26e zondag door het jaar C 2016

25 09 2016

Begroeting

Als wij hier bijeen zijn
om naar het voorbeeld van Jezus
het brood te breken en onszelf ten dienste te stellen van de anderen,
wil God ons zegenen
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Gebed om ontferming 1

Heer, als wij alleen maar denken aan onszelf,
open dan onze ogen voor de anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, als wij U niet herkennen
in het gelaat en de vraag van arme mensen,
leer ons uw Boodschap te beleven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, als wij geluk hebben en niets tekortkomen,
help ons dan met anderen te delen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Vergevingsmoment 2

-Heer, wij verbruiken tientallen keren meer
energie, grondstoffen, voedsel en water
dan de meerderheid van de mensen,
maar we willen er vaak,
omwille van ons eigen comfort,
niet bij stilstaan.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij profiteren soms wel eens van de zwakkeren,
omdat wij ons in een gunstiger positie bevinden.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij verdragen het niet goed,
als wij erop gewezen worden
dat wij niet slechts een aalmoes moeten geven aan een arme,
maar werkelijk moeten delen van wat we hebben en zijn.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God van alle leven,
Gij die uw licht laat schijnen
over rijken en armen,
over sterken en zwakken,
wij bidden U:
vorm ons om tot mensen
die recht en gerechtigheid doen,
die licht zijn voor onze broeders en zusters
en uw schepping tot voltooiing brengen.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Barmhartige God,
uw zorg gaat uit naar iedereen,
maar het meest van al naar hen
voor wie niemand oog heeft.
Wij vragen U:
Laat niet toe dat wij berusten in het onrecht.
Maak ons ertoe bereid
met alle mensen het brood te delen van uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft en heerst,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Lezingen

Gods Woord wil deze wereld omgekeerd:
Hij wil een samenleving,
waarin geen kloof meer is tussen rijk en arm.
We horen het vandaag uit de mond van Amos,
die een striemende aanklacht richt tot de zorgeloze rijken;
en uit de mond van Jezus,
die de parabel van Lazarus en de rijke vertelt.
In de tweede lezing horen we de plechtige vermaning,
waarmee Paulus zijn eerste brief aan Timoteüs besluit.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Am., 6, 1a. 4-7)

Uit de Profeet Amos.

1         Wee u, zorgelozen in Sion,
zelfverzekerden op de berg van Samaria;
4         Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde
en de kalveren uit de stal op;
5         zij verzinnen liederen bij het getokkel van de harp
en denken dat hun instrument dat van David evenaart;
6         zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de beste olie,
maar om de ondergang van Jozef treuren ze niet.
7         Daarom gaan nu zij als eersten in ballingschap,
en is het gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1Tim., 6. 11-16)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
11        Streef naar gerechtigheid, vroomheid,
geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.
12        Vecht voor de goede zaak van het geloof,
grijp het eeuwige leven,
waartoe u geroepen bent
en waarover u de goede belijdenis hebt afgelegd,
ten overstaan van vele getuigen.
13        Ik vermaan u ten overstaan van God,
die alles ten leven wekt,
en van Christus Jezus,
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd:
14        houd u stipt en onberispelijk aan dit gebod
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,
15        die God ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen.
Hij is de gelukzalige, de enige heerser,
de koning der koningen en de Heer der heersers,
16        Hij alleen bezit de onsterfelijkheid
en Hij woont in ontoegankelijk licht.
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat om Hem te zien.
Aan Hem de eer en de eeuwige macht! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 16. 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de farizeeën:
19        Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen,
en elke dag uitbundig feestvierde.
20        Aan zijn poort lag een zekere Lazarus;
hij was arm en zat onder de zweren.
21        Hij had graag zijn honger gestild
met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel,
maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren.
22        Toen kwam de arme te sterven;
de engelen droegen hem in de schoot van Abraham.
Ook de rijke stierf, en werd begraven.
23        In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op
en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot.
24        `Vader Abraham,” riep hij,`heb medelijden met me;
stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water,
en er mijn tong mee te verkoelen,
want ik lijd hevig in dit vuur.”
25        Maar Abraham zei:
`Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad
en Lazarus altijd slecht;
nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn.
26        Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof;
al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken,
hij zou het niet kunnen;
evenmin kan iemand van daar naar ons komen.”
27        Maar de rijke zei:
`Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen,
28        want ik heb nog vijf broers.
Laat hij hen gaan waarschuwen,
zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn.”
29        Maar Abraham zei:
`Ze hebben Mozes en de Profeten;
daar moeten ze naar luisteren.”
30        Maar hij zei:
`Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt,
dan zullen zij zich bekeren.”
31        Maar Abraham antwoordde:
`Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren,
dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen
als iemand uit de doden opstaat.”
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God
die gerechtigheid volbrengt
in het hart van de mensen,
in het werk van de mensen.

Ik geloof  dat Hij aanwezig is
in de opbouw van het land,
waar mensen kunnen genieten van hun arbeid,
waar het volk zijn eigen lot bepaalt,
waar de laatsten de eersten zullen zijn
en de minsten het meeste gelden.

Ik geloof in de zending van Jezus
om met dat doel
mensen tot mekaar te brengen
en zelf gerechtigheid en vrede te zijn.

Ik geloof in de Geest
die alles en allen tot leven wekt,
die de strijd nooit opgeeft,
die ieder mens onrustig maakt
zolang er slachtoffers en verdrukten zijn,
zolang in de arme
het gelaat van God verborgen blijft. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij
dat wij mensen mogen zijn
die steeds opnieuw oog hebben
voor het onrecht om ons heen.
Dat wij het daarbij niet laten
omdat we moe zijn van al dat lijden
waarop we zelf geen antwoord weten,
maar dat wij uw Boodschap van liefde voor de naaste
daadkrachtig zouden omzetten in rechtvaardig handelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat wij nooit ophouden te streven naar meer rechtvaardigheid
en dat wij onze kinderen en kleinkinderen leren
dat rechtvaardigheid leidt tot een betere samenleving.
Laten wij bidden…
naar Mirjam Lemmers

Voorbeden 2

De kloof tussen rijk en arm
is een realiteit in de wereld van vandaag.
Bidden wij voor die wereld.
Dat mensen daarin medemensen worden,
elkaars deel- en bondgenoten op weg naar morgen.
En bieden wij aan de Heer onze gaven en onze gebedsintenties aan
samen met dit brood en deze wijn.

-Voor allen die, door welstand verblind,
enkel voor zichzelf leven.
Dat ze mogen ontdekken
dat in het gelaat van iedere hulpbehoevende
God zelf hen oproept tot inzet en mededeelzaamheid.
Laten wij bidden…

-Voor de ondervoede kinderen en volwassenen,
voor zieken zonder medische verzorging.
Dat er mensen zijn die zich hun lot aantrekken,
die delen en anderen tot delen bewegen,
die hulpprogramma’s opzetten
tot tegemoetkoming op korte en langere termijn.
Laten wij bidden…

-Voor mensen wie het bijna aan alles ontbreekt.
Dat er mensen zijn die zich hun lot aantrekken,
die delen en anderen tot delen bewegen,
die hoop bieden op betere tijden.
Laten wij bidden…
naar Jacques Verhees

Voorbeden 3 (mediazondag)

Bidden wij voor allen die actief zijn
in de christelijke communicatiemedia
en alle mensen die werken in de nieuwe mediawereld.
Dat zij creatief zoeken naar wegen
om Gods liefde voor elke mens te verkondigen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en alle christenen.
Dat wij op een creatieve en bewuste manier
zouden omspringen met de gekende
en de nieuwere ” communicatiemedia ”
zoals internet of gsm,
om onszelf te vormen en ze goed te gebruiken
in dienst van andere mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor allen
die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerkgemeenschap.
Dat zij, vanuit het evangelie,
met kracht opkomen voor een rechtvaardiger wereld
en initiatieven steunen die de kloof tussen rijk en arm verkleinen.
Laten wij bidden…
Federatie Kana


Gebed over de gaven 1

Goede God,
brekend en delend biedt uw Zoon
Zichzelf aan om alle mensen te verlossen.
Geef dat wij ons kunnen herkennen
in dit teken van zijn zelfgave.
Dit vragen we U door Jezus, Man van gerechtigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer onze God,
Gij hebt alles geschapen,
ook de gaven van brood en wijn die wij U aanbieden.
Wij bidden U:
laat ons niet bezeten zijn van ons bezit.
Leer ons ook aan anderen te denken
en de bestaande wanverhoudingen niet zomaar te accepteren.
Zo komt een andere wereld een beetje dichterbij,
een wereld waarin iedereen zich kan verheugen om uw goede gaven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
met de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader….

Gij, Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo te gebruiken
dat wij iedere mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem/haar proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar,
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Vrede leeft onder mensen
als ze elkaar kunnen in de ogen zien,
als ze elkaar aanvaarden zoals ze zijn,
als ze ook de minste als gelijke aanzien,
want zover reikt de vrede die de Heer Jezus voor ons heeft bereid.
De vrede van de Heer zij altijd met u!
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredeswens 2

God vraagt ons
alle verhoudingen in de wereld om te keren,
de bestaande orde te tarten,
opdat armen weer kansen krijgen,
onrecht verkeert in gerechtigheid,
oorlog in vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen we ook elkaar vrede toe.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Brood breken, een simpel gebaar.
Het kost je niets… geen geld, geen inspanning.
Maar je leven delen, zoals Jezus deed,
voor ieder mens die je ontmoet
voor iedere Lazarus die voor je voordeur ligt,
dat is niet zo eenvoudig.
Daarom kunnen wij enkel maar stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het is een wonder gebeuren wanneer mensen elkaar ontmoeten.
Ze gaan bij elkaar binnen en voelen zich als bij zichzelf thuis.

Ze onthalen elkaar als vrienden.
Ze denken: “ik word verwacht”.
Hartelijkheid bloeit er in elk gebaar.

Het is er glashelder eerlijk en zonovergoten goed.
Wanneer ze afscheid nemen, laten ze elkaar toch niet alleen.
Het is een wonder als mensen elkaar ontmoeten.
Ward Bruyninckx

Bezinning 2

Welstand is geen zonde.
In de bijbel is het een belofte.
Wie goed leeft
zal door God gezegend worden met overvloed aan bezit,
waardering en mogelijkheden.
Welstand is geen verdienste, het is een geschenk, een toe-gift.
Je mag er dankbaar voor zijn.

Welstand nastreven is gevaarlijk,
want voor je het weet wordt het danken om het genoeg
een rusteloos najagen van het grote ‘Nooit Genoeg’.
Wat je bezit, bezit jou, sluit je op in je eigen wereldje
en maakt je blind voor de Lazarussen aan je deur.
Koude onverschilligheid
is de blinde muur rondom je bestaan,
die je eigen wereldje probeert in stand te houden.
Ieder voor zich, zegt men dan, en God voor ons allen.

Armoede is geen zegen en ook geen toeval.
Het is het resultaat van zoveel blinde muren die zeggen
dat er niets aan te doen is,
dat het hun eigen schuld is,
dat God  maar iets moet doen.
Het is vergeten dat die God
rechtvaardigheid in onze handen heeft gelegd.

Welstand is een geschenk
dat gedeeld wil worden,
een gave die aan allen toekomt.
Hoe groter onze welstand,
hoe groter onze verantwoordelijkheid.
Hoe meer gedeeld,
hoe groter de vreugde.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

God van alle mensen,
Gij zijt ons nabij gekomen in Woord en in Daad.
Gij hebt ons laten delen in uw overvloed.
Wij bidden U:
blijf ons bemoedigen en inspireren
als wij opkomen voor uw zaak:
vrede en gerechtigheid voor iedereen.
Dat vragen wij U door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
voor velen van ons is het vanzelfsprekend
dat er voldoende voedsel en kleding is
en middelen in overvloed tot vakantie en ontspanning.
Anderen lijden gebrek aan alles.
Leer ons te begrijpen
dat delen een kwestie is van rechtvaardigheid.
Laat ons denken aan Jezus’ Woord:
wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan.
Dit vragen wij U, door Christus Jezus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Van elk stukje aarde
een stukje hemel maken
door de warmte van Gods hart te delen.
Dat is de zending die we vanuit deze viering meekregen.
God wil met ons meegaan en zegent ons,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.