29e zondag door het jaar B 2015

18 10 2015
Missiezondag

Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Moge Gods zegen rusten op dit samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1 (Missiezondag)

Missiezondag vieren betekent:
ons wereldje van kleingelovigheid openbreken,
weten dat we pas echt ‘Kerk’ zijn
als wij beseffen dat Gods tafel
waaraan we gaan aanzitten,
een tafel is die de hele wereld overspant,
over alle grenzen en scheidsmuren heen.

Missiezondag betekent:
bidden dat God niet alleen voor ons,
maar voor alle talen en rassen God mag zijn,
dat zijn Boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid
de hele wereld mag verlichten.

Openingswoord 2

We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken:
veel mensen streven ernaar groter of beter te zijn
dan een ander,
meer aanzien te hebben,
carrière te maken…en dat vaak ten koste van de ander.
Ook de apostelen vormen daarop geen uitzondering:
ze azen op de beste plaatsjes in Gods Rijk.
Maar Jezus trekt een streep door hun rekening:
in het Rijk van God komt het er niet op aan om de eerste of de beste te zijn,
maar om dienaar te zijn van de minsten.

Vergevingsmoment 1

-Heer wij weten wel dat Gij ons met uw evangelie
een leidraad hebt willen geven voor ons leven.
Maar toch gaan wij vaak een andere weg op.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij weten wel dat Gij ons met uw evangelie
een leidraad hebt willen geven voor ons leven.
Maar toch klampen wij ons al te dikwijls krampachtig vast
aan goedkoop succes en uiterlijk vertoon.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij weten wel dat Gij ons met uw evangelie
een leidraad hebt willen geven voor ons leven.
Maar vaak ontbreekt ons de durf
om U en onze medemens onvoorwaardelijk lief te hebben.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, onze God,
wij vertrouwen op uw kracht
en hopen dat Gij ons nabij blijft met uw milde goedheid en liefde.
Leer ons groeien in ontvankelijkheid en dienstbaarheid.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
naar Lovendegem

Vergevingsmoment 2

-God, uw Zoon Jezus heeft ons voorgeleefd
wat het betekent om ons voor andere mensen in te zetten.
Vergeef ons als wij ons soms liever laten dienen
dan zelf dienstbaar te zijn aan anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt nooit uw eigen eer gezocht,
maar hebt als een Dienaar zelfs uw leven gegeven voor de mensen.
Vergeef ons als wij onszelf op het voorplan willen plaatsen
en te weinig oog hebben voor de inzet en de talenten van anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om naar anderen toe te gaan.
Maar dienstbaar zijn aan de anderen betekent ook
dat wij respect opbrengen voor de cultuur, de gewoonten,
zelfs religieuze overtuiging van anderen.
Vergeef ons als wij ons vaak beter voelen dan die anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Wij zijn hier bijeen rond het Woord van Jezus,
Hij die gekomen is
niet om gediend te worden,
maar om te dienen.
Open ons hart voor zijn oproep, Heer.
Stimuleer ons om Hem na te volgen:
elkaar schragend en dragend,
elkaar dienstbaar nabij,
van harte vrede voor elkaar zijn. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingsgebed 2 (Missiezondag)

God, onze Vader,
Gij zijt de Bron van alle leven.
Wij danken U dat wij mogen leven in deze wereld
die weliswaar nog verre van volmaakt is,
maar die toch onvermoede kansen biedt om geluk en vreugde te vinden.
Geef ons ogen die zien waar er tekorten zijn,
dichtbij en veraf,
en geef ons vooral de moed
om aan die onvolkomenheden iets te verbeteren. Amen.

Lezingen

Luisteren we nu, met de oren van ons hart naar God die ons toespreekt
doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 53, 10-11)

Uit de profeet Jesaja

10
       Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar ziek te maken en te breken.
Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt
hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en lang blijven leven;
en wat de Heer behaagt zal door zijn hand slagen.
11        Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien
en met kennis verzadigd worden.
Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen,
hun zonden laadt hij op zich.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 4, 14-16)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
14        Nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelse sferen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God,
moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
15        Want wij hebben een hogepriester
die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden;
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
16        Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te vinden
en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 35-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

35        Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Jezus en zeiden:
`Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.’
36        Hij vroeg hun:
`Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?’
37        Ze zeiden Hem:
`Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten,
als U in uw heerlijkheid gekomen bent.’
38        Maar Jezus zei hun:
`Je weet niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink,
of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?’
39        Ze zeiden Hem:
`Ja, dat kunnen wij.’
Jezus zei hun:
`De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken,
en met de doop waarmee Ik gedoopt word,
daarmee zullen jullie gedoopt worden,
40        maar rechts of links van Mij zitten –
het is niet aan Mij om dat te vergeven.
Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.’
41        Toen de tien dat hoorden,
ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes.
42        Daarop riep Jezus hen bij zich en zei:
`Jullie weten dat de erkende leiders van de volken
heerschappij voeren over hen,
en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden.
43        Maar zo is het onder jullie zeker niet.
Wie daarentegen groot wil worden onder jullie,
moet jullie dienaar zijn;
44        wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn.
45        Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die er voor ons is
en ons in liefde nabij is.

Ik geloof in Jezus,
die met ons Mens geworden is.
Die niemand in de kou liet staan,
die oog en hart had voor gekwetste mensen.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt,
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,
die alles nieuw maakt.

Ik geloof dat wij altijd weer mogen vertrouwen op God
die ons over de dood heen tilt naar zijn Rijk van eeuwig Leven. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor mensen die menen anderen te moeten bestrijden
in de naam van het ware geloof.
Dat zij een andere God leren kennen,
een God die er prijs op stelt
dat mensen in vrijheid leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die voorgaan in Gods Kerk.
Dat allen aan wie zij leiding geven,
zich gewaardeerd weten als medewerkers van die geloofsgemeenschap
en dat ze mogen groeien in het bewustzijn van hun eigen talenten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap hier.
Dat wij oog mogen krijgen voor Gods aanwezigheid
in mensen van velerlei gezindten.
Laten wij bidden…
naar Jozef Essing o.p.

Voorbeden 2 (Missiezondag)

-Bidden we voor de Kerk,
die wereldwijde gemeenschap van mensen
die geloven in Jezus Christus.
Dat zij in al haar verscheidenheid
overal aanwezig mag zijn,
als gist in het deeg
en licht voor de medemensen en de samenleving
waarin ze gezonden is om te getuigen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die als missionaris hun familie en vrienden verlaten
om ergens anders getuige te worden
van Gods grenzeloze liefde en zorg voor mensen.
Dat Jezus’ oproep om dienaar te zijn
hen mag blijven steunen in hun levenskeuze.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat we ingaan op Jezus’ oproep
om te leven met een groot hart in dienst van anderen
zodat we bondgenoten worden van wie niet meetelt
of geen kans krijgt om menswaardig te leven.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God, onze Heer,
gezeten rond deze tafel met brood en wijn,
bieden wij U onze goede wil aan
om te bouwen aan uw Rijk
in hechte samenwerking met elkaar,
steunend op het fundament van dienstbaarheid
dat Gij hebt gelegd in uw Zoon Jezus,
de Christus, onze Heer en Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van bevrijding,
vrijmoedig staan wij voor U
met onze gaven van brood en wijn.
Wat wij U aanbieden hebben wij van U ontvangen,
Gij, de Gever van alle goeds.
Neem ons op in uw huis,
het huis waarin Gij woont met Jezus,
uw Zoon en tegelijk Mensenzoon. Amen.
vrij naar Heeswijk

Tafelgebed

Wij danken U, Vader,
voor het leven dat Gij ons geeft
en voor de toekomst die Gij ons laat verhopen.
Voor mensen die ons begeleiden
en voor allen die ons de weg naar U hebben getoond.
Wij loven U voor ons verlangen naar U
en voor hen die het steeds weer opwekken in ons hart.

Wij prijzen U
omdat Gij voor ons een gelaat en gestalte hebt aangenomen
in de persoon van Jezus van Nazareth,
en omdat Hij ons voorgaat naar U toe.
Samen met allen die op U hopen,
met allen die U zoeken
en met allen die U reeds gevonden hebben,
aanbidden wij U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
Jezus is ons voorgegaan,
arm van geest en zuiver van hart,
met een mateloze honger naar gerechtigheid
in dienst van uw Rijk.

Hij was barmhartig,
toegankelijk voor al wie in nood verkeerde,
brood voor de hongerigen,
genezing voor de zieken,
leven voor de doden
en vergeving voor de bozen.
Steeds opnieuw
trok Hij zich terug in eenzaamheid
om tot U te bidden.
Zijn Geest lag in uw handen.

Zo was het ook die avond, de laatste met zijn leerlingen,
toen Hij uit liefde voor ons, het brood brak,
U dankte
en het aan zijn leerlingen aanreikte met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker,
dankte U
en reikte hem aan aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en drink
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
mijn Bloed dat vergoten wordt tot vergeving van zonden,
voor het heil van de mensen.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Zoals Hij het ons heeft gevraagd
gedenken wij nu zijn leven, zijn lijden en zijn dood,
zijn opstanding uit de doden
en zijn intrede in uw leven, God.

Wij belijden dat Hij de eerste is
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde,
uw beeld en gelijkenis,
licht van uw Licht,
uw Zoon.
En wij zien vol verwachting uit naar zijn komst
wanneer Hij ons en onze wereld
voorgoed opneemt bij U.

Nu vragen wij U:
zend zijn Geest over ons zodat wij op Hem beginnen te gelijken.
Maak ons zuiver van hart en arm van geest,
doe ons hongeren naar gerechtigheid.
Maak ons barmhartig
en leer ons tot U spreken met zijn Woorden.

Wij bidden tot U voor de Kerk.
Dat zij uw Zoon mag vertegenwoordigen
als een licht in de wereld,
als een stad op een berg,
als uw dienares.

Neem hen die ons in de dood zijn voorgegaan,
op in uw Licht.
Dat zij met Jezus en met ons
U mogen loven en prijzen
en U zien van aangezicht tot aangezicht,
uw zonen en dochters voor altijd
in Jezus Christus, onze Heer.

Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, algoede Vader,
dit dankoffer van uw Kerkgemeenschap aan
die leeft door Jezus’ Geest
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

naar Herman Servotte

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is
troost wie droef is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit je eigen vrede kan delen met al je tochtgenoten.
Moge de vrede van Jezus dan met u zijn.
Laten wij die vrede ook doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Goede voornemens om dienstbaar te zijn aan elkaar
komen het best tot uiting rond de tafel:
zorgzaam omgaan met elkaar, eten delen met elkaar.
We mogen nu met Jezus,
met allen die hier samenzijn,
en met allen die in God geloven, wereldwijd,
het Brood van Jezus delen.
Dit is het Lam Gods,….
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Geloven

Mensen die geloven, ze bestaan nog.
Geloven dat het anders kan.
Dat slaven bevrijd kunnen worden,
dat blinden kunnen zien en doden leven.
Dat de bestaande orde kan worden doorbroken,
angst bezworen en onrecht veranderd in gerechtigheid.
Dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen en oorlog uitgebannen.
Mensen die geloven
dat bij God het onmogelijke mogelijk wordt.
naar Levensecht


Bezinning 2 (Missiezondag)

Maak ons onrustig, Heer,
wanneer we al te zeer tevreden zijn met onszelf.
Wanneer we denken dat onze dromen waarheid zijn geworden,
terwijl ze te klein en te eng en bekrompen waren.
Wanneer we denken dat we reeds in een veilige haven zijn,
het doel hebben bereikt,
terwijl we veel te dicht langs de oever hebben gezeild.

Maak ons onrustig, Heer,
wanneer we door de veelheid van wat we bezitten,
de dorst naar Levend Water hebben verloren.
Wanneer we, verliefd in deze aardse tijd,
opgehouden hebben te dromen van de eeuwigheid.
Wanneer we door de inspanningen
die we aan de opbouw van een nieuwe aarde geven,
onze visie op de nieuwe hemel laten verbleken.

Por ons aan, Heer,
opdat we moediger worden,
en ons wagen op de grote zee,
waar de stormen ons uw almacht openbaren,
waar we de oever uit het oog verliezen
en sterren zien oplichten.

Wij vragen U dit in naam van Hem,
die de horizonten van onze hoop
ver vooruitgeschoven heeft,
en die ons ertoe opgeroepen heeft Hem te volgen.
gebed van Bienvenido Tudtud, bisschop van Marawi (Filipijnen)

Bezinning 3

Het evangelie liegt er niet om:
als volgeling moet je dienaar zijn.
Eerste kun je alleen maar worden
als je de moed hebt om de laatste te zijn.
Je hebt geen recht op een vooraanstaande plaats.
Volgeling zijn is geen erebaantje,
het is eerder de weg van het kruis gaan.

De weg van Jezus zet de wereld op z’n kop.
Dienstbaarheid en solidariteit met de minsten
staat het hoogst aangeschreven.
Eigenbelang, winstbejag: daar is geen plaats voor.
Jezus leeft het heel duidelijk voor:
Hij gaat de weg van alle zaad,
de weg van sterven om te leven.
Hij heeft geleefd om zijn leven door te geven aan anderen.
Hij stierf om anderen het leven te schenken.

Ook aan ons wordt die vraag gesteld:
wil je solidair zijn,
wil je je leven in dienst stellen van hen voor wie het geen leven is?
Heb je de moed om mens voor de mensen te zijn?
Het is een uitnodiging die alles van ons vraagt,
misschien we te veel.
En toch is het de moeite waard er op in te gaan.
Want worden wij niet gelukkiger,
naarmate wij anderen gelukkiger maken?
Worden wij niet meer mens
in zoverre wij anderen meer mens laten zijn?

Dienaar zijn van allen:
het vraagt alles van ons,
maar het geeft ons ook alles
om echt mens te zijn.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij waren hier bij elkaar
om uw Woord te horen en uw Brood te breken.
Doe ons de Geest verstaan van waaruit Jezus leefde
en leer ons uw Woord door te geven
in alle eenvoud en hartelijkheid.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Slotgebed 2 (Missiezondag)

God, Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis,
zwart, geel, rood of wit – allen uw kinderen,
allen even waardevol, U even lief.
Dankzij uw Zoon weten wij dat Gij ons liefhebt
zoals een vader en een moeder hun kinderen liefhebben,
en dat wij dus één grote mensenfamilie vormen
die als zussen en broers voor elkaars welzijn medeverantwoordelijk zijn.
Help ons dat ook zo te beleven in de realiteit van elke dag,
vandaag en morgen, en elke dag
tot uw droom werkelijkheid is geworden. Amen.

Zending en zegen 1

Laten wij er vandaag aan beginnen:
bouwen aan een nieuwe wereld en een nieuwe Kerk,
met Jezus als Gids.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2 (Missiezondag)

We mochten weer samenzijn in deze missiezondagviering.
Laat het niet blijven bij woorden, het ene oor in, het andere uit.
Gelovig zijn, zoals Jezus het bedoelde
is eigenlijk missionaris zijn, in hart en ziel,
in leven en delen met de kleine mens.
Moge God ons daartoe met zijn zegen stimuleren:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.