28e zondag door het jaar B 2015

11 10 2015

Begroeting

Van harte welkom, jullie allemaal die hier zijt samengekomen
als broers en zusters, zonder onderscheid,
als kinderen van dezelfde liefhebbende God,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Verkoop wat je bezit”,
dat is Jezus’ taal in het evangelie van vandaag.
Verkopen, uit handen geven,
dat is nu juist waarmee wij, mensen,
zo’n moeite hebben.
Alles zelf in handen houden,
ons leven veilig stellen met geld en goed, met aanzien en macht,
dat is wat we graag willen.
“Maar pas op”, zegt Jezus,
“als je op die manier je leven wil winnen,
zou je het wel eens kunnen verliezen.”
Levensecht

Openingswoord 2

Rijkdom, geld en goed zijn niet de pasmunt voor het Rijk Gods.
Tot dat besef kwam ook koning Salomo, horen we in de eerste lezing,
en daarom vraagt hij dan ook aan God om de Geest van wijsheid.
Het evangelie sluit daarop aan:
daarin veroordeelt Jezus de rijke jongeling niet
omdat hij zijn bezittingen niet kan loslaten,
maar Hij stelt met spijt vast
dat het voor rijken toch bijzonder moeilijk is
om het Rijk Gods binnen te gaan.
Evangelisch leven blijkt een radicale,
maar een allesbehalve gemakkelijke keuze te zijn.

Vergevingsmoment 1

Omdat wij zo weinig vertrouwen hebben in Jezus’ Woord
en nog te vaak aan de kant blijven staan,
aan de kant van geld en bezit,
vragen wij om vergeving.

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal ons tekortkomen liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, Gij roept ons op te delen met de mensen om ons heen.
Vergeef ons
wanneer we te vaak aan onszelf denken en de ander laten links liggen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt het die ons de weg wijst
en voert naar de Bron van leven.
Vergeef ons
wanneer we achter andere goden aanlopen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij wilt dat wij in vrede samenleven.
Vergeef ons
wanneer wij niet allen tot hun recht laten komen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                              Heeswijk

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God, verlos ons
want we zitten met handen en voeten gebonden aan wat we bezitten.
Verlos ons van de waan
dat we meer zijn dan anderen omdat we rijk zijn.
Verlos ons van onze hebzucht, van de verleiding
om steeds maar meer en beter te willen.
Bevrijd ons van dat onuitgesproken verlangen naar dingen
die ons toch niet gelukkiger kunnen maken
en die onze honger naar ‘hebben voor onszelf’
nog meer doen branden.
Heer, leer ons de echte rijkdom kennen. Amen.

Openingsgebed 2

God, Vader van alle mensen,
uw droom over ons wordt waar
als wij niet de grootste willen zijn,
maar ons inzetten voor de anderen.
Open ons hart voor uw Woord
en geef ons een krachtig geloof,
opdat uw liefde en trouw
zichtbaar worden in onze woorden
en onze manier van leven.
Dat vragen we door Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Konterdam

Lezingen

Laten we onbevangen luisteren naar de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Wijsh. 7, 7-11)

Uit het boek Wijsheid

7
        Ik heb gebeden
en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt
en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
8         Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
en ik beschouwde rijkdom als niets
in vergelijking met haar.
9         Geen onbetaalbare steen
stelde ik met haar gelijk,
want naast haar is alle goud maar wat zand
en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
10             Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid
en ik verkoos haar boven het licht,
want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
11        En tegelijk met haar
vielen mij alle goede dingen ten deel
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Hebr., 4, 12-13)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
12        Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van merg en beenderen.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.
13        Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem
aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 17-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

17        Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen.
Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem:
`Goede Meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’
18        Maar Jezus zei tegen hem:
`Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.
19        De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen,
niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten,
uw vader en uw moeder eren.’
20        Hij zei Hem:
`Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’
21        Jezus keek hem aan en ging van hem houden.
Hij zei Hem:
`Aan één ding ontbreekt het u nog:
ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen,
en u zult een schat hebben in de hemel.
Kom dan terug om Mij te volgen.’
22        Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg,
want het was iemand met veel bezit.
23 Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen:
`Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld
om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
24        De leerlingen schrokken van zijn woorden.
Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen:
`Vrienden, wat is het toch moeilijk
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
25        Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald
dan een rijke in het koninkrijk van God.’
26        Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar:
`Wie kan er dan nog gered worden?’
27        Jezus keek hen aan en zei:
`Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel,
want bij God kan alles.’
28             Toen begon Petrus tegen Hem:
`Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’
29        Jezus zei: `Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis,
broers, zusters, moeder, vader, kinderen
of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij
en omwille van de goede boodschap,
30        of hij krijgt nu in deze tijd
een honderdvoud aan huizen,
broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen,
vervolgingen inbegrepen,
en in de komende wereld eeuwig leven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Bron van leven,
Vader voor altijd.

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:
vrede op aarde,
levenskansen voor iedereen.

Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

Die niet kwam om te heersen, maar om te dienen,
die de macht van het kwaad heeft gebroken,
die gestorven is, maar ook verrezen,
die leeft in ons midden,
die ons voorgaat op de weg van elke dag.

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof,
in een Kerk die het evangelie beleeft.

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan
maar gedragen door de Geest van God,
toekomst zullen vinden
en leven in overvloed. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor mensen die alsmaar bezig zijn,
die hun heil zoeken in wat ze doen.
Dat ze af en toe een rustpunt mogen vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die alsmaar sparen en vergaren,
die hun heil zoeken in bezit.
Dat ze mogen ontdekken wat onvergankelijke waarde heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we om verbondenheid tussen volkeren.
Dat wij rijkdom en goederen met elkaar delen,
zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.
Laten wij bidden…

Goede God, Gij die ons geschapen hebt, Gij weet wat in ons leeft.
Verhoor ons en wees ons nabij.
Laat ons heil en vrede vinden, vandaag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Turnhout

Voorbeden 2

Het visioen van een rechtvaardige wereld,
het Rijk Gods op aarde,
wacht op vervulling door onze inzet en betrokkenheid.

-Bidden wij voor mensen die er niet meer in geloven
dat dit visioen werkelijkheid kan worden.
Dat zij kracht ontvangen
en zich niet uit het veld laten slaan door momenten van ongeloof.
Dat zij mensen ontmoeten die hen weer op weg helpen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die bij ons hun toevlucht zoeken,
vreemdelingen, vluchtelingen, ontheemden en asielzoekers.
Dat zij zich beschermd weten in een vreemd land
en dat zij voelen dat ze mensen zijn om van te houden.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor mensen in onze nabije omgeving.
Dat zij een groeiende verbondenheid ervaren door solidariteit,
goede werkverhoudingen
en leefbare verstandhoudingen binnen de Kerkgemeenschappen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor onszelf,
onrustige mensen als we zijn,
steeds op zoek naar meer en beter.
Dat we tevreden zijn met ons leven
en tijd maken voor echte ontmoetingen.
Laten we bidden…

Behoeder van het leven,
wees ons nabij op onze weg
en aanhoor ons bidden.
Maak ook ons, in navolging van Jezus,
tot mensen die U zijn toegewijd.
Zo bidden wij door Christus, onze Heer. Amen.
Heeswijk

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon,
die zijn leven heeft gegeven om ons te verlossen
van alles wat ons van U en van elkaar verwijderd houdt.
Geef, God, dat deze tekenen van brood en wijn
ons helpen los te komen
uit de gesloten cirkel van hebben en houden,
zodat wij deel kunnen hebben aan uw wereld,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Omdat Gij, God, ons zoveel geluk, vriendschap en vreugde schenkt,
willen wij U danken door uw Zoon Jezus,
die ons vertelde wie Gij voor ons zijt.
Wij danken U om de velen die nog steeds luisteren naar zijn Woord
en het trouw behartigen, vaak moedig en vindingrijk.

Wij danken U om de velen die altijd weer,
ongezien en zonder veel gedruis,
goed zijn en goed doen,
mensen die dienstbaar zijn
en beschikbaar in Jezus’ naam.

Wij danken U, om de velen die bij leed en lijden
de moed niet verliezen
en zelfs bij anderen de hoop levend houden.

Wij danken U om uw Zoon Jezus,
die Mens werd met ons,
opdat wij het leven zouden bezitten in overvloed.
Hij leerde ons luisteren naar de verlangens van anderen
en ons in te zetten voor een kwaliteitsvol bestaan.
Daarom brengen wij U lof,
en zingen U toe met de woorden :

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij kunnen niet onder woorden brengen, Heer,
wat Gij voor ons hebt voorbereid.
Gij hebt U geopenbaard als een God
die ervan droomt
dat mensen volop zouden leven
in vrede, vreugde en vriendschap.
Ook als wij verscheurd worden door kleinheid en gebrokenheid,
kent uw barmhartigheid geen grenzen.

Daarom, God, gedenken wij Jezus’ leven en dood,
en in Hem allen die lijden en sterven,
allen die zijn weg zijn gegaan ten einde toe.
In zijn voetspoor willen ook wij verder gaan.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder de mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Zijn naam roepen wij aan:
de Levende, de Verrezene voor altijd,
Jezus de Heer, de Gezalfde, uw Dienstknecht.
En wij bidden U:
zend ons uw heilige Geest,
opdat Hij ons krachtig en vrij zou maken,
opdat Hij in ons hart een plaats zou vrijhouden
voor elke mens in nood.

Verwarm ons hart, opdat wij het wonder van ons leven
mogen beschermen voor elkaar.
Schenk ons wat van uw mildheid en mededogen,
opdat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen zouden zien,
opdat wij elkaars tekorten zouden dragen.

Maak ons krachtig en sterk,
opdat wij wegen mogen zoeken van vrede,
opdat wij in elkaar uw gelaat zouden ontdekken,
opdat we voor elkaar zouden zorgen, wie we ook zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
vrij naar Konterdam

Onze Vader

‘Ga verkopen wat ge hebt en geef het aan de armen.
Kom dan terug om Mij te volgen.’
Om aan die oproep gehoor te geven,
kunnen we een ruggensteun­tje best gebruiken.
Bidden we daarom tot de Vader, zoals Jezus zelf ooit heeft gebeden:
Onze Vader,…

Breek ons open, Heer,
opdat wij ‘met’ en niet ‘naast’ of ‘tegenover’ elkaar zouden leven.
Geef ons de ware vrijheid,
die niet gebonden is aan geld of eer,
maar die verworven wordt
door zichzelf  los te laten om U na te volgen.
Dan zullen we vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Moedig ons aan, Heer, om stukje bij beetje los te laten,
zodat we zonder angst en zonder dreiging
kunnen bouwen aan uw droom van vrede.
Dat willen wij elkaar van harte toewensen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar ook een eenvoudig teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Dit eenvoudig stukje Brood is veel meer dan wat graan.
Deze beker Wijn is veel meer dan sap van druiven.
Want dit Brood en deze Wijn zitten vol rijkdom,
de rijkdom van God die ons liefheeft en Zich aan ons geeft.
Zie het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Ons leven wordt beheerst
door allerlei bekoringen.
Je bent pas iemand,
als je geld genoeg hebt,
als je jong bent en krachtig,
als je een hoge post bekleed,
als je hebt wat je hartje begeert.
Toch blijven al die wensen
voor de meesten van ons onbereikbaar.
We moeten leven met beperkingen;
er blijft zoveel te wensen over.
Alles wat we hebben is betrekkelijk;
het geluk erom is kortstondig,
van voorbijgaande aard.

Rijk ben je pas als je echt mens bent;
een mens met een wijs en goed hart,
met een mild oordeel en vergevingsgezind;
iemand die graag gezien wordt
om zijn hartelijke belangstelling
voor het wel en wee van anderen.
Rijk ben je, als durft te delen
van je geld en van je liefde;
als je een goede gezondheid geniet
en anderen goed gezind bent.
Rijk ben je, als je bemind wordt
en mag meedelen in andermans hartelijkheid.

Je bent pas echt rijk,
als je een mens bent naar Gods hart;
als je weet,
dat Hij jou liefdevol aankijkt,
omdat je meebouwt aan zijn Rijk op aarde,
aan een plek waar het goed is om te leven
voor iedereen.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Jongeman, ik wil je iets vragen.
Hoe kwam jij op het idee
om naar Jezus te gaan?
Je had toch het gevoel,
dat je goed leefde.
Je hield je aan de Thora
en dat is toch al heel wat.
Het lijkt wel of je twijfelde
aan je manier van leven.
Je liep netjes in de pas,
maar voor Jezus ging je door de knieën.
Liet Hij je zien,
dat er nog méér was tussen hemel en aarde?

Jongeman, ik vind jouw vraag
ook vandaag nog actueel.
Je weet hoe dat gaat.
We hebben heel veel.
We kunnen van alles.
En toch lijkt ons leven
soms leeg, zo doelloos.
Diep in ons leeft de vraag
naar eeuwig leven,
naar leven volop, nu al.
Dat leven is niet te koop.
Er staat niets over
in reclamefolders.
Eigenlijk weten we het wel:
het levensmodel van Jezus tot het onze maken,
daarin ligt toekomst.
Delen en geven,
leven in verbondenheid met God en mens:
dát is het, we weten het.
Maar het is zo moeilijk.
Je weet dat als geen ander.
Toch blijft jouw vraag,
ook vandaag nog.
Bedankt daarvoor!
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God van liefde, Gij neemt geen vrede met een wereld
waarin nood en rijkdom naast elkaar bestaan.
Gij wilt dat alles anders wordt
en dat ook wij ons omkeren,
weg van macht en hebzucht.
Maak uw kijk tot de onze.
Sterk onze handen en voeten
zodat wij uw Boodschap uitdragen,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij hebt de mensen niet bestemd
om te verzinken in haat of onverschilligheid.
Gij wilt dat wij met elkaar gelukkig zijn.
En dus blijft Gij ons eraan herinneren
dat wij deze aarde bewoonbaar moeten maken voor alle mensen.
Geef dat wij uw Roep blijven horen,
en uw steun mogen ervaren in bezielde medemensen. Amen.

Zending en zegen

Jezus’ radicale oproep in het evangelie tot de rijke man,
is ook een uitnodiging aan elk van ons,
om wat we hebben aan talenten en aan mogelijkheden,
te delen met anderen.
Moge God ons de kracht geven om elke dag te delen
en het beste van onszelf te geven,
daartoe wil Hij ons zegenen, als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar federatie Kana

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.