27e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
zevenentwintigste zondag B (04 10 2009)

Begroeting

Moge de Heer ons zegenen,
telkens wanneer wij hier samenkomen in zijn huis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

In Europa behoort ons land tot de kopgroep
inzake het aantal echtscheidingen:
1 op 3 huwelijken die vandaag gesloten worden
zullen uitlopen uit op een breuk.
Zo voorspellen ons de sociologen. En dan hebben we het nog niet over de ‘ongehuwd samenwonenden’.

In de evangelielezing van vandaag
hebben Jezus en de farizeeën over dit onderwerp een discussie.
Daarin horen wij Jezus zeggen:
“Wat God verbonden heeft, mag een mens niet scheiden”.

Aanleiding genoeg dus om ons in deze eucharistieviering te bezinnen
over ‘liefde’ en ’trouw’,
woorden die in deze tijd steeds holler lijken te klinken.
Als christenen moeten wij ons durven afvragen
of het evangelie ons kan inspireren
om aan deze woorden opnieuw een levensnabije inhoud te geven.

Omdat wij ons, zonder veel nadenken, al te gemakkelijk
laten meedrijven met al wat liefde en trouw bagatelliseert,
vragen wij vergeving aan elkaar en aan onze God van liefde.


Vergevingsmoment 1

– We leven vaak naast elkaar
met onvoldoende tijd en aandacht voor elkaar.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– We zijn soms onbereikbaar
als iemand ons nodig heeft.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

We hebben het altijd zo druk,
lopen elkaar onverschillig voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

– Voor elke keer dat we elkaar gehoord hebben,
maar niet verstaan,
mekaar ontmoet hebben,
maar niet de moeite waard vonden,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Voor elke keer dat we ons aan de lettertjes van de wet hielden,
maar de liefde ter zijde schoven,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Voor elke keer dat we met woorden onrecht veroordeelden,
maar mensen die niet tot onze kring behoren, uit de weg zijn gegaan,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij zijt de bron van alle goedheid.
Waar mensen van elkaar houden,
daar zijt Gij in hun midden.
Zovele mannen en vrouwen hebben op hun huwelijksdag beloofd
elkaar en hun gezin gelukkig te maken
en voor elkaar een thuis te zijn.
Wij bidden U,
laat hun liefde de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt.
Dan zullen zij voor elkaar één en al hart zijn,
dan zullen zij samen licht zijn voor anderen.
Blijf daarom bij hen en in hen wonen,
vandaag en morgen, en alle dagen van hun leven. Amen.


Openingsgebed 2

God van liefde,
Gij wilt dat mensen zich aan elkaar hechten
om elkaar tot zegen te kunnen zijn.
Geef dat wij elkaars welzijn en geluk niet uit het oog verliezen
en blijven groeien in lotsverbondenheid en trouw.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.


Lezingen
Luisteren we naar wat de Schriften ons vertellen over de relatie tussen man en vrouw.

Eerste lezing

Uit het boek Genesis

18
          De Heer God sprak:
`Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’
19          Toen boetseerde de Heer God uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht,
en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen:
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
20          De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren
en aan alle vogels van de lucht,
en aan al de wilde beesten;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
21          Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen;
en terwijl hij sliep,
nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
22          En de Heer God vormde de rib
die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw,
en bracht haar naar de mens.
23          Toen zei de mens:
`Eindelijk, dit is been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.’
24          Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
25             Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw,
maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 2,9-11)
Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
9           We zien wel hoe Jezus,
die voor korte tijd beneden de engelen was gesteld,
met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft doorstaan.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.
10          Het was passend dat God, einde en oorsprong van alles,
indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden,
ook de leidsman van hun redding door lijden tot de voleinding bracht.
11          Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden
hebben allen één Oorsprong;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
om hen zijn broeders te noemen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 10,2-16)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

2           In die tijd kwamen farizeeën op Jezus af met de vraag
of een man zijn vrouw mag verstoten;
ze wilden Hem op de proef stellen.
3           Hij gaf hun ten antwoord:
`Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’
4           Ze zeiden:
`Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven
en haar dan te verstoten.’
5           Daarop zei Jezus hun:
`Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven.
6           Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen
mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
7           Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
8           en die twee zullen één zijn.
Ze zijn dus niet meer twee, maar één.
9           Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’
10          Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover.
11          Hij zei hun:
`Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt,
pleegt echtbreuk tegenover haar,
12          en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt,
pleegt zij echtbreuk.’
13          Ze brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen wezen hen terecht.
14          Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
`Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
15          Ik verzeker jullie,
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
komt er beslist niet in.’
16          Hij omarmde hen en zegende hen,
terwijl Hij hun de handen oplegde.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Belijden wij samen ons geloof in onze God van liefde en trouw.

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven dat mensen wereldwijd
elkaar dienen te bevestigen en te bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar de nodige ruimte bieden
om vrij en gelukkig te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem op te dragen.

– Bidden wij voor alle gehuwden.
Dat zij elkaar tot vreugde mogen zijn en blijven
en daaruit de kracht putten om dienstbaar te zijn voor anderen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die zich voorbereiden op het huwelijk.
Moge zij echtparen leren kennen die hen laten  zien
dat leven vanuit het evangelie
diepgang kan geven aan liefde en trouw.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor echtparen wier huwelijk dreigt te verzanden.
Moge zij opnieuw inspiratie vinden in de paradijselijke herinnering
dat God de mens schiep naar zijn beeld:
man en vrouw schiep Hij hen, gegeven aan elkaar.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen wier huwelijksdroom is mislukt.
Moge zij binnen onze geloofsge­meenschap
de nodige ruimte en waardering vinden bij hun zoeken
naar wat goed is en gelukkig maakt
en hun leven weer zin geeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die hun partner verloren hebben.
Dat zij, ondanks pijn en verdriet, dankbaar blijven terugblikken,
en met de steun van familie en goede vrienden,
moedig op weg gaan naar een nieuwe morgen.
Laten wij bidden…

– Gedenken wij ook hen die, door de dood heen,
ons zijn voorgegaan op de weg naar de Heer.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor allen die leven in verbondenheid met elkaar.
Dat zij in hun liefde blijven investeren,
en zich bij elkaar gelukkig weten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle jonge mensen
die in deze tijd van twijfel en verandering
het aandurven trouw te beloven aan elkaar.
Dat zij elkaars leven mogen verrijken,
dat hun geluk mag uitstralen naar de mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die het in hun relatie moeilijk hebben
en naar oplossingen zoeken.
Dat zij het geduld en de kracht vinden
om naar elkaar en naar zichzelf op zoek te gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen van wie de relatie is vastgelopen.
Dat zij zichzelf niet verliezen
en niet verbitterd en ontmoedigd worden.
Dat zij een luisterend oor en een begrijpend hart mogen vinden
bij hun medemensen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die, omwille van hun anders-zijn,
geen kans krijgen om hun woord van trouw uit te spreken
in de kerkgemeenschap.
Dat zij mogen ervaren dat onze God een God van liefde is.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die alleen door het leven gaan.
Dat zij niet vereenzamen.
Dat zij hun bestaan als zinvol ervaren
en dat ze warmte en genegenheid in hun omgeving mogen ervaren.
Laten wij bidden…

Zegen ons, God,
met open handen en een warm hart voor elkaar,
want alleen liefde brengt mensen tot voltooiing. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, in dit brood en deze wijn bieden wij U aan
ons verlangen naar liefde en trouw,
maar ook onze bereidheid om lief en trouw te zijn.
Moge ons huis een gastvrije thuis zijn,
waar vrede, geluk en goedheid wonen.
Leer ons mild te zijn en bedachtzaam.
Leer ons dankbaar het brood te breken en de wijn te delen
zoals Gijzelf hebt gedaan,
zoals Gij blijft doen,
alle dagen en voor alle mensen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van liefde,
in brood en beker vieren wij
dat Gij onze God zijt,
dat wij uw volk zijn.
Versterk door dit samenzijn
de band die ons bindt.
Wees aanwezig
waar wij ons in alle vrijheid binden aan elkaar.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.


Gebed over de gaven 3

God van tederheid,
in brood en beker vieren wij opnieuw
dat Gij onze God zijt,
met ons verbonden in hart en leven.
Versterk, door ons samenzijn hier,
de band die ons bindt aan elkaar en aan U.
Hecht U aan ons,
kom ons in taal en teken nabij
en sterk onze gemeenschap.
Moge wij in uw Geest elkaar tot levend antwoord zijn,
hier, nu, in tijd en eeuwigheid. Amen.


Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
dat Gij de mensen roept
om voor elkaar man en vrouw te zijn, hemel en aarde.
Wij danken U dat Gij aan elke mens een evenbeeld geeft
waarin hij zich kan herkennen.
De liefde tussen man en vrouw is uw geheim.
Van U komt het verlangen van elk mensenhart
om goed te zijn, aanhankelijk en trouw.

Wij danken U voor uw gave
dat jonge mensen zorg dragen voor elkaar
en voor het leven dat uit hen geboren wordt.
In hun liefde herkennen wij
het gelaat van uw Zoon, Jezus Christus.

Daarom danken en prijzen wij U God:

Heilig, heilig, heilig…

Gij die uw liefde en brood met ons deelt,
Gij, God van mensen,
laat ons in vrede verbonden zijn
rondom deze tafel van gemeenschap met uw Zoon.
Zijn liefde draagt ons
en doet de kracht in ons groeien om te beminnen.

Zegen deze gaven van brood en wijn met uw heilige Geest
opdat zij voor ons worden
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon, Jezus Christus.

Toen het Paasfeest op handen was
gaf Hij hun het teken van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn  dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde,
heeft Hij brood in zijn handen genomen
en het gebroken om het aan zijn leerlingen te kunnen geven:
neem en eet hiervan, zei Hij,
dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt.

Nadien nam Hij ook een beker met wijn.
Hij liet die rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:
drink hier allen uit.
Dit is mijn bloed, mijn leven,
dat Ik geef voor u en voor allen
in een nieuw en eeuwig verbond.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Vader, wij gedenken de levensweg van uw Zoon.
Hij was reisgezel bij elk moment van vreugde of lijden.
Hijzelf was de betere wijn op de bruiloft te Kana.
Zoals Hij toen in een overvloed aan wijn voorzag,
zo geeft Hij aan alle gehuwden een overvloed van gaven
om elkaar te beminnen en uw liefde zichtbaar te maken.

Niemand heeft U ooit gezien, Vader,
en toch zijt Gij duidelijk aan het werk
in de ontluikende liefde van mensen,
in de groeiende trouw tussen man en vrouw,
in ons samen aanzitten aan de tafel van uw Zoon
.

Wij bidden U, Vader,
doordring ouders en kinderen met uw Geest.
Dat zij openstaan voor uw Woord en voor uw Tekenen.
Moge uw hartelijkheid voor alle mensen
zichtbaar worden in hun liefde voor velen,
in en buiten de kring van het gezin.

Door uw Zoon, Vader, bieden wij U dit dankoffer aan,
in de gemeenschap van uw Kerk,
geleid door uw Geest,
hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

God schiep de mens naar zijn beeld,
man en vrouw schiep Hij hen.
Laat ons bidden tot die God – Schepper en Vader –
zoals Jezus het ons geleerd heeft:
Onze Vader,…

Bevrijd onze wereld, Vader, van alle kwaad;
neem de tweedracht weg, die woekert in ons hart.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij niemand uitsluiten
maar – naar uw voorbeeld –
iedereen opnemen in onze genegenheid.
Dan zullen wij vreugdevol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer onze God,
doe uw Geest over ons neerdalen.
Uw Geest die alles goed kan maken,
die iedereen gelukkig kan maken.
Vervul uw belofte en maak ons één, in vredesnaam,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Onze Heer Jezus Christus gaf ons brood
als teken van zijn gevende liefde tot in de dood.
Laten wij, naar zijn voorbeeld,
het brood van onze liefde delen met elkaar, ons leven lang.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Liefde

Wie van u weet nog
dat ‘liefde’ te maken heeft
met ‘gave’ en ‘overgave’,
met de diepe vreugde
van het ‘gegeven-zijn’ voor de ander,
met tederheid en zachtmoedigheid,
met vriendelijkheid en vergevingsgezindheid,
met afstand nemen van macht en bezit,
met afstand doen van geweld ,
met vrede?

Wie van u weet nog
dat ‘liefde’ te maken heeft
met verantwoordelijkheid?

En wie van u weet nog
dat God de uitvinder is van de liefde?
Want God IS liefde.
naar Phil Bosmans

Bezinning 2

Leven is een stil gevecht
met hitte, droogte,
kou en ijs,
en soms jaren wachten,
en als dood te zijn.

Leven is een tere kracht,
taai en trouw,
die staande blijft,
soms rakelings
aan de dood voorbij.

Maar mensen leven slechts
door tere kracht
van liefde en respect.
Als die ontbreekt
is dood nabij.

Ik wil die tere kracht
bij jullie wekken,
zegt de Heer.
Als je mekaar niet liefhebt
is je leven enkel schijn.

Want jouw broze leven
kan verpletterd worden
onder brute macht,
corruptie
en verdrukking.

Daar is Jezus aan doodgegaan.
Maar zijn tere kracht,
zijn liefde,
is gebleven.
Om ons te leren leven.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij danken U voor uw trouw die geen grenzen kent.
Barmhartig als Gij zijt,
wilt Gij het steeds opnieuw proberen met de mens,
en steeds opnieuw zijn zwakheid ter hulp komen.
Aanvaard onze goede wil,
blijf om ons bekommerd als een moeder,
en begeleid ons als een zorgende vader.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

God van liefde,
Gij hebt de mens niet geschapen om alleen te zijn.
Leer ons te leven in respect voor elkaar.
Geef dat wij elkaars anders-zijn niet verdoezelen,
maar juist waarderen als een gave die het leven verrijkt.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.


Slotgebed 3

God, einddoel en oorsprong van alle dingen,
geef adem en groeikracht
aan elke liefde tussen man en vrouw
die zich aan elkaar hebben gehecht
om één vlees te worden.

God, die de wereld heiligt,
vervul en voltooi
de verbondenheid tussen gehuwden
tot een sacrament van uw aanwezigheid.

God, die genade zijt,
vernieuw en bevestig de liefde
tussen hen die uit elkaar groeien
en de pijn van die scheiding ervaren. Amen.
Marcel Verhelst


Zending en zegen

Onze God van Liefde schiep de mens naar zijn beeld:
man en vrouw mogen een beetje God zijn voor elkaar.

Moge zij, dag aan dag, meer trouwen met elkaar.
Moge zij voor elkaar en voor hun kinderen warm­te en geborgenheid scheppen.
Moge hun huis een plaats van vrede zijn,
een plaats waar zij op adem kunnen komen,
waar men attent is voor elkaar,
waar men zich dankbaar mag voelen omdat men bij elkaar mag zijn.

Om deze droom waar te maken
mogen wij rekenen op hulp en steun van onze God,
die trouw zijn verbond gestand doet,
en die ons zegenend nabij wil zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.