2e zondag door het jaar 2022

16 01 2022

Begroeting

Vrede zij u
+ van God, onze Vader en Moeder die ons gemaakt heeft,
van Jezus, zijn Zoon, die ons leven tot het Zijne maakte,
en van de H. Geest die in ons roept en ademhaalt,
die ons bewoont met zijn vrede. Amen.

Openingswoord 1

Ooit werd er in Galilea, in het dorpje Kana,
een onvergetelijk huwelijksfeest gevierd.
Onvergetelijk, niet omwille van de mooie viering,
de stralende bruid of de ambian­ce op het avondfeest…
maar omwille van een van de genodigden,
Jezus van Nazareth.
Toen het feest dreigde te verwateren
zorgde Hij voor de allerbeste wijn,
bracht Hij het gezelschap opnieuw in de juiste stemming.

Die Gast van toen
is onze Gastheer vandaag.
Hij komt tegemoet aan ons verlangen naar levenszin, naar levensvreugde.
Wijn is daarvan het symbool.

Zoals we ons opmaken om naar een bruiloft te gaan,
zo ook willen we ons klaarmaken
om Hem te ontmoeten
die dit samenzijn tot een feest wil maken.

Openingswoord 2

Het leven gaat weer zijn normale gang:
de kerstboom ligt bij het oud vuil,
de kerstballen weer veilig in de doos op zolder,
het feest is voorbij.
Toch klinkt het evangelieverhaal op deze eerste ‘gewone zondag’
alles behalve gewoon.
Er is een bruiloft in Kana,
niet zomaar een bruiloft
maar echt een wonderlijk feest.
Want water verandert in wijn,
niet zomaar wijn
maar levenswijn!
Zo openbaart Jezus zijn van God gegeven heerlijkheid
en wekt Hij het geloof van wie Hem willen volgen.

Gebed om ontferming 1

Onze flessen zijn leeg. De wijn is op.
De vreugde is moe.
We hebben veel gehad.
En toch missen we iets.
Is er iemand die die leegte kan vullen?

-We missen de vreugde,
vreugde om te leven,
om wat we hebben,
om wie we zijn.
Het feest is voorbij.
Wie geeft ons de vreugde?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We missen vertrouwen,
vertrouwen in het leven,
in de andere.
Het feest wordt niet meer gevierd.
Wie geeft ons vertrouwen?
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We missen het beste,
het beste in het leven dat ons kan gegeven worden.
Alles willen we kunnen,
alles willen we hebben en krijgen.
En we vergeten:
het beste komt van U.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die overvloed geeft,
het beste in ons doen leven.
Moge Hij het kwaad in ons leven genezen.
En moge wij uitzien naar het feestelijk leven bij God
dat eeuwig duurt. Amen.

Gebed om ontferming 2

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven;
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij U om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, Bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij zijt de Bron van ons bestaan,
uw Liefde gaat naar ons uit.
Gij draagt ons op handen,
Gij gunt ons alle goeds.
Wij bidden U:
maak ons stil en aandachtig,
open en ontvankelijk voor het feest dat Gij met ons wilt vieren.
Een feest van eensgezindheid,
van zusterschap en broederschap, wereldwijd. Amen.

Openingsgebed 2

God,
vandaag willen wij U danken
voor de vriendschap binnen onze gemeenschap.
Door die vriendschap bieden wij elkaar kansen om,
elke dag opnieuw,
voluit mens te worden.
Moge die vriendschap nog toenemen
zodat het hier een beetje Kana wordt,
een oord waar mensen steun en vreugde ondervinden
bij U en bij elkaar. Amen.

Lezingen

Mensen verschillen van elkaar.
De ene kan dit goed,de ander heeft meer aanleg voor iets anders.
Dankzij de inzet van al die verschillende talenten,
geïnspireerd door dezelfde Geest Gods, vullen we elkaar aan
tot één kerkgemeenschap – schrijft Paulus.
En mocht onze inzet beginnen te verwateren,
dan mogen we geloven dat Jezus dit water kan veranderen
in stimulerende liefdeswijn.
Laten we samen luisteren naar die Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 62, 1-5)

Uit de profeet Jesaja

1 Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen,
uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,
totdat zijn heil straalt als een gloed
en zijn redding als een brandende toorts.
2 De volken zullen uw heil zien
en alle koningen uw heerlijkheid.
Zij geven u een nieuwe naam,
die de Heer zelf heeft bepaald.
3 U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer,
een koninklijk diadeem in de hand van uw God.
4 Men noemt u niet langer `Verstotene’,
en uw land niet langer `Verlatene’,
maar u zult heten: `Mijn Welbehagen’,
en uw land: `Gehuwde’.
Want de Heer heeft welbehagen in u
en uw land wordt gehuwd.
5 Zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen.
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God blij zijn met u.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 12, 4-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
8           Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven;
aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;
9           aan een derde door dezelfde Geest het geloof;
en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest
de gave om ziekten te genezen,
10         de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie,
de onderscheiding van geesten,
het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.
11            Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Joh., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1           Eens werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
2           Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3           Toen de wijn opraakte,
wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei:
`Ze zitten zonder wijn.’
4           Jezus antwoordde:
`Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe?
Mijn uur is nog niet gekomen.’
5           Zijn moeder zei tegen de dienaren:
`Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’
6           Nu stonden daar zes stenen waterbakken
ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik,
elk met een inhoud van twee tot drie metreten.
7           `Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun.
Ze deden ze vol water, tot de rand toe.
8           Vervolgens zei Hij:
`Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’
En ze deden het.
9           De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden,
maar wist niet waar die vandaan kwam;
de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél.
De tafelmeester riep dus de bruidegom
10         en zei: `Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn,
en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is.
Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’
11         Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zijn heerlijkheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12         Daarna vertrok Hij met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm,
waar ze enkele dagen bleven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven
aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor hen die, als man en vrouw,
hun aandacht en hun begrip, hun pijn en hun dromen
willen delen met elkaar in goede en kwade dagen.
Moge zij groeien
in het voor elkaar belichamen
van Jezus’ goedheid en fijngevoeligheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie getekend zijn
door scheiding of het te vroege verlies van hun geliefde.
Moge de herinnering aan de bruiloftswijn
die ze samen dronken,
hen krach­tig maken
om lot- en tochtgenoten tegemoet te treden
met Jezus’ goedheid en begrip.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie rusteloos zoeken
naar tederheid en trouw,
naar vriendschap passend bij hun seksuele geaardheid.
Dat ook zij, geschapen naar Gods beeld,
in liefde mogen open­bloeien tot goede mensen.
Dat zij zich aanvaard mogen voelen
zoals zij aanvaard worden door Jezus,
die bruiloftswijn schenkt
voor allen die doen wat Hij zegt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie ongehuwd willen leven
in dienst van God en van de mensen.
Dat zij door woord en leven
anderen uitnodigen
tot het bruiloftsmaal waarop God alles in allen zal zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Als Jezus in de buurt is, is er wijn voorhanden.
Voor wie zijn kruiken vult met vertrouwen en hoop,
en ze naar Jezus brengt, is er leven in overvloed.
Voor hen ligt het beste te wachten.

-Wij staan hier met onze eerste kruik,
de kruik van bodemloos verdriet
omdat het feest voorbij is:
echtgescheidenen of vrienden die mekaar verloren.
Heer, vul onze kruik met begrip
en met de nabijheid van verzoening.
Laten wij bidden…

-Wij staan hier met onze tweede kruik,
de kruik van bitterheid
omdat het feest anders verliep dan we droomden.
We bidden voor de vele ouders
van wie kinderen een andere weg gingen dan ze hoopten.
Heer, vul hun kruiken met warmte,
genegenheid, gastvrijheid en geduld.
Laten wij bidden…

-Wij staan hier met onze derde kruik.
Angst en onzekerheid
omdat het feest nooit is begonnen.
We bidden voor jongeren die geen werk vinden,
of die geen plek hebben om thuis te komen,
of hun weg in het leven verloren.
Heer, vul hun kruiken met weerbaarheid
en moed om keuzes te maken.
Laten wij bidden…

-Wij staan hier met onze vierde kruik.
Vermoeidheid en ontmoediging in de Kerk
omdat er te weinig feeststemming is.
Bidden we voor kerkmensen
die zich wel willen inzetten maar zich alleen voelen,
die zich te weinig geruggensteund weten.
Heer, vul hun kruiken met verbeelding,
creatieve liefde en inspiratie.
Laten wij bidden…

-Wij staan hier met onze vijfde kruik.
Voor velen blijven de kruiken leeg
omdat niemand ze met water vult.
Bidden we voor mensen die op het leven zijn uitgekeken,
die het niet meer zien zitten.
Heer, vul hun kruiken met hoop en verwondering
en met nieuwe energie.
Laten wij bidden…

-We staan hier met onze zesde kruik.
Teveel kruiken zijn boordevol gevuld met kwaadheid en boze gedachten.
Bidden we voor hen die anderen pijn doen,
die voor anderen hardvochtig zijn.
Heer, giet hun kruiken leeg en
vul ze met zachtheid en tedere ontferming.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, er staan nog zoveel kruiken leeg te wachten tot iemand ze vult.
Vult Gij ze met uw Brood van genade
en met de wijn van diepmenselijk, vreugdevol samenzijn.
Dan kan ons leven een feest worden,
dan zal er overvloed van leven zijn,
dan moet het beste nog komen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan
als teken dat wij, ondanks ons tekortschieten,
toch trouw willen blijven
aan het Liefdesverbond
waartoe Gij U, als God-met-ons, hebt geëngageerd.
Aanvaard deze gaven
en vorm ze om
tot uw Godsbrood en uw Godswijn voor ons.
Zo zal ons verwaterd leven weer gaan blozen,
en de kleur krijgen die Gij hebt bedoeld
toen Gij ons hebt geschapen naar uw beeld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Maria sprak: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar”.
Eén van de dingen die Jezus ons heeft gezegd,
was dat wij mochten bidden tot zijn Vader,
die ook voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader…

Alles is met elkaar verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daarbij.
Voor iemand die nooit liefde heeft ervaren
is het moeilijk geloven in een God die Liefde is.
Want alleen in liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar,
en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we in dat geloof en in die liefde God zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon,
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Vrede in de wereld, vrede met onszelf,
trouw aan elkaar, diep vertrouwen in het leven,
rust in ons bestaan, berusting als het zover is…
Dat wensen wij elkaar.

Vredeswens 2

Vrede en alle goeds wens ik u toe,
vrede diep in uw hart
vrede die u vervult met diepe vreugde, liefde, vertrouwen, dankbaarheid.
Vrede die u de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie u mag ontmoeten langs uw weg.
Moge de eenvoud, de verwondering,
de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met vrede,
vandaag, morgen, altijd.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

In Kana maakte Jezus van water wijn.
Hier en nu maakt Hij van dit gebroken Brood
zijn eigen Leven.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

In Kana was er een bruiloftsfeest.
Er stonden zes stenen kruiken,
en ieder van die kruiken was boordevol wijn,
van de allerbeste wijn.

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap
om ieder kindje dat geboren werd,
om ieder doopsel dat men vierde,
om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven…
Maar druiven persen is soms zwaar.
Het was de wijn van zorgen en verdriet,
maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.
Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis
met hun vreugden, vragen en zorgen.
Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening.
Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,
hen aanvaarden zoals ze zijn,
hen altijd weer nieuwe kansen geven.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden,
van danken en erkennen
dat het God is die draagt,
dat het God is die samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn,
de wijn die nog niemand proefde,
de wijn die bewaard wordt voor al de dagen
die God nog zal schenken.

Bezinning 2

Soms is ons leven maar een waterig bestaan.
Het is een sleur, weinig ups and downs.
Het gaat gewoon z’n gangetje,
niet de moeite waard om er over te praten.
We zien niet goed waar het heen moet
en we maken telkens weer een pas ter plaatse.
We voelen ons gevangen in saaie gewoontes,
we zijn de slaaf van ons doen en laten.

Toch kan dat plotseling veranderen.
Er verschijnt iemand in ons leven,
die onze ogen en ons hart opent.
Een die ons laat zien,
dat het leven een feest kan worden.
Hij schenkt geborgenheid, diepe vrede.
Hij zegt, dat er volop leven is,
als we in elkaar en in God geloven.
Hij houdt ons de droom voor
van een bruiloft voor iedereen.
Er is wijn in overvloed,
als je Hem maar je geloof schenkt;
als je er maar op vertrouwt,
dat leven delen is en geven van jezelf.

De Man van Nazareth kondigt ons aan,
dat de bruiloft van God en de mensen
kan beginnen, een eindeloos feest.
Als je je geloven en vertrouwen aan Hem geeft,
ben je welkom,
vandaag al.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij danken U voor uw trouw die geen grenzen kent.
Barmhartig als Gij zijt,
wilt Gij het steeds opnieuw proberen met de mens
en steeds opnieuw zijn zwakheid te hulp komen.
Aanvaard onze goede wil,
blijf om ons bekommerd als een moeder
en begeleid ons als een zorgende vader.
Dat vragen wij U
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Net als het bruidspaar in Kana,
willen ook wij U danken, Heer Jezus,
voor uw aanwezigheid bij ons vandaag.
Gij hebt ons laten delen in een Boodschap van hoop en bemoediging
en in een maaltijd van Brood en Wijn.
Help ons deze rijke overvloed door te geven
nu we weer onze eigen wegen gaan.
En doe ons geloven:
waar Gij zijt is er overvloed van leven. Amen.

Zending en zegen

Dat ook wij ons herinneren mogen waartoe we geroepen zijn,
dat ook wij mogen doen al wat Hij heeft gezegd.
Dan zullen wij gezegend worden
door Hem die ons trouw blijft in goede en kwade dagen,
trouw tot in eeuwigheid.
Hij die is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.