28e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
achtentwintigste zondag B (14 10 2012)


Begroeting

Van harte welkom, jullie allemaal die hier zijt samengekomen
als broers en zusters, zonder onderscheid,
als kinderen van dezelfde liefhebbende God,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en heilige. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als aan ons zou worden gevraagd
waarom we geregeld naar de kerk komen,
zullen we uiteenlopende antwoorden geven.
Maar hoe verschillend onze drijfveren ook mogen zijn,
ze komen in één ding overeen:
we geloven dat wat wij hier in dit huis van God en mensen doen,
te maken heeft met het leven-met-een-hoofdletter.
Het gaat om meer dan het alledaagse,
om iets dat het tijdelijke overstijgt,
om dingen die verheven zijn boven de waan van de dag.
In het evangelie ontmoeten we iemand
die op dat leven zijn zinnen heeft gezet.
Hij vraagt Jezus:
“Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?”
Die vraag willen we hier tot de onze maken.
Als we straks van hier kunnen weggaan
met een begin van antwoord,
mogen we ons echt rijk noemen.
Kees Pannekoek


Openingswoord 2

Elke mens heeft momenten
dat hij keuzes moet maken
die bepalend zijn voor de rest van zijn of haar leven.
Vandaag horen we verhalen over twee mensen
die voor een dergelijke keuze staan:
koning Salomo kiest weloverwogen
voor wat zijn hart hem ingeeft,
maar de jongeling uit het evangelie
durft de consequenties van zijn keuze niet aan.

Vergevingsmoment 1

Wij gebruiken graag mooie woorden over geluk en zaligheid,
maar hinken zelf geregeld achterop, met handen en voeten gebonden aan de verlangens van het ogenblik.

– Voor elke keer dat wij ons lieten aansteken
door die besmettelijke onverschilligheid voor Jezus’ roepstem,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

-Vaak wassen wij onze handen in onschuld,
maken wij onszelf wijs niets te kunnen veranderen
aan wat er misloopt in Kerk en maatschappij.
Om onze laksheid vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Telkens wij onze armen laten zakken
en het vuur van onze geestdrift op waakvlam zetten,
worden anderen nog sterker ontmoedigd dan wijzelf.
Om ons gebrek aan doorzettingsvermogen
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Heer, maak  ons heel en genees ons.
Zo voert Gij ons naar nieuw en eeuwig leven. Amen.


Vergevingsmoment 2

Vragen wij God en elkaar om vergeving
voor alles wat ons belet te leven
volgens de spelregels van Gods Koninkrijk.

– Heer, Gij vraagt ons te geven zonder berekening,
maar zo gemakkelijk maken wij een rekensommetje:
dat hebben we al gedaan of dit hebben we al weggegeven.
We zijn zo vlug tevreden over onszelf
en vinden zo gemakkelijk excuses
om niet nog meer te moeten doen.
Heer, ontferm U over ons.

– Heer, Gij vraagt ons om blij te zijn met wie blij is.
Ook al hebben wij het goed,
toch zijn wij zo vaak jaloers op wat anderen hebben.
Zelfs heel wat familievetes vinden daarin hun oorsprong.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, Gij vraagt ons naar de ander te kijken met uw ogen.
Maar bijna spontaan beoordelen we mensen
op basis van hun bezit, diploma of prestige
in plaats van te kijken naar wie ze zijn als mens.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
wij weten ons geroepen door uw stem van liefde.
Wij willen leven, niet voor onszelf,
maar voor elkaar.
Door U weten wij ons geroepen
naar mensen vol pijn en verdriet,
die geen zicht meer hebben op een zinvolle toekomst.
Moge wij, naar het voorbeeld van uw Zoon,
ook hen de weg naar uw Rijk der hemelen tonen
via onze liefde en onze nabijheid. Amen.


Openingsgebed 2

Onnoembare God,
wat ons wijs lijkt en verstandig,
is soms dwaas in uw ogen.
Verlicht onze geest,
verruim ons gemoed
en schenk ons de wijsheid van het hart
die ons doet kiezen
voor wat in het leven
werkelijk van blijvende waarde is. Amen.

Lezingen

Laten we onbevangen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing
(Wijsheid 7,7-11)

Uit het boek Wijsheid

7
       Ik heb gebeden
en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt
en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
8        Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
en ik beschouwde rijkdom als niets
in vergelijking met haar.
9        Geen onbetaalbare steen
stelde ik met haar gelijk,
want naast haar is alle goud maar wat zand
en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
10         Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid
en ik verkoos haar boven het licht,
want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
11       En tegelijk met haar
vielen mij alle goede dingen ten deel
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 4,12-13)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
12       Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van merg en beenderen.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.
13       Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem
aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Marcus 10,17-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

17       Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen.
Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem:
`Goede Meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’
18       Maar Jezus zei tegen hem:
`Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.
19       De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen,
niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten,
uw vader en uw moeder eren.’
20       Hij zei Hem:
`Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’
21       Jezus keek hem aan en ging van hem houden.
Hij zei Hem:
`Aan één ding ontbreekt het u nog:
ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen,
en u zult een schat hebben in de hemel.
Kom dan terug om Mij te volgen.’
22       Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg,
want het was iemand met veel bezit.
23 Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen:
`Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld
om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
24       De leerlingen schrokken van zijn woorden.
Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen:
`Vrienden, wat is het toch moeilijk
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
25       Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald
dan een rijke in het koninkrijk van God.’
26       Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar:
`Wie kan er dan nog gered worden?’
27       Jezus keek hen aan en zei:
`Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel,
want bij God kan alles.’
28         Toen begon Petrus tegen Hem: `Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’
29       Jezus zei: `Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis,
broers, zusters, moeder, vader, kinderen
of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij
en omwille van de goede boodschap,
30       of hij krijgt nu in deze tijd
een honderdvoud aan huizen,
broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen,
vervolgingen inbegrepen,
en in de komende wereld eeuwig leven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Onze bereidheid om in de voetsporen van Jezus te treden
willen we uitspreken in onze geloofsbelijdenis.

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen
en  in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

– Bidden we om wijze, bescheiden mensen
die niet lonken naar macht,
die niet uit zijn op steeds meer.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die zich niet spiegelen aan anderen,
maar tevreden zijn met wat ze kunnen,
dankbaar voor alles
wat hun in het leven is meegegeven.
Laten wij bidden…

– Bidden we om wijze, rustige mensen
die niet haastig leven,
niet oppervlakkig aan de meest waardevolle momenten voorbijgaan.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die tijd vrijmaken voor anderen,
geduldig zijn in het luisteren,
bescheiden zijn in het spreken.
Laten wij bidden…

– Bidden we om wijze, begripvolle mensen
die anderen hun schuld niet altijd weer voor de voeten werpen,
die niet oordelen op grond van geruchten.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die veel van anderen verdragen,
omdat wij onze eigen zwakheden onderkennen.
Laten wij bidden…

Goede God,
voer ons binnen in de wijsheid
die alles durft prijs te geven om U te vinden.
Dan zal vreugde ons deel zijn
en honderdvoudig geluk,
bestendig tot in eeuwigheid. Amen.
Gerard Kock

Voorbeden 2

Wat mensen te boven gaat, is mogelijk bij God.
Daarom bidden we.

– Om wijsheid,
om de praktische nuchterheid
die handelt vanuit wat ons werkelijk gelukkig maakt.
Om de vrijheid van Gods kinderen
die vrijgevig en solidair maakt,
die leert leven bij de gratie Gods.
Laten wij bidden…

– Om ogen van genegenheid.
Om aandacht voor elkanders pijn en armoede
in het omgaan met geld en goed.
Laten wij bidden…

– Om moed en durf.
Dat wij elkaar durven wijzen op
de waarheid die vrij maakt.
Laten wij bidden…
Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven

Heer God,
rijk en welvarend zijn wij,
als rijke jongelingen hongerig naar uw woorden.
In de ban van angsten en verslaafd aan eigen gelijk
bidden wij om uw wijsheid.
Roep ons,
verzadig ons met uw brood,
het Woord van Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Onze Vader

Goede God, wij zijn helend aanwezig
als we uw tastbare liefde weten waar te maken
in concrete dienstbaarheid en tedere zorg voor onze medemens.
En daarvoor bidden wij  nu samen:
Onze Vader …

Goede God, help ons groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze edelmoedige liefde
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …


Vredeswens

Breek ons open, Heer,
opdat wij met – en niet naast of tegenover – elkaar zouden leven.
Schenk ons de ware vrijheid die niet gebonden is aan geld of eer
maar die verworven wordt
door zichzelf los te laten om U na te volgen.
Dan kunnen wij bouwen  aan uw droom van vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar ook een eenvoudig teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Dit eenvoudig stukje brood is veel meer dan wat graan.
Deze beker wijn is veel meer dan sap van druiven.
Want dit brood en deze wijn zitten vol rijkdom,
de rijkdom van God die ons liefheeft en Zich aan ons geeft.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning

Jezus gaat van je houden.

Geen blinde liefde, want die verblindt.
Uit angst om te verliezen gaat ze de waarheid uit de weg
en versluiert ze zich in nevels.
Veel te vlug wordt er gezegd:’Ik hou van je…’
Woorden, vandaag nog gesproken en morgen al vergeten.

Jezus’ liefde is niet blind, maar opent juist je ogen.
Iemand die je bemint, zegt het zonder angst:
‘Ga verkopen wat je bezit en geef het aan de armen,
en je zult een schat in de hemel hebben.
Kom dan terug om Mij te volgen.’
Je kunt niet God dienen en de mammon.

Wie is die mammon?
Hij is de afgod die jou breekt, verlaagt tot een ding.
Jezus gaat ertegen in en zegt het onomwonden.
Christenen vertolken het al eeuwenlang:
zuiverheid, gehoorzaamheid en soberheid.
Vandaag meer dan actueel.

Zuiver zijn, onbezoedeld, ongerept, uit één stuk.
Je tekent verzet aan tegen alle machten die jou,
je medemens, jouw wereld en God besmeuren.
Je tekent verzet aan tegen een media-circus
dat kinderen, jongeren, mannen en vrouwen herleidt tot lustobjecten.
Je tekent verzet aan tegen de consumptieketen die oudere mensen wegwerpt omdat ze niet meer bruikbaar zijn.
Je tekent verzet aan tegen industrieën die de natuur bezoedelen en verloederen.

Soberheid is een-voud.
Je tekent verzet aan tegen een maatschappij die altijd zegt:
‘meer en nog eens meer’.
Je tekent verzet aan  tegen een maatschappij waarin de helft honger lijdt
en de andere helft moet diëten.
Je teken verzet aan tegen een maatschappij die alles commercialiseert
en niet gratuit kan feesten.

Door jou zal Christus zich kenbaar maken
en zijn koninkrijk als een rijk van liefde doen ontluiken.
Uit ‘Weerbaren’ van Noël Bonte.

Slotgebed 1

Eigenlijk is het ook mijn vraag, God:
hoe kan ik deel krijgen aan het eeuwig leven
en nu al zin en richting geven aan mijn leven van vandaag?
En net zoals in het evangelie gebeurt,
zou ik graag willen dat Jezus mij dan aankijkt en van mij gaat houden!
Maar hoe huiver ik er ook voor
dat Hij me vraagt alles wat ik heb aan de armen te geven!
En toch weet ik, Heer,
dat dit de enige weg is
om een schat in de hemel te hebben.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Vader, dank U voor deze viering,
waarin wij mochten leren
dat de liefde voor de medemens
ook getoond kan worden
door het delen van ons bezit en onze talenten.
Uiteindelijk hebben wij alles
wat we bezitten en kunnen, van U gekregen.
Help ons om verstandig om te gaan
met de mogelijkheden die wij bezitten
opdat ons eigen leven
en dat van onze medemensen
erdoor rijker zou worden.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
die zijn leven deelde met armen en kleinen. Amen.


Zending en zegen

Gij, die de gegoeden, de bezitters, zijt voorgegaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood,
wil ons zegenen zodat wij elkaar tot zegen kunnen zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.