27e zondag door het jaar B 2015

04 10 2015

Begroeting

Van harte heet ik u welkom in deze viering.
Moge wij hier verbonden zijn met elkaar
en met onze God:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Niets ter wereld wordt door mensen zo bezongen als de liefde.
Maar soms, wanneer je het reilen en zeilen
van menselijke relaties van naderbij bekijkt,
krijg je het idee dat achter al dat zingen over liefde
heel wat twijfel schuilgaat.
Is levenslange liefde en trouw aan elkaar wel mogelijk?

Vandaag gaan we met dat soort levensvragen naar Jezus.
Wees van tevoren gewaarschuwd:
we krijgen van Hem geen pasklare antwoorden.
Hij wijst wel een weg, een originele weg.
naar Kees Pannekoek

Openingswoord 2

De bijbel nodigt ons deze zondag uit
om even stil te staan bij Gods droom over de mens.
Eenheid en trouw,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid
zijn de fundamenten van huwelijk en gezin,
en van een gelukkige samenleving.
Bij het beluisteren van de lezingen
worden we geconfronteerd met belangrijke levensvragen
waarop we niet zomaar pasklare antwoorden kunnen geven.
Laten wij dan samen zijn rond Hem
die de Bron is van alle eenheid en trouw,
van vergevingsgezindheid en vrede.

Vergevingsmoment 1

Dikwijls schaden wij de relaties tussen mensen en onze verbondenheid met God.
Vragen wij daarom aan God en elkaar om vergeving.

-Heer Jezus,
in U mogen wij Gods verbondenheid met ons ervaren.
Vergeef het ons, als wij tekortschieten in onze liefde voor U.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, de Christus,
Gij zijt voor ons een mede-mens geworden.
Vergeef het ons, als wij elkaar niet als naaste behandelen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer Jezus, uw trouw aan de Vader tot in de dood,
is voor ons tot een nieuw Verbond ten leven geworden.
Vergeef het ons, als wij dit geschenk tekortdoen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden tot eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God,
echt liefhebben
betekent er zijn voor de ander in goede en kwade dagen.
Voor de momenten dat we alleen aandacht hebben
voor onze eigen belangen en zorgen,
vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij wenst uw leerlingen vrede toe
en Gij hebt ons voorgeleefd
hoe we tot vrede en verzoening met onszelf
en met onze medemensen kunnen komen.
Voor al die keren dat we aarzelen
om uw voorbeeld te volgen,
vragen we:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
ook wij staan soms klaar met ons oordeel over anderen
wanneer hun liefde en trouw niet stand houdt.
Voor elke keren dat we hard zijn voor medemensen
en niet naar hun verhaal luisteren,
vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons tekortkomen vergeven
en ons eens geleiden tot eeuwig leven. Amen.
naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
Gij hebt de hele wereld geschapen tot één wijde ruimte
waarin de een de ander nodig heeft om uw Liefde te ervaren.
Neem uit ons hart de hardheid weg
die man en vrouw van elkaar vervreemdt,
het egoïsme dat uw Beeld in de ander verduistert.
Schenk ons de trouw
die niet verbreekt wat Gij verbonden hebt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

God, die mensen ertoe hebt bestemd
elkaars geluk en vreugde te zijn,
waak over de trouw van allen
die elkaars duurzame bondgenoten willen zijn.
Houd het vuur van uw liefde in hen brandend,
opdat zij aan elkaars kwetsbaarheid van harte tegemoet komen,
opdat zij in elkaars trouw duurzame geborgenheid
en vrede vinden. Amen.
Jacques Verhees      

Lezingen

Naar aanleiding van een discussie over de wetgeving inzake echtscheiding,
herinnert Jezus ons  in het evangelie aan Gods oorspronkelijke bedoeling,
zoals die tot uiting komt in het scheppingsverhaal.

Eerste lezing

Uit het boek Genesis

18
    De Heer God sprak:
`Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’
19    Toen boetseerde de Heer God uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht,
en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen:
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
20    De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren
en aan alle vogels van de lucht,
en aan al de wilde beesten;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
21    Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen;
en terwijl hij sliep,
nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
22    En de Heer God vormde de rib
die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw,
en bracht haar naar de mens.
23    Toen zei de mens:
`Eindelijk, dit is been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.’
24    Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
25       Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw,
maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Hebr., 2, 9-11)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
9     We zien wel hoe Jezus,
die voor korte tijd beneden de engelen was gesteld,
met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft doorstaan.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.
10    Het was passend dat God, einde en oorsprong van alles,
indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden,
ook de leidsman van hun redding door lijden tot de voleinding bracht.
11    Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden
hebben allen één Oorsprong;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
om hen zijn broeders te noemen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 2-16)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

2     In die tijd kwamen farizeeën op Jezus af met de vraag
of een man zijn vrouw mag verstoten;
ze wilden Hem op de proef stellen.
3     Hij gaf hun ten antwoord:
`Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’
4     Ze zeiden:
`Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven
en haar dan te verstoten.’
5     Daarop zei Jezus hun:
`Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven.
6     Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen
mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
7     Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
8     en die twee zullen één zijn.
Ze zijn dus niet meer twee, maar één.
9     Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’
10    Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover.
11    Hij zei hun:
`Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt,
pleegt echtbreuk tegenover haar,
12    en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt,
pleegt zij echtbreuk.’
13    Ze brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen wezen hen terecht.
14    Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
`Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
15    Ik verzeker jullie,
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
komt er beslist niet in.’
16    Hij omarmde hen en zegende hen,
terwijl Hij hun de handen oplegde.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd.
Dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij met het hart van een kind tot bij God gaan
en tegenover Hem uitspreken
wat er in ons leeft aan vreugde en verdriet.

-God, wij bidden U voor allen die leiding geven aan Kerk en maatschappij.
Dat zij trouw zijn aan uw Woord en trouw aan hun roeping.
Dat zij begaan zijn met degenen zonder stem en zonder macht.
Dat zij in hun handelen navolgers zijn van Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

-Voor allen die een duurzame relatie zijn aangegaan.
Dat zij trouw zijn aan hun echtgenoot, aan hun vriend
of aan hun medebroeders en –zusters.
Dat zij uit zijn op het welzijn van de ander
en aan hem of haar alle ruimte geven.
Dat zij in hun liefde en genegenheid
navolgers zijn van Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

-Voor onze kinderen en voor alle kinderen op aarde.
Dat zij mogen opgroeien in een wereld zonder dwang of geweld.
Dat zij onbekommerd mogen genieten van hun jeugd
en door ons liefdevol omarmd en gezegend worden,
zoals door Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…                       

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.
Hij is een God van trouw.
Wie zich tot Hem keert, vindt een luisterend oor.

-Bidden we voor allen die zich aan elkaar gegeven hebben
en in een relatie met elkaar verbonden zijn.
Dat zij uit zijn op elkaars welbevinden.
Dat zij elkaars leven mogen verrijken.
Dat hun onderling geluk
ten goede mag komen aan hun omgeving.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die het moeilijk hebben met elkaar
en wier relatie in een crisis is beland.
Dat zij het geduld en de hoop bewaren
en de kracht ontvangen om naar elkaar op zoek te blijven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die niet in staat bleken
elkaar te blijven boeien en vast te houden.
Dat zij zichzelf hervinden.
Dat zij gespaard blijven van verbittering en ontmoediging.
Dat zij begrip ondervinden, ook van de Kerk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die nooit tot een vaste relatie kwamen.
Dat zij niet vereenzamen.
Dat zij nooit twijfelen aan de zin van hun bestaan.
Dat er ook voor hen
een plek van warmte en genegenheid mag zijn.
Laten wij bidden…

Zegen ons, God, met zorg en aandacht voor elkaar.
Sterk ons in de overtuiging
dat alleen liefde mensen tot voltooiing brengt. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Goede God,
hier bijeen delen wij brood en wijn,
tekens van vriendschap, liefde en trouw.
God van liefde,
wees aanwezig
in onze verbondenheid met elkaar.
Schenk ons een open blik,
zodat wij elkaar mogen zien met nieuwe ogen
en wij elkaar tot vrede mogen zijn
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
naar Lovendegem

Gebed over de gaven 2

Heer, laat het brood en de wijn die we U vandaag aanbieden,
het brood van uw goedheid
en de wijn van uw vreugde worden.
Laat ze nooit ontbreken op onze tafel.
Leer ons mild en dankbaar
het brood van vrede en goedheid
te breken en te delen met medemensen,
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Amen.

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
dat Gij de mensen roept
om voor elkaar man en vrouw te zijn, hemel en aarde.
Wij danken U dat Gij aan elke mens een evenbeeld geeft
waarin hij zich kan herkennen.
De liefde tussen man en vrouw is uw geheim.
Van U komt het verlangen van elk mensenhart
om goed te zijn, aanhankelijk en trouw.

Wij danken U voor uw gave
dat jonge mensen zorg dragen voor elkaar
en voor het leven dat uit hen geboren wordt.
In hun liefde herkennen wij
het gelaat van uw Zoon, Jezus Christus.

Daarom danken en prijzen wij U God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Gij die uw Liefde en Brood met ons deelt,
Gij, God van mensen,
laat ons in vrede verbonden zijn
rondom deze tafel van gemeenschap met uw Zoon.
Zijn Liefde draagt ons
en doet in ons de kracht groeien om te beminnen.

Zegen deze gaven van brood en wijn met uw heilige Geest
opdat zij voor ons worden
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon, Jezus Christus.

Toen het Paasfeest op handen was
gaf Hij hun het teken van zijn Liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn  dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde,
heeft Hij brood in zijn handen genomen
en het gebroken om het aan zijn leerlingen te kunnen geven:
neem en eet hiervan, zei Hij,
dit is mijn Lichaam dat voor u gebroken wordt.

Nadien nam Hij ook een beker met wijn.
Hij liet die rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:
drink hier allen uit.
Dit is mijn Bloed, mijn Leven,
dat Ik geef voor u en voor allen
in een nieuw en eeuwig Verbond.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Vader, wij gedenken de levensweg van uw Zoon.
Hij was de Reisgezel bij elk moment van vreugde of lijden.
Hijzelf was de betere wijn op de bruiloft te Kana.
Zoals Hij toen in een overvloed aan wijn voorzag,
zo geeft Hij aan alle gehuwden een overvloed van gaven
om elkaar te beminnen en uw Liefde zichtbaar te maken.

Niemand heeft U ooit gezien, Vader,
en toch zijt Gij duidelijk aan het werk
in de ontluikende liefde van mensen,
in de groeiende trouw tussen man en vrouw,
in ons samen aanzitten aan de tafel van uw Zoon
.

Wij bidden U, Vader,
doordring ouders en kinderen met uw Geest.
Dat zij openstaan voor uw Woord en voor uw Tekenen.
Moge uw hartelijkheid voor alle mensen
zichtbaar worden in hun liefde voor velen,
in en buiten de kring van het gezin.

Door uw Zoon, Vader, bieden wij U dit dankoffer aan,
in de gemeenschap van uw Kerk,
geleid door uw Geest,
hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

God schiep de mens naar zijn beeld,
man en vrouw schiep Hij hen.
Laten wij bidden tot die God – Schepper en Vader –
zoals Jezus het ons heeft geleerd:
Onze Vader,…

Bevrijd onze wereld, Vader, van alle kwaad.
Neem de tweedracht weg die woekert in ons hart.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij niemand uitsluiten,
maar – naar uw voorbeeld –
iedereen opnemen in onze genegenheid.
Dan zullen wij vreugdevol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

In het kerkelijke en maatschappelijke leven
heersen niet altijd de ideale eenheid en verbondenheid.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
steeds opnieuw hebt Gij ons vrede aangezegd.
Moge uw verlangen naar vrede
in ons waarheid worden.
Vrede over jullie,
mensen die niet scheiding en splitsing,
maar verbinding in hun vaandel willen voeren.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Onze Heer, Jezus Christus,
gaf ons Brood
als teken van zijn gevende Liefde tot in de dood.
Laten wij, naar zijn voorbeeld,
het brood van onze liefde delen met elkaar, ons leven lang.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Als je gelooft dat een glimlach sterker is dan een wapen,
als je gelooft in de kracht van een uitgestoken hand,
als je gelooft dat anders-zijn een rijkdom is en geen gevaar,
als je gelooft dat wat mensen bijeen brengt belangrijker is
dan wat ze verdeelt,
dan komt er vrede.

Als je de ander bekijkt met een beetje liefde,
als je bereid bent de eerste stap te zetten en niet te wachten op de ander,
als de blik uit een kinderoog jouw hart kan beroeren,
als je vreugde vindt in de vreugde van je buur,
als de ongerechtigheid jegens een ander je evenzeer beroert als die jegens jezelf, dan komt er vrede.

Als je in een vreemdeling een broer ziet,
als je een beetje tijd kan geven gewoon uit liefde,
als je aanvaardt dat een ander je een dienst bewijst,
als je met het gedeelde brood ook een stuk van je hart geeft,
dan komt er vrede.

Als je gelooft dat vergeving verder reikt dan wraak,
als je kan zingen om het geluk van anderen,
als je kan luisteren naar een zoekende die je tijd in beslag neemt
en hem toch kan toelachen,
dan komt er vrede.

Als je kritiek kunt aanvaarden zonder zelfverdediging,
als je de eigen schuld niet afreageert op een ander,
als je boosheid ziet als een zwakheid
en niet als een bewijs van macht,
dan komt er vrede.

Als je geen schepen achter jou verbrandt,
als je liever benadeeld wordt dan iemand onrecht aan te doen,
als je gelooft dat de vrede mogelijk is,
dan komt er vrede.

Bezinning 2

Liefde is zwijgen, niets zeggen,
maar een arm om je schouders leggen.
Liefde is in iemands leven
vreugde en verdriet meebeleven.
Liefde is niets vragen,
maar gewoon helpen dragen.
Liefde is praten in vertrouwen
en voelen dat anderen van je houden.
Liefde is durven tonen
welke gevoelens er in je wonen.
Liefde is delen in iemands geluk
en dan bidden: “Ga toch nooit stuk.”
Liefde zit in kleine dingen
die je tot wederliefde dwingen.
Liefde is een kostbaar kleinood
dat met je meegaat tot in de dood.
En … heb je echte liefde gevonden,
dan legt ze een pleister op vele wonden.

Bezinning 3

Als ik je naam in het zand had geschreven,
hadden de golven hem na korte tijd uitgewist.
Als ik je naam in een boom had gegrift,
was de schors met de tijd vergaan.
Als ik je naam in marmer had gekapt,
was de steen na veel tijd gebroken.
Maar ik heb je naam
in mijn hart geborgen
en daar wordt hij
voor de eeuwigheid
goed bewaard.
Valeer Deschacht

Slotgebed 1 

God van liefde,
Gij hebt in den beginne
de mensen geschapen, twee aan twee,
en gezegd: ‘Zo is het goed’.
Leer ons te leven in respect voor elkaar.
Geef dat wij elkaars anders zijn niet veroordelen,
maar juist waarderen als een gave, die het leven verrijkt.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen,
tot in uw eeuwigheid. Amen.                                      

Slotgebed 2

God,
rond deze tafel hebt Gij ons weer samengebracht
en hier mochten wij ervaren dat Gij niemand wilt verstoten.
Gij, die ons leven vernieuwt door de kracht van uw Geest,
schenk vrede en verbondenheid aan mensen en volkeren,
opdat de wereld goed wordt, zoals Gij haar hebt gewild
vanaf den beginne, nu en altijd, tot in uw eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

We hebben hier verbondenheid met elkaar ervaren.
We zijn samen geweest in het huis van God.
Moge de goede ervaringen van deze samenkomst
behouden blijven
en doorwerken in ons dagelijks leven.
Zegene ons daartoe de Drie-ene God,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.