27e zondag door het jaar B 2018

07 10 2018

Begroeting

Van harte welkom in deze viering,
waarin God ons oproept tot verbondenheid en respect voor elkaar,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De evangelietekst van Marcus van vandaag
gaat niet zozeer over de onverbreekbaarheid van het huwelijk,
maar over de droom van God
over hoe man en vrouw met elkaar zouden omgaan.
Het gaat daarbij over de gelijkwaardigheid van beide partners,
maar meer nog over liefde in de betekenis van elkaar ruimte geven
om zichzelf te kunnen zijn.
Het is een oproep om, in relaties tussen mensen,
het originele concept van één zijn vorm te geven.
vrij naar Filosofenfontein

Openingswoord 2

Onverbreekbaarheid van het huwelijk.
In de praktijk, bij onmenselijke situaties,
kunnen wij soms niets anders dan onze onmacht erkennen,
maar in feite hopen wij vurig
dat de liefde toch sterker is dan de verdeeldheid.

Is dat niet hetgeen het evangelie van vandaag ons leert
in de reactie van Jezus?
Hij weigert in te gaan op een discussie
over wat wettelijk wel of niet is toegelaten
bij een conflictsituatie in het huwelijk.
Maar Hij spreekt uit wat i.v.m. de huwelijksliefde
diep in elk mensenhart leeft
en wat ook de droom van God is :
nl. dat de liefde sterker zou zijn dan alle conflicten.

Als Jezus herhaalt wat in Genesis staat:
“Wat God heeft verbonden, zal de mens niet scheiden!”
dan wil Hij hiermee niet zeggen
dat een kerkelijk ingezegend huwelijk nooit kapot kan gaan.
Jezus zegt wel:
“Wanneer de liefde zo sterk wordt
dat zij een goddelijke band is,
dan kan geen menselijke kracht of onmacht die liefde bedreigen.”
Hij veroordeelt dus geen enkele mens
die in een conflictsituatie is geraakt.
naar dekenaat Oudenaarde

Gebed om ontferming 1

-Heer, de dag van vandaag geven mensen elkaar hun ‘ja’-woord,
niet in een opwelling, of ‘geregeld’ door de familie,
maar weloverwogen,
met de bedoeling dat dit een belofte voor het leven is.
Maar niemand is perfect
en soms zijn de huwelijksproblemen zo groot geworden,
dat een scheiding nog de enige oplossing is.
Wees mild, Heer, en sta die mensen nabij.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over hen.
Heer, ontferm U over hen.

-Christus,
Gij hebt mensen nooit veroordeeld.
Gij hebt mensen in moeilijkheden een nieuwe kans en toekomst geboden.
Wij staan dikwijls al te vlug klaar met een negatief oordeel.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
het is uw droom dat mensen elkaar respecteren
en zo een verbondenheid scheppen
dat uw en onze wereld er beter van wordt,
dat wij handen en voeten geven aan uw komende Rijk van liefde en gerechtigheid.
Maar ook wij houden ons vaak aan de letter van de wet,
die heel vaak niet samenvalt met uw gebod van de liefde.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, leer ons mensen zijn die trouw zijn aan hun woord
en mild in ons oordeel over de anderen. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Samenleven is lang niet altijd gemakkelijk,
ook niet voor mensen die van elkaar houden.
Uiteindelijk begrijp je jezelf en de ander nooit helemaal.
De ander doet dingen waarvan je zegt:
“Hoe is het moge­lijk!”
Soms ben je voor jezelf een raadsel en denk je:
“Hoe bestaat het dat ik zoiets doe!”
Voor die momenten vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Eerst draag je elkaar in enthousiasme en zonder zorgen,
tenslotte moet je vechten voor je liefde na elk onbegrip.
Na elk incident is er dan dat wel-willen maar niet-kunnen,
die onmacht en die pijn,
willen spreken, en geen woord over je lippen krijgen,
willen strelen, en je hand voelen verstijven als een blok beton,
willen glimlachen, en je gezicht vertrekken tot een grimas,
willen omhelzen, en als een stuk hout naast de ander blijven zitten.
Voor die momenten van onmacht vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Voor al die keren dat we de ander niet begrepen,
voor al die keren dat we niet konden vergeven,
vragen wij vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons bij de hand nemen,
ons in zijn liefde opnemen
en ons begeleiden tot in het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij zijt de Bron van alle goedheid.
Waar mensen van elkaar houden,
daar zijt Gij in hun midden.
Zovele mannen en vrouwen hebben op hun huwelijksdag beloofd
elkaar en hun gezin gelukkig te maken
en voor elkaar een thuis te zijn.
Wij bidden U,
laat hun liefde de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt.
Dan zullen zij voor elkaar één en al hart zijn,
dan zullen zij samen licht zijn voor anderen.
Blijf daarom bij hen en in hen wonen,
vandaag en morgen, en alle dagen van hun leven. Amen.

Openingsgebed 2

God van liefde,
Gij wilt dat mensen zich aan elkaar hechten
om elkaar tot zegen te kunnen zijn.
Geef dat wij elkaars welzijn en geluk niet uit het oog verliezen
en blijven groeien in lotsverbondenheid en trouw.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.

Lezingen 

Naar aanleiding van een discussie over de wetgeving inzake echtscheiding,
herinnert Jezus ons  in het evangelie aan Gods oorspronkelijke bedoeling,
zoals die tot uiting komt in het scheppingsverhaal.

Eerste lezing

Uit het boek Genesis

18
         De Heer God sprak:
`Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’
19         Toen boetseerde de Heer God uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht,
en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen:
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
20         De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren
en aan alle vogels van de lucht,
en aan al de wilde beesten;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
21         Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen;
en terwijl hij sliep,
nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
22         En de Heer God vormde de rib
die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw,
en bracht haar naar de mens.
23         Toen zei de mens:
`Eindelijk, dit is been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.’
24         Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
25            Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw,
maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Hebr., 2, 9-11)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
9           We zien wel hoe Jezus,
die voor korte tijd beneden de engelen was gesteld,
met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft doorstaan.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.
10         Het was passend dat God, einde en oorsprong van alles,
indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden,
ook de leidsman van hun redding door lijden tot de voleinding bracht.
11         Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden
hebben allen één Oorsprong;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
om hen zijn broeders te noemen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 2-16)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

2           In die tijd kwamen farizeeën op Jezus af met de vraag
of een man zijn vrouw mag verstoten;
ze wilden Hem op de proef stellen.
3           Hij gaf hun ten antwoord:
`Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’
4           Ze zeiden:
`Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven
en haar dan te verstoten.’
5           Daarop zei Jezus hun:
`Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven.
6           Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen
mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
7           Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
8           en die twee zullen één zijn.
Ze zijn dus niet meer twee, maar één.
9           Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’
10         Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover.
11         Hij zei hun:
`Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt,
pleegt echtbreuk tegenover haar,
12         en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt,
pleegt zij echtbreuk.’
13         Ze brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen wezen hen terecht.
14         Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
`Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
15         Ik verzeker jullie,
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
komt er beslist niet in.’
16         Hij omarmde hen en zegende hen,
terwijl Hij hun de handen oplegde.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in onze God van liefde en trouw.

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor alle gehuwden.
Dat zij elkaar tot vreugde mogen zijn en blijven
en daaruit de kracht putten om dienstbaar te zijn voor anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die zich voorbereiden op het huwelijk.
Moge zij echtparen leren kennen die hen laten  zien
dat leven vanuit het evangelie,
diepgang kan geven aan liefde en trouw.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor echtparen wier huwelijk dreigt te verzanden.
Moge zij opnieuw inspiratie vinden in de paradijselijke herinnering
dat God de mens schiep naar zijn beeld:
man en vrouw schiep Hij hen, gegeven aan elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen wier huwelijksdroom is mislukt.
Moge zij binnen onze geloofsge­meenschap
de nodige ruimte en waardering vinden
bij hun zoeken naar wat goed is en gelukkig maakt
en hun leven weer zin geeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die hun partner hebben verloren.
Dat zij, ondanks pijn en verdriet, dankbaar blijven terugblikken,
en met de steun van familie en goede vrienden,
moedig op weg gaan naar een nieuwe morgen.
Laten wij bidden…

-Gedenken wij ook hen die, door de dood heen,
ons zijn voorgegaan op de weg naar de Heer.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen die leven in verbondenheid met elkaar.
Dat zij in hun liefde blijven investeren,
en zich bij elkaar gelukkig weten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle jonge mensen
die in deze tijd van twijfel en verandering
het aandurven trouw te beloven aan elkaar.
Dat zij elkaars leven mogen verrijken,
dat hun geluk mag uitstralen naar de mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die het in hun relatie moeilijk hebben
en naar oplossingen zoeken.
Dat zij het geduld en de kracht vinden
om naar elkaar en naar zichzelf op zoek te gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen van wie de relatie is vastgelopen.
Dat zij zichzelf niet verliezen
en niet verbitterd en ontmoedigd worden.
Dat zij een luisterend oor en een begrijpend hart mogen vinden
bij hun medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die, omwille van hun anders-zijn,
geen kans krijgen om hun woord van trouw uit te spreken
in de Kerkgemeenschap.
Dat ook zij mogen ervaren dat onze God een God van liefde is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die alleen door het leven gaan.
Dat zij niet vereenzamen.
Dat zij hun bestaan als zinvol ervaren
en dat ze warmte en genegenheid in hun omgeving mogen ervaren.
Laten wij bidden…

Zegen ons, God,
met open handen en een warm hart voor elkaar,
want alleen liefde brengt mensen tot voltooiing. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, in dit brood en deze wijn bieden wij U
ons verlangen aan naar liefde en trouw,
maar ook onze bereidheid om lief en trouw te zijn.
Moge ons huis een gastvrije thuis zijn,
waar vrede, geluk en goedheid wonen.
Leer ons mild te zijn en bedachtzaam.
Leer ons dankbaar het brood te breken en de wijn te delen
zoals Gijzelf hebt gedaan,
zoals Gij blijft doen,
alle dagen en voor alle mensen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van liefde,
in brood en beker vieren wij
dat Gij onze God zijt,
dat wij uw volk zijn.
Versterk door dit samenzijn
de band die ons bindt.
Wees aanwezig
waar wij ons in alle vrijheid binden aan elkaar.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

God, Schepper van alles wat bestaat,
U loven, prijzen en aanbidden wij.
Deze boeiende wereld vindt in U haar oorsprong.
Alles wat leeft en beweegt draagt het merkteken van uw liefde
en wilt Gij bezielen met uw Geest.

Als mooiste bloem van heel uw schepping
hebt Gij de mens geschapen;
geroepen om niet alleen te zijn
maar om in verbondenheid te leven met elk-ander.
In die verbondenheid is de mens beeld van U.

Dit beeld werd voor ons heel duidelijk
in Jezus van Nazareth, uw Zoon, die wij de Christus noemen.
Hij is de Grootste onder de mensen, maar ook Dienaar van allen.
Hij is de Eerste en de Laatste, het Toppunt van uw Liefde.
Om Hem en heel uw schepping,
om zijn Geest die Hij ons gegeven heeft,
loven en danken wij U met deze eeuwenoude woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Goede God,
in de eindeloosheid van uw schepping
heeft uw hoogste droom gestalte gekregen: de mens.
Geschapen naar uw beeld.
Uw levenswerk hebt Gij aan zijn handen toevertrouwd.
Gij hebt gezegd:
“Onderwerp de aarde en maak haar vruchtbaar”.

Stap voor stap mag de mens ontvouwen
hetgeen Gij hebt opgeborgen in de schepping.
Zo wordt uw liefdevolle aanwezigheid openbaar
in alles wat van U het bestaan kreeg.
Dit werd ons geopenbaard door uw Zoon
die voor ons is Mens geworden.

Als teken van zijn blijvende aanwezigheid bij ons
heeft Hij op de avond voor zijn lijden en dood
het brood in zijn handen genomen
en het gebroken om het aan zijn leerlingen te kunnen geven:
neem en eet hiervan, zei Hij,
dit is mijn Lichaam dat voor u gebroken wordt.

Nadien nam Hij ook een beker met wijn.
Hij liet die rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:
drink hier allen uit,
dit is mijn Bloed, mijn Leven,
dat Ik geef voor u en voor allen
in een nieuw en eeuwig Verbond.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof…

Goede God,
wij vragen U, zend uw Liefdesgeest over ons allen.
Moge die Geest ons steeds samenbrengen als één gemeenschap,
verenigd met paus en bisschoppen,
en met alle mannen en vrouwen
die werken in uw Wereldkerk
en zich inzetten om uw Blijde Boodschap te verkondigen.
Wij voelen ons ook verenigd
met onze overledenen
aan wie we even in stilte willen denken.

Als wij dan leven in de Geest van Jezus
zullen ook wij eenmaal worden opgenomen
in U, Vader, oorsprong van alles wat bestaat.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

Onze Vader

God schiep de mens naar zijn beeld,
man en vrouw schiep Hij hen.
Laten wij bidden tot die God – Schepper en Vader –
zoals Jezus het ons heeft geleerd:
Onze Vader,…

Bevrijd onze wereld, Vader, van alle kwaad.
Neem de tweedracht weg die woekert in ons hart.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij niemand uitsluiten,
maar – naar uw voorbeeld –
iedereen opnemen in onze genegenheid.
Dan zullen wij vreugdevol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

God, het is soms zo verleidelijk een ander te laten voelen
wie er de baas is,
om ons standpunt persé op te dringen of door te drukken.
Als een ander dit doet, vinden we dat dit nooit tot iets goeds leidt,
maar zelf kunnen we dit soms niet laten.
God, leer ons inzien dat we zo uw Rijk van vrede en respect voor iedereen,
nooit waarmaken.
Help ons de ander in zijn/haar waarde te laten,
Dan geven wij handen en voeten aan uw vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar ook van harte een teken van vrede.

Vredeswens 2

God, soms worden we zo diep geraakt door mensen met wie we verbonden zijn.
Dan is het zo moeilijk om niet even hard terug te slaan,
om problemen eerlijk uit te praten,
om in respect naar elkaar te luisteren
en elk in zijn/haar waarde te laten.
Heer, help ons dan
en help ons om mild en begripvol te zijn tegenover mensen
bij wie dit niet is gelukt.
Dan kan er misschien toch een nieuwe vrede groeien,
een vrede zoals Gij hebt gedroomd.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Onze Heer, Jezus Christus,
gaf ons Brood
als teken van zijn gevende Liefde tot in de dood.
Laten wij, naar zijn voorbeeld,
het brood van onze liefde delen met elkaar, ons leven lang.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Liefde

Liefde is vertrouwen en hopen,
zelfs in het diepste donker.
Liefde is de andere vrijlaten
en zichzelf laten zijn.
Liefde is loslaten en pijn,
wanneer het voor de ander
beter is een eigen weg te gaan.
Liefde is doen wat goed is voor de ander.
Liefde is kijken met verwondering.
Want liefde ziet het goede
en niet het kwade in de ander.
Zij ziet in ieder mens een kind van God.
Liefde heeft een eindeloos geduld,
want zij weet dat de zachte krachten
het zullen winnen op aarde.
Zij verliest nooit de hoop.
Liefde is God.
Want uit God werd zij geboren
en tot God brengt zij alles wat leeft.
Wie de liefde leeft, leeft God.
Hans Stolp

Bezinning 2

We gaven elkaar het ja-woord:
elke dag zou een trouw-dag zijn.
We zouden kwetsbaar durven zijn,
tot nieuw leven komen.

Langzaam verloren we elkaar,
verdween de verwondering,
niets werd meer verwacht,
veel verweten.

Ons woord is gebroken,
scherven overal,
schuld,
schaamte,
schrijnende pijn
onmacht
en o zo eenzaam.

Iets in ons is geknakt
als dat riet.

We zitten langs de weg
als die blinde
en roepen:
help ons.

’t Enige wat we kunnen…
naar Paula Copray


Bezinning 3

God,
eerste en laatste klank
van tederheid,
mocht liefde
slechts bestaan in dromen,
toch zouden mensen
ervoor geboren willen worden.
Gij die haar aangestoken hebt,
hebt ons bestaan erop geënt.
Het mooiste en het diepste
in een mens
vindt er zijn adem.

Bewaar in ons
de vonk die gloed kan worden,
die de geliefden adem geeft
en die hun ziel verwarmt.
Dat wij elkander dragen
tot de verste grenzen.
Dat wij elkander blijven noemen
met de liefste namen.
Kris Gelaude

Bezinning 4

Ik heb
jou
zo nodig.

Zonder jou
vervreemd ik
van mezelf,

dooft mijn licht,
blijft mijn blik
op mezelf gericht.

Als jij
mij ziet,
mijn waarde erkent

bloei ik open,
wordt zichtbaar
wie ik werkelijk ben.

In jouw eerbied
voor mij
groeit mijn bestaan.

Mijn eerbied
voor jou
helpt ons samen gaan.
Paula Copray

Slotgebed 1

De verbondenheid en de trouw
tussen twee mensen
die elkaar heel graag zien,
zijn een beeld van de trouw
en de verbondenheid
van Jou, God, voor de mens.
Daarom deelt elke liefde,
hoe kwetsbaar en klein ook,
in jouw liefde.
Jezus heeft dat trouwens
op een unieke manier
duidelijk gemaakt,
en graag wil ik ook in mijn leven
daarvan een zichtbaar teken zijn.
Laat mij in mijn hart daarom
opnieuw worden als een kind.
En geef mij de durf
mijn leven in jouw handen te leggen,
met de zekerheid en het vertrouwen
dat het zachte handen zijn,
vol liefde en tederheid.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God van liefde,
Gij hebt de mens niet geschapen om alleen te zijn.
Leer ons te leven in respect voor elkaar.
Geef dat wij elkaars anders-zijn niet verdoezelen,
maar juist waarderen als een gave die het leven verrijkt.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Onze God van Liefde schiep de mens naar zijn beeld:
man en vrouw mogen een beetje God zijn voor elkaar.

Moge zij, dag aan dag, meer trouwen met elkaar.
Moge zij voor elkaar en voor hun kinderen warm­te en geborgenheid scheppen.
Moge hun huis een plaats van vrede zijn,
een plaats waar zij op adem kunnen komen,
waar men attent is voor elkaar,
waar men zich dankbaar mag voelen omdat men bij elkaar mag zijn.

Om deze droom waar te maken
mogen wij rekenen op hulp en steun van onze God,
die trouw zijn Verbond gestand doet,
en die ons zegenend nabij wil zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.