18e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
achttiende zondag B (5/08/2012)

Begroeting

Met de woorden “Ik ben het brood om van te leven”
verwelkomt Jezus ons vandaag in het huis van zijn Vader.
Hij wil ons zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

In beide schriftlezingen gaat het vandaag over ‘brood’.
Brood is van wezenlijk belang voor ons leven.
We hebben het elke dag nodig.
Brood en mensen horen samen.
Geen wonder dat brood
ook een kernbetekenis heeft in bijbelse verhalen.
Brood wordt geassocieerd met Gods Woord,
en met Jezus als Brood des Levens.
Moge wij in de woestijn van het leven
brood vinden voor onderweg.

Openingswoord 2

Broodnodig.
Daarover gaat het vandaag.
Het manna dat de vaderen in de woestijn gegeten hebben,
blijkt niet het brood dat elke honger stilt.
“Dat ware brood, ben Ik zelf” zegt Jezus ons.
“Wie zich met Mij voedt, zal nooit meer honger hebben,
die vindt leven voorgoed.”

Vergevingsmoment

– Omdat één op de zes mensen in deze wereld nog honger lijdt
en wij te weinig als broeders en zusters met elkaar delen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat zoveel mensen eenzaam zijn
en wij elkaar te weinig als broers en zusters nabij zijn,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat zoveel mensen wanhopig op zoek zijn naar zingeving in hun leven
en wij te weinig als broers en zusters ons geloof met elkaar delen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

God, neem ons bij de hand
en zet ons op de weg van liefde naar U en naar elkaar. Amen.

naar Brasschaat

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij hebt uw Woord gezaaid, uw Zoon gegeven.
Voor ons gebroken en gestorven
is Hij Brood en Leven voor de wereld,
voor elk van ons.
Wij bidden U
dat wij de kracht mogen vinden om zijn weg te gaan.
Dat wij voor elkaar vruchtbaar mogen zijn
als zaad en voedzaam brood.
Dan zullen wij samen het geluk vinden
dat Gij voor ons in petto houdt. Amen.


Openingsgebed 2

God, die wij, met Jezus’ woorden,
Abba, Vader, mogen noemen,
wij danken U dat Hij,
door U gezonden en bezield,
hartverwarmend door de wereld is gegaan.
Stem ons af op de Boodschap
die weerklinkt in de Schrift,
uw Woord ten Leven.
Voed ons met het Brood uit de hemel,
het Woord dat verzadigt,
uw Brood ten Leven. Amen.

Lezingen

Hoe duister de weg ook is,
hoe ver het Beloofde Land ook nog verwijderd,
toch laat God zijn volk niet alleen, vertelt ons de eerste lezing.
We bidden geregeld om dagelijks brood.
Maar bidden we ook om het Brood des Levens
waartoe de evangelielezing ons aanspoort?


Eerste lezing (Exodus 16,2-4.12-15)

Uit het boek Exodus

2
                                          Toen ze in de woestijn waren,
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren
tegen Mozes en Aäron.
3                                          De Israëlieten zeiden tegen hen:
`Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte,
waar we bij de vleespotten zaten en volop te eten hadden.
U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht
om al deze mensen van honger te laten omkomen.’
4                                          Toen sprak de Heer tot Mozes:
`Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.
De mensen moeten er dagelijks op uit gaan
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen.
Dan kan Ik vaststellen of ze mijn leiding willen volgen of niet.
12
 `Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord.
Dit moet u hun zeggen:
Tegen de avond kunt u vlees eten
en morgenochtend zult u volop brood hebben.
Dan zult u weten dat Ik de Heer uw God ben.’
13                                         Toen het avond was kwamen er kwartels aangevlogen
en vielen neer over heel het kamp.
De volgende ochtend hing er dauw rondom het kamp.
14                                         En toen deze was opgetrokken
lag er over de woestijn een fijne korrelige laag,
alsof de grond met rijp was bedekt.
15                                         De Israëlieten zagen het en zeiden tegen elkaar:
`Wat is dat?’
Ze wisten werkelijk niet wat het was.
Mozes legde hun uit:
`Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 4,17.20-24)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
17                                         Dit zeg ik dus met een beroep op de Heer:
leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid.
20                                         Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!
21                                         Want u hebt van Hem gehoord en u bent in Hem onderricht
naar de waarheid die in Jezus is:
22                                         dat u de oude mens moet afleggen,
die van uw vroegere levenswandel,
die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten,
23                                         en dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand.
24                                         Bekleed u met de nieuwe mens,
die naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 6,24-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

24                                         Toen Jezus eens nergens te zien was, en ook zijn leerlingen niet,
stapten de mensen in boten
en voeren ze naar Kafarnaüm om Jezus te zoeken.
25                                         Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen Hem:
`Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?’
26                                         Jezus gaf ten antwoord:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien,
maar omdat u volop hebt kunnen eten.
27                                         U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel,
maar liever van het voedsel dat blijft,
het voedsel van het eeuwige leven,
dat de Mensenzoon u zal geven;
want op Hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.’
28                                         Daarop zeiden ze:
`Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten
die God van ons vraagt?’
29                                         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Dit werk vraagt God van u:
dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.’
30                                         Daarop zeiden ze:
`Maar U, welk teken verricht U dan wel?
We willen zien om U te kunnen geloven.
Op welk werk kunt U zich beroepen?
31 Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten,
zoals geschreven staat:
Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.’
32                                         Jezus hernam: `Waarachtig, Ik verzeker u:
niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven;
mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte.
33                                         Want het brood dat God geeft,
is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.’
34                                         `Heer,’ zeiden ze, `geef ons dat brood dan, voor altijd.’
35                                         Jezus antwoordde: `Ik ben het brood om van te leven.
Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer,
en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden we voor allen die vandaag moeite hebben om te luisteren
wanneer er over God wordt gesproken.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die de juiste taal spreken
om hen op een eerlijke manier uit te nodigen om
over U, God, na te denken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen
die hun brood verdienen met de verkondiging van uw Woord:
leerkrachten, priesters en lekenmedewerkers in de Kerk.
Dat zij blijven zoeken naar vindplaatsen van God in deze wereld
en anderen daarnaar op weg helpen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen
die zeggen dat ze christen zijn
en hun kinderen gelovig willen opvoeden.
Dat we respect leren opbrengen voor
zelfs maar de kleinste motivatie van hun kant
en dat we hen echte kansen zouden geven,
ook als we, zo op het eerste gezicht,
weinig echt geloof in hun woorden kunnen ontdekken.
Laten wij bidden…

Heer, voor U staan tal van mensen,
bereid om zich voor U in te spannen
en naar Jezus’ voorbeeld te leven.
Luister naar hun vragen
en geef hun warmte door uw luisterende aanwezigheid. Amen.

Voorbeden 2

– Bidden we de Heer
dat wereldwijd gehoord mag worden:
de roep naar vrede,
de zucht naar vrijheid,
de vraag om voedsel,
de doodskreet van een kind.
En dat wij de stem van ons geweten
nooit tot zwijgen zouden brengen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij de Heer
dat wereldwijd erkend mag worden:
de hunkering van God naar vrede en gerechtigheid
en de richting die Hij ons wijst.
Dat wij ons breken en delen hier
beleven als een nieuw begin van verbondenheid en zorg voor elkaar,
elke dag opnieuw.
Laten wij bidden…

– Bidden we de Heer
dat het ooit waar mag zijn:
gelijke kansen voor iedereen,
een menswaardig bestaan voor elk mensenkind.
Dat wij mogen begaan blijven
met het lot van anderen
en dat wij voorbeelden zouden zijn van broederlijk delen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God van ons bestaan,
uw mensgeworden Zoon
schenkt zichzelf weg als spijs en drank
voor mensen onderweg.
Geef dat wij Hem kunnen aanvaarden
als het Voedsel dat eeuwig Leven garandeert.
Dit vragen we U door Jezus, onze Heiland.
André Janssen


Gebed over de gaven 2

God, onze Vader.
brood en wijn staan ook vandaag hier voor ons.
Het zijn symbolen van breken en delen.
Ze herinneren ons aan het hemelse Brood dat van U komt.
Laat ons ook nu Jezus herkennen en gedenken in dit teken,
zodat wij ons gesteund voelen door zijn blijvende aanwezigheid,
nu en altijd. Amen.
Turnhout

Tafelgebed

In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn leven,
mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menswaardiger samenleven.

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten
-samen-
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

God vertrouwde zijn wereld toe aan mensenhanden.
Laten we die handen vouwen en bidden zoals Jezus ons heeft voorgebeden.
Onze Vader,…

Wees onze hoop, Vader,
zodat wij het uithouden,
elkaar beter begrijpen,
steunen, niet laten vallen.
Breek ons open,
maak ons ontvankelijk voor de Geest van Jezus.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens

Jezus, Gij hebt ons geroepen tot een leven in vrede:
samen geloven in de ene God.
Schenk ons uw vrede, in overvloed,
zoals Gij het ons hebt beloofd.
De vrede van Christus zij met ieder van u.
Wensen wij elkaar de vrede van de Heer.

Lam Gods

Communie

“Het Brood dat God geeft,
is Hij die uit de hemel neerdaalt
en aan de wereld leven geeft.”
“Heer, zeiden ze, geef ons dat Brood dan, voor altijd.”
Jezus antwoordde:
“Ik ben het Brood om van te leven.
Wie naar Mij toekomt, krijgt geen honger meer
en wie in Mij gelooft, krijgt nooit meer dorst.”
Heer, ik ben niet waardig…
Kees Pannekoek

Bezinning 1

Graan dat in goede aarde valt,
voedsel voor velen.
Woorden als brood,
waarop je kunt kauwen
en waarop je soms je tanden stukbijt.
Woorden van leven,
woorden om te delen,
woorden om te vermeerderen,
zaaigoed van het Rijk Gods.
Heilig gestamel
over Hem die zichzelf geeft
en niet verloren laat gaan,
maar verzamelt
en bijeenbrengt in het Vaderhuis.


Bezinning 2

Gist zijn in het deeg.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Licht zijn op de berg.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Zout zijn dat smaak geeft.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Wijnrank zijn die verbonden blijft met de wijnstok.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Brood zijn om anderen van te laten leven.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Liefde zijn die niet opgeeft, nooit opgeeft.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Christen zijn.
Waarom zou dat niet meer van deze tijd zijn?
Jean-Paul Vermassen

Slotgebed 1

In Jezus wil Ik je Mezelf geven – zegt God –
heel mijn liefde en tederheid.
Het enige dat je moet doen
is met al je talenten
proberen te leven naar mijn wil,
net zoals Hij dat deed.
Probeer zijn aandacht voor kleine en gekwetste mensen
tot een accent in je eigen leven te maken
en durf jezelf breken en delen,
zoals gebroken brood.
Ik zal je daarvoor de kracht geven – zegt God –
en je het brood aanreiken van het leven,
het echte leven.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Dat wij uw Woord vernomen hebben, God,
dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar,
laat dat voor ons een teken zijn
dat Gij dicht bij ons zijt,
dat wij uw mensen zijn
door U gevoed, door U bemind.
Verlaat ons nooit – zo bidden wij U –
wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond
en meer dan dat: wees onze toekomst, onze Vader. Amen.

Zending en zegen

Nu wij uw brood ontvangen hebben,
worden wij gezonden om ook zelf brood te worden
en in Gods naam ‘leven’ te geven aan medemensen.
Moge de Heer ons daartoe zegenen + als Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.