29e zondag door het jaar A 2020

18 10 2020

Begroeting 1

God, Gij die genoemd wordt ‘Ik zal er zijn voor u’,
heet ons welkom in uw huis
in de naam van +de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2 (missiezondag)

Namens Hem, om wie wij hier samen zijn,
Jezus Messias, hier in ons midden,
van harte welkom.
Moge wij hier vandaag, op missiezondag,
samen vieren
in solidariteit met de vele christelijke gemeenschappen wereldwijd:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Eigenlijk is het pijnlijk te moeten vaststellen
dat wij, mensen, en wij, gelovige mensen,
er nog steeds niet in geslaagd zijn
aan eenieder te geven wat hem of haar toekomt:
financieel niet,
maar ook niet als het gaat over aandacht, troost, vriendschap…
En als wij aan anderen niet geven wat hun toekomt,
dan geven we automatisch niet aan God wat Hem toekomt,
want Hij toont zich in elke mens.
Voor de keren dat wij daarin tekortschieten vragen wij om vergeving.
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Openingswoord 2 (missiezondag)

Missiezondag.
Sommigen zullen zich de vraag stellen,
of het in deze pluralistische wereld nog wel nodig is
om in andere culturen ons geloof te brengen.
Is ons geloof beter dan hun tradities ?
Wat hebben wij hen te bieden?
Voor een antwoord op deze vraag willen we
in deze viering gewoon kijken en luisteren naar wat Jezus zegde en deed.
Hopelijk brengt Hij ons wat meer inzicht.
Maar één ding is zeker:
als wij hier elke week samenkomen
dan willen we geen eiland zijn in de grotere wereldkerk,
maar een gemeenschap die wil meebouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen voor elke mens
en waar wij iedereen geven wat hem/haar toekomt.

Gebed om ontferming 1

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Gebed om ontferming 2 (missiezondag)

Eigenlijk is het jammer te moeten vaststellen
dat wij, mensen en wij, als gelovige mensen
er nog steeds niet in geslaagd zijn
aan eenieder te geven wat hem of haar toekomt:
financieel niet,
maar ook niet als het gaat over aandacht, troost, vriendschap…
En als wij aan anderen niet geven wat hun toekomt,
dan geven we automatisch niet aan God wat Hem toekomt,
want Hij toont zich in elke mens.
Voor de keren dat wij daarin tekortschoten vragen wij om vergeving.

-Heer, we beseffen wel dat er nog heel wat moet gebeuren
om uw droom waar te maken.
Onze goede wil en voornemens zijn er meestal wel,
maar onze daden volgen vaak niet.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er zitten grote gaten in het weefsel van onze moderne wereld:
één mens op zes heeft honger
en twee derde van de mensen hebben niet genoeg middelen
om menswaardig te kunnen leven.
Door onze manier van leven dragen we onbewust bij
aan dit tekort in onze wereld.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms merken we hoe mensen rondom ons ervaren
dat hun leven leeg is, waardeloos of zinloos lijkt.
Dan is het zo moeilijk om met ons geloof naar voor te komen,
niet om die leegte te vullen,
maar om ze draaglijk te maken.
Zo dikwijls ontbreekt ons daartoe de moed.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God, dank U wel
voor zoveel dingen die we hebben
en die het leven aangenamer en gemakkelijker maken.
We zijn vaak trots op wat we hebben.
Zijt Gij ook trots op wie wij zijn?
Help ons te ontdekken wat echt belangrijk is
voor U en voor onszelf. Amen.

Openingsgebed 2 (missiezondag)

Verbonden met de Vader
die brood en wijn van leven geeft,
zijn wij hier samen gekomen.
Op deze Missiezondag weten wij ons
nog meer dan anders verbonden met alle gelovigen ter wereld.
Met hen die hier en elders werken in dienst van de Blijde Boodschap
bidden en vieren wij vandaag.
Moge deze viering onze inzet voor vrede in onze omgeving verhogen. Amen.
Pastonet

Lezingen

Luisteren wij nu, met de oren van ons hart,
naar de Bijbelse Boodschap in de Schriften.

Eerste lezing (Jes. 45, 1. 4-6)

Uit de profeet Jesaya

1           Zo spreekt de Heer tot Kores, zijn gezalfde,
die Ik bij de rechterhand heb genomen,
om volken voor hem neer te leggen,
koningen de gordels van de heupen te rukken,
en voor hem de deuren te ontsluiten,
zonder dat een poort gesloten blijft:
4           Omwille van Jakob mijn dienstknecht,
om Israël mijn uitverkorene,
heb Ik u bij uw naam geroepen,
u een erenaam gegeven – en u kende Mij niet.
5           Ik ben de Heer en niemand anders,
buiten Mij is er geen god;
Ik omgord u – en u kent Mij niet.
6           Zo zullen zij erkennen,
van de opgang van de zon tot aan haar ondergang,
dat er niemand anders is dan Ik alleen:
Ik ben de Heer, en niemand anders.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Tes. 1, 1-5b)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

1              Van Paulus, Silvanus en Timoteüs
aan de gemeente van de Tessalonicenzen,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!
2           Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden.
3           Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader
uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
4           Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters,
dat God u liefheeft en dat u door Hem bent uitgekozen.
5           Want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden,
maar ook met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 22, 15-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

15         Op zekere dag maakten de farizeeën plannen
om Jezus in zijn redenering te verstrikken.
16         Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de Herodianen.
Die zeiden: `Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent
en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God,
en U door niemand laat beïnvloeden,
want U ziet geen mens naar de ogen.
17         Zeg ons dan wat U hiervan vindt:
mag men belasting betalen aan de keizer of niet?’
18         Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei:
`Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars?
19         Laat Mij eens een belastingmunt zien.’
Ze gaven Hem een denarie.
20         Hij zei hun: `Van wie is die afbeelding en het opschrift?’
21         Ze zeiden hem: `Van de keizer.’
Daarop zei Hij tegen hen:
`Geef dan aan de keizer wat van de keizer is
en aan God wat van God is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een Licht en een Voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

-God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
wij bidden voor de Kerk die geroepen is
om uw Boodschap te verkondigen en te behoeden.
Dat zij moedig durft opkomen
voor wat goed en rechtvaardig is
en altijd zoekt om uw wil te doen.
Laten wij bidden…

-God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
wij bidden voor alle mensen die verantwoordelijkheden dragen
in de politiek en de samenleving.
Dat zij niet zoeken naar macht en succes
maar steeds opkomen voor het welzijn van mensen.
Laten wij bidden…

-God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
wij bidden voor de vele christenen
die in hun land vervolgd worden om hun geloof
of moeten lijden omdat ze opkomen
voor meer rechtvaardigheid en vrede in hun samenleving.
Dat ze in het evangelie de kracht vinden om vol te houden
en dat ze kunnen rekenen op ons gebed en onze steun.
Laten wij bidden…
federatie Kana

Voorbeden 2

-Bidden we om recht van spreken
voor hen die worden vervolgd omwille van hun overtuiging.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om gelijke kansen
voor hen die worden achtergesteld
vanwege hun huidskleur, hun afkomst of hun anders-zijn.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om levensruimte en eindelijk rust
voor hen die, van huis en haard verdreven,
over de aarde worden opgejaagd.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om zorg en aandacht
voor hen die, in de ban van een verslaving,
hun gezondheid schaden, hun toekomst vergooien.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een liefdevolle nabijheid
voor allen die, omwille van ziekte of ouderdom,
helemaal afhankelijk zijn van anderen.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
keer ons naar U en naar elkaar
opdat wij in het gelaat van elke andere mens
uw beeld leren zien. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 3  (missiezondag)

-Bidden we voor de rijken en machtigen in onze wereld.
Dat ze niet nalatig zijn
en zorg willen dragen voor de armen van geest,
voor de treurenden, de zachtmoedigen,
voor hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
en allen die op een of andere manier worden tekortgedaan.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die onrecht worden aangedaan,
voor hen die steeds weer in de hoek zitten waar de klappen vallen,
voor hen die van huis en haard verdreven zijn
en vaak zijn aangewezen op de goede wil van andere landen en volkeren.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat God ons de moed en kracht geeft
om licht te zijn voor mensen die van de goede weg zijn afgedwaald,
die leven volgens het principe ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.
Dat wij hen weer op de weg kunnen helpen die Jezus ons voorleefde.
Laten we bidden…
                        naar Riet Faber en Greet Peerboom

Gebed over de gaven 1

God van levenden en niet van doden,
vorm ons om, zoals de graankorrels van dit brood
en de druiven van deze wijn,
tot uw handen en voeten
waarmee we U zichtbaar maken in deze wereld.
Maak van ons doeners van uw Woord,
en getuigen van uw Boodschap van eeuwig leven,
in het spoor van de Weg, de Waarheid en het Leven
die Gij hebt uitgetekend
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Voorganger. Amen.

Gebed over de gaven 2 (missiezondag)

God,
Gij brengt ons hier bijeen rond brood
en daagt ons uit om het te breken en te delen met elkaar.
Wij bidden U,
dat dit samenzijn hier
ons goed mag doen,
ons hart en onze handen opent
voor medemensen, wereldwijd.
Zo kan uw Rijk komen
door Jezus Messias,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader 1

Opdat Hij ons hart moge openen,
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God:
Onze Vader…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf, met de anderen
en vooral ook met U.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U…

Onze Vader 2 (missiezondag)

Jezus vroeg ons om samen brood te breken en te delen,
maar Hij vroeg ons ook samen, eensgezind, te bidden.
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”,
het gebed dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van diezelfde Vader.

God, uw naam is Vader en alle mensen zijn uw kinde­ren.
Geef dat wij ze als zusters en broeders leren ken­nen,
hun vrienden worden, en hun moeilijkheden delen.
God, onze Vader, geheiligd zij uw naam.

God, Gij zijt geen Koning van macht, maar een Vorst van vrede.
Geef ons kracht en inzet om vooral uw Goede Bood­schap
in woord en in daad te verkondigen
en zo mee te bouwen aan de komst van uw Rijk.
God, onze Vader, uw Rijk kome.

God, samen met uw Zoon, Jezus,
willen wij uw wil zoeken, hem volbrengen door liefdevol te leven.
Want daarin ligt heel ons geluk.
God, onze Vader, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

God, zonder dat wij het verdienen,
hebben wij brood in overvloed op tafel.
Wij willen ons verder blijven inzetten en broederlijk delen
opdat nergens ter wereld nog honger heerst.
God, onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood.

God, Gij duldt geen onrecht.
Wij weten dat wij medeschuldig zijn
aan zoveel kwaad en onrecht in de wereld.
Vergeef het ons
en leer ons tegelijk aan anderen alle schulden te vergeven.
God, onze Vader, vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

God, onze zwakheid is groot en wij blijven vaak blind voor menselijke nood.
Laat ons in U de ware weg ontdekken
die voert naar gerechtigheid, liefde en vrede.
God, onze Vader, leid ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredeswens 1

Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met je zijn.
Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 2

Jezus bracht geen ‘lieve vrede’
die echtheid en eigenheid opoffert
aan een vals gevoel van eenheid.
Echte vrede erkent het verschil,
erkent het anders zijn van de ander,
respecteert en waardeert ze.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die echte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Wat Hij deed en was, gaf Christus ons te kennen in het Brood
dat Hij brak en ronddeelde.
Zo liet Hij ons verstaan
dat ook wij mensen moeten zijn
die als dit gebroken en gegeven Brood
er willen zijn voor elkaar.
Zie dan dit gebroken Brood,
Christus in ons midden,
Hij die alle lasten van ons bestaan draagt…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

‘Thuis’ heeft vele gezichten

‘Thuis’ is de deur op onze privacy:
het veilig plekje om uit te blazen
en zichzelf te zijn.

‘Thuis’, dat is vooral het aangezicht van mensen
die bij elkaar thuis zijn,
die elkaar de ruimte geven
om te zingen en te wenen,
om tegelijk zot en serieus te zijn.

Thuis is ook het dak hoog boven onze hoofden
waaronder wij ons thuis voelen.
Het geestelijk dak
waaronder wij elkaar verstaan
en met elkander delen
wat wij de moeite vinden om voor te leven.

Er is ook de thuis
die Jezus ooit het huis van de Vader noemde
waar heel veel mensen ruimte krijgen om voluit te leven.
Dat blijft ons grote heimwee:
dat huis met velen…

Wij hebben het nog altijd niet geleerd
met allen samen onder hetzelfde dak te leven.
Manu Verhulst

Bezinning 2 (missiezondag)

Hij heeft mij verteld over zijn moeder.
De zijne is blank, de mijne zwart,
maar om te strelen gebruikten ze hetzelfde gebaar.

Ik heb hem verteld over mijn dorp.
Het zijne is van steen, het mijne van stro,
maar waar de ouderen bijeen zitten
vindt men dezelfde stilte.

Hij heeft mij verteld over zijn kinderjaren.
Hij herinnerde zich de sneeuw, ik het hete zand,
maar om de wereld te leren kennen
speelden we dezelfde spelletjes.

Ik heb hem verteld over verdriet.
Hij heeft het gekend, ik niet minder.
Maar om eroverheen te komen
waren er voor ons dezelfde tranen.

Ik heb hem verteld over het leven hierna.
Voor hem is daar volop zon, voor mij overal water.
Maar wij beiden hopen dat we er elkaar terug zullen ontmoeten.

De stilte van de nacht heeft onze woorden opgeslokt
en aan de oever van de lagune schitterden alleen nog onze ogen
en het goud van de bananen.
Jean Dodo, Ivoorkust

Bezinning 3

Met gepaste munt

Niet het beeld van de keizer,
het beeld van macht en onderdrukking,
maakt mensen gelukkig.
Het is het beeld van bezitten,
van eigen winst eerst.
Daartegenover staat het beeld van God.
Deze is niet afgebeeld op een munt.
Want God heeft geen gezicht.
Van Hem geen verstarde expressie,
niet eens en voorgoed dezelfde.
Zijn beeld is telkens nieuw,
omdat wij zijn beeld zijn.
Zo heeft Hij ons geschapen:
als een afspiegeling van Hem.
Waar goedheid en liefde
in ons aan het licht komen,
daar wordt Hij zichtbaar.
Als wij aan de kant staan
van macht en onvrede,
dan is God onzichtbaar.
Hij krijgt een gezicht
in mensen die geschonden
en lijdend door het leven gaan.

Met gepaste munt betalen
is voor ons: kiezen voor
de kleine en weerloze mens;
is kiezen voor liefde en recht.
Dat is onze missie,
dichtbij en veraf.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Vader,
wij danken U voor dit samenzijn
rond uw Woord en rond uw Tafel.
Wij danken U voor de vriendschap die Gij ons aanbiedt,
voor de onbezoedelde kijk op de dingen die Gij ons wilt geven.
Zend ons dan nu weer op weg
om te werken aan de goede zaak van uw Koninkrijk,
om getuigen te zijn van uw liefde die we hier mochten ervaren.
Blijf de vaste Grond waarin wij geworteld zijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 2

Samen op weg gaan, samen aan iets werken
is niet altijd gemakkelijk.
Wij zijn allemaal anders, hebben elk ons eigen karakter,
eigen mogelijkheden, eigen onhebbelijkheden.
En toch is samengaan de enige weg om toekomst op te bouwen.
Een toekomst waar ruimte is om onszelf te zijn,
waar plaats is om samen te zijn
ongedwongen, met vertrouwen en geloof in elkaar.
Laat ons verder werken in de Geest van uw Zoon, Vader.
Dan zullen wij, ook in de tijd die voor ons ligt,
ons met enthousiasme inzetten voor een warmhartige samenleving. Amen.

Slotgebed 3 + Zegen 1

Meer dan ooit
heeft het samenleven tussen mensen
“smaakmakers” nodig – zegt God –
die te midden van de vervlakking
opnieuw een bron van vreugde doen ontdekken
en een vuurwerk van enthousiasme
tevoorschijn toveren,
in alle kleuren van de regenboog,
telkens nieuw, altijd verrassend,
als een wonderlijk samenspel
van licht en liefde.
Ook jij kunt
op je eigen manier gist zijn
in het deeg van de wereld – zegt God.
Erwin Roosen

Als je dat doet
heb je mijn zegen
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2 (Misssiezondag)

We mochten weer samenzijn in deze missiezondagsviering.
Laat het niet blijven bij woorden, het ene oor in, het andere uit.
Gelovig zijn, zoals Jezus het bedoelde
is eigenlijk missionaris zijn, in hart en ziel,
in leven en delen met de kleine mens.
Moge God ons daartoe met zijn zegen stimuleren:
in de naam van +  de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.