2e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
tweede zondag B (15/01/2012)

Begroeting

Laten wij hier samenkomen om
– zoals de leerlingen van Jezus –
antwoord te vinden op onze vragen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wij komen hier samen om te luisteren naar Gods woord.
Echt luisteren is niet zo simpel.
Soms horen we alleen de dingen die ons van pas komen.
Als Jezus ons vraagt Hem te volgen,
antwoorden wij dan met inzet en dienstbaarheid
of  beperken wij ons tot wat en tot wanneer het ons goed uitkomt?
De eerste leerlingen zegden ‘ja’ tegen Jezus
omdat zij door Hem werden aangesproken
en Hem en zijn Boodschap beter wilden leren kennen.
Laten ook wij ons door Hem aangesproken voelen
om zijn liefdeswerk mee te helpen realiseren.
vrij naar Broechem

Openingswoord 2

Het goddelijke op het spoor komen in ons leven
gaat meestal niet vanzelf.
We hebben andere mensen nodig die ons de weg wijzen.
Maar hun uitnodiging ‘Kom mee en je zult het zien’
valt zo vaak in dovemansoren.
Omdat we nog te weinig ingaan op de oproep van het evangelie
vragen we eerst om vergeving.

Vergevingsmoment 1

Wij worden uitgenodigd om met hoofd, hart en handen
afgestemd te blijven op Gods woord.
Voor elke keer dat wij daarin tekort geschoten zijn,
keren wij ons tot God en bidden we om ontferming.

– Heer, help ons te leven met openheid en aandacht
voor U en onze medemens.
Vergeef ons en ontferm U over ons.

– Christus, help ons mee te bouwen
aan uw Huis van gerechtigheid voor alle mensen.
Vergeef ons en ontferm U over ons.
Heer, sterk ons in het vertrouwen
dat wij gegrond zijn in U.
Vergeef ons en ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen
ons vergeven waar wij tekort schoten
en ons geleiden naar zijn eeuwig Rijk van vrede. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, Gij roept ons bij onze naam.
Maar uw stem klinkt vaak verloren in de drukte van elke dag.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, Gij zoekt ons
en zegt tot ieder van ons: ‘Kom en zie’.
Eigenbelang houdt ons echter tegen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, Gij zendt ons mensen die, gevoelig voor uw mysterie,
ons helpen om uw stem te herkennen.
Maar zij krijgen van ons nauwelijks aandacht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Zegen, Heer, dit samenzijn met het licht van uw liefde
zodat wij U en elkaar nabij kunnen zijn. Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

Ooit ben je in de voetsporen van mijn Zoon getreden – zegt God –
en heb je zijn droom tot jouw droom gemaakt,
omdat je mocht ervaren dat Hij je gelukkig maakte
en je vrede en vreugde bracht.
Durf dat geluk en die vrede ook te laten zien
en verder te geven in mijn naam.
Durf mensen tot bij Jezus brengen
en een woord van troost en vergeving spreken,
een woord van hoop en toekomst.
En misschien… misschien ben jij dan degene
in wie zij de Messias mogen ontmoeten, de Gezalfde, Kind van God.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God, wij zijn maar gewone mensen
en toch vraagt Gij steeds opnieuw om met U mee te gaan.
Wij wikken onze woorden,
hebben geen jawoord klaar,
enkel een “maar”, een aarzeling.
Wij zijn soms bang om U te volgen,
want Gij vraagt dienstbare inzet en liefdevolle overgave.
Geef ons een warm hart vol van uw liefde,
dan zullen wij door Jezus’ woorden
op stap gaan om uw liefde uit te delen
overal om ons heen. Amen.
naar Broechem

Lezingen

In de eerste lezing wordt de kleine Samuël
door de stem van God wakker geschud.
En in het evangelie zetten twee leerlingen van Johannes de Doper
hun eerste stappen in het voetspoor van Jezus.

Eerste lezing (1 Samuël 3,3b-10.19)

Uit het eerste boek Samuël

3        De lamp van God was nog niet gedoofd,
en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer,
waar de ark van God stond.
4        Toen riep de Heer: `Samuël!’
Samuël antwoordde: `Hier ben ik.’
5        Hij liep haastig naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.’
En hij ging en legde zich te slapen.
6        Toen riep de Heer opnieuw: `Samuël!’
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?’
Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.’
7        Samuël kende de Heer nog niet:
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.
8        En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde keer.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?’
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.
9        En hij zei tegen Samuël: `Ga slapen,
en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen:
`Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” ‘
Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
10       Toen kwam de Heer bij hem staan en riep, evenals de vorige keren:
`Samuël, Samuël!’
En Samuël antwoordde: `Spreek, uw dienaar luistert.’
19       Samuël groeide op; de Heer was met hem
en liet niet één van zijn woorden onvervuld.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 6,13c-15a.17.20)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
13       Het lichaam is er echter niet voor de ontucht,
maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam.
14       God heeft niet alleen de Heer opgewekt,
Hij zal ook ons laten opstaan door zijn kracht.
15       U weet toch dat uw lichamen lichaamsdelen zijn van Christus?
17 Maar wie zich met de Heer verenigt,
is met Hem één geest.
18       Vlucht weg van ontucht.
Elke andere zonde die een mens bedrijft,
gaat buiten het lichaam om;
maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.
19         U weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest
die in u woont, die u van God hebt ontvangen.
U bent niet van uzelf.
20       U bent gekocht en de prijs is betaald.
Eer God dus met uw lichaam.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Johannes 1,35-42)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

35       In die tijd stond Johannes daar; met twee van zijn leerlingen.
36       Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei:
`Daar is het lam van God.’
37       De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus.
38       Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan:
`Zoeken jullie iets?’
Ze zeiden: `Rabbi (dat betekent: meester), waar houdt U uw verblijf?’
39       Hij antwoordde: `Kom mee en je zult het zien.’
Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield.
En ze verbleven die dag bij Hem.
Het was ongeveer het tiende uur.
40         Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd.
41       De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon.
`We hebben de Messias gevonden!’ zei hij. (Messias betekent: gezalfde.)
42       Daarop bracht hij hem bij Jezus.
Jezus richtte zijn blik op hem en zei:
`Jij bent Simon, de zoon van Johannes;
voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat betekent: rots).
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om samen te belijden
dat wij ons door God geroepen weten.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden we voor allen die een druk bestaan leiden.
Dat zij momenten van rust en bezinning kennen.
Voor hen die teruggetrokken en in stilte leven:
dat zij aandachtig blijven
voor de vragen van mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die verstard en verkrampt zijn.
Dat zij zich durven toevertrouwen aan het leven en aan God.
Voor allen die vermoeid zijn en uitgeblust.
Dat zij nieuwe kracht opdoen en hun enthousiasme hervinden.
Laten wij bidden….

– Bidden we voor de profeten, roepend om vrede.
Dat hun stem nooit verstomt.
Voor hen die leiding geven in de Kerken.
Dat zij zich laten inspireren
door het bevrijdend handelen van de Heer.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die samen door het leven gaan.
Dat zij tegen elkaar blijven zeggen: ‘Hier ben ik’.
Voor allen die ziek zijn en pijn lijden.
Dat zij te horen krijgen ‘Hier ben ik’;
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
zegen ons samen-zijn.
Dat wij elkaar opbouwen en niet afbreken,
dat we elkaar hoog houden en niet naar beneden halen.
Dan bouwen wij mee aan uw Rijk
waarvoor Jezus zich met heel zijn persoon heeft ingezet. Amen.
Gerard Kock


Voorbeden 2

Bidden wij tot God.

– Voor hen die de richting in hun leven zijn kwijtgeraakt
en opnieuw op zoek zijn naar de zin van hun bestaan.
Voor allen die onzeker en rusteloos zijn.
Dat zij Gods woord mogen ervaren als een houvast.
Laten wij bidden…

– Voor hen die zich afsluiten van hun omgeving,
die zich niet aan anderen durven geven.
Voor allen die angstig zijn en in zichzelf opgesloten.
Dat Gods woord de kracht mag zijn die hen bevrijdt.
Laten wij bidden…

– Voor hen die teleurgesteld zijn in hun medemensen,
verbitterd om wat anderen hun hebben aangedaan.
Voor allen die hun leven als vreugdeloos en kil ervaren.
Dat Gods woord hun troost en warmte mag schenken.
Laten wij bidden…

– Voor hen die zweren bij het verleden
en elke vernieuwing verdacht vinden.
Voor alle doemdenkers in Kerk en samenleving.
Dat Gods woord hun uitzicht en vertrouwen mag bieden.
Laten wij bidden…

Eeuwige, onze God,
geef ons geloof, vertrouwen en liefde.
Prent uw woorden in ons hart,
opdat wij ze zouden omzetten in daden van liefde. Amen.

Gebed over de gaven

Heer,
laat uw Geest van liefde in ons komen wonen.
Maak allen die zich verbonden weten met U
één van hart
en verzadig hen
met brood, door U gebroken
en met wijn, door U geschonken.
Wij vragen het U in naam van Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig …

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Onze Vader, laat het aan ons leven te zien zijn
dat uw naam geheiligd wordt.

Laat uw Rijk komen over de grenzen heen
van taal en ras, volk en natie.

Laat uw wil geschieden
die ons verenigt tot één volk en één herder
nu hier op aarde en voor altijd in de hemel.

Geef ons het brood dat Gij zelf zijt
omdat dit de band van de Liefde is.

Vergeef ons onze schuld en vijandschap
zoals ook wij elkaar willen vergeven.
Hou ons weg van zelfgenoegzaamheid en geslotenheid
waardoor muren worden opgetrokken tussen mensen en volkeren.

Verlos ons van het kwaad van de verdeeldheid
opdat wij uit alle volkeren verzameld worden tot één volk,
uw volk. Amen.
naar Levensecht

Vredewens

Heer Jezus,
Gij nodigt ons uit uw oproep tot vrede
tot de onze te maken.
Neem ons bij de hand
opdat wij, op onze beurt,
onze hand naar de anderen zouden uitsteken
en zo uw vrede doen groeien
over alle grenzen heen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad
en Hij heeft ons daarom zijn Zoon gezonden.
Die nodigt ons nu uit aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Kijk eens om je heen,
wees eens stil en luister.
De wereld komt op je af.
Loop eens langs de oever van het leven.
Mensen, – grote, kleine –
zij roepen,
zij hebben je nodig.
Het is een kind dat roept om de zorg van een vader en een moeder.
Het is de patiënt die vraagt om troost in zijn lijden,
het is de leerling die om uitleg vraagt,
het is de kerkganger die verdieping wil,
het is de eenzame die erbij wil horen,
het is de opgejaagde die tot rust wil komen,
het is de mens die uit de sleur wil,
het is de stomme die door jou wil spreken
en de lamme die wil dat jij voor hem loopt.
Er is iemand die roept om mij, om jou,
die ons oproept,
een beroep doet,
ons aanzet tot zegen.
Er is een mens die je roept.
Het is God die ons roept:
het komt er nu alleen op aan dat we Hem horen.


Bezinning 2

Vader,
hier ben ik
om vereenzaamde, ‘overbodige’ mensen
warmte en geborgenheid te geven.
Uw troost vraag ik
om gebroken, geknakte mensen
te doen blijven hopen.
Uw zachtmoedigheid vraag ik
om de wereld, uw schepping,
een stukje goddelijker, een beetje menselijker te maken.
Uw gerechtigheid vraag ik,
om onrecht en eigenliefde
in mij en rondom mij tegen te gaan.
Uw barmhartigheid vraag ik
om met een open hart naar mensen toe te gaan.
Uw zuiverheid vraag ik
om uw stem in de stilte horen.
Uw vrede vraag ik
om aan al uw kinderen te vertellen dat Gij Vader en Moeder zijt.
Opdat uw wil geschiede ben ik bereid.
Vader, hier ben ik, zend mij..
Martien D’Hollander

Slotgebed 1

Gij hebt ons geroepen om uw leerling te zijn,
om in ons doen en laten
uw woord te laten doorklinken.
Sterk in ons het vertrouwen
dat wij dit aankunnen
en help ons zo
vrede en eenheid tussen mensen
tot stand te brengen.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus,
door U gezonden als inspiratiebron voor ons leven. Amen.


Slotgebed 2

Heer God,
Gij die tot ons zegt:
“Kom mee om het te zien,
ga mee om het te doen”
ga mee met ons op weg.
Het kan in de morgen zijn als alles nog vóór ons ligt
en we nog bouwen aan onze toekomst.
Het kan op de middag zijn
als alles om ons heen zo woelig is
en wij met duizend en één dingen bezig zijn.
Het kan ook in de avond zijn
als ons leven daar ligt als een wijde vlakte
nog beschenen door een ondergaande zon
met hier en daar een schaduw.
Blijf bij ons
en toon ons nog eens
hoe wij ons leven met elkaar kunnen delen,
vandaag en alle dagen. Amen.

Zending en zegen

Vader, een jawoord aan U
is een antwoord van dienstbaarheid.
Open ons hart voor uw genade en maak ons zo
luisterbereid, zorgzaam en eenvoudig,
om onze medemens ten dienste te staan
en hen op onze beurt op te roepen om U te volgen
op de weg gebaand door Jezus
en door U gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Broechem

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.