27e zondag door het jaar B 2021

03 10 2021

Begroeting 1

Moge de Heer ons zegenen,
telkens wanneer wij hier samenkomen in zijn huis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Mensen kunnen voor elkaar licht zijn,
licht en warmte, vriendschap en liefde.
Daarover gaat het vandaag:
over de liefde van een man en een vrouw
die tegen elkaar ja zeggen,
en elkaar van harte trouw willen zijn.
Zo heeft God het bedoeld.
Gods Koninkrijk van vrede gebeurt
waar mensen, zuiver als een kind,
elkaars vreugde willen zijn.

Openingswoord 2

In het evangelie van vandaag
horen we hoe Jezus, in een discussie met farizeeën,
opkomt voor huwelijkstrouw.
En wanneer mensen hun kinderen bij Hem brengen,
omarmt Hij hen als iets kostbaars.
Wat hebben die twee verhalen met elkaar te maken?
Beide gaan over Gods Liefde
zoals die zichtbaar is geworden in de persoon van Jezus.
Want wanneer mensen van elkaar houden,
heeft dat – aldus Marcus – alles te maken met de manier
waarop God van mensen houdt.
Hopelijk zijn we in ons binnenste voldoende kind
om dat te begrijpen.

Openingswoord 3

Het evangelie van deze zondag heeft de eeuwen door,
tot op de dag van vandaag,
voor veel discussies gezorgd.
Er werd aan Jezus namelijk de vraag gesteld
of het een man vrij staat zijn vrouw te verstoten.
De Farizeeën wilden Hem op de proef stellen,
Hem klem zetten.
Ze misgunden Hem immers zijn succes
en waren bang voor wat Hij had losmaakt onder de vele mensen
die naar Hem kwamen luisteren en zich door Hem bemoedigd voelden.
Enkele Farizeeën kwamen daarom naar Jezus toe,
want ze wisten dat Jezus de Joodse Wet vrijmoedig interpreteerde.
Misschien konden ze Hem verleiden tot een onvoorzichtig antwoord,
zodat mensen aanstoot aan Hem zouden nemen.
Maar Jezus trapt niet in hun val,
integendeel:
God heeft de ene mens niet als meerdere bedoeld van de andere.
Hij schiep man en vrouw opdat zij één zouden worden,
opdat zij elkaar zouden liefhebben, respecteren.
Jezus doet hiermee geen expliciete uitspraak
over de onverbreekbaarheid van het huwelijk,
zoals dit, zeker vanuit het ‘instituut’ Kerk,
vaak wel werd beweerd,
maar Hij laat verstaan wat Gods droom is over de verbondenheid
tussen man en vrouw
en hoe zij zo, met aandacht en zorg voor elkaar, een nieuwe eenheid vormen.

Gebed om ontferming 1

-We leven vaak naast elkaar,
met onvoldoende tijd en aandacht voor elkaar.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We zijn soms zo onbereikbaar
als iemand ons nodig heeft.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We hebben het altijd zo druk,
lopen elkaar onverschillig voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Voor elke keer dat we elkaar gehoord hebben,
maar niet verstaan,
mekaar ontmoet hebben,
maar niet de moeite waard vonden,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor elke keer dat we ons aan de lettertjes van de wet hielden,
maar de liefde terzijde schoven,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Voor elke keer dat we met woorden onrecht veroordeelden,
maar mensen die niet tot onze kring behoren, uit de weg zijn gegaan,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven;
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij U om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij zijt de Bron van alle goedheid.
Waar mensen van elkaar houden,
daar zijt Gij in hun midden.
Zovele mannen en vrouwen hebben op hun huwelijksdag beloofd
elkaar en hun gezin gelukkig te maken
en voor elkaar een thuis te zijn.
Wij bidden U,
laat hun liefde de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt.
Dan zullen zij voor elkaar één en al hart zijn,
dan zullen zij samen licht zijn voor anderen.
Blijf daarom bij hen en in hen wonen,
vandaag en morgen, en alle dagen van hun leven. Amen.

Openingsgebed 2

God, wij danken U voor de mensen
met wie wij onze zorg en onze vreugde mogen delen.
Wij danken U omdat Gij ons uw Liefde kenbaar maakt
in mensen die van elkaar houden.
Wij hopen en bidden
dat onze ontvankelijkheid voor elkaar mag toenemen
en dat wij bereikbaar blijven voor elkeen die ons nodig heeft,
vandaag, morgen en elke dag opnieuw. Amen.

Lezingen 

Luisteren we naar wat de Schriften ons vertellen
over de relatie tussen man en vrouw.

Eerste lezing

Uit het boek Genesis

18
         De Heer God sprak:
`Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’
19         Toen boetseerde de Heer God uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht,
en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen:
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
20         De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren
en aan alle vogels van de lucht,
en aan al de wilde beesten;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
21         Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen;
en terwijl hij sliep,
nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
22         En de Heer God vormde de rib
die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw,
en bracht haar naar de mens.
23         Toen zei de mens:
`Eindelijk, dit is been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.’
24         Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
25            Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw,
maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Hebr., 2, 9-11)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
9           We zien wel hoe Jezus,
die voor korte tijd beneden de engelen was gesteld,
met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft doorstaan.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.
10         Het was passend dat God, einde en oorsprong van alles,
indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden,
ook de leidsman van hun redding door lijden tot de voleinding bracht.
11         Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden
hebben allen één Oorsprong;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
om hen zijn broeders te noemen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 2-16)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

2           In die tijd kwamen farizeeën op Jezus af met de vraag
of een man zijn vrouw mag verstoten;
ze wilden Hem op de proef stellen.
3           Hij gaf hun ten antwoord:
`Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’
4           Ze zeiden:
`Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven
en haar dan te verstoten.’
5           Daarop zei Jezus hun:
`Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven.
6           Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen
mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
7           Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
8           en die twee zullen één zijn.
Ze zijn dus niet meer twee, maar één.
9           Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’
10         Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover.
11         Hij zei hun:
`Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt,
pleegt echtbreuk tegenover haar,
12         en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt,
pleegt zij echtbreuk.’
13         Ze brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen wezen hen terecht.
14         Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
`Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
15         Ik verzeker jullie,
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
komt er beslist niet in.’
16         Hij omarmde hen en zegende hen,
terwijl Hij hun de handen oplegde.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in onze God van liefde en trouw.

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven dat mensen wereldwijd
elkaar dienen te bevestigen en te bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar de nodige ruimte bieden
om vrij en gelukkig te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor jonge mannen en vrouwen
die op elkaar verliefd zijn geworden
en van plan zijn met elkaar door het leven te gaan.
Dat zij zich goed mogen voorbereiden op het huwelijk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de gehuwden die al jarenlang samenzijn,
die soms hun onderlinge liefde zien vervlakken
en zich afvragen waar de warmte is gebleven.
Dat hun ogen opnieuw voor de andere mogen open gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de kerkelijke leiders
die bezorgd zijn om de christelijke waarden
en het christelijk huwelijk hoog willen houden.
Dat zij gescheiden mensen niet in de kou laten staan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor niet gehuwde mensen,
die verlangen naar een levensgezel.
Dat zij niet alleen blijven en vereenzamen.
Laten wij bidden…
Gerard Broekhuijsen

Zegen ons, God,
met zorg en aandacht voor elkaar.
Sterk ons in de overtuiging
dat alleen liefde mensen tot voltooiing brengt. Amen.

Voorbeden 2

Laten wij met het hart van een kind tot bij God gaan
en tegenover Hem uitspreken
wat er in ons leeft aan vreugde en verdriet.

-God, wij bidden U voor allen die leiding geven aan Kerk en maatschappij.
Dat zij trouw zijn aan uw Woord en trouw aan hun roeping.
Dat zij begaan zijn met degenen zonder stem en zonder macht.
Dat zij in hun handelen navolgers zijn van Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

-Voor allen die een duurzame relatie zijn aangegaan.
Dat zij trouw zijn aan hun echtgenoot, aan hun vriend
of aan hun medebroeders en -zusters.
Dat zij uit zijn op het welzijn van de ander
en aan hem of haar alle ruimte geven.
Dat zij in hun liefde en genegenheid
navolgers zijn van Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

-Voor onze kinderen en voor alle kinderen op aarde.
Dat zij mogen opgroeien in een wereld zonder dwang of geweld.
Dat zij onbekommerd mogen genieten van hun jeugd
en door ons liefdevol omarmd en gezegend worden,
zoals door Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…                            

Gebed over de gaven 1

God van tederheid,
in brood en beker vieren wij opnieuw
dat Gij onze God zijt,
met ons verbonden in hart en nieren.
Versterk door ons samenzijn hier
de band die ons bindt aan elkaar en aan U.
Hecht U aan ons,
kom ons in taal en teken nabij
en sterk onze gemeenschap.
Moge wij in uw Geest elkaar tot levend antwoord zijn,
hier, nu, in tijd en eeuwigheid. Amen.


Gebed over de gaven 2

Met dezelfde bedoeling
als waarmee mensen kinderen bij Jezus brachten,
brengen wij dit brood en deze wijn tot bij U, God.
Wil ze aanraken met uw liefde
en tot teken van uw vriendschap maken.
Dat vragen wij U, door Christus onze Heer. Amen.

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
dat Gij de mensen roept
om voor elkaar man en vrouw te zijn, hemel en aarde.
Wij danken U dat Gij aan elke mens een evenbeeld geeft
waarin hij zich kan herkennen.
De liefde tussen man en vrouw is uw geheim.
Van U komt het verlangen van elk mensenhart
om goed te zijn, aanhankelijk en trouw.

Wij danken U voor uw gave
dat jonge mensen zorg dragen voor elkaar
en voor het leven dat uit hen geboren wordt.
In hun liefde herkennen wij
het gelaat van uw Zoon, Jezus Christus.

Daarom danken en prijzen wij U God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Gij die uw Liefde en Brood met ons deelt,
Gij, God van mensen,
laat ons in vrede verbonden zijn
rondom deze tafel van gemeenschap met uw Zoon.
Zijn Liefde draagt ons
en doet in ons de kracht groeien om te beminnen.

Zegen deze gaven van brood en wijn met uw heilige Geest
opdat zij voor ons worden
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon, Jezus Christus.

Toen het Paasfeest op handen was
gaf Hij hun het teken van zijn Liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn  dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde,
heeft Hij brood in zijn handen genomen
en het gebroken om het aan zijn leerlingen te kunnen geven:
neem en eet hiervan, zei Hij,
dit is mijn Lichaam dat voor u gebroken wordt.

Nadien nam Hij ook een beker met wijn.
Hij liet die rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:
drink hier allen uit.
Dit is mijn Bloed, mijn Leven,
dat Ik geef voor u en voor allen
in een nieuw en eeuwig Verbond.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Vader, wij gedenken de levensweg van uw Zoon.
Hij was de Reisgezel bij elk moment van vreugde of lijden.
Hijzelf was de betere wijn op de bruiloft te Kana.
Zoals Hij toen in een overvloed aan wijn voorzag,
zo geeft Hij aan alle gehuwden een overvloed van gaven
om elkaar te beminnen en uw Liefde zichtbaar te maken.

Niemand heeft U ooit gezien, Vader,
en toch zijt Gij duidelijk aan het werk
in de ontluikende liefde van mensen,
in de groeiende trouw tussen man en vrouw,
in ons samen aanzitten aan de tafel van uw Zoon
.

Wij bidden U, Vader,
doordring ouders en kinderen met uw Geest.
Dat zij openstaan voor uw Woord en voor uw Tekenen.
Moge uw hartelijkheid voor alle mensen
zichtbaar worden in hun liefde voor velen,
in en buiten de kring van het gezin.

Door uw Zoon, Vader, bieden wij U dit dankoffer aan,
in de gemeenschap van uw Kerk,
geleid door uw Geest,
hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

God schiep de mens naar zijn beeld,
man en vrouw schiep Hij hen.
Laten wij bidden tot die God – Schepper en Vader –
zoals Jezus het ons heeft geleerd:
Onze Vader,…

Bevrijd onze wereld, Vader, van alle kwaad.
Neem de tweedracht weg die woekert in ons hart.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij niemand uitsluiten,
maar – naar uw voorbeeld –
iedereen opnemen in onze genegenheid.
Dan zullen wij vreugdevol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer, onze God,
doe uw Geest over ons neerdalen.
Uw Geest die alles goed kan maken,
die iedereen gelukkig kan maken.
Vervul uw belofte en maak ons één, in vredesnaam,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar.

Vredeswens 2

God, onze Vader,
in Jezus hebt Gij ons uw vrede toegezegd.
Gij verlangt dat wij in zijn spoor
vrede en vriendschap uitdragen in onze wereld.
Maak ons – hoezeer wij ook van elkaar verschillen –
in uw Geest één van hart.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Onze Heer, Jezus Christus,
gaf ons Brood
als teken van zijn gevende Liefde tot in de dood.
Laten wij, naar zijn voorbeeld,
het brood van onze liefde delen met elkaar, ons leven lang.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Het grootste wonder van de schepping is,
dat mensen er zijn voor elkaar.
Een mens alléén is maar een half mens.
We hebben het leven niet in onze hand,
maar we mogen het delen.
We worden méér mens,
naarmate we ons leven richten op anderen.
Zo heeft God zijn schepping bedoeld:
mensen die elkaars gelijken zijn,
mensen die leven voor elkaars geluk.

Gods ideaal is soms nog ver.
Het lukt ons nog steeds niet
om er helemaal te zijn voor elkaar.
We praten nog altijd over meer of minder.
We maken de ander tot slaaf van onze eigen behoeftes.
“De hardheid van ons hart” ligt ons
als een steen op de maag.
Nog steeds sturen we mensen weg
omdat ze niet in ons straatje lopen.

Daarom is het verhaal van de schepping
nog even actueel als in Jezus’ tijd.
Hij heeft als geen ander verkondigd en voorgeleefd
dat elke mens bestemd is tot liefde en leven.
Hij is ons grootste Voorbeeld dat zegt:
leven is er om te delen
en om gedeeld te worden.
Waar we er zo zijn voor elkaar,
wordt het ideaal van Gods schepping waar.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Ieder mens gaat z’n weg door het leven.
Soms ga je alleen, soms samen met anderen.
Wegen van mensen kruisen elkaar.
Je gaat dan niet langer je eigen weg.
Samen kijk je in dezelfde richting.
Je trekt samen op,
je deelt elkaars ideaal.
Je wilt voor elkaar een thuis zijn,
een arm om de schouder,
een warm licht en veiligheid.
In goede en kwade dagen
ben je mens voor elkaar.
Je verdubbelt je vreugde door ze samen te delen.
Je halveert de onoverkomelijke pijn van het leven
door er samen je schouders onder te zetten.
Liefde tussen mensen is een ideaal.
Ieder heeft haar nodig om echt te kunnen leven.
Wie haar mist, mist veel.

En toch is het ideaal van de liefde breekbaar.
Soms lopen wegen uit elkaar.
Je loopt niet meer in elkaars pas.
Het lukt niet altijd
om onbaatzuchtig te leven.
Er helemaal te zijn voor de ander
is soms een te grote opgave.
Onze goede wil wordt overstemd
door eigenbelang en eigen wil.

Toch hoort het tot de levenskunst
om geen deuren dicht te gooien.
We mogen proberen om steeds weer
ruimte te scheppen, zodat de ander
tot ontplooiing kan komen.
Door alle broosheid en breekbaarheid
mogen we het ideaal van de liefde hoog houden.
Het is de droom van God en mens.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Mensen zijn geschapen voor elkaar,
tot liefde en vriendschap.
Een mens is niet bedoeld
als een eiland in de mensenzee.
‘Om mens voor een mens te zijn’,
wordt alleman geboren’.
Mensen mogen voor elkaar zijn
als woord en wederwoord,
als steun en als uitdaging.
Waar mensen voor elkaar
geborgenheid en liefde scheppen,
daar wordt het leven goed.
Daarin klinkt iets door
van trouw en van volharding.
Liefde en vriendschap
zijn geen eendagsvliegen.
Ze vragen om duurzaamheid,
om volharding en trouw.
Ze verwijzen naar onze God,
die zijn mensen nabij bleef,
juist toen hun levensweg
een dorre woestijn bleek.
Hij hield hen vast.
Hij liet hen niet vallen,
maar ving hen op.
Zoals God ons voordeed,
zo zijn wij geroepen tot trouw
aan mensen, aan onze wereld.
Niemand afschrijven,
elkaar hooghouden:
daardoor worden we wie we zijn:
beeld van Gods trouw.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God,
Gij wilt niet dat wij alleen zijn.
Gij vertrouwt ons toe aan elkaar.
Daarom hebben we hier samen
het brood gebroken en gegeten.
Door al deze mensen wilt Gij ons uw trouw
en uw vertrouwen in ons blijven tonen.
Wij hopen dat we thuis mogen zijn bij elkaar,
in elkaar mogen blijven geloven en elkaar blijven vertrouwen.
Moge we zo uw mensen zijn
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 2 

Soms hoop Ik
dat je in je hart opnieuw een beetje kind wordt – zegt God –
en dat je onbevangen in Mij durft te geloven.
Kom dan naar Mij toe
en laat je door niets of niemand tegenhouden.
Strek je handen naar Mij uit
en laat Mij je omarmen
en je zegenen met overvloed aan liefde
en met een intense barmhartigheid.
Mijn Liefde zal je mooi maken,
vanbinnen én vanbuiten.
Je zult een mens van vrede worden
en een zichtbaar teken van mijn tederheid.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

Heer, onze God,
wij danken U voor uw trouw die geen grenzen kent.
Barmhartig als Gij zijt,
wilt Gij het steeds opnieuw proberen met de mens,
en steeds opnieuw zijn zwakheid ter hulp komen.
Aanvaard onze goede wil,
blijf om ons bekommerd als een moeder,
en begeleid ons als een zorgende vader.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Jawoorden, vriendschap en vrede
worden echt en hecht
door onderlinge trouw.
Die trouw mogen wij elkaar van harte toewensen.
Moge God ons daartoe zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.