28e zondag door het jaar B 2018

14 10 2018

Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Alles hebben en toch niet gelukkig zijn.
Een goed inkomen, een mooie familie,
allerlei mogelijkheden om te leven en te genieten,
geen zorgen…
en toch ongelukkig zijn.
Dat is de situatie van de man uit het evangelie.
En misschien geldt dat ook wel voor een aantal onder ons.
Niet weten wat de zin van het leven is en daaronder lijden.
Wat geeft aan het leven zin? Wat brengt duurzaam geluk?
Laten wij ons daar het komende uur over bezinnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie van vandaag ontmoeten we een man
die het eerlijk meent:
zoals hij wellicht door hard werken rijk is geworden,
wil hij het ook op het morele vlak graag heel goed doen.
Bij wie kan hij voor goede raad op dat vlak beter terecht dan bij Jezus?
Het is ook niet zo evident dat iemand vraagt:
“Wat kan ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Wellicht had de man gedacht dat Jezus hem wel de hemel zou inprijzen
voor zijn gedrag en inzet,
of hem hoogstens nog een kleinigheidje zou aanraden,
maar het antwoord van Jezus verrast hem totaal,
aan zo ‘n radicale boodschap is hij nog niet toe.
Ook Jezus’ leerlingen schrokken van zijn antwoord.
En wij?

Openingswoord 2

De lezingen van vandaag geven ons levenswijsheid mee.
Koning Salomo vraagt God om wijsheid,
en het evangelie vertelt hoe een rijk man zich wil verzekeren van eeuwig leven
en aan Jezus vraagt hoe hij dit kan bereiken.

Jezus’ antwoord klinkt op het eerste zicht eenvoudig:
volg Mij en laat alles achter waar je teveel aan gehecht bent,
datgene wat je enkel voor jezelf wil houden,
alles wat je onvrij maakt.
Ook wij worden in deze viering uitgenodigd
om zelf ook even stil te staan
bij die uitnodiging van Jezus om Hem te volgen,
en alles los te laten waar we teveel aan gehecht zijn
om écht zijn leerling te kunnen zijn.
Of is dit ook voor ons een stap te ver?
naar federatie Kana

Gebed om ontferming 1

Jezus vraagt ons om voor Hem te kiezen
met inzet van onze talenten, van onze tijd,
om wat we bezitten in dienst te stellen van anderen.
Omdat we daar niet altijd op ingaan,
willen wij God en elkaar om vergeving vragen.

-Heer, ik wil U wel volgen,
ik wil wel wat delen met mensen
die het minder goed hebben,
maar wat Gij mij nu vraagt,
vind ik toch wel heel zwaar, om niet te zeggen overdreven,
want ik ben zo gehecht aan wat ik bezit,
-ikzelf heb er immers heel hard voor gewerkt-.
Omdat ik dit zo moeilijk helemaal kan loslaten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
ik wil U wel volgen,
ik vind inzet voor medemensen heel belangrijk,
maar ik heb het zo druk,
zoveel andere dingen zijn ook belangrijk voor mij.
Omdat mijn keuze voor de andere niet altijd voorrang krijgt:
Christus ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
ik wil U wel volgen
en weet dat dit mijn weg is naar het geluk,
maar ik weet niet
of ik wel trouw kan blijven aan wat ik beloof.
Omdat mijn engagement voor U dikwijls wisselvallig is,
vraag ik:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, kijk naar onze goede wil
en help ons ons christelijk engagement dieper te beleven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer,
net zoals de rijke man uit het evangelie van vandaag
denken wij, als we netjes alle regels hebben gevolgd,
dat ons dit automatisch recht geeft op een hemels plaatsje
en we willen ook wel eens iets extra doen
om nog een beter plaatsje te veroveren.
Om ons egoïstisch denken vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt die rijke man niet afgewezen,
integendeel,
maar Gij hebt geprobeerd hem te laten inzien dat leerling van U zijn,
meer is dan gewoon goed te zijn,
dat je levenswijze verder moet gaan dan de wet na te leven,
dat jouw Boodschap er één is van liefde,
liefst van totale liefde.
Omdat het ‘liefdesaspect’ in ons dagelijkse leven vaak aan de magere kant blijft,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als ons leven gladjes verloopt, zonder al te grote problemen,
dénken wij er meestal zelfs niet aan
om ons de vraag te stellen
of we echt als ‘goede’ christenen leven.
Evaluaties zijn een dagdagelijkse realiteit,
maar we vragen ons zo zelden af
of we ons ‘christen-zijn’ kwalitatief goed beleven,
of we ook op dat vlak kunnen verbeteren.
Om onze onachtzaamheid,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons onze liefde voor U en de naaste
steeds verder te laten groeien.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
leer ons afstand te nemen van macht en bezit
want zij creëren slechts valse illusies van vrijheid en onaf­hankelijkheid.
Verhelder onze blik,
zodat wij mogen zien
waar het op aankomt:
durven delen met elkaar.
Alleen dan zullen wij proeven van de ware vrijheid,
van de rijkdom die Gij ons belooft.
Schenk ons de kracht
om zonder angst uw weg te gaan, elke dag opnieuw. Amen.

Openingsgebed 2

God, die ons hart kent,
die weet wat ons gelukkig maakt,
behoed ons voor dromen die bedrog zijn
en voor verknocht zijn aan wat voorbij gaat.
Breek ons hart open
zodat er ruimte vrijkomt voor U,
Gij die Liefde zijt,
en vrede en geborgenheid aanreikt. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

De eerste lezing is een gebed om wijsheid,
die alle aardse goederen te boven gaat.

De tweede lezing is een beschouwing
over de kracht van Gods woord.

In het evangelie horen wij de radicale oproep van Jezus:
‘Ga verkopen wat je bezit en volg Mij’.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Wijsh. 7, 7-11)

Uit het boek Wijsheid

7
          Ik heb gebeden
en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt
en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
8           Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
en ik beschouwde rijkdom als niets
in vergelijking met haar.
9           Geen onbetaalbare steen
stelde ik met haar gelijk,
want naast haar is alle goud maar wat zand
en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
10            Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid
en ik verkoos haar boven het licht,
want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
11         En tegelijk met haar
vielen mij alle goede dingen ten deel
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Hebr., 4, 12-13)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
12         Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van merg en beenderen.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.
13         Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem
aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 17-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

17         Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen.
Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem:
`Goede Meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’
18         Maar Jezus zei tegen hem:
`Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.
19         De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen,
niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten,
uw vader en uw moeder eren.’
20         Hij zei Hem:
`Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’
21         Jezus keek hem aan en ging van hem houden.
Hij zei Hem:
`Aan één ding ontbreekt het u nog:
ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen,
en u zult een schat hebben in de hemel.
Kom dan terug om Mij te volgen.’
22         Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg,
want het was iemand met veel bezit.
23 Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen:
`Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld
om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
24         De leerlingen schrokken van zijn woorden.
Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen:
`Vrienden, wat is het toch moeilijk
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
25         Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald
dan een rijke in het koninkrijk van God.’
26         Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar:
`Wie kan er dan nog gered worden?’
27         Jezus keek hen aan en zei:
`Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel,
want bij God kan alles.’
28            Toen begon Petrus tegen Hem:
`Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’
29         Jezus zei: `Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis,
broers, zusters, moeder, vader, kinderen
of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij
en omwille van de goede boodschap,
30         of hij krijgt nu in deze tijd
een honderdvoud aan huizen,
broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen,
vervolgingen inbegrepen,
en in de komende wereld eeuwig leven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Onze bereidheid om in de voetsporen van Jezus te treden
willen we uitspreken in onze geloofsbelijdenis.

Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.


Voorbeden 1

Rijkdom en welvaart belemmeren ons vaak
om Gods belangrijke Boodschap te horen en in praktijk te brengen.

-Bidden wij voor de Kerken.
Dat dienstbaar zijn hun doel en streven mag wezen
en niet aanzien en macht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die verantwoordelijkheid dragen in regeringen.
Dat zij zich bewust zouden zijn van hun grote verantwoordelijkheid
om zich steeds in te zetten voor een democratisch beleid,
extra rekening houdend met de kwetsbare mensen in die maatschappij.
Dat zij ook over hun eigen landsgrenzen heen
zich wereldwijd durven inzetten voor een menswaardige wereld,
waardoor er geen stromen van vluchtelingen meer hoeven,
omdat menswaardig leven overal ter wereld een werkelijkheid is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de rijken.
Dat zij zich niet enkel focussen op geld en goed voor zichzelf,
maar dat zij hun rijkdom en kennis ook zien als een kans om andere mensen
die het minder goed hebben,
een hand te reiken naar een beter leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we in ons drukke leven onszelf de vraag durven stellen
of we voldoende aandacht schenken aan Gods, toch wel radicale, Boodschap.
Laten wij bidden…

God, geef ons wijsheid
om bewust te kiezen voor de levenswijze van uw Zoon Jezus. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we om wijsheid.
Dat wij de grenzen van ons bestaan onder ogen durven zien
en dat wij eruit durven leren
dat bezit niet leidt tot het ware en volle leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we om innerlijke rust.
Dat wij niet te haastig leven.
Dat wij niet oppervlakkig aan het wezenlijke voorbijgaan
en daardoor Gods uitnodigingen niet horen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om moed
zodat wij ons niet vastklampen aan veilige posities,
zodat wij durven ingaan
op de noden en vragen uit onze omgeving
en deze durven erkennen als Gods stem in ons leven.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer Jezus,
Gij die ons hebt  geleerd
brood en wijn te delen als teken van verbondenheid met U,
leer ons ook onszelf te delen.
Pas dan kunnen we echt naar U komen en U volgen.
Pas dan worden wij zelf brood en beker,
onmisbaar,
en een genade voor elkaar. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, in de gaven die wij U aanbieden
geven wij ons rekenschap
van wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Al wat Gij hebt geschapen
is niet van ons,
maar voor ons.
Neem dit brood en deze wijn
en verdeel ze,
zodat allen vrede mogen vinden.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Goede God, wij zijn helend aanwezig
als we uw tastbare liefde weten waar te maken
in concrete dienstbaarheid en tedere zorg voor onze medemens.
En daarvoor bidden wij  nu samen:
Onze Vader …

Goede God, help ons groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze edelmoedige liefde
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens

Heer, Gij hebt ons laten zien welke weg leidt tot waarachtig leven:
de weg van liefde die leidt naar gerechtigheid en vrede voor elke mens.
Geef ons de moed om die weg te gaan,
elke dag opnieuw, tot uw vrede de hele wereld omspant.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Sober en bescheiden, deze tekenen van brood en wijn,
maar altijd opnieuw een onuitputtelijke bron van kracht en hoop.
We nodigen u uit aan deze tafel om van dit Genadebrood te eten.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Waar mensen het opnemen voor elkaar,
waar mensen op hun eigen ritme kunnen meedoen,
waar iedereen welkom is en wordt betrokken,
waar mensen elk met eigen talenten kunnen deelnemen,
waar mensen kunnen thuis komen bij elkaar,
daar wordt Gods droom waar,
daar wordt het werk van Jezus voortgezet.

God geeft ons zijn wijsheid en kracht
om elkaar te bemoedigen en ons geloof te delen,
om ons samen in te zetten voor Gods droom,
om Jezus na te volgen en op te komen
voor een wereld, waar iedereen kansen krijgt
om te leven en zich te ontplooien
om elkaar vast te houden in die kwetsbare droom.
Federatie Kana

Bezinning 2

Je hand reiken,
is een gave uit je hand,
gewoon het geven van het beste uit jezelf,
genegen en getrouw.

Je hand reiken
is een groeien met mensen
in de broze en feilloze schakel,
die harten bindt en optilt.

Je hand reiken
is oog hebben voor elkaar,
dienstbaar zijn, ook als het ons ongelegen uitkomt.
Het is een eenvoudig riskeren van jezelf.
Het voltrekt dat stukje goedheid,
waar Jezus bij mij op rekent.

Je hand reiken
is de gestalte van een dienaar aannemen,
Christus’ gelaat laten zien
midden kleine mensen,
het is de glimlachende aanwezigheid
van Christus’ goedheid midden mensen.
naar Theo Willemen

Bezinning 3

Jongeman, ik wil je iets vragen.
Hoe kwam jij op het idee
om naar Jezus te gaan?
Je had toch het gevoel,
dat je goed leefde.
Je hield je aan de Thora
en dat is toch al heel wat.
Het lijkt wel of je twijfelde
aan je manier van leven.
Je liep netjes in de pas,
maar voor Jezus ging je door de knieën.
Liet Hij je zien,
dat er nog méér was tussen hemel en aarde?

Jongeman, ik vind jouw vraag
ook vandaag nog actueel.
Je weet hoe dat gaat.
We hebben heel veel.
We kunnen van alles.
En toch lijkt ons leven
soms leeg, zo doelloos.
Diep in ons leeft de vraag
naar eeuwig leven,
naar leven volop,
nu al.
Dat leven is niet te koop.
Er staat niets over
in reclamefolders.
Eigenlijk weten we het wel:
het levensmodel van Jezus tot het onze maken,
daarin ligt toekomst.
Delen en geven,
leven in verbondenheid met God en mens:
dát is het, we weten het.
Maar het is zo moeilijk.
Je weet dat als geen ander.
Toch blijft jouw vraag,
ook vandaag nog.
Bedankt daarvoor!
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Wij danken U, Vader,
omdat wij er mogen zijn.
Leer ons te leven
bevrijd van angst, bezit en macht.
Leer ons in de andere
geen bedreiging, maar een gelijke te zien.
Leer ons creatief te zijn
en zo mogelijkheden te vinden
om aan iedere mens recht te doen,
zodat wij met z’n allen
kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Amen.

Slotgebed 2

Eigenlijk is het ook mijn vraag, God:
hoe kan ik deel krijgen aan het eeuwig leven
en nu al zin en richting geven aan mijn leven van vandaag?
En net zoals in het evangelie gebeurt,
zou ik graag willen dat Jezus mij dan aankijkt en van mij gaat houden!
Maar hoe huiver ik er ook voor
dat Hij me vraagt alles wat ik heb aan de armen te geven!
En toch weet ik, Heer,
dat dit de enige weg is
om een schat in de hemel te hebben.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Gij, die de gegoeden, de bezitters, zijt voorgegaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood,
wil ons zegenen zodat wij elkaar tot zegen kunnen zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.