2e zondag door het jaar A 2017

15 01 2017

Begroeting

Moge Gods Goede Geest onder ons zijn,
de Geest die over Jezus neerdaalde bij zijn doop in de Jordaan,
de Geest die ook wij meekregen toen wij gedoopt werden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Toen Johannes de Doper zag dat de Geest over Jezus was neergedaald,
verkondigde hij aan al wie het horen wilde:
“Hij is het van wie ik zei:
“Na mij komt iemand die mijn meerdere is.
Dit is de Zoon van God”.

Iemand die een stap opzij durft te zetten
en zich in de coulissen terugtrekt
zodra de hoofdpersoon ten tonele verschijnt,
is een moedig mens.
Vandaag zijn de sleutelbegrippen eerder:
prestige, carrièreplanning,
zorgen dat je gezien wordt,
dat er met jou rekening wordt gehouden.
In die zin is de Doper een buitenbeentje.
Wat hij vertegenwoordigt wordt in onze maatschappij als ‘onno­zel’ weggehoond.

Ook al zeggen we vaak dat wij ons inzetten voor ‘de goede zaak’ of
voor ‘het algemeen belang’,
toch is ‘eigenbelang’ dikwijls onze hoogste prio­riteit.

Openingswoord 2

Vanuit Nazareth trok Jezus door stad en land
om mensen die het moeilijk hadden of die aan de rand waren geschoven,
te bemoedigen en te helpen.
Bezield door de Geest kwam Hij getuigen
van Gods bekommernis om de mensen,
ook al zou zijn eigen leven daardoor in gevaar komen.
Over Hem getuigt Johannes De Doper in onze evangelielezing van vandaag:
‘Hij is het Lam van God,
diegene die de zonden van de wereld wegneemt
en Hij is de Zoon van God.’
Het Lam van God: zegt ons dat nog iets?
En dat Hij de man is die de zonden van de wereld wegneemt:
daar merken we niet veel van, denken we stil…

Gebed om ontferming 1

-Bidden we
dat we aan mensen op zoek in deze tijd,
Jezus blijven aanwijzen als Gods reddende Zoon.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Bidden we
dat doorheen ons dagelijks spreken,
Jezus’ Woord in ons midden blijft klinken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Bidden we
dat Gods Geest zichtbaar wordt
in onze omgang met medemensen,
onder meer in onze bereidheid om anderen vergiffenis te schenken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
Gij hebt ons uw Zoon gezonden als ultiem teken van uw liefde.
Hij ging de weg van de belangeloze overgave,
wij echter denken vaak meer in termen van zelfbehoud en eigen profijt.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, uw Woord was en is er een
van liefde en respect voor alle mensen,
maar wij laten ons dikwijls verleiden
door woorden van verdeeldheid, van concurrentie.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
uw Zoon getuigde van trouw aan zijn opdracht ten dode toe.
Wij hebben ons, via onze doop en ons vormsel, verbonden
met U en uw Boodschap,
maar in ons leven van elke dag is daarvan soms weinig te merken.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van liefde,
vergeef ons ons tekortkomen
en breng ons eens voor altijd bij U. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij bidden U:
help ons – zoals weleer Johannes de Doper –
te getuigen van Jezus, uw Zoon,
die midden onder ons aanwezig is,
ook als wij Hem niet herkennen.
Vaak verkondigen wij meer onszelf
en verduisteren wij uw Boodschap
die het antwoord is en blijft
op ons diepste levensverlangen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Sylvester Lamberigts

Openingsgebed 2

God,
bij de doop in de Jordaan
hebt Gij uw Zoon gezalfd met de heilige Geest.
Wij vragen U:
moge wij, met Jezus, ondergedompeld worden
in uw Vuur, in uw Licht, in uw Liefde,
zodat ook wij ervaren uw oogappels te zijn
zoals Jezus, uw Zoon. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing roept God zijn dienaar
om het heil te gaan verkondigen aan alle volkeren.
Johannes De Doper erkent in Jezus de door God gezondene,
en zet voor Hem een stap opzij.

Eerste lezing (Jes., 49, 3. 5-6)

Uit de Profeet Jesaja

3           De Heer sprak tot mij:
`U bent mijn dienstknecht, Israël,
door u toon Ik mijn heerlijkheid.’
5           Maar nu sprak de Heer,
die mij vormde tot zijn dienstknecht,
nog voor mijn geboorte,
om Jakob naar Hem te laten terugkeren,
want Hij wilde Israël verzameld zien.
6           Hij sprak:
`Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn,
om Jakobs stammen op te richten
en om Israëls overlevenden terug te brengen;
Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn:
mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor. 1, 1-3)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

1             
Van Paulus,
door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sostenes
2           aan de gemeente van God te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.
3           Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader
en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 1,29-34)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

29
         In die tijd zag Johannes de Doper Jezus,
terwijl die naar hem toe kwam.
`Daar is het lam van God,’ zei hij,
`degene die de zonde van de wereld wegneemt.
30         Hij is het van wie ik zei:
“Na mij komt iemand die mijn meerdere is,
want vóór mij was Hij er al.”
31 “       Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard,
daarom ben ik komen dopen in water.”
32         En Johannes getuigde:
“Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde
en op Hem bleef rusten.
33         Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water,
had mij gezegd:
`Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en op Hem blijft rusten,
dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.”
34         Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt:
dit is de Zoon van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen wij, naar het voorbeeld van Johannes de Doper,
getuigenis af van wat ons is geopenbaard.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Hij, op wie de Geest neerdaalde,
geeft Gods Geest aan ons door.
Voor Hem mogen wij ons openstellen en bidden.

-Bidden wij samen met allen die op zoek zijn naar God,
aarzelend, tastend, worstelend met eeuwenoude vragen.
Dat zij gaandeweg mogen ontdekken
hoe die God met zijn mensen omgaat.
Laten wij bidden…

-Bidden wij samen met allen die gekozen hebben voor de armen en de bedreigden.
Dat zij stand houden
en gaandeweg mogen ontdekken
dat dit een goede keuze is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij samen met allen die het kwade met name noemen
en het goede onder de aandacht brengen.
Dat zij blijven spreken
en gaandeweg mogen ontdekken
dat het kwade niet het laatste woord heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij samen met allen die binnen en buiten de christelijke Kerken
onvermoeibaar op zoek zijn naar eenheid,
die streven naar wereldwijde broeder- en zusterschap.
Dat zij gaandeweg mogen ontdekken
dat dit Gods droom is over al zijn mensen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij dat wij, zoals Johannes De Doper,
in Jezus steeds duidelijker de Messias zouden herkennen.

-Door ons doopsel zijn wij dragers geworden van de messiaanse belofte
en dus geroepen om anderen een hart onder de riem te steken.
Bidden we dat wij die taak ernstig zouden nemen
en daarvan werk zouden maken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor theologen, predikanten en catechisten.
Dat zij erin zouden slagen Jezus’ Boodschap te vertalen naar onze tijd,
zodat die voor velen echt bevrijdend kan werken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die zich willen inzetten voor mensen in nood.
Dat zij zich mogen spiegelen aan Jezus’ voorbeeld
van dienende en nooit aflatende liefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Bidden wij tot God
die ons in Jezus nabij komt.

-Voor allen die zich inzetten voor het Rijk van God,
mensen die met kwetsbaarheid van hart en leven
anderen tegemoet treden en willen opbeuren.
Dat zachtmoedigheid hun kracht mag blijven.
Laten we bidden…

-Voor allen die willen leven naar het evangelie,
mensen die de Blijde Boodschap van Jezus
willen uitdragen in deze wereld.
Dat ze postbodes van Gods vrede zijn.
Laten we bidden…

-Voor allen die lijden aan het leven,
die ziek zijn, ongelukkig en troosteloos.
Dat ze mensen van God ontmoeten
die hun broze bestaan nieuwe kracht geven.
Laten we bidden…
                                                                       naar André Goumans

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
aanvaard in brood en beker
onze dank voor Hem
die in de wereld kwam om ons de weg naar het geluk te tonen:
Jezus, de Zoon die Gij liefhebt, en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2

God-met-ons,
Gij licht op in mensen die samenkomen om met elkaar te delen.
Aanvaard dit brood en deze wijn
als teken van onze toewijding aan U en aan elkaar.
Maak onze tafelgemeenschap hier
tot een zinvol gebaar,
een begin van nieuw leven in de geest van Jezus,
Dienstknecht van mensen, uw Zoon. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Levensecht christen zijn
is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden zoals Hij.
            Onze Vader,….

Vader, leer ons leven als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart.
Een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
            Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens

Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Onze God wil een God van mensen zijn.
Daarom zond Hij ons zijn Zoon
die Zichzelf brak en uitdeelde
als Voedsel voor ons allen.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heb je het ook gehoord
dat Jezus
de Messias van de Joden is?

Heb je het ook gehoord
dat Jezus’ leven
een uit-God leven is?

Heb je het ook gehoord
dat evangelie beleven
betekent:
minste worden,
dienaar zijn
van de minsten der mensen
om vanuit hun hart
te ijveren voor hun geluk,
hun vrijheid en hun welzijn?

Heb je het ook gehoord
en is dat ook voor jou
dé weg?
vrij naar B. van der Hoorn


Bezinning 2

Heer, onze God,
wij willen naar U op weg gaan,
maar wij zien dat Gij ons reeds tegemoet komt.

Wij willen U zeggen: ‘Ik heb U lief’,
maar wij horen U reeds fluisteren:
‘Jij bent mijn geliefde’.

Wij willen U om vergeving vragen,
maar wij ervaren dat Gij ons reeds hebt vergeven.

Wij willen U ‘Vader’ noemen,
maar wij horen dat Gij ons aanspreekt  met: ‘Mijn kind’.

Wij verlangen ernaar van U te leven,
maar wij ontdekken dat Gij leeft in ons.

Mijn God,
nooit zullen wij de eerste zijn.
Ligt daarin misschien het geheim van ons geluk?
Gij gaat steeds voor ons uit
en komt ons ook steeds achterna.

Slotgebed 1

Zoals Johannes De Doper in mijn naam mensen naar Jezus bracht
– zegt God –
zo zend Ik ook jullie om te getuigen
dat ook vandaag nog Jezus’ droom licht brengt
in het duister van ziekte, ouderdom en eenzaamheid.
Ga maar, je moet geen angst hebben.
Ik zal bij je blijven en je ingeven wat je moet zeggen.
Ik wil je God zijn, zomaar, omdat Ik van je hou.
Durf  jezelf helemaal toevertrouwen aan mijn Woord
en je zult geluk en vrede vinden
die niemand je kan afnemen. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heel graag wil ik mensen in uw naam tot bij Jezus brengen, God,
net zoals Johannes dat deed.
Bij mijn vormsel hebt Gij me immers uw Geest gegeven
om, met alles wat ik kan en heb,
mee te werken aan uw Koninkrijk.
Ik zal niet alle zonden uit de wereld kunnen wegnemen,
maar ik geloof dat ik die wereld wel mooier kan maken
door vergeving aan te reiken.
Wil me helpen mijn roeping als christen waar te maken
en met heel mijn hart uw kind te zijn. Amen.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Gedoopt worden, gedoopt zijn
is een opgave:
leven naar zijn Boodschap.
Om ons hierin te sterken zond God ons zijn Geest
en zegent ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Wij zijn gezonden om Gods Rijk in deze wereld
tot werkelijkheid te maken.
Als wij ons inzetten voor deze bovenmenselijke opdracht
zal Gods zegen ons een hulp zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon, en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.