28e zondag door het jaar B 2021


10 10 2021

Begroeting

Van harte welkom, jullie allemaal die hier zijt samengekomen
als broers en zusters, zonder onderscheid,
als kinderen van dezelfde liefhebbende God,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Elke mens heeft momenten
dat hij keuzes moet maken die bepalend zijn
voor de rest van zijn of haar leven.
Vandaag horen we verhalen over twee mensen
die voor een dergelijke keuze staan:
koning Salomo kiest weloverwogen
voor wat zijn hart hem ingeeft,
maar de jongeling uit het evangelie
durft de consequenties van zijn keuze niet aan.

Openingswoord 2

Altijd weer gaan mensen op zoek naar wat eeuwigheidswaarde heeft.
Zo ook vandaag.
In de eerste lezing wordt de lof gezongen van de Wijsheid:
zij schenkt ons onmetelijke en onvergelijkbare rijkdom.
Het evangelie vertelt hoe een rijk man het eeuwig leven
binnen handbereik wil krijgen.
Jezus’ antwoord klinkt eigenlijk eenvoudig:
doe zoals Ik, en het geluk valt u in de schoot.

Omdat we vaak zo weinig vertrouwen hebben in dat Jezuswoord
en nog te vaak aan de kant blijven staan,
aan de kant van het bezit,
vragen wij om vergeving.

Openingswoord 3
Vandaag horen wij in de eerste lezing en in het evangelie
verhalen over levenswijsheid
en die is niet te koop.
Maar veel geld hebben om alles te kopen
is ook riskant, zo vernemen wij,
want rijkdom kan mensen tot gevangenen maken van hun geld en goed.
Het gaat erom verstandig om te gaan met wat je hebt.
Hoe besteden wij, christenen, ons bezit?
Hoe gaan wij om met onze capaciteiten,
onze talenten, onze mogelijkheden?
Wie mag ervan genieten?
Jezus vraagt dat wij, ook op dit terrein,
de weg van de liefde voor de medemens zouden bewandelen.
Dat is de enige levenswijze die gelukkig maakt.

Gebed om ontferming 1

Vragen wij God en elkaar om vergeving
voor alles wat ons belet te leven
volgens de spelregels van Gods Koninkrijk.

-Heer, Gij vraagt ons te geven zonder berekening,
maar zo gemakkelijk maken wij een rekensommetje:
dat hebben we al gedaan of dit hebben we al weggegeven.
We zijn zo vlug tevreden over onszelf
en vinden zo gemakkelijk excuses
om niet nog meer te moeten doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, Gij vraagt ons om blij te zijn met wie blij is.
Ook al hebben wij het goed,
toch zijn wij zo vaak jaloers op wat anderen hebben.
Zelfs heel wat familievetes vinden daarin hun oorsprong.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij vraagt ons naar de ander te kijken met uw ogen.
Maar bijna spontaan beoordelen we mensen
op basis van hun bezit, diploma of prestige
in plaats van te kijken naar wie ze zijn als mens.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Heer, wij vragen U en elkaar om vergeving
omdat wij ons te veel vastklampen
aan schijnzekerheden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij vragen U en elkaar om vergeving
omdat we elkaar veel te veel beoordelen
op grond van uiterlijke kenmerken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij vragen U en elkaar om vergeving
omdat wij elkaar zo weinig bemoedigen
op onze weg naar wat echt waardevol is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons tekortkomen vergeven
en ons geleiden tot in het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
wij weten ons geroepen door uw stem van liefde.
Wij willen leven, niet voor onszelf,
maar voor elkaar.
Door U weten wij ons geroepen
naar mensen vol pijn en verdriet,
mensen die geen zicht meer hebben op een zinvolle toekomst.
Moge wij, naar het voorbeeld van uw Zoon,
ook hen de weg naar uw Rijk der hemelen tonen
via onze liefde en onze nabijheid. Amen.

Openingsgebed 2

Onnoembare God,
wat ons wijs lijkt en verstandig,
is soms dwaas in uw ogen.
Verlicht onze geest,
verruim ons gemoed
en schenk ons de wijsheid van het hart
die ons doet kiezen
voor wat in het leven
werkelijk van blijvende waarde is. Amen.

Lezingen

De eerste lezing is een gebed om wijsheid,
die alle aardse goederen te boven gaat.

De tweede lezing is een beschouwing
over de kracht van Gods Woord.

In het evangelie horen wij de radicale oproep van Jezus:
‘Ga verkopen wat je bezit en volg Mij’.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Wijsh. 7, 7-11)

Uit het boek Wijsheid

7
          Ik heb gebeden
en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt
en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
8           Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
en ik beschouwde rijkdom als niets
in vergelijking met haar.
9           Geen onbetaalbare steen
stelde ik met haar gelijk,
want naast haar is alle goud maar wat zand
en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
10            Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid
en ik verkoos haar boven het licht,
want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
11         En tegelijk met haar
vielen mij alle goede dingen ten deel
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Hebr., 4, 12-13)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
12         Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van merg en beenderen.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.
13         Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem
aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 17-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

17         Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen.
Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem:
`Goede Meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’
18         Maar Jezus zei tegen hem:
`Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.
19         De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen,
niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten,
uw vader en uw moeder eren.’
20         Hij zei Hem:
`Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’
21         Jezus keek hem aan en ging van hem houden.
Hij zei Hem:
`Aan één ding ontbreekt het u nog:
ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen,
en u zult een schat hebben in de hemel.
Kom dan terug om Mij te volgen.’
22         Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg,
want het was iemand met veel bezit.
23 Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen:
`Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld
om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
24         De leerlingen schrokken van zijn woorden.
Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen:
`Vrienden, wat is het toch moeilijk
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
25         Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald
dan een rijke in het koninkrijk van God.’
26         Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar:
`Wie kan er dan nog gered worden?’
27         Jezus keek hen aan en zei:
`Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel,
want bij God kan alles.’
28            Toen begon Petrus tegen Hem:
`Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’
29         Jezus zei: `Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis,
broers, zusters, moeder, vader, kinderen
of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij
en omwille van de goede boodschap,
30         of hij krijgt nu in deze tijd
een honderdvoud aan huizen,
broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen,
vervolgingen inbegrepen,
en in de komende wereld eeuwig leven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen,
en in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor mekaar.
Dat rijkdom en bezit ons niet tot slaven maken,
maar dat we als vrije mensen ermee leren omgaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij onze medemensen nooit beoordelen
op basis van aanzien en macht,
maar hen tegemoet treden met oprechte belangstelling voor wie ze werkelijk zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we wakkere christenen blijven
die regel­matig de alarmbel luiden
als individuen of hele bevolkings­groepen dreigen te worden versmacht
door het imponerende spel van de macht.
Laten wij bidden…

-Bidden we om vrede in het Midden Oosten, in Azië, in Afrika…
Dat er niet langer mensenlevens opgeof­ferd worden
in de machtsstrijd om het eigen gelijk,
om godsdienstig fanatisme.
Laten wij bidden…

-Bidden we opdat we onbevangen in het leven zouden staan,
zonder angst om wat dan ook te verliezen,
in het volste vertrouwen dat we op weg zijn naar de Vader.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Vader, dit zijn onze gebeden.
Aanvaard ze in uw onmetelijke goedheid
en geef ons het vertrouwen dat Gij naar ons luistert
en ons helpt bij alles wat wij voor anderen doen.
Daarom bidden wij.

-Wij zijn mensen met een schat aan mogelijkheden,
geroepen om mensen in nood te helpen.
God, leer ons het overbodige achter ons te laten
om te kiezen voor de medemens.
Laten wij bidden…

-Maak ons sterk, Heer,
om te werken aan een wereld van liefde,
rechtvaardigheid en vrede.
Laten wij bidden…

-Leer ons zien waar het op aan komt.
Leer ons groeien in dienstbaarheid
vanuit uw liefde voor mensen.
Laten wij bidden…

Geef, Heer, dat wij een stukje materiële zekerheid
kunnen loslaten
en zo ruimte creëren
om de wijsheid van uw Zoon in ons op te nemen. Amen.

Voorbeden 3

-Bidden we om wijze, bescheiden mensen
die niet lonken naar macht,
die niet uit zijn op steeds meer.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die zich niet spiegelen aan anderen,
maar tevreden zijn met wat we kunnen,
die dankbaar zijn voor alles
wat ons in het leven is meegegeven.
Laten wij bidden…

-Bidden we om wijze, rustige mensen
die niet haastig leven,
niet oppervlakkig aan de meest waardevolle momenten voorbijgaan.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die tijd vrijmaken voor anderen,
geduldig zijn in het luisteren,
bescheiden zijn in het spreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we om wijze, begripvolle mensen
die anderen hun schuld niet altijd weer voor de voeten werpen,
die niet oordelen op grond van geruchten.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die veel van anderen verdragen,
omdat wij onze eigen zwakheden onderkennen.
Laten wij bidden…

Goede God,
voer ons binnen in de wijsheid
die alles durft prijs te geven om U te vinden.
Dan zal vreugde ons deel zijn
en honderdvoudig geluk,
bestendig tot in eeuwigheid. Amen.
Gerard Kock

Gebed over de gaven

Heer God,
rijk en welvarend zijn wij,
als rijke jongelingen hongerig naar uw Woorden.
In de ban van angsten
en verslaafd aan ons eigen gelijk,
bidden wij om uw wijsheid.
Roep ons,
verzadig ons met uw brood,
het Woord van Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Omdat Gij, God, ons zoveel geluk, vriendschap en vreugde schenkt,
willen wij U danken door uw Zoon Jezus,
die ons vertelde wie Gij voor ons zijt.
Wij danken U om de velen die nog steeds luisteren naar zijn Woord
en het trouw behartigen, vaak moedig en vindingrijk.

Wij danken U om de velen die altijd weer,
ongezien en zonder veel gedruis,
goed zijn en goed doen,
mensen die dienstbaar zijn
en beschikbaar in Jezus’ naam.

Wij danken U, om de velen die bij leed en lijden
de moed niet verliezen
en zelfs bij anderen de hoop levend houden.

Wij danken U om uw Zoon Jezus,
die Mens werd met ons,
opdat wij het leven zouden bezitten in overvloed.
Hij leerde ons luisteren naar de verlangens van anderen
en ons in te zetten voor een kwaliteitsvol bestaan.
Daarom brengen wij U lof,
en zingen U toe met de woorden :

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij kunnen niet onder woorden brengen, Heer,
wat Gij voor ons hebt voorbereid.
Gij hebt U geopenbaard als een God
die ervan droomt
dat mensen volop zouden leven
in vrede, vreugde en vriendschap.
Ook als wij verscheurd worden door kleinheid en gebrokenheid,
kent uw barmhartigheid geen grenzen.

Daarom, God, gedenken wij Jezus’ leven en dood,
en in Hem allen die lijden en sterven,
allen die zijn weg zijn gegaan ten einde toe.
In zijn voetspoor willen ook wij verder gaan.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder de mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Zijn naam roepen wij aan:
de Levende, de Verrezene voor altijd,
Jezus de Heer, de Gezalfde, uw Dienstknecht.
En wij bidden U:
zend ons uw heilige Geest,
opdat Hij ons krachtig en vrij zou maken,
opdat Hij in ons hart een plaats zou vrijhouden
voor elke mens in nood.

Verwarm ons hart, opdat wij het wonder van ons leven
mogen beschermen voor elkaar.
Schenk ons wat van uw mildheid en mededogen,
opdat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen zouden zien,
opdat wij elkaars tekorten zouden dragen.

Maak ons krachtig en sterk,
opdat wij wegen mogen zoeken van vrede,
opdat wij in elkaar uw gelaat zouden ontdekken,
opdat we voor elkaar zouden zorgen, wie we ook zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
vrij naar Konterdam


Onze Vader

‘Ga verkopen wat ge hebt en geef het aan de armen.
Kom dan terug om Mij te volgen.’
Om aan die oproep gehoor te geven,
kunnen we een ruggensteun­tje best gebruiken.
Bidden we daarom tot de Vader, zoals Jezus zelf ooit heeft gebeden:
Onze Vader,…

Breek ons open, Heer,
opdat wij ‘met’ en niet ‘naast’ of ‘tegenover’ elkaar zouden leven.
Geef ons de ware vrijheid,
die niet gebonden is aan geld of eer,
maar die verworven wordt
door zichzelf  los te laten om U na te volgen.
Dan zullen we vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Moedig ons aan, Heer, om stukje bij beetje los te laten,
zodat we zonder angst en zonder dreiging
kunnen bouwen aan uw droom van vrede.
Dat willen wij elkaar van harte toewensen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar ook een eenvoudig teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Sober en bescheiden, deze tekenen van brood en wijn,
maar altijd opnieuw een onuitputtelijke Bron van kracht en hoop.
We nodigen u uit aan deze tafel om van dit Genadebrood te eten.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
het spoor van God voor ons al uitgetekend
van toen we nog met kinderogen naar de wereld keken.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
dat onze God geen god is van verre en in den hoge,
maar dat Hij in het hart van d’  allerminste mensen
gezocht en ook gevonden wordt.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
omdat God als een Metgezel met ons
de wegen gaat van alle leven,
met de schouders van een Vriend,
en een Hart dat alle ruimte laat.

Wij weten niet hoe arm wij zijn,
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur,
en niet willen bekennen
dat wij zonder Hem
de armste mensen van de wereld zijn.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2  (bij de eerste lezing)

WAT IS WIJSHEID?

De uil geldt als een wijze,
maar blijkt een rover,
een dief in de nacht.
Wie heeft hem die erenaam gegeven?

Wie niet wordt als een kind
weet niet wat de hemel is.
Wijs of naïef?

Verkoop wat je bezit
en deel het met de armen.
Een wegwijzer ten hemel:
wijs of naïef?

Wie ziet wat anderen niet meer  zien
kan de Woorden van Jezus begrijpen.
Zij lijken op lichtjes in het donker.
Een uil kan ook zien waar anderen blind voor zijn.
Van uilen kun je wat leren:
wijs of naïef?
                        Peer Verhoeven

Bezinning 3

Het verhaal van de marktkramers

Er waren eens twee handelaars
die naar de jaarmarkt gingen.
Zo’n markt trekt heel wat volk.
En – zo zijn handelaars nu eenmaal –
daaraan valt flink wat te verdienen.
Ze laadden allebei hun kar bomvol groenten en fruit,
zelfgemaakte fruitsappen, tomatenpuree, enz…
Ze vertrokken ’s morgens voor dag en dauw
om tijdig op het marktplein te zijn.

De weg naar de stad liep onder drie bruggen.
Toen de eerste handelaar bij de brug kwam
zag hij van ver hoe laag die wel hing,
en hoe hoog zijn kar geladen was.
Hij keek en keek, en maakte zichzelf wijs
dat de waren op zijn kar
echt niet te hoog opgestapeld waren.
En hij dacht: “Als er toch iets zou afvallen,
dan zal het maar een heel klein beetje zijn.”
De handelaar zette er vaart achter.
Maar bij de brug kraakte zijn wagentje en pardoes…
bijna álle dozen en flessen vielen van de kar!
De flessen waren stuk, de groenten vielen in het slijk
en de tomatenpuree lag zomaar op de straat.
Daar had niemand nog iets aan.
Met het weinige dat de handelaar wist te redden,
reed hij verder naar de markt,
onderweg luid vloekend om zoveel tegenslag.

De tweede handelaar zag de brug ook al van ver.
Hij keek naar zijn kar en naar de brug
en telde hoeveel dozen sap er teveel op zijn kar stonden.
Hij stapte uit en haalde wel tien grote dozen weg.
Hij gaf ze aan de mensen die voorbij kwamen gereden.
“Hier, neem maar mee, gratis, want ik heb geen tijd om alles weer op te laden,
er komen nog twee bruggen
en dan kom ik vast en zeker te laat op de markt.”
Zo raakte de handelaar onder de brug door,
en ook onder de tweede en de derde.
Niets viel op de grond, want zijn kar was niet meer te hoog geladen.
Op het marktplein gekomen
kon hij heel veel verkopen
van alles wat hij had meegebracht.
En spijt van de goederen die hij had weggegeven
heeft hij nooit gehad.

Slotgebed 1

Wij danken U, Vader,
omdat wij er mogen zijn.
Leer ons te leven
bevrijd van angst, bezit en macht.
Leer ons in de andere
geen bedreiging, maar een gelijke te zien.
Leer ons creatief te zijn
en zo mogelijkheden te vinden
om aan iedere mens recht te doen,
zodat wij met z’n allen
kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Amen.

Slotgebed 2

Je verbondenheid en je solidariteit met de armsten
zijn een toetssteen voor je christen-zijn – zegt God.
Alleen als je durft te delen met hen die minder hebben,
zal Ik ook jou laten delen in mijn vriendschap.
En later, wanneer je sterft, wil Ik je eeuwig leven geven.
Open daarom nu al je handen en je hart.
Klamp je niet vast
aan materiële rijkdom of aan uiterlijke schijn,
maar vind je vreugde in het zichtbaar maken van mijn Liefde.
Alleen die vreugde is sterker dan de dood,
en niemand kan ze je afpakken.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Wij danken U, Vader,
omdat wij er mogen zijn.
Leer ons te leven
bevrijd van angst, bezit en macht.
Leer ons in de andere
geen bedreiging, maar een gelijke te zien.
Leer ons creatief te zijn
en zo mogelijkheden te vinden
om aan iedere mens recht te doen,
zodat wij met z’n allen
kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Amen.

Zending en zegen

Jezus’ radicale oproep in het evangelie tot de rijke man,
is ook een uitnodiging aan elk van ons,
om wat we hebben aan talenten en aan mogelijkheden,
te delen met anderen.
Moge God ons de kracht geven om elke dag te delen
en het beste van onszelf te geven,
daartoe wil Hij ons zegenen, als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar federatie Kana

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.