27e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
zevenentwintigste zondag C (03/10/2010)

Begroeting

Gedragen en geborgen in Gods grote liefde
zijn wij hier samen, gezegend door + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Ook al denken mensen dat ze kopje onder zullen gaan
door wat het leven hen aandoet,
toch kunnen ze levenskracht ontlenen aan het geloof.
En om die kracht te krijgen,
hoeft je geloof zelfs niet perfect te zijn.
Een geloof zo klein als een mosterdzaadje is al voldoende,
horen we in het evangelie van vandaag.
naar Schiplaken

Vergevingsmoment 1

Bidden wij tot God, onze Vader, met een berouwvol hart.

Het spijt ons, Heer,
dat wij vaak zo hooghartig zijn
en denken beter te zijn dan een ander.
Zo hebben wij geen oog meer voor wat die anderen voor ons doen.
Heer, ontferm U over ons.

Het spijt ons, Heer,
dat wij zo weinig nadenken
over wat Jezus voor ons gedaan heeft.
Zo leren wij onvoldoende hoe wij voor elkaar kunnen zorgen.
Christus, ontferm U over ons.

Het spijt ons, Heer,
dat wij aan een ander zo zelden zeggen
hoeveel hij of zij voor ons betekent.
Dat zou zijn of haar zelfvertrouwen kunnen versterken
en hem of haar motiveren om nog meer liefde uit te dragen.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

God is liefde.
Hij houdt van ons.
Daarom mogen wij ons tekortschieten toevertrouwen aan zijn barmhartigheid.

Open onze oren, God,
opdat wij uw stem zouden horen
wanneer Gij tot ons spreekt in armen en zwakken.
Om ons gebrek aan luisterbereidheid,
aan hartelijk meevoelen,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

Open onze ogen, God,
opdat wij U kunnen zien
wanneer Gij ons onopgemerkt nabij komt.
Voor al die keren dat wij onze ogen sloten
voor mensen die het niet meer zien zitten,
vragen wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.

Open ons hart, God,
als Gij ons uw Goede Boodschap verkondigt
en voor ons het brood wil breken.
Voor elk onbesuisd woord
dat een ander pijn deed,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, onze Heer, ons genadig zijn,
onze wonden genezen,
onze fouten vergeven
en ons geleiden tot in het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij hebben vele vragen en verwachtingen naar U toe.
Vooral als het ons niet voor de wind gaat
is ons vertrouwen op U vaak erg klein.
Wij bidden U:
geef dat ons geloof wordt als het mosterdzaadje,
een bron van groeikracht
om te worden zoals Gij ons gedroomd hebt. Amen.

Openingsgebed 2

God van Leven,
geduldig blijft Gij ons opzoeken,
ons aanspreken, ons uitnodigen.
Gij zijt vóór ons, Gij holt achter ons aan, Gij zijt mét ons.
Naar wie zouden wij anders gaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Maak ons hier en nu ontvankelijk voor uw Woord,
maak ons bereid om in uw dienst te leven.
Wij vragen het U door Christus Jezus, onze Broeder,
uw trouwe Dienstknecht en ons aller Heer. Amen.

Lezingen

Laten we nu luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Habakuk 1,2-3.2, -4)

Uit de Profeet Habakuk

2        Hoelang moet ik nog roepen, Heer,
terwijl U maar niet luistert?
Hoelang moet ik nog `Geweld!’ tegen U schreeuwen,
terwijl U maar geen uitkomst brengt?
3        Waarom laat U mij onrecht zien
en ziet U die ellende maar aan?
Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking,
waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten?
2
       De Heer antwoordde:
`Schrijf het visioen op,
zet het duidelijk op schrift,
zodat men het vlot kan lezen.
3        Want het visioen,
al wacht het zijn toegewezen tijd nog af,
smacht naar zijn vervulling:
het vertelt geen leugen.
Al blijft het uit,
geef het wachten niet op,
want komen doet het beslist en het komt niet te laat.
4        Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg,
maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Timoteüs 1 6-8.13-14)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
6        Ik bind u op het hart
om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave,
die in u is door de oplegging van mijn handen.
7        Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid,
maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
8        Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
en evenmin voor mij, zijn gevangene,
maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
13
       Neem als richtsnoer de gezonde beginselen
die u van mij hebt overgenomen,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
14       Bewaar de u toevertrouwde schat
met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 17,5-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5        De apostelen zeiden tegen de Heer:
`Versterk ons vertrouwen.’
6        De Heer zei:
`Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje,
als je tegen die moerbeiboom daar zegt:
`Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee”,
dan zou hij je gehoorzamen.
7        Stel, iemand van jullie heeft een slaaf
die ploegt of het vee hoedt.
Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen:
`Kom meteen aan tafel”?
8        Nee, hij zal hem veeleer zeggen:
`Maak het eten voor mij klaar,
omgord je en bedien me,
en als ik klaar ben met eten en drinken,
dan kun jij gaan eten en drinken.”
9        Hij bedankt de slaaf toch niet
omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen?
10 Zo moeten ook jullie zeggen,
als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen:
`Wij zijn maar slaven;
we hebben gedaan wat we moesten doen.” ‘
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Geloven is vooral geloven in de groeikracht van het geloof.
Laat ons hiervan getuigenis afleggen.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden

Leggen wij, bij het begin van deze tafeldienst,
onze gebedsinten­ties op het altaar van de Heer,
om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven,
aan de Heer op te dragen.

-God, wij bidden U
voor hen wier rechten worden geschonden,
voor allen die in hun menswaardigheid worden aangetast.
Dat zij niet berusten in hun lot
en uitzicht mogen behouden op betere tijden.
Dat zij niet zouden bezwijken onder hun last
maar bemoedigd mogen worden
door het vertrouwen in uw nabijheid.
Laten we bidden…

-God, wij bidden U
voor allen die anderen voorgaan in het geloof.
Dat zij zich laten leiden
door vertrouwen in de kracht van de liefde.
Laten we bidden…

-God, wij bidden U
voor hen die het geloof en vertrouwen hebben verloren.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen opnieuw weten te bezielen
voor een wereld zoals die door U bedoeld is.
Laten we bidden…

-God,
laat niet los wat uw hand begon.
Blijf aanwezig,
ook als wij alleen maar leegte ervaren.
Laat vertrouwen ons leven doordesemen
in het voetspoor van Hem
die door de vertwijfeling heen het leven vond,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.
John Rademakers en Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Liefdevolle God,
onzeker,
niet wetend wat de toekomst ons brengt,
zijn wij hier rond uw tafel bijeen en bidden zoals uw leerlingen:
“Versterk ons geloof en ons vertrouwen in U”.
Laat het breken van dit brood en het delen van deze wijn,
tot teken worden van ons geloof in U,
zodat uw Koninkrijk hier op aarde werkelijkheid wordt. Amen.


Gebed over de gaven 2

God, wij zijn hier bijeen met al ons goed en ons kwaad,
met al ons voor en tegen.
In Jezus raakt Gij ons aan
met een nooit geziene en onovertroffen liefde.
Neem ons in uw dienst,
ook al zijn wij onbeholpen knechten.
Help ons altijd te doen
wat Gij van ons verwacht. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Twee vragen van de leerlingen aan Jezus:
‘Geef ons meer geloof’
en elders in het evangelie:
‘Leer ons bidden’.
Zij vullen elkaar aan.
Geloven en bidden hebben beiden te maken met ‘vertrouwen’,
met ‘leven uit Gods hand’.
Bidden we dan zoals Jezus het ons heeft geleerd.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredewens

God en Vader,
Jezus vertaalde uw naam voor ons:
een God die met ons is,
niet uit de hoogte, maar midden onder ons.
Zo weten wij
dat we steeds mogen hopen op U
en uitkijken naar de vrede van uw Koninkrijk.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar ook die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Wees welkom aan deze tafel.
Moge deze maaltijd ons sterken
om samen nieuwe mensen te worden
bezield met Gods liefde voor iedereen.
         Heer, ik ben niet waardig …
Schiplaken

Bezinning 1

Leven in geloof is wat anders
dan altijd opgetogen zijn.
Vaak is het vooral:
toch maar doorgaan,
ook als je weinig resultaten ziet.
Het uithouden met jezelf en met elkaar,
ook als je veel ziet mislukken.
Toch doorgaan ondanks alles wat verdrietig maakt.

Je ziel niet laten verbitteren,
maar het goede in elkaar behoeden.
Onze teleurstellingen niet koesteren,
maar het uithouden in geduld,
ook het onbegrijpelijke van God.

Vasthouden aan de hoop
dat er telkens iets nieuws kan groeien
en dat zo iets ongehoord als liefhebben toch kan gebeuren.
En de verwondering gaande houden.


Bezinning 2

Jouw naam maakt ons stil,
wil er zijn
voor wie niet delen in het goede
dat de aarde voortbrengt,
voor wie het goede onbereikbaar is.

Jouw naam geeft ons vrede,
wil er zijn
voor wie geen vrede kent,
niet om zich heen, niet in zichzelf.
Voor wie de vrijheid niet proeft.

Jouw naam leert ons liefde,
wil er zijn
voor wie genieten van het leven,
van het brood van de aarde.
Voor wie liefde geven en trouw.

Jouw naam geeft beschutting,
wil er zijn
voor wie durft weg te gaan uit wat zeker lijkt.
Een oase in de woestijn
voor wie leeft,
blij met wat komt.
Lovendegem

Slotgebed

Als je geloof zo groot zou zijn als een mosterdzaadje
dan zou je bergen kunnen verzetten – zegt God –
en zieken genezen
omdat je iets uitstraalt van mijn liefde en van mijn tederheid.
Durf je wortels los te maken
en te planten in de zee van levend water.
Ik wil je laten delen in mijn levensvreugde.
Ik wil jouw God zijn
en je voorgaan op het pad van vrede.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

God,
samen rond uw woord en tafel,
vroegen wij zoals uw apostelen:
versterk ons geloof.
Steun ons met de kracht van uw liefde.
Moge wij zo overtuigende wegwijzers worden
naar het Blijde en Bevrijdende van uw Boodschap.
Zegen ons daarbij, Heer,
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Zending en zegen 2

Wij werden vandaag verrassend op onze plaats gezet.
Wij werden gepromoveerd
tot ‘knechten, dienaars’ van Gods heerschappij.
Wat wij hier vandaag kwamen doen, is:
Hem zeggen dat wij beschikbaar willen zijn.
Laten we met die ingesteldheid van hier heengaan.
De Heer wil ons hierbij helpen en zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.