28e zondag door het jaar A 2020

11 10 2020

Begroeting

Vandaag vertelt Jezus ons een verhaal
over een feest dat God wil vieren samen met ons allemaal.
Iedereen is van harte welkom.
‘Maar God hoopt één ding’, zegt Jezus,
‘dat we graag en van harte eraan meedoen’.
Wij die hier vandaag zijn samengekomen, willen dat toch:
er graag en van harte aan meedoen?
Laten wij daarom beginnen met het kruisteken:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

God droomt van een wereld
als een feest voor alle mensen,
waar iedereen uitgenodigd en welkom is.
In de plaats van hen die het laten afweten,
die niet op Gods uitnodiging ingaan,
zullen anderen gekozen worden,
zo horen wij vandaag.
Want het feest moét doorgaan.
Herent

Openingswoord 2

Van harte welkom.
Met nadruk wil ik u vandaag welkom heten,
want we horen in deze viering
hoe wij allen uitgenodigd worden
om met God maaltijd te houden.
Niet zomaar een maaltijd.
Hij nodigt ons uit op het bruiloftsfeest van zijn Zoon.
Op die uitnodiging ingaan
is meer dan er-bij-zijn.
We moeten ons op dat er-bij-zijn ook voorbereiden
en passende feestkleding aantrekken.
En dat niet alleen aan de buitenkant
– een mooi pak, een dure jurk –
maar vooral ook aan de binnenkant.
Laten wij, biddend om Gods ontferming,
even kijken hoe het gesteld is met onze binnenkant.

Gebed om ontferming 1

God vraagt ons dat we zouden meebouwen aan zijn Rijk van liefde.
Omdat we hierin dikwijls falen,
willen we nu onze spijt hierover uitdrukken.

-Heer, we weten wel dat we eerlijk en open moeten zijn,
maar toch betrappen we onszelf regelmatig op leugentjes.
Dat spijt ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, het is uw wens dat ons leven feestelijk is,
maar we maken ons vaak zo druk over vele zaken
die niet van belang zijn voor het echte geluk.
Dat spijt ons.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij nodigt ons wekelijks uit op uw feest
maar wij hebben het soms te druk om op uw uitnodiging in te gaan.
Dat spijt ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Ekeren

Gebed om ontferming 2

-Heer, op uw bruiloftsmaal is iedereen uitgenodigd.
Er zijn geen uitzonderingen.
Maar mensen die een ander geloof belijden
of hun geloof op een andere manier belijden,
worden door ons vaak verketterd.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn zo rap tevreden over onszelf
en wij ontwijken al te gemakkelijk
wat onze rust in gevaar zou kunnen brengen.
Dus ook de radicaliteit van uw Boodschap.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, de eucharistie ervaren wij vaak niet meer als een feestmaaltijd.
Ze valt soms tussen de plooien.
Er zijn toch zoveel dingen die we te doen hebben.
Aan een innerlijk bruiloftskleed voor U aantrekken,
denken we helemaal niet meer.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gastheer voor ons allen,
Gij nodigt ons uit in uw Koninkrijk.
Open ons hart voor uw Waarheid
en maak ons gevoelig voor wat het is
om als christen bekleed te zijn met de naam van uw Zoon.
Dat vragen wij U door Jezus Christus
die met U en de H. Geest leeft
en leven geeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

Getrouwe God,
het is uw stem die ons roept,
het is uw liefde die ons hier bijeenbrengt.
Zegen dit samenzijn
en help ons te groeien
naar een gemeenschap naar uw hart
waar liefde, vrede en vreugde
de tekens zijn van uw aanwezigheid. Amen.

Lezingen

In de lezingen van vandaag gaat het telkens over een feestmaal,
over ontmoetingen tussen mensen,
over de ontmoeting tussen God en de mens.
Een feest dat bestemd is voor alle volkeren.
Mag ik u nu uitnodigen om te luisteren naar die Blijde Boodschap.

Eerste lezing (Jes. 25, 6-10a)
Uit de profeet Jesaja
6           De Heer van de machten
richt op deze berg voor alle volken
een feestmaal aan met uitgelezen gerechten,
een feestmaal met belegen wijnen,
verrukkelijke, uitgelezen gerechten,
belegen, gelouterde wijnen.
7           Op deze berg verscheurt Hij de bedekking
die over alle volken ligt,
de sluier die alle naties bedekt.
8           De Heer God vernietigt de dood,
en veegt de tranen van alle gezichten,
op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit:
de Heer heeft het gezegd!
9           Op die dag zal men zeggen: `Dat is onze God.’
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
Dat is de Heer, op wie wij hoopten;
laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.
10         Want op deze berg rust de hand van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 4, 12-14. 19-20)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Fillipi

12         Ik weet wat het is om armoede te lijden,
ik weet ook wat het is om in overvloed te leven.
Ik ben volledig ingewijd.
Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden.
13         Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft.
14         Toch hebt u er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden.
19
         En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.
20         Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 22, 1-14)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1           Opnieuw sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk
in gelijkenissen:
2           `Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
3           Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen
die voor de bruiloft genodigd waren,
maar ze wilden niet komen.
4           Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht:
`Zeg tegen de genodigden:
Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid,
mijn ossen en het mestvee zijn geslacht,
en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.”
5           Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg,
de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.
6           De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoordden hen.
7           De koning werd woedend.
Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen
en hun stad in brand steken.
8           Toen zei hij tegen zijn slaven:
`Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard.
9           Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen,
en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.”
10         Die slaven gingen naar de wegen
en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen,
slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
11         Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag,
merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.
12         Hij zei tegen hem:
`Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?”
Hij wist niets te zeggen.
13         Toen zei de koning tegen de dienaren:
`Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.”
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
14         Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

God, wij hebben het vaste vertrouwen
dat Gij onze Gastheer zijt.
Laten wij daarom samen ons geloof in U uitspreken.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest
mensen blijft bezielen.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods Rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.

Voorbeden 1

Gaven van mensen en Gods gaven zijn de ingrediënten voor het feestmaal
waartoe wij worden uitgenodigd.
Ook al wat ons bezwaart, mogen wij aan onze Gastheer toever­trouwen.

-Bidden we voor groot en klein,
voor oud en jong,
zwart en wit,
christen en moslim.
Moge wij als één gemeenschap van vrede samen aanzit­ten aan uw tafel, Heer.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we mogen inzien
wat echte gastvrijheid is.
Heer, leer ons plaats maken voor elkaar,
opdat wij niet als vreemden langs elkaar heen zouden leven.
Bidden we ook voor hen die hun huis en hun land zijn ont­vlucht
in de hoop onder ons opnieuw een thuis te vinden.
Moge wij als één gemeenschap in solida­riteit samen aanzitten aan uw tafel, Heer.
Laten wij bidden…

-Bidden we om vrede en gerechtig­heid.
Moge wij leren dat wij die slechts kunnen vinden
door te proberen in onze omgeving vrede en gerechtigheid uit te dragen.
Zo worden wij waardige disgenoten aan uw tafel, Heer.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor de Kerk in onze dagen.
Dat zij zich niet opsluit in zichzelf
en zo tot een getto wordt.
Dat zij juist naar de wereld toegaat
en zich bondgenoot weet
van allen die het leven behoeden,
die de vrede en het recht willen dienen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die in onze dagen lijden aan de Kerk.
Dat hun nood wordt verstaan.
Dat hun de ruimte wordt gegund
om voorbij te gaan aan wat bijkomstig is
en zich te keren naar datgene
waarover het eigenlijk gaat:
de weg van Jezus gaan
in het leven van elke dag.
Laten wij bidden…

Bidden we voor onszelf.
Dat wij niet kortzichtig en enggeestig zijn,
maar openstaan voor andersdenkenden.
Dat wij niet onwrikbaar vasthouden aan het eigen gelijk,
maar onze meningen en overtuigingen
durven te laten bevragen
en bereid zijn van anderen te leren.
Laten wij bidden…
Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Goede God,
uw overvloedige genade doet alles wat leeft en ademhaalt
het ware leven proeven.
Wij bidden U, neem deze eenvoudige gaven van ons aan
en vervul onze hoop op de komst van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.  Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
zie naar de gaven die wij U aanbieden.
Gij hebt ze ons toevertrouwd
opdat wij daarvan op een goede manier
zouden gebruik maken,
en ze rechtvaardig zouden verdelen.

Neem dit brood en deze wijn aan
en vorm ze om tot uw voedsel voor ons,
in naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Verenigd aan het bruiloftsfeest van zijn Zoon,
mogen we bidden tot God die ook ons de hand boven het hoofd houdt:
Onze Vader…

Alles is met alles verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daar bij.
Voor iemand die nooit liefde ervaren heeft, is het moeilijk
om te geloven in een God die Liefde is.
Want dankzij liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar,
en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we dat geloof en die liefde van God zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen
naar vrede, goedheid, geduld, medemenselijkheid.
Als mensen zussen en broers zijn,
dan zal de wereld vol vrede zijn.
Moge Gods vrede over u komen
en u altijd vergezellen.
Wensen wij elkaar die vrede, de vrede van Christus, van harte toe.

Lam Gods

Communie

Als gegeven en gebroken Brood heeft de Heer Zich aan ons toevertrouwd.
Als Bloedwijn heeft Hij Zich leeggegoten om voor ons vreugde te zijn.
Ontvang dan dit Lichaam dat ons tot leven wil zijn.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Wie uit is op eerst en meest
heeft niets meer te winnen,
maar alles te verliezen.

Wie achteraan staat
en leeft van laatst en minst,
heeft niets meer te verliezen
en kan alleen nog winnen.

Op de maaltijd van het samenleven
nodig je best de minsten uit:
armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden,
zij die nooit kunnen terugbetalen
wat je voor hen doet.

Hou het maar gratis
en besef
dat de belangrijkste dingen van het leven
toch niet te betalen zijn.

Zo gaat het er aan toe
wanneer Ik-zal-er-zijn-voor-u
de enige God mag zijn.

Bezinning 2

Waar zijt Gij te vinden God?
We denken spontaan
aan de kerk, aan de vieringen,
en de godslamp bij het tabernakel.

Maar zou het niet kunnen dat Gij vooral
te vinden zijt, tussen de mensen
in de goedheid in hun ogen
en hun verlangen naar
Iemand die onvoorwaardelijk
van hen houdt en mee op weg gaat?

Laat mij U vinden God,
in de mens die toevallig op mijn weg komt,
in de vooraf geplande ontmoeting
die ik liever zou afzeggen
en in de onverwachte bemoediging
van een medemens.
In zoveel mensen die uw kinderen zijn,
uw beeld en gelijkenis.
M. Verhulst


Slotgebed

Heer, onze God,
van op zovele kruispunten van onze levenswegen
zijn wij hier gekomen
in verbondenheid met elkaar en met U.
Geef dat wij, doorlopend,
samen kunnen reizen en rusten,
werken en feesten
als voorproef op uw hemels maal. Amen.

Zending en zegen

Laten we van hier weggaan
met in ons hart Gods uitnodiging
om te mogen delen in zijn overvloed aan gaven.
Gaven die we gastvrij
verder mogen uitdelen aan anderen.
Daartoe geruggensteund
moge God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.