28e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
achtentwintigste zondag C (10/10/2010)

Begroeting

Straks maken we kennis met iemand
die met heel zijn hart
‘dank U wel’ zegt tot God,
omdat hij door Jezus genezen werd.
Laten we doorheen deze viering
zijn voorbeeld volgen
en met heel ons hart
‘dank U wel’ zeggen
tot God die ons zegent
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.
naar Helchteren

Openingswoord 1

In beide schriftlezingen van vandaag gaat het over vreemdelingen.
In de eerste over Naäman, de legeraanvoerder uit Syrië,
in het evangelie over één van de 10 melaatsen, een Samaritaan.
Ze leden beiden aan lepra maar werden genezen.
Het betekende voor hen een wedergeboorte, ook voor hun geloofsleven.
Vreemdelingen, door de God van Israël gehoord en verhoord.
Het klinkt de Joden bizar in de oren.
Nog maar eens het bewijs
dat God voorbij gaat aan de grenzen van het menselijk denken en handelen.
Hij is een God voor iedereen.
Ook aan ons reikt God meermaals nieuwe levenskansen aan,
maar vergeten wij niet vaak Hem daarvoor te danken?


Openingswoord 2

Heb je het ooit al meegemaakt?
Je bent buitengezet, je bent gebuisd, je telt helemaal niet meer mee.
Maar dan gebeurt het zomaar.
Iemand geeft je een tweede kans.
Daardoor kan je weer volop gaan leven.
Daarover gaat het verhaal in het evangelie van vandaag.
Het verhaal van de melaatse Samaritaan
die niet alleen genezen wordt,
maar die ook terug kan geloven.
Alleen…hij was niet de enige die Jezus had genezen.
Ze waren met tien.
Waar bleven die anderen?
Wij vinden hun houding ondankbaar en zelfs onbeschoft.
Maar ook wij ondervinden dagelijks goedheid van mensen om ons heen.
Waarom vergeten wij al te dikwijls om daarvoor ‘dank je wel’ te zeggen?
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

– De mentaliteit van deze tijd,
van ieder voor zich en God voor ons allen,
maakt ons soms tot ondankbare mensen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– De mentaliteit van deze tijd
jaagt mensen op in een race van hebben en houden
in plaats van hun de rustige weg te tonen van breken en delen.
Ook wij laten ons daarin vaak meeslepen.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

– De mentaliteit van deze tijd
doet mensen geloven dat tijd geld is
en dus zo productief mogelijk moet besteed worden.
Zo komt het dat het plaatsje voor U, God,
vaak heel erg klein is.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,
vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons ons te blijven verwonderen over al het goede
dat ons overkomt
en laat ons er dankbaar voor zijn. Amen.

Vergevingsmoment 2

– Soms veroordelen wij mensen,
behandelen wij hen als ‘melaatsen’.
Zo maken wij het hen moeilijk
om zich in ons midden veilig te voelen.
Laten wij anderen steeds positief te benaderen.
Heer, ontferm U over ons.

Soms sluiten wij ons af voor mensen,
zodat zij geneigd zijn zich als melaatsen te isoleren.
Laten wij hen een plaats geven, niet aan de rand,
maar in ons midden.
Christus, ontferm U over ons.

– Soms mijden wij mensen.
Melaatsen en zogenaamd melaatsen
hebben we niet graag in onze buurt.
Moge anderen in ons
God ontmoeten die niemand afschrijft.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons opnemen in zijn barmhartigheid
en ons weer aan elkaar toevertrouwen,
vandaag, morgen, alle dagen van ons leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
als levend teken van uw goedheid
gaat uw Zoon
zonder onderscheid weldoende rond
voor alle zieken en voor alle gezonden.
Wij bidden U:
maak ons erkentelijk voor alle goede gaven en lieve medemensen
die wij zo vaak in het leven mogen ervaren.
Dit vragen wij U door Jezus die ons verlossing brengt. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
‘Dank je wel’
een zinnetje van 3 woorden.
En toch kost het ons vaak
heel veel moeite om het uit te spreken.
Leer ons,
met de hulp van uw Zoon Jezus,
hoe we dankbare mensen kunnen worden.
Zo bouwen we beetje bij beetje
aan uw Rijk,
waar mensen gelukkig kunnen zijn. Amen.
Helchteren

Lezingen

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie
worden mensen met een huidziekte genezen.
De klemtoon ligt op de reactie van die mensen.
De Syriër Naäman bekeert zich tot de God van Israël.
Eén van de tien melaatsen uit het evangelie,
een Samaritaan nog wel, wordt volgeling van Jezus.
Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden van de Schrift.

Bij de eerste lezing

Het sympathieke verhaal over de genezing van de Syriër Naäman
vertelt ons het relaas van Gods grenzeloze goedheid.
Elisa wil daarbij het liefst op de achtergrond blijven.

Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (2 Koningen 5,14-17)

Uit het boek der koningen

14       In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan
en dompelde zich zevenmaal onder
zoals de man van God gezegd had.
Zijn huid werd weer als die van een klein kind
en hij was gereinigd.
15       Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man van God terug,
trad het huis binnen, ging voor hem staan en zei:
`Nu weet ik dat er alleen in Israël een God is
en nergens anders op aarde.
Aanvaard daarom een huldeblijk van uw dienaar.’
16       Maar Elisa antwoordde:
`Zowaar de Heer, die ik dien, leeft, ik neem niets van u aan.’
En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen,
bleef hij weigeren.
17       Toen zei Naäman:
`Geef uw dienaar dan tenminste een last aarde,
zoveel als een koppel muildieren dragen kan,
want uw dienaar wil aan geen andere goden
brand- of slachtoffers meer opdragen
dan aan de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Timoteüs 2,8-13)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
8        Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
en evenmin voor mij, zijn gevangene,
maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
9        die ons gered heeft en ons heeft geroepen met een heilige roeping,
niet op grond van onze daden,
maar volgens zijn eigen besluit en genade.
Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in Christus Jezus,
10       maar zij is nu openbaar geworden
door de verschijning van onze redder, Christus Jezus,
die de dood van zijn kracht heeft beroofd
en onvergankelijk leven heeft laten oplichten door het evangelie,
11       waarvoor ik ben aangesteld als heraut, apostel en leraar.
12       Daarom moet ik ook deze beproeving ondergaan,
maar ik schaam mij er niet voor,
want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken,
en ik ben ervan overtuigd dat Hij in staat is
om te bewaren wat mij is toevertrouwd,
tot aan die dag.
13       Neem als richtsnoer de gezonde beginselen
die u van mij hebt overgenomen,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 17,11-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

11       Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
12       Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet.
Ze bleven op een afstand staan
13       en riepen luidkeels:
`Jezus, Meester, heb medelijden met ons.’
14       Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen:
`Ga u aan de priesters laten zien.’
Onderweg werden ze gereinigd.
15       Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was,
en met luide stem verheerlijkte hij God.
16       Hij wierp zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem.
Dit was een Samaritaan.
17       Jezus zei daarop:
`Er zijn er toch tien gereinigd!
Waar blijven de negen anderen?
18       Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen,
alleen deze vreemdeling?’
19       En Hij zei tegen hem:
`Sta op en ga weer; uw vertrouwen is uw redding.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Moge God ook tot ons kunnen zeggen:
“Uw vertrouwen is uw redding”.
Laten wij ons geloof samen uitspreken.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden

Keren wij ons hart tot God, die geneest.

– Voor allen die op de zorg van anderen zijn aangewezen,
voor zieken en gehandicapten,
voor opgroeiende kinderen en voor bejaarden.
Dat hun diepste vragen worden verstaan,
hun rechten worden geëerbiedigd…
Laten we bidden…

– Voor allen die – verdreven van huis en haard –
op de vlucht zijn geslagen
en nu vreemdeling zijn in een ver land.
Dat hun verhaal wordt gehoord,
hun nood wordt gezien
en hun lot ten goede gekeerd.
Laten we bidden…

– Voor allen die tot gevangene van zichzelf zijn geworden.
Voor hen die slaaf zijn van de sleur, van gewoonten of hokjesgeest.
Dat zij die kringloop weten te doorbreken,
zich laten raken, zich laten bevrijden…
Laten we bidden…

– Voor hen die genoeg hebben aan zichzelf,
voor allen die menen niemand nodig te hebben.
Dat zij gaan inzien hoe kwetsbaar zij zijn
en van anderen afhankelijk.
Dat zij de kunst leren verstaan
dankbaar te zijn…
Laten we bidden…

Gij, God,
blijf ons nabij en zegen ons met kracht,
opdat wij genezen worden van alles
wat afstand schept tussen mensen
en ons weg houdt van U. Amen.
Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, Gij leert ons uw weg te gaan
van inkeer naar inzet,
van verlangen naar daad,
van uitsluiting naar solidariteit,
van ik naar wij.
Wees Gij nu voor ons brood en wijn,
wees onze kracht om mens te zijn voor anderen,
vooral voor de zwakkeren in ons midden. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
wij zijn samengekomen rond uw tafel
om U dank te zeggen.
Het brood en de wijn
die we U voor deze maaltijd aanbieden
staan symbool voor zovele dingen,
waarvoor wij U kunnen danken.
Help ons om ook in het leven van iedere dag
onze dankbaarheid tegenover U en de mensen rondom ons
te tonen. Amen.
Helchteren

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.


Onze Vader

“Wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft”.
Met Jezus mogen we meebidden tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons Vader wil zijn
Onze Vader,….

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredewens 1

Heer Jezus,
uw ontwapenend woord
bevrijdt ons uit de beslotenheid van ons eigen ik.
Stimuleer ons tot kleine gebaren van vrede
en help ons mee te bouwen aan die nieuwe wereld
waarvoor Gij uw leven hebt gegeven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Vredewens 2

Alleen de dankbare, de genezen Samaritaan
hernieuwde het contact met Jezus.
Alleen een dankbaar mens heeft oog voor een ander
en bouwt zo aan een gemeenschap in solidariteit.
Heer Jezus,
Gij wilt dat mensen opstaan om elkaar de hand te reiken,
vrede te stichten en nieuwe relaties op te bouwen.
Schenk ons de moed om barrières te slechten
en vrede uit te dragen.
Die vredesboodschap van Jezus zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Lam Gods

Communie

Brood van leven in ons midden,
brood van leven waarin iemand zichzelf aan ons schenkt,
opdat wij ons aan elkaar zouden schenken.
Kom aan Tafel en eet van het Lam Gods
dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Heel dikwijls was iemand goed voor mij.
Er was iemand die me verzorgde toen ik klein was
en naast mij stond
als ik ziek was en ijlde van de koorts.
Er was iemand lief voor mij toen ik groot werd,
die wist wanneer ik jarig was,
me verraste op een doodgewone dag
met een kleine attentie,
een groet, een glimlach, een vriendelijk woord.
Er was iemand die naar mij luisterde
als ik in de put zat,
die bij me bleef als de anderen me lieten staan,
die me aanmoedigde.
Er was iemand blij omdat ik blij was.

Er was Iemand – met hoofdletter –
die onmerkbaar maar zeker
zijn hand op mijn leven legde
en veilig mijn stappen leidde
op de weg van zijn liefde…

Slotgebed 1

Heer, onze God,
laat de woorden die Gij
in deze viering tot ons hebt gesproken
doorwerken in de komende dagen.
Dan zullen we oog krijgen
voor wat Gij ons aanreikt,
en erkentelijk zijn
voor alle goeds
dat wij ontvangen
uit de handen van mensen om ons heen. Amen.


Slotgebed 2

Ook jou wil Ik graag genezen en nieuw maken – zegt God.
Ik wil je mijn Geest schenken
en mijn liefde in je hart leggen,
opdat je een ander mens wordt,
van kop tot teen, tot in de diepste vezels van je bestaan.
Laat Mij de wind zijn in het zeil van jouw leven
en durf af en toe voor anker gaan
aan de oever van het evangelie,
waar je het stil kunt maken
en waar je in de stilte mijn stem kunt herkennen
en met Mij in dialoog kunt treden.
En laat je hart dan volstromen
met dankbaarheid en eerbied – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

‘Sta op en ga heen’,
zei Jezus tot de man die genezen was.
Ook wij gaan dadelijk weer heen,
hopelijk even dankbaar als die Samaritaan van toen.
Dankbaar dat we genezen zijn
door het woord van Gods vergeving en barmhartigheid.
Dankbaar dat we nieuwe mensen mogen zijn.
Gods zegen moge ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Helchteren

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.