2e zondag door het jaar C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
2e zondag C 2013 (20 01 2013

Begroeting

Wij zijn genodigden aan de tafel van de Heer
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Ooit werd er in Galilea, in het dorpje Kana,
een onvergetelijk huwelijksfeest gevierd.
Onvergetelijk, niet omwille van de mooie viering,
de stralende bruid of de ambian­ce op het avondfeest…
maar omwille van een van de genodigden,
Jezus van Nazareth.
Toen het feest dreigde te verwateren
zorgde Hij voor de allerbeste wijn, bracht Hij het gezelschap opnieuw in de juiste stemming.

Die gast van toen
is onze gastheer vandaag.
Hij komt tegemoet aan ons verlangen naar levenszin, naar levensvreugde.
Wijn is daarvan het symbool.

Zoals we ons opmaken om naar een bruiloft te gaan,
zo ook willen we ons klaarmaken
om Hem te ontmoeten
die dit samenzijn tot een feest wil maken.


Openingswoord 2 (eenheid der christenen)

Deze week gaat de aandacht speciaal
naar de eenheid onder de christenen.
Het is pijnlijk te moeten vaststellen
dat mensen dezelfde liefhebbende God verkondigen en tegelijk niet in staat zijn om hun meningsverschillen te overbruggen.
Toch leert de Schrift
dat christenen elkaar nodig hebben
om de beloften van Jezus van Nazareth waar te maken.
Dit kan
als wij, christenen, naar elkaar willen luisteren,
als wij bereid zijn met elkaar te dialogeren,
als wij de handen in elkaar slaan om te streven naar eenheid.

Vergevingsmoment 1

Bidden we een ogenblik in stilte
om verzoening met God en met elkaar…

Maak van ons betrouwbare mensen, God,
mensen die elkaar dragen waar het kan.
Maak ons tot aanmoedigende en begrijpende mensen
die begrip opbrengen als anderen fouten maken.
Maak ons tot grootmoedige mensen
die geen jaloersheid kennen als anderen succes hebben.
Maak ons tot geloofwaardige mensen
die een gegeven woord niet breken.
God, breng ons, iedere dag opnieuw,
een stap dichter bij uw droom…


Vergevingsmoment 2 (eenheid van de christenen)

-God, Gij nodigt ons uit
om te luisteren naar uw Woord
en in uw Naam
goed te zijn voor onze medemensen.
Vergeef ons als we dit niet doen
omdat andere dingen zoveel belangrijker lijken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, Gij hebt gebeden opdat uw leerlingen
éénsgezind zouden zijn in hun geloof
en in hun inzet voor mensen.
Vergeef ons als we vooral de verschillen zien bij de andere Kerken
en te weinig samenwerken
in dienst van alle mensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw naam betekent ‘Ik zal er zijn voor u’.
Vergeef ons als wij er niet zijn voor onze medemensen
en niet zien waar en hoe wij hen kunnen helpen en troosten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

God, Gij zijt de bron van ons bestaan,
uw liefde gaat naar ons uit.
Gij draagt ons op handen,
Gij gunt ons alle goeds.
Wij bidden U:
maak ons stil en aandachtig,
open en ontvankelijk voor het feest dat Gij met ons wilt vieren.
Een feest van eensgezindheid,
van zusterschap en broederschap, wereldwijd. Amen.

Lezingen

Zoals wel vaker in de Bijbel,
vergelijkt ook de profeet Jesaja de relatie tussen God en zijn volk
met de relatie tussen gehuwden.
En mocht die relatie verwateren,
dan mogen we geloven dat Jezus dit water kan veranderen in stimulerende liefdeswijn.
Laten we samen luisteren naar die woorden uit de Schrift.


Eerste lezing (Jes., 62, 1-5)

Uit de profeet Jesaja

1 Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen,
uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,
totdat zijn heil straalt als een gloed
en zijn redding als een brandende toorts.
2 De volken zullen uw heil zien
en alle koningen uw heerlijkheid.
Zij geven u een nieuwe naam,
die de Heer zelf heeft bepaald.
3 U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer,
een koninklijk diadeem in de hand van uw God.
4 Men noemt u niet langer `Verstotene’,
en uw land niet langer `Verlatene’,
maar u zult heten: `Mijn Welbehagen’,
en uw land: `Gehuwde’.
Want de Heer heeft welbehagen in u
en uw land wordt gehuwd.
5 Zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen.
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God blij zijn met u.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Kor., 12, 4-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
8           Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven;
aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;
9           aan een derde door dezelfde Geest het geloof;
en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest
de gave om ziekten te genezen,
10         de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie,
de onderscheiding van geesten,
het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.
11            Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Joh., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1           Eens werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
2           Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3           Toen de wijn opraakte,
wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei:
`Ze zitten zonder wijn.’
4           Jezus antwoordde:
`Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe?
Mijn uur is nog niet gekomen.’
5           Zijn moeder zei tegen de dienaren:
`Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’
6           Nu stonden daar zes stenen waterbakken
ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik,
elk met een inhoud van twee tot drie metreten.
7           `Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun.
Ze deden ze vol water, tot de rand toe.
8           Vervolgens zei Hij:
`Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’
En ze deden het.
9           De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden,
maar wist niet waar die vandaan kwam;
de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél.
De tafelmeester riep dus de bruidegom
10         en zei: `Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn,
en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is.
Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’
11         Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zijn heerlijkheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12         Daarna vertrok Hij met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm,
waar ze enkele dagen bleven.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus zijn Zoon heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.


Voorbeden 1

Zes kruiken werden gevuld met water.
Water dat, beademd door Jezus’ Geest,
leven kan herbezielen tot een feest.
Vullen wij onze kruiken met dat Jezuswater.

Heer,
Wij bieden U onze eerste kruik aan
gevuld met levengevend water van warme aandacht
voor de mens naast ons.
Zegen ze, Heer.

Wij bieden U onze tweede kruik aan
gevuld met het water van gedeelde verantwoordelijkheid.
Zegen ze, Heer.

Wij bieden U onze derde kruik aan
gevuld met een samenleven dat gevoed wordt door breken en delen.
Zegen ze, Heer.

Wij bieden U onze vierde kruik aan
gevuld met veel begrip en geduld,
met eerbied en vergeving.
Zegen ze, Heer.

Wij bieden U onze vijfde kruik aan
gevuld met fijngevoeligheid en aandacht
voor elkeen die dreigt vergeten te worden.
Zegen ze, Heer.

Wij bieden U onze zesde kruik aan
gevuld met geloof in de toekomst,
verankerd in het leven van Jezus.
Zegen ze, Heer.


Voorbeden 2 (eenheid der christenen)

Moge allen één zijn,
en moge de wereld geloven
dat Ik door U, Vader, gezonden ben, bad Jezus.
De Heer verwacht van ons
dat wij, christenen, ons daadwerkelijk inzetten
voor eenheid in verscheidenheid.

-Bidden wij voor allen
die samen dat éne lichaam van Christus vormen.
Dat wij elkaar bemoedigen
om te blijven geloven in die eenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen:
protestanten, anglicanen, orthodoxen en katholieken.
Dat zij zich niet laten leiden door onderlinge verschillen,
maar met respect en liefde zoeken naar wat hen bindt.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de leiders van de christelijke Kerken.
Dat zij, geïnspireerd door het Woord van de Schrift,
concrete stappen zetten naar mekaar toe
zodat de Kerken kunnen uitgroeien tot één grote gemeenschap rond Christus.
Laten we bidden…

God,
dit zijn onze wensen:
dat uw Kerk een thuis mag worden voor velen
en een levend teken van eenheid en vrede. Amen.


Gebed over de gaven 1

God, Vader en Moeder,
God van alles en van allen,
van gisteren en van morgen,
ons leven en onze gaven zijn vaak schraal en armtierig,
want onze wijn is op
en het feest loopt ten einde.
Verander ons leven in een feest.
Laat het hier beginnen, aan deze tafel.
Laat er leven komen in overvloed:
wijn die leven wordt,
brood dat toekomst geeft.
Een feest op aarde
dat smaakt naar hemel en naar vrede. Amen.

Gebed over de gaven 2 (eenheid der christenen)

Heer,
Gij roept uw volk bijeen rond uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreek tot ons uw scheppend Woord
en maak ons tot het ene lichaam van Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader 1

Maria sprak: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar”.
Eén van de dingen die Jezus ons zegde,
was dat wij mochten bidden tot zijn Vader,
die ook voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader…

Alles is met elkaar verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daarbij.
Het is moeilijk voor iemand die nooit liefde ervaren heeft
te geloven in een God die liefde is.
Want alleen in liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar,
en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we dat geloof en die liefde Gods zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…

Onze Vader 2 (eenheid der christenen)

Als er één gebed is
dat door alle christenen gekend en gebeden wordt,
dan is dat het ‘Onze Vader’,
het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen leerde.
Laten we dat nu samen bidden.
Onze Vader, …

Vredeswens

Jezus bracht geen ‘lieve vrede’
die echtheid en eigenheid opoffert
aan een vals gevoel van eenheid.
Echte vrede erkent
het anders-zijn van elke mens,
en respecteert en waardeert die verschillen.
Wensen wij elkaar die echte vrede toe.
naar Marc De la Marche

Lam Gods

Communie

In Kana maakte Jezus van water wijn.
Hier en nu maakt Hij van dit gebroken brood
zijn eigen leven.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

In Kana was er een bruiloftsfeest.
Er stonden zes stenen kruiken,
en ieder van die kruiken was boordevol wijn,
van de allerbeste wijn.

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap
om ieder kindje dat geboren werd,
om ieder doopsel dat men vierde,
om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven…
Maar druiven persen is soms zwaar.
Het was de wijn van zorgen en verdriet,
maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.
Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis
met hun vreugden, vragen en zorgen.
Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening.
Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,
hen aanvaarden zoals ze zijn,
hen altijd nieuwe kansen geven.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden,
van danken en erkennen
dat het God is die draagt,
dat het God is die samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn,
de wijn die nog niemand proefde,
de wijn die bewaard wordt voor al de dagen
die God nog schenken zal.

Bezinning 2

Een mens heeft vaak meer nood aan een goed woord dan aan een geschenk
Een mens heeft vaak meer honger naar genegenheid dan naar brood.
Een mens heeft vaak meer pijn door onbegrip dan door een wonde.
Een mens heeft vaak meer vreugde bij een vriend dan op een feest.
Een mens heeft vaak meer aandacht voor het grote dan voor het kleine.
Een mens heeft vaak meer fouten door onmacht dan door onwil.
Een mens heeft vaak meer te zeggen met een blik dan met woorden.
Een mens heeft vaak meer te dragen in zijn hart dan in zijn handen.
Een mens heeft vaak meer gebeden in de stilte dan wij vermoeden.
Een mens is vaak anders dan hij zich voordoet.
Frans Weerts


Slotgebed 1

Gij spreekt en roept een woord
dat antwoord vraagt,
een naam die liefde uitlokt, liefde geeft.
Waar doofheid heerst,
daar zijt Gij niet.
Waar mensen stom zijn en elkaar doodzwijgen,
daar zijt Gij niet.
Open onze mond
en vul ons hart met goede woorden voor elkaar
opdat in ons uw liefde,
uw bestaan zichtbaar mag worden . Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
wij danken U voor uw trouw die geen grenzen kent.
Barmhartig als Gij zijt,
wilt Gij het steeds opnieuw proberen met de mens
en steeds opnieuw zijn zwakheid te hulp komen.
Aanvaard onze goede wil,
blijf om ons bekommerd als een moeder
en begeleid ons als een zorgende vader.
Dat vragen wij U
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Zending en zegen

Het verhaal van Kana mag ons tonen
dat samenleven tussen mensen goed en deugddoend kan zijn
als we durven vertrouwen op het woord van de Heer.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen +
als Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.