2e zondag door het jaar B 2021

17 01 2021

Begroeting

Laten wij hier samenkomen om
– zoals de leerlingen van Jezus –
antwoord te vinden op onze vragen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wij komen hier samen om te luisteren naar Gods Woord.
Echt luisteren is niet zo simpel.
Soms horen we alleen de dingen die ons van pas komen.
Als Jezus ons vraagt Hem te volgen,
antwoorden wij dan met inzet en dienstbaarheid
of  beperken wij ons tot wat en tot wanneer het ons goed uitkomt?
De eerste leerlingen zegden ‘ja’ tegen Jezus
omdat zij door Hem werden aangesproken
en Hem en zijn Boodschap beter wilden leren kennen.
Laten ook wij ons door Hem aangesproken voelen
om zijn liefdeswerk mee te helpen realiseren.
vrij naar Broechem

Openingswoord 2

Het goddelijke op het spoor komen in ons leven
gaat meestal niet vanzelf.
We hebben andere mensen nodig die ons de weg wijzen.
Maar hun uitnodiging ‘Kom mee en je zult het zien’
valt zo vaak in dovemansoren.
Omdat we nog te weinig ingaan op de oproep van het evangelie
vragen we eerst om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Als het leven ons roept,
ons uitdaagt tot beter en verder
en we willen niet luisteren…
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als een mens ons roept
en ons uitdaagt tot vriendschap, tot tederheid
en we willen het niet zien….
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als Gij, God, ons roept,
ons uitdaagt om zelf vol belofte te zijn
en we laten die oproep aan ons voorbijgaan…
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, onze Oorsprong en onze Bestemming,
vergeef ons onze selectieve doofheid en blindheid,
en blijf ons aanspreken, altijd opnieuw. Amen.


Gebed om ontferming 2

Wij worden uitgenodigd om met hoofd, hart en handen
afgestemd te blijven op Gods Woord.
Voor elke keer dat wij daarin zijn tekortgeschoten,
keren wij ons tot God en bidden we om ontferming.

-Heer, help ons te leven met openheid en aandacht
voor U en onze medemens.
Vergeef ons en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, help ons mee te bouwen
aan uw Huis van gerechtigheid voor alle mensen.
Vergeef ons en ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, sterk ons in het vertrouwen
dat wij gegrond zijn in U.
Vergeef ons en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen
ons vergeven waar wij tekortschoten
en ons geleiden naar zijn eeuwig Rijk van vrede. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God, onze Vader,
Gij brengt ons bijeen
en spreekt ons aan, hier en nu.
Open onze oren en ons hart
opdat wij in de Woorden die hier klinken
uw roepstem mogen verstaan.
Geef dat wij steeds meer thuis geraken
bij U en bij elkaar
en Hem vinden die Gij hebt gezonden:
Jezus Messias, uw Zoon. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
geef dat wij mensen mogen ontmoeten
die aan uw roepstem gehoor geven.
Alleen zo kunnen wij ontvankelijk worden
voor uw signalen overal om ons heen.
Maak dat wij elkaar
steeds de goede richting wijzen,
naar U toe. Amen.

Lezingen 

In de eerste lezing wordt de kleine Samuël
door de stem van God wakker geschud.
En in het evangelie zetten twee leerlingen van Johannes de Doper
hun eerste stappen in het voetspoor van Jezus.

Eerste lezing (1 Sam. 3, 3b-10. 19)

Uit het eerste boek Samuël

3           De lamp van God was nog niet gedoofd,
en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer,
waar de ark van God stond.
4           Toen riep de Heer: `Samuël!’
Samuël antwoordde: `Hier ben ik.’
5           Hij liep haastig naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?’
Maar Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.’
En hij ging en legde zich te slapen.
6           Toen riep de Heer opnieuw: `Samuël!’
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?’
Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.’
7           Samuël kende de Heer nog niet:
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.
8           En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde keer.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?’
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.
9           En hij zei tegen Samuël: `Ga slapen,
en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen:
`Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” ‘
Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
10         Toen kwam de Heer bij hem staan en riep, evenals de vorige keren:
`Samuël, Samuël!’
En Samuël antwoordde: `Spreek, uw dienaar luistert.’
19         Samuël groeide op; de Heer was met hem
en liet niet één van zijn woorden onvervuld.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor., 6, 13c-15a. 17-20)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
13         Het lichaam is er echter niet voor de ontucht,
maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam.
14         God heeft niet alleen de Heer opgewekt,
Hij zal ook ons laten opstaan door zijn kracht.
15         U weet toch dat uw lichamen lichaamsdelen zijn van Christus?
17 Maar wie zich met de Heer verenigt,
is met Hem één geest.
18         Vlucht weg van ontucht.
Elke andere zonde die een mens bedrijft,
gaat buiten het lichaam om;
maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.
19            U weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest
die in u woont, die u van God hebt ontvangen.
U bent niet van uzelf.
20         U bent gekocht en de prijs is betaald.
Eer God dus met uw lichaam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 1, 35-42)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

35         In die tijd stond Johannes daar; met twee van zijn leerlingen.
36         Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei:
`Daar is het lam van God.’
37         De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus.
38         Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan:
`Zoeken jullie iets?’
Ze zeiden: `Rabbi (dat betekent: meester), waar houdt U uw verblijf?’
39         Hij antwoordde: `Kom mee en je zult het zien.’
Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield.
En ze verbleven die dag bij Hem.
Het was ongeveer het tiende uur.
40            Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd.
41         De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon.
`We hebben de Messias gevonden!’ zei hij. (Messias betekent: gezalfde.)
42         Daarop bracht hij hem bij Jezus.
Jezus richtte zijn blik op hem en zei:
`Jij bent Simon, de zoon van Johannes;
voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat betekent: rots).
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om samen te belijden
dat wij ons door God geroepen weten.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij ervoor zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor allen die een druk bestaan leiden.
Dat zij momenten van rust en bezinning kennen.
Voor hen die teruggetrokken en in stilte leven:
dat zij aandachtig blijven
voor de vragen van mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die verstard en verkrampt zijn.
Dat zij zich durven toevertrouwen aan het leven en aan God.
Voor allen die vermoeid zijn en uitgeblust.
Dat zij nieuwe kracht opdoen en hun enthousiasme hervinden.
Laten wij bidden….

-Bidden we voor de profeten, roepend om vrede.
Dat hun stem nooit verstomt.
Voor hen die leiding geven in de Kerken.
Dat zij zich laten inspireren
door het bevrijdend handelen van de Heer.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die samen door het leven gaan.
Dat zij tegen elkaar blijven zeggen: ‘Hier ben ik’.
Voor allen die ziek zijn en pijn lijden.
Dat zij te horen krijgen ‘Hier ben ik’.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
zegen ons samenzijn.
Dat wij elkaar opbouwen en niet afbreken,
dat we elkaar hoog houden en niet naar beneden halen.
Dan bouwen wij mee aan uw Rijk
waarvoor Jezus zich met heel zijn persoon heeft ingezet. Amen.
Gerard Kock

Voorbeden 2

Bidden wij tot God.

-Voor hen die de richting in hun leven zijn kwijtgeraakt
en opnieuw op zoek zijn naar de zin van hun bestaan.
Voor allen die onzeker en rusteloos zijn.
Dat zij Gods Woord mogen ervaren als een houvast.
Laten wij bidden…

-Voor hen die zich afsluiten van hun omgeving,
die zich niet aan anderen durven geven.
Voor allen die angstig zijn en in zichzelf opgesloten.
Dat Gods Woord de kracht mag zijn die hen bevrijdt.
Laten wij bidden…

-Voor hen die teleurgesteld zijn in hun medemensen,
verbitterd om wat anderen hun hebben aangedaan.
Voor allen die hun leven als vreugdeloos en kil ervaren.
Dat Gods Woord hun troost en warmte mag schenken.
Laten wij bidden…

-Voor hen die zweren bij het verleden
en elke vernieuwing verdacht vinden.
Voor alle doemdenkers in Kerk en samenleving.
Dat Gods Woord hun uitzicht en vertrouwen mag bieden.
Laten wij bidden…

Eeuwige, onze God,
geef ons geloof, vertrouwen en liefde.
Prent uw Woorden in ons hart,
opdat wij ze zouden omzetten in daden van liefde. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, Gij die ons uitnodigt aan uw tafel
waar brood tot zegen wordt
en wijn tot leven komt:
dank U dat wij hier uw gasten mogen zijn
en mogen proeven van uw leven dat ons doet herleven.
Kom wonen in ons huis.
Kom aanzitten aan onze tafel,
als Gastheer van liefde
die ons sterk maakt en teder tegelijk. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
deze tafel is in gereedheid gebracht om uw maaltijd te vieren:
brood en wijn staan klaar.
Ook wijzelf hebben ons klaargemaakt
om het teken te stellen van eenheid en verbondenheid
met U en met elkaar.
Moge wij, door het vieren van deze eucharistie,
het Woord van Jezus steeds waarachtiger beleven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw Aangezicht niet wordt gezien,
uw Stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw Naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een Koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Laten wij nu bidden zoals Jezus ons leerde,
zodat wij ons, met Hem,
mogen richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw Wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving te schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Heer Jezus,
Gij nodigt ons uit uw oproep tot vrede
tot de onze te maken.
Neem ons bij de hand
opdat wij, op onze beurt,
onze hand naar de anderen zouden uitsteken
en zo uw vrede doen groeien
over alle grenzen heen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap.

Vredeswens 2

Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede,
goedheid, geduld, medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn,
dan zal de wereld vol van vrede zijn.
Moge Gods vrede over u komen
en u altijd vergezellen.
Wensen wij elkaar die vrede, de vrede van Christus.

Lam Gods

Communie

Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad
en daarom heeft Hij ons zijn Zoon gezonden.
Die nodigt ons nu uit aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Ik wil pleiten voor mensen
die leven vanuit passie.
Die zich met het diepste van hun zijn
inzetten
voor dat ene
waarvan zij het gevoel hebben
dat het hun taak, hun roeping is.
Een passie komt van diep binnenin
en vervult je helemaal.

Een roeping heeft dat ook.
Een roeping is die ene opdracht,
dat ene doel dat je in jezelf voelt groeien.
Dat steeds duidelijker wordt en groter
tot het zich niet meer laat negeren.
Het eist je wezen op,
helemaal.

Als je erop ingaat,
leef je voluit.
Niet noodzakelijk gemakkelijker,
niet noodzakelijk leuker,
maar wel vanuit de kern van wie je bent.
Er is niets zinvoller in dit leven
dan vinden wie je in wezen bent
en wat jouw heel eigen roeping is.

Bezinning 2

Kijk eens om je heen,
wees eens stil en luister.
De wereld komt op je af.
Loop eens langs de oever van het leven.
Mensen, – grote, kleine –
zij roepen,
zij hebben je nodig.
Het is een kind dat roept om de zorg van een vader en een moeder.
Het is de patiënt die vraagt om troost in zijn lijden,
het is de leerling die om uitleg vraagt,
het is de kerkganger die verdieping wil,
het is de eenzame die erbij wil horen,
het is de opgejaagde die tot rust wil komen,
het is de mens die uit de sleur wil,
het is de stomme die door jou wil spreken
en de lamme die wil dat jij voor hem loopt.
Er is iemand die roept om mij, om jou,
die ons oproept,
die beroep op ons doet,
ons aanzet tot zegen.
Er is een mens die je roept.
Het is God die ons roept:
het komt er nu alleen op aan
dat we Hem horen.

Bezinning 3

Kijk, Iemand die genoemd werd:
Lam Gods, Rabbi,( dat is ‘Meester’),
maar die
waar Hij zich ophield
geen steen had om het hoofd op neer te leggen,
in zo’n nederige Mens van lang geleden
hebben ze langzaam maar zeker
hun God gezien en herkend.

Kijk, iemand die genoemd wordt:
baas, overste, majesteit,
maar die van binnen eenvoudig,
weergaloos gewoon en arm van geest gebleven is,
in zo’n ootmoedig mens, vandaag de dag,
wordt Gods tederheid gezien en meer en meer herkend.

Kijk, iemand die genoemd wordt:
knecht, minste, weerloze,
maar die van binnen fier en doelgericht is gebleven,
onverzettelijk in dienst van recht en gerechtigheid,
in zo ‘n dappere, vandaag de dag,
wordt Gods grote kracht gezien en net als toen herkend.
Kerk in Herent

Slotgebed 1

Ik heb ze in mijn hart al vaak gesteld, God,
de vraag “Waar woont Gij?”.
Jezus’ antwoord is eigenlijk heel eenvoudig:
“Kom mee en je zult zien!”
Neem me mee
naar plaatsen en naar mensen
waar en in wie ik Hem kan ontmoeten
als Heer en Meester van mijn leven.
En geef me de durf
op mijn beurt
mensen bij Jezus te brengen
en hen te laten delen in mijn geluk.
Op die manier wil ik ook mijn steentje
bijdragen aan uw droom.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ooit ben je in de voetsporen van mijn Zoon getreden – zegt God –
en heb je zijn droom tot jouw droom gemaakt
omdat je mocht ervaren dat Hij je gelukkig maakte
en je vrede en vreugde bracht.
Durf dat geluk en die vrede ook te laten zien
en verder te geven in mijn naam.
Durf mensen tot bij Jezus te brengen
en een woord van troost en vergeving te spreken,
van hoop en toekomst.
En misschien…
misschien ben jij dan degene
in wie zij de Messias mogen ontmoeten, de Gezalfde Gods. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Vader, een jawoord aan U
is een antwoord van dienstbaarheid.
Open ons hart voor uw genade en maak ons zo
luisterbereid, zorgzaam en eenvoudig,
om onze medemens ten dienste te staan
en hen op onze beurt op te roepen om U te volgen
op de weg gebaand door Jezus
en door U gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Broechem

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.