29e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
negenentwintigste zondag C (17/10/2010)

Begroeting

Van harte welkom in deze viering waarin Jezus ons samenbrengt
en binnenleidt in de leerschool van het gebed.
Moge Hij ons hart openen
opdat we ontvankelijk worden voor zijn gaven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

De realisatie van Gods droom,
een wereld waar het goed leven is voor iedereen,
is duidelijk een proces van lange adem.
Het vergt, naast aanhoudend bidden,
tevens daadwerkelijke inzet van allen.
Moge ons wekelijks samenzijn hier
ons daartoe steeds opnieuw inspireren en ons daarin ondersteunen.

Anderzijds beseffen we wel dat tussen ons dromen en doen,
tussen ons denken en handelen,
tussen ideaal en werkelijkheid,
tussen wat we zeggen en wat we realiseren,
vaak een hemelsbreed verschil ligt.
Laten we ons, in een ogenblik van stilte, toekeren tot God
en Hem vragen om zijn helende barmhartigheid.


Openingswoord 2
(Missiezondag)

“Geloof je?”
Vrij vertaald zou je de vraag van Jezus in het evangelie van vandaag
ook zo kunnen formuleren.
Of nog: “Hoe belangrijk is God voor jou?
Durf je aan Hem het eerste én het laatste woord over jouw leven geven?”
En nog een stap verder: “Hoe laat je zien dat je in God gelooft?”
Missionarissen doen dat op een bijzondere manier,
soms heel ver weg en in moeilijke omstandigheden.
Maar is dat ook niet onze roeping:
aan iedereen vertellen dat God liefde is
en die liefde ook voelbaar maken?
Laten we daarom in deze viering bidden om Gods kracht en zegen,
zodat we trouw kunnen blijven aan onze keuze voor Hem en voor zijn mensen.

Vergevingsmoment 1

Laten we even in ons eigen hart kijken
of wij het gebed of de naam van God
soms niet misbruiken.


– Alles wat slecht gaat,
daarvan geven we God gemakkelijk de schuld.
Maar als iets goed gaat,
dan steken we zo graag de pluimpjes op onze eigen hoed.
Heer, ontferm U over ons.

– Als we in nood zijn,
zijn we vlug geneigd Gods hulp in te roepen.
Maar in zovele goede momenten
vergeten we Hem te danken.
Christus, ontferm U over ons.

– We zeggen zo gemakkelijk
dat we God niet ervaren in ons leven.
Maar maken we het wel voldoende stil
om Hem te kúnnen vinden?
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2 (Missiezondag)

– Heer, in de drukte van elke dag
nemen wij te weinig tijd om stil te staan
bij het ongehoorde geschenk van uw aanwezigheid.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, in het verleden
hebben wij te weinig oog en oor gehad
voor wat andere culturen aan rijkdom te bieden hebben.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, het blijft voor ons moeilijk
om de eigen Westerse beschaving te beschouwen
als één van de vele,
en niet als het enige referentiepunt.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God, verzoen ons met U en met elkaar.
Gij vraagt dat wij onze handen uit de mouwen steken,
en niet blijven afwachten,
niet dromen, maar doen.
Laat ons niet enkel het woord van het evangelie verder verkondigen,
maar laat dit woord vlees en bloed worden,
handen en voeten krijgen, in levende mensen,
in levende gemeenschappen, hier en over de grenzen heen. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij die Vader én Moeder zijt,
soms voelen wij ons hulpeloos en verweesd
alsof de grond onder onze voeten wegschuift.
Zoekend en tastend strekken we dan onze handen uit
in de hoop dat Gij ze vastgrijpt,
ons in uw armen neemt
en ons geruststelt.
Wij hebben het nodig
U haast tastbaar nabij te voelen.
Pas dan kunnen wij vertrouwvol leven
en zelf voor mensen een ankerplaats zijn. Amen.

Lezingen

Luisteren we nu aandachtig naar God
die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Exodus 17,8-13)

Uit het boek Exodus

8        In die dagen rukte Amalek op
om Israël in Refidim aan te vallen.
9        Toen zei Mozes tegen Jozua:
`Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek.
Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand
op de top van de heuvel staan.’
10       Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen.
Hij bond de strijd aan met Amalek,
terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel bestegen.
11       En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield,
waren de Israëlieten aan de winnende hand.
Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek.
12       Ten slotte werden Mozes’ armen moe.
Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten.
Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan een kant.
Zo bleven zijn armen hooggeheven, tot zonsondergang toe.
13       En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2Timoteüs 3,14 – 4, 2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
14       Houd u aan de leer die u gelovig hebt aanvaard.
U weet wie u onderricht hebben.
15       Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften
waaruit u de wijsheid kunt putten
die u brengt tot de redding,
door het geloof in Christus Jezus.
16       Elk schriftwoord is door God geïnspireerd
en is dus bruikbaar voor het onderricht,
voor het weerleggen van dwalingen,
voor de verbetering van de zeden
en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven,
17       zodat de mens van God berekend is voor zijn taak
en toegerust is voor elk goed werk.
1        Ik bezweer u ten overstaan van God en van Christus Jezus,
die levenden en doden zal oordelen,
ik bezweer u bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk:
2        verkondig het woord,
dring te pas en te onpas aan,
weerleg, berisp, bemoedig,
met al het geduld dat het onderricht vereist.

KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 18.1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1        Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis
met de strekking dat ze moesten blijven bidden
en de moed niet opgeven:
2        `In zekere stad was een rechter die God niet vreesde
en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen.
3        Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem, met het verzoek:
`Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij.”
4        Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf:
`Ik ben wel niet godvrezend
en laat me aan geen mens iets gelegen liggen,
maar omdat ze zo lastig is,
zal ik deze weduwe aan haar recht helpen;
anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven.” ‘
6        De Heer zei: `Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt.
7          Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem om hulp roepen
en naar wie Hij welwillend luistert?
8          Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen.
Maar als de Mensenzoon komt,
zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Mozes’ houding hebben wij overgenomen in de Kerk.
Biddend als voorganger van de gemeenschap, heft ook de priester zijn handen, om alles wat wij samen in ons hart hebben als het ware naar de hemel te stuwen. Daarom durven wij met onze gebeden en vragen bij U komen, God.

– Bidden wij voor alle christelijk Kerken,
waar ook ter wereld.
Dat zij mogen leven vanuit een godsverbondenheid
die hun de moed en het vertrouwen schenkt
om de strijd tegen onrecht en uitbuiting nooit op te geven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de christenen.
Dat zij iedereen blijven bemoedigen en steunen
die zwakken in de maatschappij te hulp te komen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle christelijke kerken.
Dat zij huizen van vrede mogen zijn.
Dat zij, in eigen kring, de mensenrechten eerbiedigen
en de Blijde Boodschap verkondigen in woord en daad
voor elke mens van goede wil.
Laten wij bidden…
naar John Rademakers

Voorbeden 2 (Missiezondag)

God blijft niet doof als wij tot Hem roepen.
Die boodschap gaf Jezus ons mee in de evangelielezing van vandaag.
In de voorbeden willen we daarom heel ons leven aan God toevertrouwen
en onze vreugde en ons verdriet voor Hem uitspreken.

– Bidden we voor alle missionarissen en voor allen met een missionair hart.
Dat zij niet moe worden om Gods droom aan iedereen te blijven vertellen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die, in Jezus’ voetsporen,
proberen te bouwen aan een betere wereld.
Dat zij blijven geloven in de kracht van het gebed.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die hun geloof in God
en het vertrouwen in de mensen verloren hebben.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen bijstaan en hulp bieden.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de Kerk en haar gemeenschappen wereldwijd.
Dat zij in haar verscheidenheid
mag groeien in eenheid en diepe verbondenheid met de Heer.
Laten wij bidden…

Levende God,
wij danken U dat Gij ons op het spoor zet van een nieuwe wereld.
Hou ons gaande op die weg naar uw Rijk van vrede en recht,
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, Bron van leven,
Gij hebt ons de aarde toevertrouwd,
het leven met al zijn mogelijkheden.
In deze vruchten van aarde en wijnstok danken wij U daarvoor.
Wil ze aanvaarden
als teken van onze bereidheid tot delen
en breng ons tot nieuw leven,
tot volle rijkdom in U. Amen.


Gebed over de gaven 2 (Missiezondag)

In het voetspoor van Jezus
delen wij lief en leed met elkaar,
werken wij samen aan vrede en gerechtigheid.
God,
zegen het brood en de wijn
die vandaag in heel de wereldkerk
in het centrum van de gemeenschap worden geplaatst.
Moge dit samen vieren een aanzet zijn
om de kring van mensen steeds groter te maken,
waarbij niemand wordt uitgesloten. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus bad voortdurend:
in de avondstilte, in de tempel, in de woestijn, op een berg, op het kruis…
Hij bad alleen of samen met zijn leerlingen.
Hij gaf ons een gebedsmodel.
Laten wij dan ook samen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens 1

God, onze Vader,
door uw Zoon werd ons geen gemakkelijke vrede toegezegd,
maar een vrede die onthult en mooi maakt,
als een storm die ons open waait,
als een vuur dat in ons oplaait.
Moeilijk soms, pijnlijk soms,
tegen de verdrukking in,
tegen onszelf in.
Moge die vrede van Jezus ons deel zijn
vandaag en tot in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Vredewens 2

God, ontferm U over onze wereld.
Toon ons uw weg,
uw weg van vrede
die het conflict niet ontloopt,
maar het aanpakt,
geweldloos,
met de kracht van hoop, geloof en liefde.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede nu van harte toe.

Lam Gods

Communie

Jezus zag het als zijn roeping
om Gods liefde op een bijzondere manier
voelbaar te maken.
En daarom geeft Hij zichzelf ook nu aan ons in dit gebroken brood.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Heer, geef ons vandaag een nieuw hart
dat nederig is
en vriendelijk voor alle mensen.

Geef ons vandaag nieuwe ogen
die U herkennen in al wat geschiedt.

Geef ons vandaag een nieuw geloof
dat elk goed begin van U verwacht.

Geef ons nieuwe hoop vandaag
die uitziet naar de onmogelijke vrede.

Geef ons vandaag een nieuwe liefde
die sterker is dan de dood.

Zegen ons vandaag
dat we troost en vrede mogen zijn
voor allen die twijfelen.

Geef ons de moed
om, als we in die zaken tekort schieten,
steeds opnieuw te beginnen, samen met U.


Bezinning 2

Bidden is
lichamelijk en geestelijk gezond.
De rust.
De stilte in en rond je lichaam,
de stilte in je hart.
Ze maken plaats en scheppen ruimte
voor de onzichtbare wereld,
voor kosmische krachten.
De geest,
die alles beweegt
en wachtend reeds in je aanwezig is,
krijgt nieuwe kansen.
Je zult ‘licht’ ervaren
en in dat licht
alles heel anders zien.
Je zult herschapen worden.
Phil Bosmans, uit: God, niet te geloven.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in brood en wijn hebt Gij ons uw Zoon geschonken.
Hou de droom van een wereld,
waar vrede en recht heerst, levend in ons.
Steun ons in onze pogingen om een rechtvaardiger wereld uit te bouwen
en te leven naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.

Slotgebed 2

God, Bron van leven,
Gij houdt de droom in ons levend die ook U voor ogen staat:
een wereld waar vrede heerst
en recht wordt gedaan aan ieder mensenkind.
Wij bidden U:
vul met uw genade aan wat aan ons menselijk pogen ontbreekt,
en schenk ons de kracht om vrede te stichten
waar wij die op eigen houtje niet tot stand kunnen brengen. Amen.

Zending en zegen

Bidden is een manier om levend te houden wat je verlangt of hoopt.
Bidden is één worden met God.
Moge God ons bidden verhoren.
Moge Gods Geest voortaan ons hart en onze gemeenschap
bezielen tot meer geloof, vertrouwen en gebed.
Daartoe zegene Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.