27e zondag door het jaar A 2020

04 10 2020

Begroeting

Welkom rond de tafel van de Heer.
Hij brengt ons bijeen en nodigt ons uit
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag staat in de evangelielezing de wijngaard centraal.
We horen hoe spijtig het wel is dat mensen die wijngaard vaak verwaarlozen
of hem onrechtmatig in bezit willen nemen.
De wijnbouwers worden vergeleken met het volk van God.
Wij allemaal krijgen het hoederecht over de wijngaard die onze wereld is
en ook daar loopt er heel wat mis.
Jezus vraagt ons om niet hebberig en egoïstisch met deze wereld om te gaan.
Hoe het dan wel moet,
toonde Hij ons in zíjn manier van leven.

Openingswoord 2


Zowel in de eerste lezing als in het evangelie staat de wijngaard centraal.
In de bijbel wordt de wijnrank vaak gebruikt als symbool voor onze relatie met God.
En Christus noemt zichzelf de wijnstok.
Blijft de rank met de wijnstok verbonden,
dan draagt zij goede vruchten.
Voor de wijngaard – het Rijk Gods ons door de Vader toevertrouwd –
dragen de wijngaardeniers een grote verantwoordelijkheid:
zij moeten erover waken
dat de ranken optimaal met de wijnstok verbonden blijven.
In de praktijk is die verbondenheid lang niet altijd optimaal
en blijft de oogst vaak beneden de verwachtingen.
Daarom vragen wij de Heer om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Soms laten wij na ons in te zetten voor mensen die ons echt nodig hebben.
Een zieke of iemand die problemen heeft bezoeken,
is minder plezierig dan eens lekker gaan eten met vrienden.
En dus stellen we zo’n bezoek nogal eens gemakkelijk uit.
Daarom:
Heer,  ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij vinden het allesbehalve fijn als anderen
op korte termijn verknoeien
wat wij met moeite hebben opgebouwd.
Maar zelf brengen wij vaak te weinig respect op
voor het werk en de inspanning van anderen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ieder van ons bidt voor vrede
en wereldwijd ijvert men ervoor,
maar een extra inspanning van onze kant om een ruzie bij te leggen,
dat is vaak te veel gevraagd.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2
Zoals de landeigenaar zijn wijngaard toevertrouwt aan de wijnbouwers,
zo vraagt God ook ons
om zorg te dragen voor onze medemensen en voor de aarde.
Vragen we God om vergeving voor de vele malen
dat wij daarin tekortschieten.

-Heer, zorg dragen voor medemensen
is luisteren naar hun vragen, hun hoop en hun zorgen.
Het is dienstbaar zijn in vaak kleine en eenvoudige dingen.
Omdat wij soms zo moeilijk kunnen luisteren naar anderen,
niet altijd openstaan voor hun vragen en noden,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt ons de weg voorgegaan
van aandacht en inzet voor alle mensen,
vooral voor hen die het moeilijk hebben
of met de nek worden aangekeken.
Omdat wij te dikwijls kiezen voor eigenbelang,
vragen we:
Christus,  ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, net zoals die wijnbouwers denken we al snel dat datgene
waarvoor we gewerkt hebben,
automatisch onze eigendom is,
dat het ons op die manier rechtmatig toebehoord.
We vergeten daarbij al te gemakkelijk
dat veel van wat we bezitten,
gekregen is dankzij de inzet en het werk van anderen.
Om onze drang naar bezit
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

Heer,
wij laten ons gemakkelijk ontmoedigen.
Wij vergeten dat Gij ons trouw nabij blijft,
ook als het in ons leven fout loopt.
Versterk ons vertrouwen in U en in de mensen,
zodat we ons oprecht en belangloos kunnen inzetten
zoals Jezus deed, ons grote Voorbeeld. Amen.
naar Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 2

Goede God,
als elke mens op zijn plaats,
rechtvaardig en liefdevol is,
zal het onrecht verdwijnen.
Door kleine daden kunnen wij meehelpen de hele wereld te veranderen.
Maak van ons hoopvolle mensen
die geloven dat uw Rijk van vrede en gerechtigheid dichterbij kan komen.
Maak ons meer dan ooit geboeid door de persoon en levenswijze van Jezus,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Lezingen

De Schrift vertelt ons in twee verhalen hoe God van zijn volk houdt.
Laten wij daar samen naar luisteren.

Eerste lezing (Jes. 5, 1-7)
Uit de profeet Jesaya
1           Ik wil zingen voor mijn dierbare vriend,
het lied van mijn dierbare vriend en zijn wijngaard.
Mijn vriend had een wijngaard op een vruchtbare helling.
2           Hij spitte hem om,
verwijderde de stenen en beplantte hem met edelwingerd.
Hij bouwde er een wachttoren en kapte ook een wijnpers uit.
Nu verwachtte hij dat hij druiven zou dragen,
maar hij bracht slechts wilde bessen voort.
3           Welnu, bewoners van Jeruzalem, mensen van Juda,
doe uitspraak tussen Mij en mijn wijngaard.
4           Wat kon Ik nog voor mijn wijngaard doen
dat Ik niet heb gedaan?
Waarom bracht hij slechts wilde bessen voort,
terwijl Ik verwachtte dat hij druiven zou dragen?
5           Welnu, Ik zal u vertellen wat Ik met mijn wijngaard ga doen.
Zijn omheining haal Ik weg, zodat hij kaal wordt gevreten;
zijn muren verniel Ik, zodat hij wordt vertrapt.
6           Een wildernis maak Ik ervan, hij wordt niet gesnoeid en niet gewied,
distels en doorns groeien er hoog,
en de wolken verbied Ik om hem met regen te besproeien.
7           De wijngaard van de Heer van de machten is het huis van Israël,
zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda.
Hij hoopte op recht, maar Hij zag onrecht,
Hij zag geen betrachting, maar verkrachting van recht.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 4, 6-9)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,
4           Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!
5           Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
6           Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden
door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen.
7           En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
8              Tenslotte, broeders en zusters,
blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is,
rechtvaardig en rein,
beminnelijk en aantrekkelijk,
aan al wat deugd heet en lof verdient.
9           En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is,
en wat u van mij hebt gehoord en gezien.
Dan zal de God van vrede met u zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 21, 33-43)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk:
33            Luister naar een andere gelijkenis.
Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde.
Hij zette hem met een omheining af,
groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren.
Hij verpachtte hem aan wijnbouwers
en vertrok naar het buitenland.
34         Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was,
stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers
om de vruchten in ontvangst te nemen.
35         De wijnbouwers grepen zijn slaven vast;
de een gaven ze een pak slaag,
een ander doodden ze, een derde stenigden ze.
36         Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer,
en ze deden met hen hetzelfde.
37         Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte:
mijn zoon zullen ze ontzien.
38         Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar:
`Dat is de erfgenaam.
Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen.”
39         Ze grepen hem vast,
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.
40         Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt,
wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?’
41         Ze gaven Hem ten antwoord:
`Hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen,
en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven,
die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is.’
42 Jezus zei tegen hen:
`Hebt u nooit in de Schriften gelezen:
De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden,
die is de hoeksteen geworden.
De Heer heeft dit gedaan; het is een wonder in onze ogen?
43 Daarom zeg Ik u:
Het koninkrijk van God zal u ontnomen worden
en gegeven worden aan een volk
dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Belijden we ons geloof in God
die rekent op mensen om zijn liefde werkelijkheid te doen worden.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij belijden ons geloof
in die Ene God van liefde en vrede,
van verbondenheid en solidariteit.

Wij belijden ons geloof in Jezus Messias.
In Hem deed God afstand van macht, bezit en eer
en heeft Hij het bestaan
van een vervolgde mens aangenomen.

Ter dood gebracht heeft God Hem weer opgewekt.
Ook vandaag staat Hij weer op
in al wie zich inzetten voor gerechtigheid en vrede.

Wij geloven in de heilige Geest
die ons aanvuurt tot creatieve moed.

Hij brengt mensen ertoe om elkaar te vergeven,
en heeft oog voor al wie zwak zijn,
verstoten en gebroken.

Wij geloven dat een vredevolle samenleving mogelijk is.
En daarvoor willen wij ons inzetten,
wetend dat standvastige vrede
geworteld is in gerechtigheid. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we dat wij niet toegeven aan cynisme of wanhoop
bij het zien van alle ellende in de wereld.
Dat wij het laatste woord niet aan het kwaad laten,
maar ons laten aanspre­ken door Gods ge­duldige, nooit aflatende zorg
voor zijn wijngaard.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij ons laten bekoren door de levensstijl van Jezus
die het opnam voor hen
die uit het gezichtsveld van onze samenleving worden weggeduwd
en naamloos dreigen te verdwijnen in het niets.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij ons verlangen naar vergelding en wraak een halt toeroepen
en in de plaats daarvan, liefde worden.
Zo kan een wereld in harmonie en vrede geboren worden,
zoals God die voor mensen heeft gedroomd.
Laten wij bidden…
naar Ignace D’Hert

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle harde werkers
en goede beheerders van deze aarde.
Moge zij volharden
en moge wij hen tot voorbeeld nemen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die het goede willen doen,
maar telkens weer falen.
Voor hen die met vallen en opstaan,
een nieuwe levensstijl uitproberen,
minder belastend voor ons leefmilieu.
Dat wij allemaal zouden proberen onze aarde leefbaar te houden,
zodat ze nog vruchtbaar kan zijn voor wie na ons komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk wereldwijd
en voor onze eigen geloofsgemeenschap in het bijzonder.
Moge wij het geloof dat ons verbindt
en de hoop die ons ondersteunt,
met elkaar delen in woord en daad.
Laten wij bidden…

God,
hou ons bijeen in liefde,
op weg naar U en uw Rijk. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven

God van het Verbond,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn
en herschep ze tot tekens
van uw genegenheid en van uw nooit aflatende trouw.
Herschep ook ons
en maak ons tot nieuwe mensen,
naar het beeld van Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
in het teken van brood en wijn
gedenken we
dat uw uitverkoren Zoon Zichzelf heeft gegeven voor alle mensen.
Moge onze inzet
in uw ogen vruchtbaar zijn.
Dit vragen we U vandaag
en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Geroepen tot volle menselijkheid,
doordrongen van Gods Geest,
mogen wij met de woorden van de Zoon bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof en hoop
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Jezus komt naar ons toe en schenkt ons, ongevraagd, zijn vrede.
Wij worden uitgenodigd om wat we ontvangen hebben,
door te geven, gratis en van harte.
Laten wij in die geest elkaar vandaag Gods vrede toewensen.
Gods vrede zij met u.
En geven we die vrede ook van harte aan elkaar door.

Vredeswens 2

In Jezus’ naam wensen wij elkaar vrede toe
opdat we ook morgen en overmorgen te midden van conflicten
een teken van vrede zouden mogen zijn.
Gods vrede zij met u.
En wensen wij die vrede aan elkaar toe.

Lam Gods


Communie

“Ik ben de Wijnstok, gij de ranken.
Los van Mij kunt Gij niets” zei Jezus.
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel om met Hem één te worden.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Eens, lang geleden,
is de mens begonnen
met zaaien en maaien,
met dorsen en malen,
en hij bakte brood
om goed van te eten
en dan weer verder te gaan.

Eens, lang geleden,
is de mens begonnen
met planten en sproeien,
met plukken en persen,
en hij vulde de eerste beker met wijn,
om er goed van te drinken
en dan weer verder te gaan.

Eens, lang geleden,
is een Mens begonnen
met zoeken en vinden,
met geven en delen,
en Hij nam het brood en de beker
en werd de Eerste die zei:
brood met anderen gedeeld
en wijn voor anderen geschonken,
om mens van te worden
en dan weer met velen verder te gaan.

Ooit zullen wij leven
– voorgoed en zonder angst –
van geven en ontvangen,
van aanzien en beminnen,
en voor het eerst zullen wij weten,
dat liefde is gedeeld
en leed vergeten,
dat de hemel de aarde is,
om zo maar eindeloos verder te gaan.
Jan van Opbergen

Bezinning 2

God – die ook genoemd wordt: Jahweh of Allah –
Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis,
wij zijn uw kinderen.
Allen zijn wij zoekers naar waarheid,
dorsten en hongeren wij naar vrede en gerechtigheid.
Met zovelen – moslims, joden, christenen, en al die anderen –
bidden wij om verzoening,
betreuren wij de slachtoffers van haat en geweld.
Wij willen de handen ineenslaan
om een nieuwe wereld op te bouwen
volgens uw plan.
Wij smeken U:
erbarm U over slachtoffers en aanvallers.
Breek de spiraal van geweld,
stop vijanddenken en vergelding.
Laat het, vooral tot de politieke verantwoordelijken, dóórdringen
dat de weg naar volgehouden vrede
geen oorlog is,
maar geweldloosheid en rechtvaardigheid.
Moge mensen van goede wil uit Oost en West, uit Noord en Zuid,
uit alle religies,
de handen in elkaar slaan
om bergen van misverstanden te slechten,
om kloven vol haat te dichten,
om wegen te effenen naar een toekomst vol hoop.
Laat dodende wapens zwijgen, God,
laat de roep om vrede steeds luider opklinken.
God, Ene God van alle mensen,
maak ons tot werktuig van uw droom met de mensen.
Hermann Schalück

Slotgebed 1

Onvrede, oorlog, kwaad dat verder woekert:
het lijkt van alle tijden.
Maar in Jezus, zelf vernederd tot in de dood,
hebt Gij, God, de weg getoond naar nieuw samenleven:
de weg van verzoening en vrede
die zacht maakt wat hard is.
Hou ons gaande op die weg.
Dan zal de Zoon, als Hij de opbrengst van de wijngaard komt ophalen,
niet vernederd en met lege handen naar U terugkeren. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij hebt uw wijngaard toevertrouwd
aan de wijnbouwers.
Aan ons hebt Gij uw wereld gegeven
om er een vredevolle plaats van te maken
waar het goed is om te wonen.
Begeester ons,
zodat wij nooit ophouden
geweldloos te strijden voor de vrede,
in navolging van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.
Thomasvieringen

Zending en zegen

Laten wij oog hebben voor elke steen
die de bouwlieden hebben afgekeurd,
zodat we op het spoor komen van de hoeksteen.
Laten we oog hebben voor het kleine,
zodat we het grote vinden.
Hiertoe zegene ons God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Levensecht

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.