ’s morgens opnieuw te beginnen.
Al te vaak gaan we echter in onrust slapen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
ons bij de hand nemen
en ons begeleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
vandaag willen wij U danken
voor de vriendschap binnen onze gemeenschap.
Door die vriendschap bieden wij elkaar kansen om,
elke dag opnieuw,
voluit mens te worden.
Moge die vriendschap nog toenemen
zodat het hier een beetje Kana wordt,
een oord waar mensen steun en vreugde ondervinden
bij U en bij elkaar. Amen.

Openingsgebed 2

Net als het bruidspaar in Kana
willen we U vragen, Heer Jezus:
wees vandaag bij ons te gast.
Zegen dit samenzijn en zegen deze maaltijd.
Laat verdriet verkeren in vreugde
en verander twijfel in geloof,
zoals Gij water hebt veranderd in de beste wijn.
Doe ons beseffen dat er meer in ons leeft dan wij vermoeden.
Wakker het goede in ons aan
en vul de lege kruik van onze hoop met het beste van uw Liefde. Amen.

Lezingen

Het evangelie van deze zondag
is het bekende verhaal over de bruiloft van Kana.
Jezus openbaart zich als de ware Bruidegom,
die de beste wijn schenkt.

Ook in de eerste lezing, uit Jesaja,
staat de bruiloftssymboliek centraal:
God verheugt zich in zijn volk
zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid.

De tweede lezing is vandaag en de volgende zondagen
genomen uit de eerste brief aan de Korintiërs.
Paulus heeft het over de vele verschillende gaven,
die geschonken worden door een en dezelfde Geest.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 62, 1-5)

Uit de profeet Jesaja

1 Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen,
uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,
totdat zijn heil straalt als een gloed
en zijn redding als een brandende toorts.
2 De volken zullen uw heil zien
en alle koningen uw heerlijkheid.
Zij geven u een nieuwe naam,
die de Heer zelf heeft bepaald.
3 U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer,
een koninklijk diadeem in de hand van uw God.
4 Men noemt u niet langer `Verstotene’,
en uw land niet langer `Verlatene’,
maar u zult heten: `Mijn Welbehagen’,
en uw land: `Gehuwde’.
Want de Heer heeft welbehagen in u
en uw land wordt gehuwd.
5 Zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen.
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God blij zijn met u.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 12, 4-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

4         Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5         Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6         Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.
7         Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
8         Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven;
aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;
9         aan een derde door dezelfde Geest het geloof;
en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest
de gave om ziekten te genezen,
10        de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie,
de onderscheiding van geesten,
het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.
11             Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1         Eens werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
2         Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3         Toen de wijn opraakte,
wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei:
`Ze zitten zonder wijn.’
4         Jezus antwoordde:
`Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe?
Mijn uur is nog niet gekomen.’
5         Zijn moeder zei tegen de dienaren:
`Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’
6         Nu stonden daar zes stenen waterbakken
ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik,
elk met een inhoud van twee tot drie metreten.
7         `Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun.
Ze deden ze vol water, tot de rand toe.
8         Vervolgens zei Hij:
`Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’
En ze deden het.
9         De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden,
maar wist niet waar die vandaan kwam;
de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél.
De tafelmeester riep dus de bruidegom
10        en zei: `Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn,
en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is.
Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’
11        Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zijn heerlijkheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12        Daarna vertrok Hij met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm,
waar ze enkele dagen bleven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

God nodigt ons uit op een bruiloftsfeest.
Laten we dan alles wat dat feest in de weg staat
verwijderen.

-Bidden we voor onze wereld.
Dat haat en rivaliteit onder de volkeren
plaats mogen maken voor onderling respect
en hartelijke samenwerking.
Dat de mentaliteit van het ieder-voor-zich wordt ingeruild
voor zorg om het grote geheel.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat de Kerkleiding en de basis elkaar niet uit het oog zouden verliezen.
Dat er onderlinge eenheid mag groeien
en dat binnenkerkelijke verschillen
de dienstbaarheid aan de wereld niet zou schaden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze samenleving.
Dat de rijken niet steeds rijker
en de armen niet steeds armer worden.
Dat onze aandacht vooral mag uitgaan
naar de zwakken in ons midden.
Dat onze grootste zorg is en blijft:
gelijke kansen voor iedereen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij troost bieden waar verdriet heerst;
dat wij weten te bemoedigen waar onmacht leeft;
dat wij goede en kwade dagen met elkaar delen.
Laten wij bidden…

God, Bron van ons bestaan,
schenk uw zegen aan wat wij ondernemen.
Voltooi wat wij beginnen
en doe ons delen in het feest waartoe Gij ons uitnodigt
door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Voorbeden 2

Als Jezus in de buurt is, is er wijn voorhanden.
Voor wie zijn kruiken vult met vertrouwen en hoop,
en ze naar Jezus brengt, is er leven in overvloed.
Voor hen ligt het beste te wachten.

-Wij staan hier met onze eerste kruik,
de kruik van bodemloos verdriet
omdat het feest voorbij is:
echtgescheidenen of vrienden die mekaar verloren.
Heer, vul onze kruik met begrip
en met de nabijheid van verzoening.
Laten wij bidden…

-Wij staan hier met onze tweede kruik,
de kruik van bitterheid
omdat het feest anders verliep dan we droomden.
We bidden voor de vele ouders
van wie kinderen een andere weg gingen dan ze hoopten.
Heer, vul hun kruiken met warmte,
genegenheid, gastvrijheid en geduld.
Laten wij bidden…

-Wij staan hier met onze derde kruik.
Angst en onzekerheid
omdat het feest nooit is begonnen.
We bidden voor jongeren die geen werk vinden,
of die geen plek hebben om thuis te komen,
of hun weg in het leven verloren.
Heer, vul hun kruiken met weerbaarheid
en moed om keuzes te maken.
Laten wij bidden…

-Wij staan hier met onze vierde kruik.
Vermoeidheid en ontmoediging in de Kerk
omdat er te weinig feeststemming is.
Bidden we voor kerkmensen
die zich wel willen inzetten maar zich alleen voelen,
die zich te weinig geruggensteund weten.
Heer, vul hun kruiken met verbeelding,
creatieve liefde en inspiratie.
Laten wij bidden…

-Wij staan hier met onze vijfde kruik.
Voor velen blijven de kruiken leeg
omdat niemand ze met water vult.
Bidden we voor mensen die op het leven zijn uitgekeken,
die het niet meer zien zitten.
Heer, vul hun kruiken met hoop en verwondering
en met nieuwe energie.
Laten wij bidden…

-We staan hier met onze zesde kruik.
Teveel kruiken zijn boordevol gevuld met kwaadheid en boze gedachten.
Bidden we voor hen die anderen pijn doen,
die voor anderen hardvochtig zijn.
Heer, giet hun kruiken leeg en
vul ze met zachtheid en tedere ontferming.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van liefde,
waar vriendschap heerst en medemenselijkheid,
daar laat Gij U vinden.
Versterk door dit brood en deze wijn
de band die ons bindt
tot gemeenschap van Jezus Christus. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, er staan nog zoveel kruiken leeg te wachten tot iemand ze vult.
Vult Gij ze met uw Brood van genade
en met de wijn van diepmenselijk, vreugdevol samenzijn.
Dan kan ons leven een feest worden,
dan zal er overvloed van leven zijn,
dan moet het beste nog komen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw Aangezicht niet wordt gezien,
uw Stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn Liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze Beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘Mensenzoon’ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een Koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Maria sprak: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar”.
Eén van de dingen die Jezus ons heeft gezegd,
was dat wij mochten bidden tot zijn Vader,
die ook voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader…

Alles is met elkaar verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daarbij.
Voor iemand die nooit liefde heeft ervaren
is het moeilijk geloven in een God die Liefde is.
Want alleen in liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar,
en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we in dat geloof en in die liefde God zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon,
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

De vrede die Jezus ons heeft toegezegd
Is geen lieve vrede of een vrede afgedwongen met wapens.
Het is een vrede die ons doet verlangen naar respect en recht voor iedereen.
Die Godsvrede moge met u zijn.
En wensen wij elkaar ook van harte die vrede toe.
naar Kerk in Herent

Vredeswens 2

Laten we dromen van mensen
die andere mensen herinneren
aan hun kleinheid, hun kwetsbaar-zijn,
en die een stille wenk willen geven
om alles te relativeren in het licht van de hoop
op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.
Dan zal onder ons Gods rust en Gods vrede mogen groeien.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

In Kana maakte Jezus van water wijn.
Hier en nu maakt Hij van dit gebroken Brood
zijn eigen Leven.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Soms is ons leven maar een waterig bestaan.
Het is een sleur, weinig ups and downs.
Het gaat gewoon z’n gangetje,
niet de moeite waard om er over te praten.
We zien niet goed waar het heen moet
en we maken telkens weer een pas ter plaatse.
We voelen ons gevangen in saaie gewoontes,
we zijn de slaaf van ons doen en laten.

Toch kan dat plotseling veranderen.
Er verschijnt iemand in ons leven,
die onze ogen en ons hart opent.
Een die ons laat zien,
dat het leven een feest kan worden.
Hij schenkt geborgenheid, diepe vrede.
Hij zegt, dat er volop leven is,
als we in elkaar en in God geloven.
Hij houdt ons de droom voor
van een bruiloft voor iedereen.
Er is wijn in overvloed,
als je Hem maar je geloof schenkt;
als je er maar op vertrouwt,
dat leven delen is en geven van jezelf.

De Man van Nazareth kondigt ons aan,
dat de bruiloft van God en de mensen
kan beginnen, een eindeloos feest.
Als je je geloven en vertrouwen aan Hem geeft,
ben je welkom,
vandaag al.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Het is niet zomaar een bruiloft.
Iedereen is er uitgenodigd,
ook Jezus en zijn leerlingen.
En daarom: ook wij.
Want wij zijn toch ook leerlingen!
Het moet een groot feest worden.
Profeten spreken er allang van:
de verbintenis tussen God en mensen
als een feest zonder einde.
Maar wat een feest moet worden,
verandert ineens als de wijn op is.
De bruiloft dreigt in het water te vallen.
Einde verhaal van God en de mensen!
De moeder van Jezus reikt een oplossing aan:
‘Doet maar wat Hij u zeggen zal’.
Hij is niet uit op grote wonderen.
Wel stelt Hij een teken,
zodat het feest kan doorgaan.
Hij herstelt de betrekkingen
en geeft nieuwe gloed aan het feest.
Met Hem in het midden
wordt water wijn.
Hij trekt mensen uit het water omhoog,
zodat ze vrijuit kunnen leven.
Hij laat zien waar het God om gaat:
het leven, een feest voor iedereen.
Niemand meer geknecht door de wet,
iedereen bevrijd tot vreugde.
Zo zet Jezus de toon
voor zijn verdere leven.
Daarom is het de moeite meer dan waard
om te doen wat Hij zegt.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, die met uw hart bij mensen zijt,
die met ons meeleeft in onze goede en kwade dagen,
doe ons op U gelijken in ons omgaan met elkaar.
Zend ons van hier heen met een hart waarin uw Liefde woont,
en met ogen die weerkaatsen
wat Gij in Woorden van leven aan ons toevertrouwt. Amen.
Jacques Verhees

Slotgebed 2

Gij, vreemde Gast op die bruiloft in Kana,
Gij, Gastheer voor ons aan deze tafel,
moge wij gastheer/gastvrouw worden voor U
in ons huis, in ons leven.
Blijf ons inspireren,
als wij werken,
als wij liefhebben,
maar ook als wij U onverschillig de rug toekeren.
Want als onze wijn verwatert,
als onze liefde verflauwt,
onze inzet voor een warmmenselijker samenleving wegebt,
dan mogen we hopen dat Gij voor nieuwe wijn zult zorgen
en ons leven zult animeren tot een feest voor anderen. Amen.

Zending en zegen

Het verhaal van Kana mag ons tonen
dat samenleven tussen mensen goed en deugddoend kan zijn
als we durven vertrouwen op het Woord van de Heer.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen +
als Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.