27e zondag door het jaar C 2016

02 10 2016

Begroeting

Van harte welkom op dit samenzijn rond het altaar van de Heer,
Hij die voor ons + Vader, Zoon en H. Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord 1

De profeet Habakuk uit het Oude Testament en de apostelen van Jezus
zitten met hetzelfde probleem.
Een probleem dat vaak ook het onze is.
Als ons gezegd wordt: ‘God zal uiteindelijk alles ten goede keren’
klinkt dat wel mooi,
maar in de praktijk zien we daarvan zo weinig.
Is God wel echt te vertrouwen?

De lezingen van vandaag nemen onze aarzeling en onze twijfel serieus.
Habakuk krijgt te horen:
“Geef het wachten niet op, want komen doet het beslist.
Uiteindelijk blijft de rechtvaardige leven door zijn geloof.”
Ook Jezus roept op tot blijvend vertrouwen in God,
ook al is dat vertrouwen niet groter dan een mosterdzaadje.

Maar vertrouwen is niet hetzelfde als passief afwachten.
God vraagt van ons geëngageerde inzet
– inzet die zich niet laat ontmoedigen door tegenkanting.
Pas dan kan het onmogelijke mogelijk worden.
Omdat wij lang niet altijd bereid zijn
onze nek zo ver uit te steken,
bidden wij God om ontferming.

Openingswoord 2

Ook al denken mensen dat ze kopje onder zullen gaan
door wat het leven hen aandoet,
toch kunnen ze levenskracht ontlenen aan het geloof.
En om die kracht te krijgen,
hoeft je geloof zelfs niet perfect te zijn.
Wat vertrouwen, zo klein als een mosterdzaadje, is al voldoende,
horen we in het evangelie van vandaag.
naar Schiplaken

Vergevingsmoment 1

-Heer, wij hebben de mond vol over ‘goed zijn’
maar goed doen is heel andere koek.
Zelf voelen wij ons zo snel geraakt en gekwetst,
maar wij zijn veel minder bedacht op de pijn
die wij anderen aandoen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, onze beloftes  lossen wij vaak niet in.
Onze inzet voor anderen is lang geen ‘totale’ overgave.
Vergeef ons, en help ons
ons woord te geven én het ook te houden.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, teveel eigenliefde zet een rem op onze liefde voor de anderen.
We maken fout na fout
en zijn veel te vlug tevreden over onszelf.
Als het op ‘geven’ aankomt
hanteren wij vaak een veel te kleine maat.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons barmhartig zijn,
ons opnemen in zijn allesvergevende liefde,
en ons verder begeleiden naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Heer, omdat wij niet altijd ingaan op uw Woord
en niet geloven in de droom van vrede en gerechtigheid
die Gij met ons wil waarmaken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, omdat we niet altijd geloven
in de kracht van ons gebed
en vergeten waartoe geloof en liefde in uw naam, in staat zijn.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, omdat we in alles wat we zeggen en doen,
soms zo weinig uw handelen in ons leven en in de wereld herkennen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God, via Jezus, uw Zoon,
hebt Gij een Blijde Boodschap gebracht aan alle mensen,
een Boodschap van hoop en vertrouwen.
Leer ons steeds meer daarop te  vertrouwen en ernaar te leven.
Dan maken wij uw Koninkrijk al een stukje werkelijkheid,
vandaag en alle dagen dat we leven mogen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wij hebben vele vragen en verwachtingen.
Maar als het ons niet voor de wind gaat
is ons vertrouwen in U vaak erg klein.
Wij bidden U:
Laat ons vertrouwen worden als een mosterdzaadje,
een bron van groeikracht
om te worden zoals Gij ons hebt gedroomd. Amen.

Lezingen

Vertrouwvol geloof is een grote kracht,
waardoor mensen
het ook in moeilijke omstandigheden kunnen uithouden.
Dat ervaart de profeet Habakuk in de eerste lezing,
en dat leeft Jezus in het evangelie aan zijn leerlingen voor.

In de tweede lezing roept Paulus Timoteüs op
het evangelie met kracht en zonder vrees te verkondigen,
ook als dit door de omstandigheden lijden met zich mee brengt.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Hab., 1, 2-3; 2, 2-4)

Uit de Profeet Habakuk

2        Hoelang moet ik nog roepen, Heer,
terwijl U maar niet luistert?
Hoelang moet ik nog `Geweld!’ tegen U schreeuwen,
terwijl U maar geen uitkomst brengt?
3        Waarom laat U mij onrecht zien
en ziet U die ellende maar aan?
Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking,
waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten?
2
       De Heer antwoordde:
`Schrijf het visioen op,
zet het duidelijk op schrift,
zodat men het vlot kan lezen.
3        Want het visioen,
al wacht het zijn toegewezen tijd nog af,
smacht naar zijn vervulling:
het vertelt geen leugen.
Al blijft het uit,
geef het wachten niet op,
want komen doet het beslist en het komt niet te laat.
4        Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg,
maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2Tim., 1, 6-8. 13-14)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
6        Ik bind u op het hart
om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave,
die in u is door de oplegging van mijn handen.
7        Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid,
maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
8        Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
en evenmin voor mij, zijn gevangene,
maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
13
       Neem als richtsnoer de gezonde beginselen
die u van mij hebt overgenomen,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
14       Bewaar de u toevertrouwde schat
met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 17. 5-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5        De apostelen zeiden tegen de Heer:
`Versterk ons vertrouwen.’
6        De Heer zei:
`Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje,
als je tegen die moerbeiboom daar zegt:
`Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee”,
dan zou hij je gehoorzamen.
7        Stel, iemand van jullie heeft een slaaf
die ploegt of het vee hoedt.
Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen:
`Kom meteen aan tafel”?
8        Nee, hij zal hem veeleer zeggen:
`Maak het eten voor mij klaar,
omgord je en bedien me,
en als ik klaar ben met eten en drinken,
dan kun jij gaan eten en drinken.”
9        Hij bedankt de slaaf toch niet
omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen?
10 Zo moeten ook jullie zeggen,
als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen:
`Wij zijn maar slaven;
we hebben gedaan wat we moesten doen.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij, bij het begin van deze tafeldienst,
onze gebedsinten­ties op het altaar van de Heer,
om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven,
aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor hen die moeten leven
omringd door onrecht,
wier rechten met de voeten worden getreden,
mensen die uitzien naar betere tijden.
Moge zij het beleven dat hun droom ooit werkelijkheid wordt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen onder ons
die het voortouw nemen,
die in hun geestdrift
anderen op sleeptouw nemen op de weg die Jezus ons is voorgegaan.
Moge zij het beleven dat hun droom ooit werkelijkheid wordt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk
die haar enthousiasme soms kwijt is
en niet meer zoekt naar nieuwe wegen om vanuit God te leven.
Moge wij het nog beleven dat zij Jezus’ droom tot werkelijkheid maakt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf,
om geloof dat bergen verzet,
om levenskracht zoals van een mosterdzaadje,
om trouw en creativiteit in dienst van elkaars welzijn.
Moge wij het nog beleven dat Jezus’ droom werkelijkheid wordt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle mensen die gebukt gaan onder onrecht,
voor de zovelen die wanhopig uitzien naar vrede en verzoening.
Dat hun verlangen een antwoord vindt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die God aanroepen,
maar voor wie het lijkt alsof Hij niet luistert.
Dat zij blijven hopen en vertrouwen en volharden in het gebed.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die zoeken naar verdieping van hun geloof.
Dat zij daarin steun en bemoediging vinden,
zodat Gods droom voor hen herkenbaar wordt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze plaatselijke gemeenschap en voor alle christenen.
Dat wij bij elkaar het vuur aanwakkeren van Gods liefde
en met vreugde en vertrouwen getuigen
van ons geloof in Jezus Christus, onze Heer.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana


Gebed over de gaven

Heer God, als uw dienaars hebben wij deze tafel klaargemaakt.
Nu nodigt Gij ons uit om aan tafel te gaan
en zijt Gij het die ons bedient.
Neem van ons dit brood en deze wijn aan
en laat ze worden tot uw gaven aan ons.
Zo kan ons godsvertrouwen groeien
en misschien wel… moerbeibomen verplanten. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Twee vragen van de leerlingen aan Jezus:
‘Geef ons meer vertrouwen’
en elders in het evangelie:
‘Leer ons bidden’.
Zij vullen elkaar aan.
Vertrouwen en bidden hebben beiden te maken
met ‘leven uit Gods hand’.
Bidden we dan zoals Jezus het ons heeft geleerd.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Als christenen wordt er gevraagd
onszelf weg te schenken in onvoorwaardelijke liefde,
zonder er iets voor terug te verwachten,
zonder te eisen, zonder te dwingen,
zonder dat eeuwige ‘voor wat, hoort wat’.
Jezus is ons daarin voorgegaan in woord en daad.
Laten ook wij ons, in ons denken en doen,
afstemmen op in die Geest van Jezus
en zo vrede brengen in onze wereld.
Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij die ook van harte aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Wees welkom aan deze tafel.
Moge deze maaltijd ons sterken
om samen nieuwe mensen te worden,
bezield met Gods liefde voor iedereen.
Heer, ik ben niet waardig …
Schiplaken

Bezinning 1

Kijk steeds naar Jezus,
Hij is het hart van je leven.
Loop in zijn voetspoor,
onbezorgd en opgewekt.
Laat je niet afleiden
door de buitenwereld,
of door wat anderen zeggen.

Wat je treft in Jezus
overweeg dat in je hart zoals Maria deed.
Ga ermee om als met een kostbare schat.
Hoed die zorgvuldig
en maak er tijd voor.
Kijk ernaar als in een spiegel
die het onzichtbare zichtbaar maakt.
Spiegel je voortdurend
in de spiegel die Christus is
Ga dan standvastig je weg in het leven,
in navolging van Hem.
Clara van Assisi aan Agnes van Praag

Bezinning 2

Gelovig vertrouwen

Mensen zoeken naar houvast in hun leven.
Je hebt dat nodig om staande te kunnen blijven.
Je wordt zo vaak in je eer aangetast.
Het leven kan keihard zijn.
En soms lijkt het alsof mensen
elkaar het goede niet gunnen.
Juist wanneer het leven onrechtvaardig lijkt,
als we getroffen worden door tegenslagen,
hebben we mensen nodig die ons vasthouden.
Mensen die solidair zijn en ons niet laten vallen.
Trouwe mensen zijn gouden mensen.
We hebben ze broodnodig in ons leven.

De leerlingen vragen om een gelovig vertrouwen.
Ook hun leven was zwaar en moeilijk.
Ze kenden grote tegenvallers
en zagen het soms helemaal niet meer zitten.
Hun gebed wordt niet zomaar verhoord.
Vertrouwen, ook gelovig vertrouwen, moet groeien.
Het kan op een laag pitje staan.
Maar ook dan mogen we het blijven koesteren.
Waar gelovig vertrouwen wortel heeft geschoten,
daar zijn mensen niet meer klein te krijgen.
Je krijgt het niet kant en klaar aangeboden.
Het is eerder een uitnodiging
om, wat in je gezaaid is, groeikansen te geven.
Gelovig vertrouwen:
het is een krachtbron voor je leven.
Het geeft er uithoudingsvermogen aan
en het houdt mensen gaande.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, onze Vader,
vaak zijn we lauwe christenen
die uw Boodschap wel hebben gehoord,
maar er in werkelijkheid dikwijls niet veel van terecht brengen.
Toch blijft uw genegenheid en onvoorwaardelijke liefde naar ons uitgaan.
Aan die zekerheid houden wij ons vast.
Wij bidden U:
vermeerder ons geloof,
maak ons vertrouwen in U standvastiger,
zodat wij, sterk in geloof en krachtig in de liefde,
werken aan uw Koninkrijk, vandaag en alle dagen. Amen.

Slotgebed 2

Versterk ook mijn vertrouwen, God,
en maak mijn geloof in uw liefde groter en standvastiger.
Geef me de durf met wortel en al
uit de grond van mijn zelfgenoegzaamheid te komen,
om me helemaal toe te vertrouwen
aan de zachte golven van uw tederheid.
En laat me vooral dankbaar zijn
om het geschenk van uw vriendschap
waardoor mijn leven een bron van vreugde wordt. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij werden vandaag verrassend op onze plaats gezet.
Wij werden gepromoveerd
tot ‘knechten, dienaars’ van Gods heerschappij.
Wat wij hier vandaag kwamen doen, is:
Hem zeggen dat wij beschikbaar willen zijn.
Laten we met die ingesteldheid van hier heengaan.
De Heer wil ons hierbij helpen en zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.