2e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
tweede zondag A (16/01/2011)

Begroeting

Moge Gods Goede Geest onder ons zijn,
de Geest die over Jezus neerdaalde bij zijn doop in de Jordaan,
de Geest die ook wij meekregen toen wij gedoopt werden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vorige zondag herdachten we de doop van Jezus.
In  het evangelie van vandaag blikt Johannes de Doper terug
op wat hij toen zag en meemaakte.
Voor Jezus was zijn doopsel een overrompelende gebeurtenis.
De verhalen hebben het over ‘iets als een duif die neerdaalt’,
over ‘de hemel die opengaat en een stem die weerklinkt.’
Beelden om aan te geven dat Jezus intens ervaren heeft
dat Hij Gods liefste Mens is, Gods Oogappel.
Die overweldigende liefde vormde de draagkracht voor zijn verdere leven,
de stuwkracht van waaruit Hij zich totaal kon geven.

In ons doopsel is dat ook elk van ons overkomen:
elk van ons is op zijn of haar manier oogappel van God.
Dat mogen ouders aan hun kinderen doorgeven,
dat mogen geliefden elkaar laten voelen,
dat mogen wij aan elkaar duidelijk maken.
Van die positieve boodschap getuigen wij niet altijd
en daarvoor vragen we aan God en aan onze medemensen om vergeving.


Openingswoord 2

Het gebeurt wel vaker dat we denken iemand te kennen,
terwijl we helemaal niet weten wat er in hem of haar omgaat.
Onze onderlinge contacten waren immers te oppervlakkig.
Tot we die persoon plots écht ontmoeten.
Achter de uiterlijke schijn,
ontdekken we dan plots een heel andere persoonlijkheid.
Zo iets overkwam ook Johannes De Doper.
Hij dacht Jezus te kennen als zoon van zijn nicht.
Op Jezus’ vraag was hij bereid Hem te dopen.
En bij dié ontmoeting gingen zijn ogen plots open.
Wat toen tot hem doordrong moest hij aan zijn vrienden vertellen:
‘Die Jezus… dat is de Zoon van God’.

Vergevingsmoment 1

– Bidden we
dat we aan mensen op zoek in deze tijd,
Jezus blijven aanwijzen als Gods reddende Zoon.
Heer, ontferm U over ons.

-Bidden we
dat doorheen ons dagelijks spreken,
Jezus’ Woord in onze midden blijft klinken.
Christus, ontferm U over ons.

– Bidden we
dat Gods Geest zichtbaar wordt
in onze omgang met medemensen,
onder meer in onze bereidheid om anderen vergiffenis te schenken.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Typerend voor Johannes de Doper en Jezus
is hun grondhouding van beschikbaarheid.
Dat zou ook zo moeten zijn voor elke christen,
voor u en voor mij.
Maar vaak lukt het ons niet
om met die basisingesteldheid in het leven te staan.
Bidden we daarom God om vergeving.

– Voor we het weten laten we ons meesleuren
op de pieken van stress en de drukte van een overvolle agenda.
Vader, bevrijd ons.
– We stellen onszelf doelen en maken voordurend plannen voor de toekomst.
Maar dat maakt het ons niet gemakkelijk om op cruciale momenten
ons eigen perspectief los te laten
en in te gaan op het appél dat we van Godswege ervaren.
Christus, bevrijd ons.

– Persoonlijkheid en zelfbewustzijn zijn belangrijke items in onze cultuur.
Vrijheid dragen we hoog in het vaandel.
Maar veel dingen waartoe we ons uitgedaagd weten, laten we na
uit angst voor wat anderen van ons zullen denken of zeggen.
Heilige Geest, bevrijd ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer,
uw opdracht aan ons nakomen, elk moment van ons leven,
vraagt discipline en opoffering.
Leer ons het goede ontdekken
bij al wat ons overkomt.
Leer ons dankbaar te zijn voor de liefde
die wij ontvangen en mogen doorgeven
overal waar wij met mensen leven
als broers en zussen,
als kinderen van U,
die onze Vader zijt. Amen.

Openingsgebed 2

God,
bij de doop in de Jordaan
hebt Gij uw Zoon gezalfd met de heilige Geest.
Wij vragen U:
moge wij, met Jezus, ondergedompeld worden
in uw Vuur, in uw Licht, in uw Liefde
zodat ook wij ervaren uw oogappels te zijn
zoals Jezus, uw Zoon. Amen.


Lezingen

Luisteren wij hoe de Schriften ons spreken over God.

Eerste lezing (Jesaja 49,3.5-6)
Uit de Profeet Jesaja


3        De Heer sprak tot mij:
`U bent mijn dienstknecht, Israël,
door u toon Ik mijn heerlijkheid.’
5        Maar nu sprak de Heer,
die mij vormde tot zijn dienstknecht,
nog voor mijn geboorte,
om Jakob naar Hem te laten terugkeren,
want Hij wilde Israël verzameld zien.
6        Hij sprak:
`Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn,
om Jakobs stammen op te richten
en om Israëls overlevenden terug te brengen;
Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn:
mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Korintiërs 1,1-3)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

1         
Van Paulus,
door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sostenes
2        aan de gemeente van God te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.
3        Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader
en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Johannes 1,29-34)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

29
       In die tijd zag Johannes de Doper Jezus,
terwijl die naar hem toe kwam.
`Daar is het lam van God,’ zei hij,
`degene die de zonde van de wereld wegneemt.
30       Hij is het van wie ik zei:
“Na mij komt iemand die mijn meerdere is,
want vóór mij was Hij er al.”
31 “     Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard,
daarom ben ik komen dopen in water.”
32       En Johannes getuigde:
“Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde
en op Hem bleef rusten.
33       Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water,
had mij gezegd:
`Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en op Hem blijft rusten,
dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.”
34       Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt:
dit is de Zoon van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen wij, naar het voorbeeld van Johannes de Doper,
getuigenis af van wat ons is geopenbaard.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Hij, op wie de Geest neerdaalde,
geeft Gods Geest aan ons door.
Voor Hem mogen wij ons openstellen en bidden.

– Bidden wij dat wij, als christenen,
de hand zouden reiken aan allen die op zoek zijn
naar zin en diepgang in het leven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij, als christenen,
niet achteloos zouden voorbijlopen aan hen die het spoor bijster zijn.
Ook zij hebben recht op respect
en nood aan liefdevolle aandacht van medemensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij, als gedoopten,
echte getuigen mogen zijn
van het goede van Jezus’ Boodschap:
dat zij mensen bevrijdt van angst en schuld,
hen optilt en toekomst biedt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij niet zouden blijven steken in oppervlakkigheid,
maar in eer en geweten proberen
consequent Jezus’ voorbeeld te volgen,
hoe moeilijk dat soms ook is.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor alle mensen in onze Kerk die ervoor pleiten
dat de wet van God gehoord en gedaan wordt.
Dat zij aan het licht mogen brengen dat die wet bedoeld is
tot bevrijding en geluk van mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle mensen
die met de pastoraal van angst en schuld zijn opgegroeid
en daaronder vandaag nog steeds lijden.
Dat er mensen mogen opstaan die hen duidelijk maken
dat God geen dreigende rechter is,
maar een liefdevolle God
die hen tot vrije en gelukkige mensen wil maken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
opdat de rechten van de mens zouden worden gerespecteerd.
Dat christenen daarin het voortouw mogen nemen,
naar het voorbeeld van Jezus.
Laten wij bidden…
vrij naar Levensecht
Voor al deze intenties, en voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Heer,
Gij roept uw volk bijeen rond uw tafel.
Moge de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreekt Gij uw scheppend woord
en maak ons tot het ene lichaam van Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Levensecht christen zijn en christelijk doen
is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden zoals Hij.
         Onze Vader…

Leer ons leven, Vader,  als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart.
Een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
         Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Goede God,
wij danken U voor Jezus,
die ons de weg wees naar het licht.
Leer ons die weg te volgen
en help ons de weg van vrede en eenheid te gaan.
De vrede van Christus zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Jezus brak het brood en deelde zichzelf uit.
Moge ook wij het brood delen en eten
als teken dat ook wij in ons leven
kiezen voor delende liefde.
Heer, ik ben niet waardig …


Bezinning 1

Deze bezinningtekst is naar een tekst van Pablo Neruda

Je hebt me solidair gemaakt met mijn ongekende broeders.
Je hebt me versterkt met de kracht van allen die leven.
Je hebt me mijn vaderland terug gegeven als een geboorte.
Je hebt me vrijer gemaakt dan de kluizenaar.

Je leerde me goedheid ontsteken als vuur.
Je gaf me de rechtheid die bomen behoeven.
Je gaf me oog voor de eenheid en verscheidenheid van de mensen.

Je toonde me hoe het verdriet van één mens wegsterft
in de overwinning van allen.
Je leerde me slapen op de harde bedden van mijn broeders.
Je leerde me bouwen op de werkelijkheid als een rots.
Je maakte me vijand van ontaarding, en muur tegen waanzin.
Je maakte me duidelijk hoe de wereld is – dat vreugde mogelijk is.
Je hebt me onverwoestbaar gemaakt
omdat ik, in en door jou, groter ben dan mezelf.
uit: Canto General


Bezinning 2

Heb je het ook gehoord
dat Jezus
de Messias van de Joden is?

Heb je het ook gehoord
dat Jezus’ leven
een uit-God leven is?

Heb je het ook gehoord
dat evangelie beleven
betekent:
minste worden,
dienaar zijn
van de minsten der mensen
om vanuit hun hart
te ijveren voor hun geluk,
hun vrijheid en hun welzijn?

Heb je het ook gehoord
en is dat ook voor jou
dé weg?
vrij naar B. van der Hoorn

Slotgebed 1

Hij ging niet te keer te vuur en te zwaard,
maar was weerloos en ontwapenend.
Met de stem van zijn hart verkondigde Hij vrede.
Als zijn leerlingen mogen ook wij,
bevrijd en bevrijdend,
zijn Boodschap verkondigen
en mogen wij als gedoopten getuigen
van Gods Geest. Amen.

Slotgebed 2

Heel graag wil ik mensen in uw naam tot bij Jezus brengen, God,
net zoals Johannes dat deed.
Bij mijn vormsel hebt Gij me immers uw Geest gegeven
om, met alles wat ik kan en heb,
mee te werken aan uw Koninkrijk.
Ik zal niet alle zonden uit de wereld kunnen wegnemen,
maar ik geloof dat ik die wereld wel mooier kan maken
door vergeving aan te reiken.
Wil me helpen mijn roeping als christen waar te maken
en met heel mijn hart uw kind te zijn. Amen.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij zijn gezonden om Gods Rijk in deze wereld
tot werkelijkheid te maken.
Als wij ons inzetten voor deze bovenmenselijke opdracht
zal Gods zegen ons een hulp zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon, en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.