29e zondag door het jaar C 2013

(20 10 2013)

Begroeting

God houdt geen spreekuur.
Dag en nacht is Hij aanspreekbaar voor hen die bij Hem aankloppen.
Hij, wiens naam luidt: ‘Ik zal er zijn voor u’,
wil ons zegenen in de naam van +  de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Amen.
naar Jacques Verhees

Openingswoord 1

Bidden en nog eens bidden.
Volhouden, aanhoudend vragen,
niet opgeven, geduld oefenen.
Een tegendraadse houding in een samenleving als de onze,
waarin alles onmiddellijk leverbaar moet zijn.
De lezingen vertellen ons over een levenshouding,
die misschien wel broodnodig is voor ons leven
en in onze tijd wellicht als verzachtende balsem kan werken.
Heer, Gij geeft ons een duidelijke boodschap.
Wij horen ze niet altijd, wij luisteren onvoldoende.
Daarom vragen wij om vergeving aan U en aan elkaar.

Openingswoord 2 (Missiezondag)

“Geloof je?”
Vrij vertaald zou je de vraag van Jezus in het evangelie van vandaag
ook zo kunnen formuleren.
Of nog: “Hoe belangrijk is God voor jou?
Durf je aan Hem het eerste én het laatste woord over jouw leven geven?”
En nog een stap verder: “Hoe laat je zien dat je in God gelooft?”
Missionarissen doen dat op een bijzondere manier,
soms heel ver weg en in moeilijke omstandigheden.
Maar is dat ook niet onze roeping:
aan iedereen vertellen dat God liefde is
en die liefde ook voelbaar maken?
Laten we daarom in deze viering bidden om Gods kracht en zegen,
zodat we trouw kunnen blijven aan onze keuze voor Hem en voor zijn mensen.

Vergevingsmoment 1

-Jezus trok zich vaak terug op een eenzame plaats,
in de tempel, in de avondstilte
om te bidden tot zijn Vader.
Wij maken zelden tijd om te bidden
en doen we dit toch,
dan is het vaak alleen maar om iets te vragen voor onszelf.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Waar verdriet was, ziekte of eenzaamheid,
daar bracht Jezus troost, genezing en vreugde.
Als christenen gelijken we vaak zo weinig op U, Christus,
want wij bekommeren ons veel te weinig om de noodlijdende mens naast ons.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus stak zijn handen uit naar de mensen en zei:
“Jij hoort er ook bij en jij ook.
Jullie zijn mijn vrienden.”
Onze naastenliefde beperkt zich meestal tot de mensen van onze eigen kring
en mensen aan de rand horen daar gewoonlijk niet bij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekortkomen
en leer ons meer te gelijken op U. Amen.
vrij naar Pastonet

Vergevingsmoment 2 (Missiezondag)

-Heer, in de drukte van elke dag
nemen wij te weinig tijd om stil te staan
bij het ongehoorde geschenk van uw aanwezigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, in het verleden
hebben wij te weinig oog en oor gehad
voor wat andere culturen aan rijkdom te bieden hebben.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, het blijft voor ons moeilijk
om de eigen Westerse beschaving te beschouwen
als één van de vele,
en niet als het enige referentiepunt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 3

God, zoals een trouwe en bezorgde Vader,
houdt Gij van alle mensen.
Vergeef ons als we soms zo weinig tijd maken
om tot U te bidden
en ons geloof niet beleven
in verbondenheid met de wereldwijde kerkgemeenschap.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, vaak hebt Gij U teruggetrokken om te bidden.
Gij hebt geleefd vanuit een heel diepe verbondenheid met uw Vader
en vertrouwde met heel uw hart op Hem.
Vergeef ons, als we vaak onze eigen weg willen gaan,
los van U en van onze medemensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw naam is ‘Ik zal er zijn voor u’.
Vergeef ons als wij soms twijfelen
aan uw nabijheid
en uw zorg voor onszelf en onze medemensen,
doorheen alle omstandigheden van ons leven.
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God van Liefde,
op uw hulp doen wij een beroep.
Wie anders zou ons kunnen helpen?
Wij bidden U:
bemoedig ons door uw Woord,
sterk ons met uw genade,
opdat wij volharden
en verder bouwen aan een wereld
waar vrede heerst en recht.
Laat uw Rijk komen, Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Getrouwe God,
soms hebben wij het gevoel
dat Gij zo ver weg zijt,
zo onbekend en zo onbegrijpelijk.
Wij bidden U:
kom ons tegemoet
in mensen die het wagen in U te geloven.
Help ons de dagen door te komen
waarop wij wanhopen U nog ooit te vinden.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam,
Hij die Beeld was van uw liefde. Amen.
naar Ben van Delden ss.cc.

Openingsgebed 3

God van gisteren, van vandaag en morgen,
open ons hart voor verhalen
die sinds mensenheugenis uw menslievendheid verkondigen.
Wek in ons het vertrouwen
dat Gij uw naam ‘Ik zal er zijn voor u’
ook vandaag en morgen wilt waarmaken,
dat Gij, om mensen bewogen,
ons ten eeuwigen dage nabij wilt zijn. Amen.
Jacques Verhees

Openingsgebed 4 (Missiezondag)

Lieve Vader,
Gij hebt ons oren gegeven om te luisteren,
Gij hebt ons een mond gegeven om te spreken,
Gij biedt ons de kans om mensen te ontmoeten
dichtbij en veraf.
Voor al deze kansen van dialoog
willen wij U danken.

Samen met al dit mooie
dat wij van U mogen ontvangen
geeft Gij ons een zending.
Doorheen onze woorden
die wij tot anderen richten,
mogen wij uw Liefdesboodschap
voor alle mensen laten weerklinken:
in Afrika, Latijns Amerika en Azië
of gewoon hier bij ons.
Zo krijgen allen de kans om,
doorheen onze woorden en daden,
uw liefde te ontvangen.

Help ons blijvend aandacht voor hen te hebben,
voor hun zoeken en hun noden
en help ons dankbaar te zijn voor hun goed woord voor ons. Amen.
Michel Coppin

Lezingen

Onze eerste lezing vertelt over zwakken
die dreigen het onderspit te moeten delven,
maar die toch nog de overwinning behalen dankzij Gods hulp.
Ook Jezus leert ons dat God recht zal verschaffen
aan hen die, hoewel ze in de puree zitten,
toch bij Hem blijven aankloppen.

Eerste lezing (Ex., 17, 8-13)

Uit het boek Exodus

8           In die dagen rukte Amalek op
om Israël in Refidim aan te vallen.
9           Toen zei Mozes tegen Jozua:
`Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek.
Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand
op de top van de heuvel staan.’
10         Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen.
Hij bond de strijd aan met Amalek,
terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel bestegen.
11         En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield,
waren de Israëlieten aan de winnende hand.
Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek.
12         Ten slotte werden Mozes’ armen moe.
Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten.
Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan een kant.
Zo bleven zijn armen hooggeheven, tot zonsondergang toe.
13         En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2Tim., 3, 14 – 4, 2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
14         Houd u aan de leer die u gelovig hebt aanvaard.
U weet wie u onderricht hebben.
15         Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften
waaruit u de wijsheid kunt putten
die u brengt tot de redding,
door het geloof in Christus Jezus.
16         Elk schriftwoord is door God geïnspireerd
en is dus bruikbaar voor het onderricht,
voor het weerleggen van dwalingen,
voor de verbetering van de zeden
en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven,
17         zodat de mens van God berekend is voor zijn taak
en toegerust is voor elk goed werk.
1           Ik bezweer u ten overstaan van God en van Christus Jezus,
die levenden en doden zal oordelen,
ik bezweer u bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk:
2           verkondig het woord,
dring te pas en te onpas aan,
weerleg, berisp, bemoedig,
met al het geduld dat het onderricht vereist.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 18. 1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis
met de strekking dat ze moesten blijven bidden
en de moed niet opgeven:
2           `In zekere stad was een rechter die God niet vreesde
en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen.
3           Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem, met het verzoek:
`Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij.”
4           Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf:
`Ik ben wel niet godvrezend
en laat me aan geen mens iets gelegen liggen,
maar omdat ze zo lastig is,
zal ik deze weduwe aan haar recht helpen;
anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven.” ‘
6           De Heer zei: `Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt.
7              Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem om hulp roepen
en naar wie Hij welwillend luistert?
8              Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen.
Maar als de Mensenzoon komt,
zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor alle christelijk Kerken,
waar ook ter wereld.
Dat zij mogen leven vanuit een godsverbondenheid
die hun de moed en het vertrouwen schenkt
om de strijd tegen onrecht en uitbuiting nooit op te geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de christenen.
Dat zij iedereen blijven bemoedigen en steunen
die zwakken in de maatschappij te hulp te komen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christelijke Kerken.
Dat zij huizen van vrede mogen zijn.
Dat zij, in eigen kring, de mensenrechten eerbiedigen
en de Blijde Boodschap verkondigen in woord en daad
voor elke mens van goede wil.
Laten wij bidden…
naar John Rademakers

Voorbeden 2

-Bidden we voor de Kerk.
Dat zij in de liturgie en de verkondiging
durft ingaan tegen de machten van het eigenbelang,
van onderdrukking en heerszucht,
van uitbuiting en discriminatie,
iedere dag opnieuw,
volhardend tot recht wordt gedaan aan alle kinderen van God.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de rechtelozen en de zwakken in onze samenleving.
Dat de verhalen van verzet,
van uittocht en bevrijding hen bemoedigen.
Dat wij allen blijven protesteren
tegen wat mensonwaardig is, waar ook ter wereld.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf,
wij die ons om de lieve vrede snel aanpassen.
Dat wij in ons samen vieren mogen ontdekken
wat tot echte vrede leidt,
tot geluk van onszelf en vele andere mensen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de zieken in ons midden,
voor de eenzamen en ontgoochelden,
voor allen die wij in ons hart dragen,
en voor hen die we steeds weer voorbijlopen.
Laten we bidden…

Heer, onze God, deze vragen leggen wij in uw handen.
Vervul onze en ook uw verlangens.
Dat uw Rijk van vrede overal mag groeien.  Amen.

Voorbeden 3

-Bidden we voor alle christelijke Kerken.
Dat zij plaatsen van gebed mogen zijn
en dat ze de zorgen die ze met zich meedragen,
zonder schroom en vol vertrouwen
steeds aan God durven voorleggen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken.
Dat zij rusteloos in de weer blijven
zolang nog één kind honger lijdt,
zolang er nog één mens is die niet tot zijn recht komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken.
Dat zij huizen van vrede mogen zijn.
Dat zij in eigen kring
de mensenrechten eerbiedigen
en de wereld voorgaan
in verzoening en samenhorigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken.
Dat zij woorden van waarde zouden spreken voor de mensen van deze tijd
en dat velen erin steun en bemoediging mogen vinden
bij hun zoektocht naar de zin van het leven.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 4  (Missiezondag)

Tot God die ons roept, bidden we:

-Om een missionaire Kerk bidden we.
Een Kerk die betrokken is op het echte leven van de mensen.
Dat ze een profetisch teken mag zijn van Gods aanwezigheid in deze tijd.
Laten we bidden…

-Om duurzame relaties en vriendschappen bidden we.
Om een liefde die weet te geven en te ontvangen.
Om oog voor het welzijn van onze naasten en om bekommernis om elkaar.
Om respect voor ieders eigenheid en levensruimte om tot ontplooiing te komen.
Laten we bidden…

-Voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij ontvankelijk mogen zijn voor de werking van uw liefde.
Dat wij ons hart openen, opdat wij vervuld mogen worden van uw Geest.
Dat wij handen en voeten mogen geven aan de Blijde Boodschap,
het komende hemelse Rijk.
Dat wij op onze eigen wijze mogen bijdragen
aan de opbouw van uw Koninkrijk van liefde en gerechtigheid.
Laten we bidden…

Goede God, Vader en Moeder van ons allen, wij bidden:
luister naar het bidden van uw volk hier bijeen en wees ons allen genadig. Amen

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
dit brood en deze wijn zijn tekenen
van onze gaven die wij brengen.
Ze zijn het lief en het leed dat wij met elkaar delen.
Wij bidden U:
wees ons nabij, ga met ons mee
en geef U te kennen door uw Zoon Jezus
in eenheid met de Geest die ons doet leven tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
dit brood en deze wijn
zijn de symbolische tekens van de dienstbaarheid tot het uiterste van uw Zoon, Jezus.
Geef dat ook wij ons leven in de waagschaal durven leggen
voor elkanders welzijn en geluk.
Dit vragen we U door Jezus, die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Lovendegem

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Onze Vader

Jezus bad voortdurend:
in de avondstilte, in de tempel, in de woestijn, op een berg, op het kruis…
Hij bad alleen of samen met zijn leerlingen.
Hij gaf ons een gebedsmodel.
Laten wij dan ook samen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Mijn vrede geef Ik u.”
Wij bidden U:
maak ons allemaal tot boodschappers van vrede.
Geef ons vóór alles vrede in het eigen hart.
Want wie een hart vol vrede heeft
maakt talloze anderen om zich heen tot mensen van vrede.
De vrede van de Heer zij met u allen.
En wensen wij elkaar ook die vrede toe.
naar Levensecht


Lam Gods

Communie

Jezus zag het als zijn roeping
om Gods liefde op een bijzondere manier
voelbaar te maken.
En daarom geeft Hij zichzelf ook nu aan ons in dit gebroken brood.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Alleen God kan jou het geloof schenken,
maar jij kan er getuigenis van afleggen.
Alleen God kan hoop geven,
maar jij kunt vertrouwen op je medemensen.
Alleen God kan liefde geven,
maar jij kunt leren anderen lief te hebben.
Alleen God kan vrede brengen,
maar jij kunt eenheid bewerken.
Alleen God kan kracht geven,
maar jij kunt ontmoedigden ondersteunen.
Alleen God is de Weg,
maar jij kunt anderen de weg wijzen.
Alleen God is Licht,
maar jij kunt het laten schijnen in andermans ogen.
Alleen God is het Leven,
maar jij kunt anderen weer levensmoed geven.
Alleen God kan doen wat onmogelijk lijkt,
maar jij kunt het mogelijke doen.
Alleen God heeft genoeg aan zichzelf,
maar Hij rekent liever op jou.
Gebed van een groep Campinos uit Brazilië

Bezinning 2

De stilte wil ik ingaan, God,
en op U wachten.
Zwijgen wil ik
opdat ik kan begrijpen
wat er in de wereld gebeurt.
De stilte wil ik ingaan
om nabij te zijn
aan de dingen en de mensen,
om hun stemmen te horen.
Luisteren wil ik, God,
of ik onder al die stemmen
ook de uwe herken.

Bezinning 3

Bidden

Het is niet eenvoudig
om in de drukte van ons bestaan
te komen tot echt gebed.
Het vraagt om de rust
waarin je thuis kunt komen
bij jezelf en bij God.
Het heeft een plek nodig
waar ruimte is voor ons woord,
maar ook voor Gods wederwoord.
Bidden is spreken met God,
maar ook naar Hem luisteren.
Waar wij verstillen,
daar komt Hij aan het woord.
Bidden is geen doekje voor het bloeden.
Het maakt het onmogelijke niet waar.
Wel is het een schreeuw om recht,
om liefde, om vrede, om geluk.
Het heeft te maken met mijn diepste zelf,
maar ook met het leven van de wereld.
Bidden sluit aan bij onze diepste dromen:
een leven in harmonie met elkaar;
en een wereld waar het goed leven is
voor iedereen, voor de kleinsten het meest.
Daarom is bidden nooit vrijblijvend.
Het vraagt ook om onze inzet.
Met mooie woorden alleen
schiet ons bidden geen wortel.
Onze woorden moeten gedáán worden:
in onze naaste omgeving,
maar ook wereldwijd.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4

Bidden is één-worden- met God.

Naar U komen
langs wegen van vertrouwen,
is op tocht gaan naar de Bron van levend water.
De Bron van helend water
die ons troost en innerlijke rust geeft.

Naar U opkijken
met ogen van verlangen,
is zoeken naar Licht,
thuiskomen in een land
van warmte en geborgenheid.

U ontmoeten
van hart tot hart,
is geven en ontvangen,
ruimte vinden, adem, rust,
moed en draagkracht, levenszin.

Bij U zijn
is mens mogen zijn:
pijn, verdriet en zorgen dragen
en zoals Gij – doorheen de dood –
groeien naar verrijzenis.
Caritas Van Houdt

Slotgebed

God onze Vader,
in uw mensgeworden Zoon
vinden wij een tochtgenoot
op onze levensweg.
Hij heeft zich altijd met heel zijn wezen
aan U toegewijd.
Wij bidden U:
geef dat wij ons zijn grenzeloos vertrouwen in U
kunnen eigen maken
in alles wat wij doen,
bij al wat we op onze levensweg tegenkomen. Amen.

Zending en zegen

Bidden is een manier om levend te houden wat je verlangt of hoopt.
Bidden is één worden met God.
Moge God ons bidden verhoren.
Moge Gods Geest voortaan ons hart en onze gemeenschap
bezielen tot meer geloof, vertrouwen en gebed.
Daartoe zegene Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.